Bắc truyền
Phật thuyết Khổng Tước Chú Vương Kinh
Tác giả: Việt dịch: Tỳ kheo Thích Ấn Nghiêm
10/07/2554 14:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

QUYỂN TRUNG: PHẬT THUYẾT ĐẠI KHỔNG TƯỚC CHÚ VƯƠNG KINH

Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch văn Phạn ra văn Hán. Thượng tọa Thích Ấn Nghiêm dịch văn Hán ra văn Việt.

Lại nữa, A Nan Đà, ông phải thụ trì các vị Đại Dược Xoa quân chủ, danh tự có sai khác, các vị ấy được biết như là:

Trưởng tử Câu Bê La

Tên gọi San Thệ Da

Luôn ở gần loài người

Tại nước Nhĩ Si La

Phần nhiều trong nhơn chúng

Đến cầu ban lời thật.

Những vị này cũng lấy Đại Khổng Tước Chú Vương đến ủng hộ  cho trai chủ họ tên................và quyến thuộc, nguyện trừ các ưu não, sống lâu trăm tuổi , hưởng phước trăm thu.

ĐÁT ĐIỆT THA, BẠT LỆ BẠT CÁC LỆ, MA ĐĂNG KỲ CHIÊN TRÀ LÍ, BỔ RÔ SƠN NỄ, TỲ CHỈ LÍ NỄ, CU RỊ KIÊN ĐA RỊ, CHIÊN TRÀ LÍ MA ĐĂNG KỲ THƯỢNG MA LÍ NỄ, HẾ LÍ NHỈ LÍ, KHA YẾT ĐA YẾT ĐỂ, KIÊN ĐÀ RỊ, CÔ SẮT SỈ, CA BẠT RỊ TÌ HA NỄ, HẾ LÍ HẾ LÍ, KIẾM BẾ SA HA.

Thần Câu Lưu Tôn Đà

Ở Ba Tra Lê Tử.

A Bát La Bố Đa

Ở Ấp Túy Thổ Nô.

Chúa Dược Xoa Thế La

Ở tại thành Hiền Thiện.

Đại thần Ma Nộp Bà

Thường ở cõi phương Bắc.

Đại thần Kim Cang Thủ

Trụ nơi thành Vương Xá.

Thường ở đỉnh núi Thứu

Lấy đó chỗ dựa nương.

Dược Xoa Yết Lộ Trà

Ở nơi Tỳ Phú La.

Chất Đa La Cấp Đa

Ở nơi Để Mục Khê.

Dược Xoa Bạt Câu La

Ở tại trong Vương Thành.

Ca La Tiểu Ca La

Dược Xoa này thủ hộ

Chỗ Đức Mâu Ni sanh

Gọi Đại Sư Thích Ca

Lực thần thông đầy đủ.

Dược Xoa Ban Đậu Túc

Ở tại Bệ Ra Gia.

Dược Xoa Đại Tự Tại

Ở nơi Tư La Tra.

Sắc Lợi Ha bát La

Ở tại Thất La Phiệt.

Dược Xoa Ta Yết La

Nương ở Ta Kê Đổ.

Dược Xoa Kim Cang Sử

Ở tại thành Thích La.

Ha Lợi Băng Yết La

Ở tại nước Lực Sĩ.

Vua Dược Xoa Đại Hắc

Ở Bà La Nê Tư.

Dược Xoa tên Thiện Hiện

Ở tại thành Chiêm Ba.

Dược Xoa Phệ Suất Nộ

Ở tại Bà Lạc Ca.

Dược Xoa Đa La Ni

Ở tại nước Hộ Môn.

Dược Xoa Khả Úy Hình

Ở tại ấp Xích Đồng.

Dược Xoa Mạt Đạt Na

Ở nơi Ô Lạc Già.

Vua Dược Xoa Khoáng Dã

Trụ tại nước Khoáng Dã.

Dược Xoa Kiếp Tỉ La

Nương ở nước Đa Tài.

Đại Dược Xoa Hộ Thế

Ở nước Ôn Thệ Ni.

Dược Xoa Năng Thôi Tha

Ở Đắc Xoa Thi La.

Yết La Bộ Túy Thạch

Ở Xiết Đà Thế La.

Đại Dược Xoa Tam Hộ

Bờ sông A Nô Ba.

Dược Xoa Phát Quang Minh

Ở thành Lô Lộc Ca.

Nan Đề Bạt Đạt Na

Chỉ ở nước Nan Đề.

Dược Xoa Bà Dĩ Lô

Trụ tại đất Bà Dĩ.

Dược Xoa ưa đấu tranh

Ở tại nước Lam Bà.

Dược Xoa Yết Đạp Bà

Ở nước Mạc Độ La.

Vua Dược Xoa Bình Phúc

Ở tại thành Lăng Ca.

Dược xoa Nhựt Quang minh

Tại chính nước Tô Na.

Dược Xoa Bình Đầu Sơn

Ở tại Kiều Ca La.

Thần Thắng và Đại Thắng

Ở ngay nước Bàn Trì.

Dược Xoa Bộ Luật Noa

Ở núi Mạc La Da.

Dược Xoa Khẩn Na La

Ở tại nước Kê La.

Chúa Dược Xoa Dược Vân

Ở nơi nước Bàn Trà.

Dược Xoa Tất Đạt Ca

Ở Bát Để Sắt Đà.

Dược Xoa Tăng Ca La

Ở Tất Đăng Yết Lí.

Dược Xoa Năng Dẫn Lạc

Ở tại nước Đại Ba.

Dược Xoa Tôn Đà La

Ở tại Na Tư Ca.

Dược Xoa A Tăng Già

Ở Bà Lô Yết Xa.

Thần Tỷ Đa Nan Đề

Ở tại nước Nan Đề.

Vua Dược Xoa Tỷ La

Ở Cát La Ha Kê.

Thần Dược Xoa Đại Phúc

Ở nước Yết Lăng Già.

Thần Dược Xoa Đại Tý

Ở nơi Kiều Tát La.

Thần Sa Tất Để Ca

Nước Sa Để Yết Tra.

Dược Xoa Ba Lạc Ca

Thường ở nơi rừng rậm.

Đại Dược Xoa Hiền Nhĩ

Ở nước Tất Kiện Đà.

Thần Dược Xoa Thọ Tài

Ở tại nước Thường Mãn.

Thần Dược Xoa Hữu Lực

Ở nước Bệ La Mạc Ca.

Thần Dược Xoa Hỷ Kiến

Ở nước A Bàn Để.

Dược Xoa Hộ Tất Trị

Ở nơi nước Ngưu Hỷ.

Dược Xoa Ái Hiệp Chưởng

Ở tại xứ Phương Duy.

Bệ Sắc Trí Đắc Ca

Ở nơi nước Cái Hình.

Mạc Yết Lan Đàm Vân

Ở tại nước Tam Tằng.

Thần Dược Xoa Quảng Mục

Ở tại nước Nhứt Dịch.

Dược Xoa Thực An trà

Ở Ô Đàm Bát La.

Dược Xoa Vô Tướng Phần

Ở nước Kiều Bế Tỳ.

Thần Bệ La Chiếc Na

Ở tại Tịch Tịnh Ý.

Thần Tác Lạc Dược Xoa

Ở trong nước Xà Cái.

Thần Dược Xoa Huỳnh Sắc

Ở Kiếm Tất Lạc Ca.

Dược Xoa Bạt Câu La

Ở Ôn Thệ Ha Na.

Dược Xoa Bộ Luật Noa

Ở tại Mạn Trạch Tỳ.

Thần Nê Ca Mê Sa

Thú nơi Bác Giá La.

Thần Bát Lặc Tát Bồ

Ở nước Yết Xã Sa.

Thần Dược Xoa Kiên Chỉ

Ở tại Bà Lâu Noa.

Thần Bệ Lan Thệ Dã

Ở tại nước Diêu Bà.

Thần Đác Lạc Ca Đại

Và Củ Đác Lạt Ca

Hai Dược Xoa vương ở

Cốt Lộc Sai Đác La.

Có hai nữ Dược Xoa

Đều đủ loại danh xưng

Đại Ô Lư Khư La

Và vị Mê Khát La

Cũng thường ở nơi đây.

Cốt Lộc Sai Đát La

Thần Tỳ Để Ba Để

Các việc đều thành tựu

Hai thần Dược Xoa này

Ở tại A Duệ Để.

Tất Đà Da Đát La

Ở Túy Lộc Cân Na.

Dược Xoa Túy Thổ Na

Ở nước Túy Thổ Na.

Sư tử Lực Bưu Lực

Câu Tri Bột Lí Sa

Thần Mạc Ha Tây Na

Nước Bộ Lan Thệ Giả.

Thần Dược Xoa Hoa Xỉ

Ở trong nước Chiêm Ba.

Dược Xoa Ma Yết Đà

Ở núi gần đường đi.

Dưởc Xoa Bát Bạt Đa

Ở tại Cù Du Dà.

Dược Xoa Tô Sư Nô

Trụ nơi Na Yết La.

Thần Tỳ La Bà Hổ

Ở nơi Ta Kê Đa.

Dược Xoa Năng Dẫn Lạc

Ở nơi Ca Yết Để.

Dược Xoa Vô Lao Quyên

Ở tại Kiều Bế Tỳ.

Thần Dược Xoa Hiền Thiện

Ở nơi nước Hiền Thiện.

Dược Xoa Bộ Đa Diên

Ở nước Ba Tra Li.

Thần Dược Xoa Vô Ưu

Ở nơi nước Ca Thi.

Thần Yết Đinh Yết Tra

Ở Am Bà sắt Tra.

Dược Xoa Thành Tựu Nghĩa

Ở Ế Ca Yết Xa.

Thần Dược Xoa Hoan Hỷ

Ở tại nước Nan Thắng.

Thần Dược Xoa Mang Phát

Ở tại nước Thắng Thủy.

Thần Dược Xoa Bảo Lâm

Ở nước Tiên Đà Bà.

Dược Xoa Thường Cẩn Hộ

Ở nước Kiếp Tỷ La.

Dược Xoa Đa Hình Tướng

Ở nơi Kiện Đà La.

Dược Xoa Đột Lô Bà

Ở tại xã Hòa La.

Thần Dược Xoa Xử Trung

Ở tại nước Hiền Thịên.

Dược Xoa Đại Danh Xưng

Ở đất Bệ Độ Lợi.

Dược Xoa Bệ Lặc Tra

Ở tại thành Sa La.

Dược Xoa Chiêm Bạc Ca

Ở tại đất Mạc Rô.

Tần Lân Đà Yết Tra

Và Dĩ Tỳ Yết Tra

Thần Bệ Ma Ni Ca

Ở tại Bệ Ma Ni.

Thần Đề Bà Thiết Ma

Ở nước Đạt Lặc Đà.

Man Đa La Tác Quang

Nước Yết Thấp Di La.

Dược Xoa Chiếm Bạc Ca

Ở tại thành Yết Tra.

Thần nữ Bán Chi Ca

Khoảng Yết Thấp Di La.

Có năm trăm người con

Đại Quân có Đại lực

Con lớn tên Kiền Mục

Ở tại đất Đại Đường.

Và các anh em nữa

ở tại Kiều Thi Ca.

Thần Dược Xoa Nha Túc

Ở nước Yết Lăng Già.

Dược Xoa Mạn Trà La

Ở chỗ Mạn Trà La.

Thần Lăng Ca Tự Tại

ở tại Ca Tất Thi.

Dược Xoa Ma Lợi Chi

Ở rừng Yết Ra Ma.

Thần Đại Ma Ba La

Ở tại nơi Sơ lặc.

Thần Dược Xoa Đại Kiên

ở nước Bạt Yết La.

Con vua Tỳ Sa Môn

Tên là Cụ Chúng Đức

Thắng Hiệt Li Sa Bà

Có một ức Dược Xoa

Và đầy đủ quyến thuộc

Ở tại Đỗ Hỏa La.

Dược Xoa núi Ta Đa

Và thần ở núi Tuyết

Hai Dược Xoa lớn này

Ở tại nước Tín Độ.

Thần Chấp Tam Cổ Xoa

Ở tại Tam Tầng Điện.

Đại Dược Xoa Năng Thôi

Cũng ở Yết La Già

Kiền Trà Bán Giả La

Ở nước Đạt Di La.

Dược Xoa Tài Tự Tại

Ở tại Tư Ha La.

Dược Xoa Anh Vô Diên

Ở tại chỗ Khoáng Dã.

Dược Xoa Kinh Yết Ta

Ở tại Ba Đa La.

Dược Xoa Hữu Quang Minh

Ở tại Phân Đà Lợi.

Dược Xoa Thiết Nhĩ La

Ở tại trong Đại Thành.

Dược Xoa Năng Phá Tha

Ở tại Đạt La Đà.

