Thiền học
Vô Môn Quan
Huệ Khai
08/07/2555 06:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TẮC 19

BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO

CÔNG ÁN

Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền

- Đạo là gì?

Sư đáp

- Tâm bình thường là đạo.

Triệu Châu lại hỏi

- Đến đó được không?

Sư nói

- Nghĩ đến đã sai

Triệu Châu nói tiếp

- Không nghĩ đến làm sao biết đó là đạo?

Sư nói

- Đạo không thuộc biết hay không biết. Biết là biết sai, không biết thì có ăn thua gì? Nếu quả đến được đạo, bấy giờ cũng như thái hư, trống không khoảng khoát, há có thể gượng cho là phải, trái sao?

Triệu châu liền ngộ

LỜI BÀN

Nam Tuyền bị Triệu Châu phát hỏi, thiệt là ngói bể, băng tan, phân biện không được. Triệu Châu dù có ngộ rồi cũng phải thêm ba mươi năm nữa mới được.

TỤNG
Xuân hữu bách hoa,thu hữu nguyệt

Hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết

Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu

Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.

Xuân có trăm hoa, thu có trăng

Hạ về gió mát, tuyết đông giăng

Ví lòng thanh thản không lo nghĩ

Ấy buổi êm đềm chốn thế gian.

BÌNH BÌNH

Triệu Châu ngộ mà chưa nhập, còn phải 30 năm chăn trâu nữa, chừng nào trâu thành trắng mới được.

TẮC 20

ĐẠI LỰC SĨ

CÔNG ÁN

Hòa thượng Tùng Nguyên nói

- Kẻ đại lực sĩ sao nhấc chân không nổi?

Lại bảo

- nói không do miệng

LỜI BÀN

Tùng Nguyên thiệt là dốc cả ruột gan, chỉ hiềm không ai lãnh thọ. Hễ nghe mà lãnh thọ được ngay thì đáng được đến đây chịu đòn của Vô Môn tôi. Cớ sao vậy? Muốn biết thực vàng phải dùng đến lửa.

TỤNG

Đài cước đạp phiên Hương Thủy Hải

Đê đầu phủ thị Tứ Thiền Thiên

Nhất cá hồn thân vô xứ trước

Thỉnh tục nhất cú.

Giơ chân đá bật miền Hương Thủy

Cúi xuống nhìn xem trời Tứ Thiền

Sừng sững một thân không chỗ tựa

Xin tiếp một câu.

BÌNH BÌNH

Thân lớn như vậy, chỗ nào để trụ? 

TẮC 21 

QUE CỨT KHÔ CỦA VÂN MÔN

CÔNG ÁN

Một ông tăng hỏi ngài Vân Môn

- Phật là gì?

Sư đáp

- Que cứt khô

LỜI BÀN

Vân Môn có thể nói là nghèo đến không dọn nổI bữa cơm chay, bận việc đến không có thì giờ thảo thư. Tiện tay vơ lấy que cứt khô chông đỡ cửa nhà. Xem đó thì thấy ngay lẽ thịnh suy của Phật pháp.

TỤNG

Thiểm điện quang

Kích thạch hỏa

Trác đắc nhãn

Dĩ tha quá

Ánh chớp lóa

Lửa đá xẹt

Vừa chớp mắt

Đã vèo qua.

BÌNH BÌNH

Như một ánh chớp, đã chia hai đường

Nếu ngộ thì hiểu liền

Nếu chưa thì giấy phút ấy đã vèo qua rồi. 

TẮC 22

CÂY SÁT CAN CỦA CA DIẾP

CÔNG ÁN

Ngài Anan hỏi ngài Ca Diếp

- Ngoài bộ y vàng, Thế Tôn còn truyền chi cho ngài nữa?

Ca Diếp gọi

- Anan

Anan dạ, Ca Diếp nói

- Hãy lật ngược cây sát can ngoài cửa.

LỜI BÀN

Nếu ở đây mà hạ được một câu chuyển ngữ cho xác thiết thì thấy pháp hội Linh Sơn còn đang tiếp diễn. Còn nếu như chưa, thì quả là Phật Tỳ Bà Thi đã sớm lo toan, mãi đến giờ vẫn chưa xong.

TỤNG

Vấn xứ hà như đáp xứ thân

Kỷ nhân ư thử nhãn sinh cân

Huynh hô, đệ ứng dương gia xú

Bất thuộc âm dương biệt thị xuân.

Chỗ hỏi còn xa, đáp mới gần

Bao người trố mắt nổi đường gân

Anh kêu em dạ tuồng gia giáo

Há phải âm dương mới có xuân.

BÌNH BÌNH

ÁT (tiếng hét)

TẮC 23

KHÔNG NGHĨ THIỆN ÁC

CÔNG ÁN

Lục Tổ bị thượng tọa Huệ Minh đuổi theo đến núi Đại Diễu Lĩnh. Tổ thấy Huệ Minh đến liền quẳng y bát trên tảng đá mà nói:

- Áo này vốn để làm tin, há tranh đoạt được ư? Ông cứ việc lấy đi.

Huệ Minh toan lấy áo lên, thấy nặng trịch như núi, tần ngần run sợ nói

- Tôi đến cầu pháp, chẳng phải vì áo. Xin hành giả khai thị cho

Tổ nói

- Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay lúc ấy thì mặt mũi xưa nay của thượng tọa Huệ Minh là gì?

Huệ Minh liền ngộ, khắp mình đẫm mồ hôi, khóc lóc sụp lạy nói:

- Ngoài mật ý, mật ngữ đó ra, ngài còn truyền thụ ý chỉ gì nữa chăng?

Tổ nói

- Điều tôi nói với ông đây không có chi là mật. Nếu ông tự quay nhìn mặt mũi chính mình, thì bí mật chính là ở phía bên ông.

Huệ Minh thưa

- Tôi tuy ở trong tăng chúng học ngài Hoàng Mai, thực chưa từng xét kỹ mặt mũi mình. Nay đôi ơn ngài trỏ cho lối vào, như người uống nước, nóng lạnh tự hay. Giờ đây ngài là thầy của tôi vậy.

Tổ nói

- Nếu được như thế, tất tôi và ông đều là học trò Hoàng Mai. Nên tự giữ gìn cho khéo.

LỜI BÀN

Có thể nói Lục Tổ vì việc nhà quá gấp. Lão bà cưng con cháu, như trái vải đầu mùa, lột vỏ, bỏ hột, nhét ngay vô miệng cho, chỉ việc nuốt một cái là xong.

TỤNG

Miêu bất thành hề, họa bất tựu

Tán bất cập hề hưu sinh thụ

Bản lai diện mục một xứ tàng

Thế giới hoại thời cừ bất hủ

Tả không ra hề vẽ chẳng được

Khen không đến chừ, đành phải thôi.

Mặt mũi xưa nay không chỗ dấu

Dù tan thế giới vẫn không phai.

BÌNH BÌNH

Thượng tọa Huệ Minh thấy gì mà khóc lóc? 

TẮC 24

LÌA KHỎI NÓI NĂNG

CÔNG ÁN

Một ông tăng hỏi ngài Phong Huyệt

- Nói hay nín đều là vặt vãnh, làm sao khỏi vướng mắc?

Sư đáp

- Giang Nam nhớ mãi ngày xuân ấm

Hoa lừng trong chốn chá cô kêu. 

LỜI BÀN

Thiền cơ của Phong Huyệt như ánh chớp, gặp đường là đi, ngặt lại không phá được khuôn sáo của người xưa. Nếu chỗ này mà thấy cho xác thiết thì vạch được lối đi cho mình. Bây giờ thử rời bỏ ngôn ngữ tam muội, hãy đáp một câu xem! 

TỤNG

Bất lộ phong cốt cú

Vị ngữ tiên phân phó

Tiến bộ khẩu nam nam

Tri quân đại võng thố.

Câu kia còn nguyên vẹn

Chưa thốt đã trọn lời

Chân đi mồm lẩm bẩm

Biết ông kẹt lắm rồi.