Thiền học
Vô Môn Quan
Huệ Khai
08/07/2555 06:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TẮC 31

TRIỆU CHÂU KHÁM PHÁ LÃO BÀ.

CÔNG ÁN

Có một ông tăng hỏi bà lão

- Đường nào đi núi Ngũ Đài Sơn

Bà lão đáp

- Cứ đi thẳng

Ông tăng mới bước đi năm, ba bước, bà lão lại nói

- Đường đường một ông thầy tu, cứ thế mà đi kìa!

Sau có người kể lại cùng ngài Triệu Châu, sư nói

- Để ta tới xem lão bà này ra sao.

Hôm sau sư bèn đến, cũng hỏi như vậy, bà lão cũng đáp như vậy.

Sư trở về nói với tăng chúng

- Bà lão ở Đài Sơn, ta đã khám phá cho các ông rồi đó.

LỜI BÀN

Bà lão chỉ biết ngồi trong trướng, liệu việc binh, bị giặc đến mà không biết. Còn lão Triệu Châu giỏi việc cướp trại, lại không ra người lớn đàng hoàng. Xét kỹ cả hai đều có lỗi. Thử hỏi đâu là chỗ Triệu Châu khám phá bà lão?

TỤNG

Vấn ký nhất ban

Đáp diệt tương tự

Phạn lý hữu sa

Nê trung hữu thứ.

Hỏi đã là một

Đáp cũng không hai

Trong cơm có sạn

Trong bùn có gai.

BÌNH BÌNH

Bà lão cũng chẳng biết Triệu Châu là bậc tác gia (đã tỏ ngộ).

TẮC 32

NGOẠI ĐẠO HỎI PHẬT

CÔNG ÁN

Một kẻ ngoại đạo hỏi Phật:

- Không hỏi có lời, không hỏi không lời.

Thế Tôn ngồi im

Kẻ ngoại đạo tán thán

- Đức Thế Tôn đại từ đại bi, vén lớp mây mờ khiến tôi vào được

Rồi bái lạy và đi

Ngài A Nan bèn bạch Phật

- Kẻ ngoại đạo chứng được điều gì mà tán thán rồi đi như vậy?

Phật dậy

- Như ngựa hay trên đời, nhìn bóng roi mà chạy.

LỜI BÀN

A Nan là đệ tử của Phật mà kiến giải không bằng kẻ ngoại đạo. Thử hỏi kẻ ngoại đạo cùng đệ tử của Phật cách nhau bao xa?

TỤNG

Kiếm nhẫn thượng hành

Băng lăng thượng tẩu

Bất thiệp giai thê

Huyền nhai tát thủ

Đi trên lưỡi gươm trần

Chạy trên bờ dao sắc

Khỏi phải bận leo trèo

Thỏng tay mà ngắm vực.

BÌNH BÌNH

Đạt đến trình độ là chỉ cần sai một hào ly, thì đất trời liền phân cách.Vậy mới đến hỏi Thế Tôn.

TẮC 33

PHI TÂM, PHI PHẬT

CÔNG ÁN

Một ông tăng hỏi ngài Mã Tổ

- Phật là gì?

Tổ đáp

- Chẳng tâm, chẳng Phật.

LỜI BÀN

Nếu thấy được chỗ đó, việc tham học đã xong.

TỤNG

Lộ phùng kiếm khách tu trình

Bất ngộ thi nhân mạc hiến

Phùng nhân thả thuyết tam phân

Vị khả toàn thi nhất phiến.

Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm

Không gặp thi nhân chớ nói thơ

Mới gặp đôi lời thưa đã ướm

Chớ trình rốt chuyện lúc ban sơ.

BÌNH BÌNH

Giữa hai lời giải thích

Tức tâm tức Phật và Phi tâm phi Phật

Có gì giống nhau có gì khác nhau?

TẮC 34 

TRÍ BẤT THỊ ĐẠO

CÔNG ÁN

Ngài Nam Tuyền nói

- Tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo

LỜI BÀN

Lão Nam Tuyền thiệt là già không biết thẹn. mới mở miệng hôi thói nhà đã lộ. Tuy vậy kẻ biết ơn cũng ít.

TỤNG

Thiên tinh nhật đầu xuất

Vũ hạ địa thượng thấp

Tận tình đô thuyết liễu

Chỉ khủng bất tín cập.

Mây quang vầng nhật rọi

Mưa về đất được tưới

Dốc lòng nói hết ra

Chỉ e không tin nổi.

BÌNH BÌNH

Tại sao ngài Nam Tuyền dốc túi chỉ dậy mà ít kẻ biết ơn?

Tại vì họ chưa đạt tới.

TẮC 35

CÔ THANH LÌA HỒN

CÔNG ÁN

Ngài Ngũ Tổ hỏi một ông tăng

- Cô Thanh lìa hồn cô nào là cô thật?

LỜI BÀN

Nếu chỗ này mà hiểu cho xác thiết thì thấy rằng thoát xác, nhập xác như ra vào quán trọ. Còn như chưa, chớ nên chạy bậy. Một mai đất, nước, gió, lửa bị phân tán, như cua đinh bị thả nước sôi, chân tay luống cuống. Lúc ấy chớ bảo rằng ta không nói trước.

TỤNG

Vân, nguyệt thị đồng

Khê, sơn các dị

Vạn phước, vạn phước,

Thị nhất, thị nhị.

Mây, trăng không khác

Khe, núi chẳng đồng

Vạn phước, vạn phước,

Một chăng, hai chăng?

BÌNH BÌNH

Chẳng cô nào là cô thật cả.

TẮC 36

GẶP NGƯỜI ĐẮC ĐẠO

CÔNG ÁN

Ngài Ngũ Tổ nói

- Giữa đường gặp người đắc đạo, chớ nói hay im mà đối đãi. Thử hỏi phải đối đãi ra làm sao?

LỜI BÀN

Nếu ở đây mà đối đãi cho được xác thiết, há chẳng thú sao? Còn nếu chưa được như thế thì phải cẩn thận.

TỤNG

Lộ phùng đạt đạo nhân

Bất tương nữ, mặc đối

Lan tai phách diện quyền

Trực hạ hội, tiện hội

Trên đường gặp người đạt đạo

Chớ nói hay im đối đãi người

Thẳng mặt tống liền cho một đấm

Hễ mà hiểu được, hiểu liền thôi.

BÌNH BÌNH

Như gương sáng đối nhau, trùng trùng … vô ảnh.