Tịnh độ
Ba kinh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Thông
15/02/2553 10:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lời khen kinh A DI ĐÀ

Giáo chủ Tây phương,

                           Tịnh độ Năng nhơn,

                           Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

                           Phát nguyên thệ nặng sâu,

                           Thượng phẩm sanh lên,

                           Đồng dự cõi sen vàng.

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

 

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội, Vô Lượng Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Vô biên Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Vô Ngại Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Vô Đối Quang Như-lai

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Diệm Vương Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Thanh Tịnh Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Hoan Hỷ Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Trí tuệ Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Nan Tư Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Bất Đoạn Quang Như-lai.

Nam  Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Vô Xưng Quang Như-lai.

Nam Mô An Dưỡng quốc Cực lạc giới Di Đà hải hội Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như-lai.

*

 

PHẦN HỒI HƯỚNG

 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 

   Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

 

   - Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức diện phục như thị.

 

   - Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp Không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố Không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức, vô Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Vô Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Vô Nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệc vô đắc.

 

   Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa số, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viện ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn, Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa, cố đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề.

 

   Cố tri Bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại Minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẵng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thật bất hư, cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

 

   Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế Bồ đề tát bà ha.

 

*

 

Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni:

 

                           Nam Mô A Di Đà Bà dạ,

                           Đa tha già đa dạ.

                           Đa điệt dạ tha.

                           A di rị đô bà tỳ,

                           A di rị đa tất đam bà tỳ,

                           A di rị đa tỳ ca lan đế,

                           A di rị đa tỳ ca lan đa,

                           Già di nị già già na

                           Chỉ đa ca lệ, ta bà ha (3 lần)

 

Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Năm Tu di uyển chuyển bạch hào,

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật,

Vô số Bồ-tát hiện ở trong,

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

 

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Quy mạng lễ A DI ĐÀ Phật,

ở phương Tây thế giới an lành,

Nay con xin phát nguyện vãng sanh

Cúi mong đức Từ Bi nhiếp thọ.

 

Nam Mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật. ( 3 hoặc 7 tràng)

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-tát (10 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ-tát (10 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ-tát(10 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (10 lần)

 

 

 

SÁM THẬP PHƯƠNG (quỳ tụng)

 

Ba đời chư Phật mười phương,

Di Đà là đấng pháp vương cao vời,

Ao sen chín phẩm sáng ngời,

Độ loài hàm thức khỏi nơi phàm tình,

Phật từ oai đức mông mênh,

Vô cùng vô cực khó tinh, khó tường,

Quy y lễ đấng Từ vương,

Con xin sám hối vô ương nghiệp này,

Như con phước đức đã gây,

Dốc lòng hồi hướng đó đây khắp loài,

Nguyện cùng người niệm Phật đây,

Tùy thời cảm ứng, Phật ngài hiện thân,

Đến khi duyên mãn kiếp trần,

Tây phương cảnh Thánh rõ ràng hiện ra,

Khiến cho kẻ thấy người nghe,

Thảy đều tinh tấn cầu về Lạc bang,

Về rồi thấy Phật tỏ tường,

Dứt đường sanh tử, tội khiên cũng trừ.

Lần lần tu hạnh Bồ đề,

Học theo chư Phật, cứu mê hữu tình,

Vô biên các loại não phiền,

Nguyện trừ cho đến chẳng còn mảy may

Vô lượng giáo pháp Như-lai,

Nguyện tu cho đến Hằng sa kiếp trần,

Thệ nguyền độ khắp chúng sanh,

Đồng lên bờ giác, đồng thành Phật thân,

Hư không giả sử có ngằn,

Nguyện con đây quyết vô cùng, vô biên,

Hữu tình nhẫn đến vô tình,

Đồng thành chủng trí viên minh Phật đà.

 

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập

Mười lớp đại nguyện của đức Phổ Hiền

 

Một là lễ kính chư Phật,

Hai là khen ngợi Như-lai,

Ba là rộng tu cúng dường,

Bốn là sám hối nghiệp chướng,

Năm là tùy hỷ công đức,

Sáu là thỉnh chuyển Pháp luân,

Bảy là thỉnh Phật trụ thế,

Tám là thường theo Phật học,

Chính là hằng thuận chúng sanh,

Mười là khắp đều hồi hướng.

*

 

Nguyện con đến lúc sắp lâm chung,

Trừ hết tất cả điều chướng ngại,

Tận mặt được thấy đức Di Đà,

Liền được vãng sanh cõi An Lạc.

Con đã vãng sanh An Lạc rồi,

Hiện tiền thành tựu nguyện vương này,

Tròn đầy tất cả không còn sót,

Lợi lạc tất cả chúng sanh giới,

Phật và thánh chúng đều thanh tịnh,

Bấy giờ con từ liên hoa sanh,

Thân thấy Như-lai Vô Lượng Quang,

Hiện tiền thọ con Bồ đề ký,

Được đức Như-lai thọ ký rồi,

Con hóa trăm ngàn vô số thân,

Trí  lực rộng lớn đến mười phương,

Lợi khắp tất cả chúng sanh giới,

Chúng sanh vô biên  thề nguyện độ,

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thề nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành,

 

*

 

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây phương,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ-tát bất thoái là bạn lữ.

Nguyện đem công đức này,

Trang nghiêm Tịnh độ Phật,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường,

Nếu có kẻ thấy nghe,

Đều phát tâm Bồ đề,

Hết một báo thân này,

Sanh về nước An Lạc.

 

VĂN PHỤC NGUYỆN

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

   Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, tăng luân củng cố, chánh pháp hà xương, phong điều võ thuận, quốc thái dân an, binh qua đốn tức, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đa sanh phụ mẫu tùng tư nhập Thánh siêu phàm, lụy thế oán thân thừa ân giải thoát. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ, phước trí trang nghiêm, một hậu vãng sanh Cực lạc thế giới.

   Hựu nguyện: A Di Đà Phật thường lai hộ trì linh, chúng đệ tử thiện căn tăng tấn, bất thất tịnh nhân, lâm chung chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng A Di Đà Phật dữ chư thánh chúng thủ chấp hoa đài lai nghinh tiếp ngã, nhứt sát na khoảnh sanh tại Phật tiền, cụ Bồ-tát đạo, quãng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

   Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo.

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh,

Thể theo Đạo cả, phát lòng vô lượng.

 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh,

Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.

 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,

Thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

 

*

 

Trong các bài sám phát nguyện phổ thông nhất là sám Thập phương và sám Nhứt tâm. Có người thích tụng âm, có người ưa tụng nghĩa. Để thay đổi cho phần hồi hướng có phần phong phú, chúng tôi ghi thêm Sám Nhứt Tâm của ngài Từ Văn sám chủ, mà tôi đã dịch và được nhiều người thích tụng.

 

Hành giả cũng có thể tụng bài sám Khể Thủ là bài Sám nổi tiếng của Ngài Liên Trì. Bài này do Ngài Thiền Tâm dịch ra Việt Văn, chúng tôi cũng ghi vào đây để Hành giả tùy nghi tụng đọc.

 

 

SÁM NHỨT ÂM

 

Quy mạng đức Phật Di Đà,

Lạc bang thế giới là gia hương mình,

Cúi mong đức Phật chứng minh,

Dùng hào quang tịnh soi hình chúng con

Dùng lòng Từ thệ vô biên,

Nhiếp thâu đệ tử thiện duyên lớn dần.

Nay con lòng nghĩ chánh chân,

Xưng sanh hiệu Phật vì nên Bồ đề,

Nguyện rằng Tịnh độ mau về,

Học Bồ-tát đạo, gần kề Như-lai.

Phật xưa phát thệ sâu dày,

Ví như có những hạng người tin ưa,

Muốn sanh về nước của tôi,

Dầu xưng danh hiệu chỉ mười tiếng ra,

Nếu như chẳng được sanh về,

Quyết không chứng quả Bồ đề vị lai.

Bởi do sức niệm Phật đây,

Được vào đại nguyện Như-lai hải hà.

Nương nhờ Từ lực Phật đà,

Tội khiên tiêu diệt, lớn ra căn lành,

Đến khi sắp sửa mãn phần,

Biết rành giờ khắc, dự phòng thác sanh,

Thân không bệnh khổ hoành hành,

Tâm không trìu mến chuyện tình thế gian

Ý không rối loạn bàng hoàng,

Định tâm chuyên nhứt như đang vào Thiền.

Phật Từ và các thánh hiền,

Tay cầm đài báu, sen vàng tiếp đưa.

Chỉ trong khoảnh khắc búng tay,

Sanh về Cực lạc trên đài liên hoa,

Đến khi hoa nở chói lòa,

Hiện tiền thấy Phật, nghe qua Phật Thừa.

Chứng vào huệ Phật sâu xa.

Rộng tu muôn hạnh, trải qua kiếp trần.

Thệ nguyền độ khắp chúng sanh,

Đồng lên bờ giác, đồng thành Phật thân.

Hư không giả sử có ngằn,

Nguyện con đây quyết vô cùng, vô biên.

Hữu tình nhân đến vô tình,

Đồng thành chủng trí, viên minh Phật đà

 

*

 

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập.

Mười lớp Đại nguyện của đức Phổ Hiền.

Một là lễ kính chư Phật…

Hai là khen ngời Như-lai

Bà là rộng tu cúng dường,

Bốn là sám hối nghiệp chướng,

Năm là tùy hỷ công đức,

Sáu là Thỉnh chuyển Pháp luân,

Bảy là Thỉnh Phật trụ thế,

Tám là thường theo Phật học,

Chính là Hằng thuận chúng sanh,

Mười là khắp đều hồi hướng.

 

*

 

Nguyện con đến lúc sắp lâm chung,

Trừ hết tất cả điều chướng ngại,

Tận mặt được thấy đức Di Đà,

Liền được vãng sanh cõi An Lạc.

Con đã vãng sanh An Lạc rồi,

Hiện tiền thành tựu nguyện vương này,

Tròn đầy tất cả không còn sót,

Lợi lạc tất cả chúng sanh giới,

Phật và thánh chúng đều thanh tịnh,

Bấy giờ con từ liên hoa sanh,

Thân thấy Như-lai Vô Lượng Quang,

Hiện tiền thọ con Bồ đề ký,

Được đức Như-lai thọ ký rồi,

Con hóa trăm ngàn vô số thân,

Trí lực rộng lớn đến mười phương,

Lợi khắp tất cả chúng sanh giới.

Chúng sanh vô biên thề nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thề nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

 

*

 

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây phương,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ-tát bất thoái là bạn lữ.

 

Nguyện đem công đức này,

Trang nghiêm Tịnh độ Phật,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường,

Nếu có kẻ thấy nghe,

Đều phất tâm Bồ đề,

Hết một báo thân này,

Sanh về nước An lạc.

Các tin đã đăng: