Tịnh độ
Khóa Hư Lục
Tác giả: Hoàng Đế Trần Thái Tông Dịch giả: HT. Thích Thanh Kiểm
03/11/2553 01:05 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

QUYỂN THƯỢNG

---o0o---

Văn Răn Sát Sinh
  

Ôi! Noãn, thai, thấp, hóa (1) tính cùng, thấy, nghe, hiểu, biết điều khác. Chỉ nhân tạo nghiệp chứa oan, nên chịu khác tên riêng hiệu. Trước kia vốn nhân-luân cùng loại, đời nay chia đàn, giống khác nhau. Hoặc bạn bè, là huynh là đệ. Thay đổi áo xiêm đai mũ, biến làm vẩy giáp lông sừng. Chồng quên vợ, vợ quên chồng, bố trái con, con trái bố. Đã thấy đổi đầu thay mặt, dẫn tới khoét ruột chặt chân. Luống mogn sợ chết tham sinh, không lời kêu đau nói khổ. Nó giết hắn, hắn giết nó, người ăn họ, họ ăn người, oan trái lâu dài, chẳng bao giờ hết. Đời đời báo oán, kiếp kiếp thù nhau. Kẻ quay đầu được đến quê-hương, người phóng tâm chìm sâu địa ngục. Sách Nho thi nhân bố đức, kính Đạo yêu vật hiếu sinh. Phật duy giới sát phải trì. Người nên tuân làm chớ phàm.

 

* Kệ rằng:

Cánh, lông, vẩy, giáp mọi hàm linh,

Chết sợ, sống ham, há khác tình.

Từ trước Thánh hiền lòng chẳng nỡ,

Đoái nhìn chết chóc với tham sinh.

(Vũ mao lân giáp tận hàm linh,

Ủy tử tham sinh khởi dị tình.

Tự cổ Thánh hiền hoài bất nhẫn,

Yên năng kiến tử dữ tham sinh).

 

* Chú thích:

(1) Noãn, thai, thấp, hóa tức là tứ sinh, bốn loài sinh:

1 - Noãn sinh, loài từ trứng mà sinh ra.

2 - Thai sinh, loài từ bào thai mà sinh ra.

3 - Thấp sinh, loài từ nơi ẩm ướt mà sinh ra.

4 - Hóa sinh, loài từ tự nhiên mà hóa sinh ra.

---o0o---