Thiền học
Thiền luận (tập 1)
Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki Dịch giả: Trúc Thiên
29/12/2553 00:48 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mục lục

LUẬN MỘT

 

THIỀN: THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN SINH

(Tổng Luận)

 

 

LUẬN HAI

 

THIỀN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIẾN GIẢI TRUNG HOA.

 

1. Sinh lực và tinh thần Phật Giáo

2. Vài vấn đề huyết mạch của Phật Giáo

3. Thiền và Ngộ

4. Giác Ngộ và Tự Do

5. Thiền và Dhyana

6. Thiền và Kinh Lăng Già

7. Giáo lý Giác Ngộ trong pháp môn Thiền Trung Hoa

 

 

LUẬN BA

 

GIÁC NGỘ VÀ VÔ MINH

 

1. Bổn chất của tri giác Bồ Đề

2. Bổn chất của Vô Minh

3. Ý chí trong công tác thẩm định lại giá trị sống

4. Cái như tưởng và cái như thực

5. Dhyana và chiếc bè Pháp

6. Trở về nhà cũ

7. Ý chí và thực chất Niết Bàn

 

 

LUẬN BỐN

 

LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG

 

I. Trước Bồ Đề Đạt Ma

II. Sơ Tổ Đạt Ma

III. - Nhị tổ Huệ Khả

- Tam tổ Tăng Xán

- Tứ tổ Đạo Tín

- Ngũ tổ Hoằng Nhẫn

- Linh tinh

IV. Lục tổ Huệ Năng

- Nam đốn Bắc tiệm

- Thiền Huệ Năng

- Sau Huệ Năng

 

 

 LUẬN NĂM

 

NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT HIỂN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN

 

I. Không ngộ chẳng phải Thiền

II. Thấy tánh và ngồi thiền

III. Vấn đáp

IV. Cơ duyên và đốn ngộ

V. Đốn ngộ và đột biến

VI. Kệ ngộ giải

VII. Tâm cơ chuyển hóa

VIII. Đại nghi và bùng nổ

IX. Tổng kết

 

 

LUẬN SÁU

 

THIỀN PHÁP THỰC TẬP

 

I. Tổng quan

II. Nói nghịch

III. Nói vượt qua

IV. Nói chối bỏ

V. Nói quyết

VI. Nói nhại

VII. - 1. hét

2. im lặng

3. hồi lâu

4. hỏi ngược lại

5. lý luận vòng tròn

VIII. Phép chỉ thẳng

IX. Linh Tinh

 

 

LUẬN BẢY

 

THIỀN ĐƯỜNG VÀ THANH QUI

 

I. Cần lao và tinh thần Bách Trượng

II. Thanh đạm và thanh bần

III. Trai đường

IV. Chấp tác và tu tập

V. Khiêm hạ

VI. Tuần nhiếp tâm

VII. Tham thiền

VIII. Nuôi lớn thảnh thai

IX. Mật hạnh

X. Ý thức về Thượng Đế

XI. Vô chấp

XII. Ngôn ngữ Thiền

XIII. Những bài nói Pháp

 

 

LUẬN TÁM

 

MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

 

Tranh Đại Thừa

Tranh Thiền Tông

 

 

PHU TRƯƠNG HÁN TỰ

 

Viên Ngộ bình Thiền

Tăng Xán Tín Tâm Minh

Huệ Năng và Thiền pháp

Nam Nhạc và tọa thiền

Lâm Tế thị chúng

 

 

BIỂU TRA CỨU

 

 

ĐỒ BIỂU PHÁP HỆ THIỀN

 

I. Sáu Thiền Tổ Trung Hoa

II. Dòng Nam Nhạc Hoài Thượng

III. Dòng Thanh Nguyên Hành Tử

IV. Thiền Lâm Tế