Đại thần Băng Già La

Ở tại Am Bạt Ly.

Dựơc Xoa Bạt Bạt Trà

Ở nước Bạt Bạt Trà.

Dược Xoa Ma Đát Lí

Ở tại Ca Mạc Đệ.

Thần Dược Xoa Diệu Giác

Ở nước Để Đại Đế

Nại La câu Bạt La

Ở tại Ca Tất Thí.

Thần Bạt Ra Thiết Ra

Ở nước Ba La Để.

Dược Xoa Thương Yết La

Ở tại xứ Thước La.

Bệ Ma Chất Đác Ra

Ở nước Bạt Lạp Bệ.

Thần Dược Xoa Mãn Diện

Phân Trà Bạt Đạt Na.

Dược Xoa Yết La La

Ở tại nước Ô trường.

Thần Dược Xoa Ủng Phúc

Ở nước Cô Ha La.

Dược Xoa Ma Kiệt Kỳ

Ở xứ Cư Sa tích.

Thất Đát Ra Tây Na

Ở nước Bộc Ca Ra.

Thần Yết La Phạt Na

Ở tại Yết Mạc Đế.

Dược Xoa Huỳnh Xích Sắc

Ở nước Yết La Cổ.

Thần Dược Xoa Lạc Kiến

Ở tại Bát Ni Da.

Dược Xoa Kin Tỳ La

Ở tại Thành Vương Xá.

Thường ở Tỳ Phú La.

Đầy đủ thần lực lớn

Vạn ức Thần Dược Xoa

Lấy đó làm quyến thuộc.

Dược Xoa Cụ Ba La

Ở tại nước Xà Cái.

Dược Xoa An Lạc Ca

Thần Dược Xoa Nan Đề

Ở tại nước Nan Đề.

Bát Lí Tất Thể Đa

Ở tại nước Thôn Thinh.

Dược Xoa Tỳ Sa Môn

Theo chỗ thiên hạ ở.

Thành Hà Trạch Bạn Đa

Quyến thuộc nhiều ức thần

Như thế Dược Xoa thảy

Có đại quân đại lực

Hàng phục kẻ oán địch

Không kẻ nào thắng được.

Đủ thần thông quang minh

Tiếng đồn khắp các nơi

Trời và A Tu La

Đánh nhau thì trợ lực.

Các vị thần này đều lấy Đại khổng TướcChú Vương thường ủng hộ trai chủ họ tên.............và quyến thuộc làm cho họ được lợi ích và an ổn. Những bệnh khổ đều được tiêu trừ.

Hoặc bị dao gậy làm tổn thương, hoặc bị các thứ độc gây hại, hoặc bị giặc, vua quan, nạn nước lửa tổn hại, hoặc bị trời rồng cầm giữ.Thần chủ Dược Xoa và các quỷ thần..v.v...làm ra tật bệnh đều khiến cho ta được giải thoát. Các vị thần Dược Xoa có phước đức, chủ lãnh khắp cả Thiện Bộ Châu, hộ trì Phật pháp, đều sanh khởi từ tâm hộ trì trai chủ...v.v...

Nay chúng tôi kiết giới, kiết địa, khiến xa lìa tai nạn, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu. Liền nói chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, A YẾT TRÍ, TỲ YẾT TRÍ, HÁT RỊ NỄ, HA RỊ NỄ, ĐẠT RỊ NỄ, ĐA LẶC NỄ, HÔ KẾ HÔ KẾ, BỘC KẾ BỘC KẾ.

Trai chủ tên họ............có bệnh khổ

HA NẢ HA NẢ (tụng 10 lần)

Trai chủ................... có những sợ hãi

TRẠCH HÀ TRẠCH (tụng 10 lần)

Trai chủ.............. bị các oan gia

BÁT GIẢ BÁT GIẢ (tụng 10 lần)

Trai chủ............ vì không có lợi ích

ĐỔ ĐỔ ĐỔ ĐỔ (tụng 10 lần)

Trai chủ ............... bị các thuốc độc

HA HA  (tụng 10 lần)

Trai chủ.................. bị người trù yếm

THỊ TRÍ THỊ TRÍ (tụng 10 lần)

Trai chủ.......... có những tội nghiệp gì, nguyện xin đều tiêu diệt:

CHỦ RÔ CHỦ RÔ (tụng 10 lần)

HẾ LÍ HẾ LÍ (tụng 10 lần)

