Tịnh độ
Niệm Phật cảnh
Tác giả: Thích Minh Thành
22/05/2553 00:35 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Niệm Phật cảnh
(Sa môn đạo cảnh và thiên đạo cùng biên tập)
 
   Rõ là, thành tựu viên mãn đạo giác ngộ cứu cánh, cùng tận biển cả trí tuệ mà không có phương pháp nhất định. Thích ứng mọi căn cơ, phá vỡ ngọn núi mê lầm lại có đường lối. Âm thanh từ bi diễn thuyết khắp nơi:
   * Người tự thân được nghe, chứng ngộ Tam không , nghĩa lý vi diệu phân chia.
   * Người bước vào Tín vị, tâm thấu suốt Bát Đế ; thiết lập Ngũ thừa Đốn Tiệm, tiếp dẫn cả Thánh lẫn phàm.
   * Người nhận biết được đạo, liền lên thế giới thường lạc; kẻ không rõ Tông chỉ, mãi chìm đắm trong biển khổ luân hồi.
   Thế nên, Như Lai tùy theo căn cơ hướng dẫn, chỉ thẳng Tây Phương, mở ra pháp môn Cực Lạc, hiển bày danh hiệu đức Từ Tôn. Do đó, người trời cùng nhau quy ngưỡng, phàm Thánh đồng thời về nương.
   Pháp này thật là chỗ trọng yếu để bước vào thế giới Hoa Tạng, là lối thẳng tắt tiến đến Niết-bàn, sự thực hành tuy đơn giản, công đức lại thậm thâm.
   Từ xưa các bậc Hiền vang danh đều y theo môn niệm Phật để tu hành.
   * Ngài Huệ Trì, Huệ viễn lúc lâm chung lọng báu đón rước.
   * Ngài Đạo Xước, Đạo Trân khi nhắm mắt mây tiên dẫn lối.
   * Hoặc nam hoặc nữ, hiện điềm lành khó trình bày chi tiết.
   * Hoặc Tăng hoặc Ni cảm ứng từ quang, trùng trùng vô tận.
   Trong truyện ký ghi rõ ràng, không cần phải nói nhiều.
    Nay Tôi biên tập “Niệm Phật Cảnh” này để soi sáng cho người niệm Phật, vĩnh viễn đoạn trừ nghi hoặc. Nương theo đây thực hành tất sẽ thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ.
   Nghĩa lý so sánh, giải nghi được trình bày dưới đây gồm có mười một môn:
   1. Môn khuyến tấn niệm Phật.
   2. Môn tự lực tha lực.
   3. Môn niệm Phật được lợi ích.
   4. Môn đã được vãng sinh.
   5. Môn so sánh công đức.
   6. Môn so sánh phước trì trai.
   7. Môn nghi ngờ phỉ báng mắc tội.
   8. Môn thệ nguyện chứng giáo.
   9. Môn thâu nhiếp mọi giáo pháp.
   10. Môn phá trừ nghi hoặc.
   11. Môn niệm Phật ra khỏi ba cõi.