Thiền học
Vô Môn Quan
Huệ Khai
08/07/2555 06:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GẬY TRÚC CỦA THỦ SƠN

CÔNG ÁN

TẮC 43

Hòa thượng Thủ Sơn giơ gậy trúc trước chúng mà nói

- Này các ông, nếu gọi là gậy trúc thì xúc phạm, không gọi là gậy trúc thì trái nghịch. Vậy các ông gọi là gì? 

LỜI BÀN

Gọi là gậy trúc thì xúc phạm, không gọi là gậy trúc thì trái nghịch; không được nói có, không được nói không. Đáp mau, đáp mau. 

TỤNG

Niêm khởi trúc bề

Hành sát hoạt lệnh

Bối xúc giao trì

Phật, Tổ khất mệnh.

Gậy trúc giơ ra,

Lệnh ban tha, giết.

Xúc, nghịch cùng hòa

Phật Tổ xin tha.

BÌNH BÌNH

Gọi bằng gậy trúc thì rơi vào danh tướng,

Không được gọi là gậy trúc, nó là cái gì?

Coi lại nơi ông

TẮC 44

CÂY GẬY CỦA BA TIÊU

CÔNG ÁN

Hòa thượng Ba Tiêu nói với tăng chúng:

- Các ông có cây gậy, tôi cho các ông cây gậy. Các ông không có cây gậy, tôi đoạt cây gậy của các ông. 

LỜI BÀN

Để vịn qua khe khi cầu gẫy, để tìm về xóm lúc không trăng. Nếu gọi đó là cây gậy thì vào địa ngục như tên bắn.

TỤNG

Chư phương thâm dữ thiển

Đô tại chưởng ác trung

Sanh thiên tính trụ địa

Tùy xứ chấn tông phong.

Khắp nơi dầu sâu, cạn

Cũng tùy tay nắm thôi.

Chọc trời cùng chống đất

Nếp nhà rạng nơi nơi.

BÌNH BÌNH

Cái dùng để vịn, để chống, nhưng không phải là cây gậy.

TẮC 45

KẺ ẤY LÀ AI?

CÔNG ÁN

Ngài Pháp Diễn ở Đông Sơn nói

- Thích Ca, Di Lạc còn là tôi đòi của kẻ ấy. Thử hỏi kẻ ấy là ai? 

LỜI BÀN

Nếu thấy rõ kẻ ấy, ví như ở giữa ngã tư mà gặp ngay phụ thân mình, chẳng cần phải hỏi người khác xem đó có phải không. 

TỤNG

Tha cung mạc vãn

Tha mã mạc kỵ

Tha phi mạc biện

Tha thị mạc tri

Cung người chớ dương

Ngựa người chớ cưỡi

Người lầm chớ vạch

Người hay chớ màng.

BÌNH BÌNH

Uống nước, nóng, lạnh tự biết.

TẮC 46

ĐẦU SÀO TIẾN BƯỚC

CÔNG ÁN

Hòa thượng Thạch Sương nói

- Đầu sào trăm thước làm sao tiến thêm?

Có vị cổ đức lại nói

Bách xích can đầu tọa để nhân

Tuy nhiên đắc nhập vị vi chân

Bách xích can đầu tu tiến bộ

Thập phương thế giới hiện toàn thân

Đầu sào trăm thước đã ngồi lên

Thấy đạo mà chưa thật nhập chân

Trăm thước đầu sào cần bước nữa

Mười phương thế giới hiện toàn thân.

LỜI BÀN

Bước thêm được, nhào thân được, còn ngại chỗ nào mà không tôn xưng?

Tuy như vậy, thử hỏi đầu sào trăm thước làm sao tiến thêm? Hừ. 

TỤNG

Hạt khước đỉnh môn nhãn

Thác nhận định bàn tinh

Phiên thân năng xả mạng

Nhất manh dẫn chúng manh.

Mù mắt trên chóp trán

Nhận lầm hướng sao soi

Liều thân mà bỏ mạng

Đứa mù dẫn đứa đui.

BÌNH BÌNH

Cần phải có dũng khí cho bước nhẩy cuối cùng.

Tuy nhiên khi nào mới cần thiết?

không biết thì liều thân mất mạng vô ích

Lại còn làm liên lụy đến con cháu. 

TẮC 47

BA CỬA ĐÂU SUẤT

CÔNG ÁN

Hòa thượng Đâu Suất Duyệt đặt ra ba cửa để hạch hỏi người học rằng“

- Lặn lội tìm học chỉ để thấy tính. Vậy tính ở đâu?

- Biết được tính mình mới thoát sinh tử, vậy khi nhắm mắt xuôi tay làm sao thoát?

- Thoát được sinh tử mớI biết chỗ mình đi về, vậy khi tứ đại tan rã, mình đi về đâu? 

LỜI BÀN

Nếu nơi này mà hạ được ba câu chuyển ngữ,thì ở đâu cũng làm chủ được, nơi nào cũng là nhà được. Còn nếu chưa, đồ ăn dở dễ no, nhai kỹ khó đói.

TỤNG

Nhất niệm phổ quan vô lượng kiếp

Vô lượng kiếp sự tức như kim

Như kim thứ phá cá nhất niệm.

Thứ phá như kim thứ để nhân

Một niệm xem cùng vô lượng kiếp.

Chuyện đời vô lượng chính là đây.

Giờ đây một niệm bằng trông thấy.

Là thấy ai kia thấy niệm này.

BÌNH BÌNH

Phải trông thấy niệm mới thoát sinh tử. Làm sao thấy được niệm?

Niệm tức là ý, ý tức là tâm, mà tâm là tất cả, là không gian, là thời gian

Cho nên nói “một niệm xem cùng vô lượng kiếp“

TẮC 48

MỘT ĐƯỜNG CỦA CÀN PHONG

CÔNG ÁN

Một ông tăng hỏi hòa thượng Càn Phong

- Chư Bạc Già Phạm (Phật) mười phương đều chỉ một đương Niết Bàn, không biết đầu đường ở đâu?
Sư cầm gậy vạch một đường nói

- Đây.

Sau có ông tăng đem chuyện ấy hỏi ngài Vân Môn. Vân Môn cầm quạt giơ lên bảo

- Quạt nhẩy một cái lên tận tầng trời thứ ba mươi ba, gõ lỗ mũi Đế Thích. Con lý ngư ngoài biển đông đánh một hèo, trời mưa như trút. 

LỜI BÀN

Một người đi dưới biển sâu, bụi bay mù mịt. Một người đứng trên đỉnh cao, sóng vỗ ngất trời. Nắm đứng, buông đi, mỗi bên đều trỏ ngón mà nêu rõ tông phong. Thật giống hai con ngựa chạy đụng vào nhau. Trên đời e chẳng ai rõ được lẽ đó. Xét kỹ lại cả hai ông lão cũng không biết đầu đường ở đâu. 

TỤNG

Vị cử bộ thời tiên dĩ đáo

Vị động thiệt thời tiên thuyết liễu

Trực nhiêu trước trước tại cơ tiên

Cánh tu tri hữu hướng thượng khiếu

Chưa bước chân đi đã đến rồi,

Môi chưa hé mở đã nên lời.

Cho vì trăm việc đều như thế

Còn một đường lên phải biết noi.

BÌNH BÌNH

Hai vị thiền sư, một người chỉ thể, một người chỉ dụng. Có lẽ cả hai không biết đầu đường ở đâu, nhưng họ đã đi và đã đến.