Tịnh độ
Khóa Hư Lục
Tác giả: Hoàng Đế Trần Thái Tông Dịch giả: HT. Thích Thanh Kiểm
03/11/2553 01:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

QUYỂN THƯỢNG

---o0o---   

Âm:

Ngữ-Lục Vấn Đáp Môn Hạ

Nhất nhật đế du Chân-Giáo-tự. Tống Đức-Thành tiến vân: "Thế-tôn vị ly đâu-xuất, dĩ giáng vương cung; vị xuất mẫu thai độ nhân dĩ tất, thời như hà?" Đế vân: "Thiên-giang hữu thủy thiên-giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên". Tăng vân: Vị ly xuất mông khai thị. Dĩ ly dĩ xuất sự nhược hà. Đế vân: Vân sinh nhạc đính đô lô bạch, thủy đáo Tiêu, Tương nhất dạng thanh. Tăng Vân: Tệ lai sơn sắc tình. Vân khứ động trung minh. Vi thậm mạ ẩn hiển nhất như. Đế vân: Trừ thị ngã gia chân đích tử, thùy nhân cảm hướng lý đầu hành. Tăng vân: Cổ kim vô dị lộ, đạt giả cộng đồng đồ. Bệ hạ tương vị đắc đạo độc Thế-Tôn mạ? Đế vân: Xuân vũ vô cao hạ, hoa chi hữu đoản trường. Tăng vấn: Nhân nhân bản tự nhân nhân cụ, cá cá nguyên lai cá cá viên. Vị thậm mạ Thế-Tôn nhập sơn tu đạo. Đế vân: Kiếm vị bất bình khai bảo hạp, dược nhân liệu bệnh xuất kim bình. Tăng vân: Nhãn trung hưu trước tiết, nhục thượng mạc oan sang. Đắc ư học nhân phận thượng hữu tu chứng mạ. Đế vân: Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bản vô tâm. Tăng vô ngữ. Đế vân: Mạc vị vô-tâm vân thị đạo, vô tâm do cách nhất trùng quan. Tăng vân ư tâm ký vô. Hoán thậm mạ tác trùng quan. Đế trùng vân: Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bản vô tâm. Tăng vô đối.

 

---o0o---