Tịnh độ
Ba kinh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Thông
15/02/2553 10:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

SÁM PHÁT NGUYỆN CỦA TỔ LIÊN TRÌ

(thường gọi là Sám KHỂ THỦ)

 

Cúi lạy Phương Tây cõi An Lạc

Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo sư,

Nay con phát nguyện, nguyện vãng sanh,

Nhờ lượng Từ Bi thương nhiếp thọ.

   Nay con khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh cầu Đạo Bồ đề Nhứt thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm hồng danh muôn đức Phật A DI ĐÀ, nguyện sanh Tịnh Độ.

   Lại bởi chúng con, nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành, này đối Từ Tôn, kính gieo năm vóc, bày tỏ một lòng, chí  thành sám hối. Con và chúng sanh, nhiều kiếp đến nay, mê bổn tịnh tâm, buông tham, sân, si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên tội cấu đã tạo, vô lượng vô biên nghiệp oan đã kết, nguyện đều tiêu diệt.

   Từ ngày hôm nay, lập thệ nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu Thánh đạo, thệ chẳng biếng lùi, thệ thành Chánh giác, thệ độ chúng sanh, xin đức Từ Tôn, dùng nguyện Từ Bi, chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con, nguyện khi thiền quán, hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng A DI ĐÀ Phật, được chơi cõi Tịnh của đấng Đạo sư, được nhờ Từ Tôn cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con, chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh, viên giác tâm mầu sáng bừng mở rộng, Tịch Quang cảnh thật, thường được hiện tiền, đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm không tất cả tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định. Phật A DI ĐÀ, Quan Âm, Thế Chí, chư Thánh hiền chúng, phóng quan tiếp dẫn,  tay báu dắt dìu, lầu gác, tràng phan, nhạc trời hương lạ, Tây phương cảnh Phật, bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sanh, kẻ thấy người nghe, mừng vui khen cảm, phát Bồ đề tâm. Bây giờ thân con, ngồi đài kim cang, bay theo sau Phật, khoảng khải móng tay, sanh vào sen báu, nơi ao thất bảo, ở cõi Tây phương, rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ-tát, nghe tiếng pháp mầu, chúng vô sanh nhẫn, giây phút lại đi, thừa sự chư Phật, nhờ ơn thọ ký. Được thọ ký rồi, ba thân bốn trí, năm nhãn, sáu thông, vô lượng trăm ngàn môn đà la ni, tất cả công đức, thảy đều thành tựu.

   Từ đó về sau, không rời An dưỡng, trở lại Ta Bà, phân thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần thông, tự tại khó nghĩ, và các phương tiện, độ thoát chúng sanh, đều khiến lìa nhiễm, chúng được tịnh tâm, đồng sanh Tây phương, lên bực bất thoái.

   Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sanh không tận, nghiệp và phiền não, thảy đều không tận, đại nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đêm công đức đều nhờ, pháp giới chúng sanh, đồng thành chủng trí.

Nguyên sanh Tịnh độ ở phương Tây

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chúng vô sanh

Bồ-tát bất thoái là bạn lữ.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

 

Tự quy y Phật,

Xin nguyện chúng sanh

Thể theo đạo cả,

Phát lòng vô lượng.

 

Tự quy y Pháp,

Xin nguyện chúng sanh

Thấu rõ Kinh tạng,

Trí tuệ như biển.

 

Tự quy y Tăng,

Xin nguyện chúng sanh

Thống lý đại chúng,

Tất cả không ngại.

Các tin đã đăng: