Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta)
29/10/2554 06:27 (GMT+7)
Ðề cập đến những vị Thánh Tăng ấy chúng ta không thể nào không nhắc đến lịch sử của Ngài Sàrìputta (Xá Lợi Phất). Ngài chẳng những là một Ðại đệ tử ưu tú của đức Phật, mà còn là một nhà thông thái có thể xem là bậc nhất trong hàng Thinh Văn Giác.
Cuộc Đời Đức Phật
29/10/2554 06:27 (GMT+7)
Mục tiêu hóa độ của Ðức Phật là Ngài chỉ cho chúng sanh thấy rõ tính giác hằng hữu của mình. Ngài trình bày cho nhân loại thấy đâu là vô minh và đâu là trí tuệ, đâu là khổ đau và đâu là giải thoát. Ngài không phải là đấng quyền năng cứu rỗi. Ngài là bậc Ðạo Sư, Ngài hướng dẫn đường tốt cho người, còn đi hay không không phải là lỗi của người dẫn đường. Ngài là vị lương y, bắt bệnh và cho thuốc, còn uống hay không, không phải là lỗi của vị lương y. Giáo pháp của ngài do đó có tính cách tự do khai phóng chứ không câu thúc hẹp hòi.

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 [2] 
Bao Hiem BSH
» Âm lịch