NHỈ LÍ NHỈ LÍ (tụng 10 lần)

NHỈ HẾ NHỈ HẾ (tụng 10 lần)

PHỔ RÔ PHỔ RÔ (tụng 10 lần)

cHỈ TRÍ CHỈ TRÍ (tụng 10 lần)

 

HẾ KẾ NHỈ KẾ, CHÚC KẾ BỘC KẾ, THẤT LỊ BẠC ĐIỆC LỆ, MANG YẾT LỆ, TAM MẠNG ĐA BẠC ĐIỆC LỆ, HẾ LAN NHÃ YẾT LỆ, TÁT BÀ AN, THA TA ĐÀN, NÊ A MẠT LỆ, TỲ MẠT LỆ, CHIẾN ĐẠT LA BÁT LẶC TY, TÔ LỊ DA ĐẠT ĐẾ, ĐỘT TỲ CHƠN NHỈ Ý, ĐÀM BỆ ĐỖ ĐÀM BỆ, TẤT LÊ DƯƠNG YẾT LÊ.

Thường ủng hộ chúng tôi, trai chủ................. và quyến thuộc sống lâu trăm tuổi. hưởng phước trăm thu.

Phật bảo: A Nan Đà, ông phải thọ trì hai mươi tám vị Đại tướng Dược Xoa. Các danh hiệu đều xưng tụng. Các vị ở mười phương thế giới che chở hộ trì cho tất cả chúng sanh trừ các suy hoạn hiểm nạn.

Có bốn Đại tướng Dược xoa ở mặt phía Đông ủng hộ chúng sanh phương Đông, khiến cho họ xa lìa ưu khổ, tên các vị ấy là: Địa Lật Dà, Tô Nê Đát La, Bộ Luật Noa, Kiếp Hoa La. Các vị này cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ chúng tôi, trai chủ............. và quyến thuộc được sống lâu trăm tuổi, cầu nguyện.......................xin được cầu nguyện.

-A Nan Đà, có bốn vị Đại tướng Dược Xoa ở mặt phía Nam, ủng hộ chúng sanh ở phương Nam , khiến cho họ xa lìa ưu khổ. Các vị ấy gọi là: Tăng Ha, Ô Ba Tăng Ha, Thương Sỉ La, Thiên Đà Na. Các vị này cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ chúng tôi , trai chủ................ và quyến thuộc sống lâu trăm tuổi.

-A Nan Đà, có bốn Đại tướng Dược Xoa ở mặt phía Tây, ủng hộ chúng sanh ở phía Tây, khiến xa lìa ưu khổ. Các Vị ấy là:Yết Lí, Yết Lí Kê Xá, Bạt Lặc Bộ, Thủy Dà La. Các vị ấy cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ chúng tôi, trai chủ................ vá quyến thuộc sống lâu trăm tuổi.

-A Nan Đà, có bốn Đại tướng Dược Xoa ở mặt phía Bắc, ủng hộ chúng sanh

ở phương Bắc, khiến xa lìa ưu khổ.Các vị ấy là: Đạt Lặc Noa, Đạt Lặc Nan Đà, Ôn Độc Đà, Ba La, Phệ Xuất Nộ. Các vị này cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ chúng tôi, trai chủ.................... vá quyến thuộc sống lâu trăm tuổi.

-A Nan Đà, có bốn Đại tướng Dược Xoa đều trụ ở bốn phương bàng, ủng hộ chúng sanh ở bốn phương bàng, khiến họ xa lìa ưu khổ, gọi là: Bán Chí Ca, Bác Giá La Kiện Trà, Ta Đa Kỳ Lợi, Hệ Ma Bạt Du. Các vị cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ chúng tôi, trai chủ................ và quyến thuộc sống lâu rrăm tuổi.

-A Nan Đà, có bốn Đại tướng Dược Xoa ở trên mặt đất, ủng hộ chúng sanh ở trên mặt đất, khiến xa lìa ưu khổ. Tên gọi là: Bộ Ma (Địa), Tô Bộ Ma (Diệu Địa), Ca La, Ổ Ba Ca La. Các vị này cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ chúng tôi, trai chủ............ và quyến thuộc sống lâu trăm tuổi.

-A Nan Đà, có bốn Đại tướng Dược Xoa ở không trung, ủng hộ chúng sanh ở không trung, khiến xa lìa ưu khổ.Tên gọi là: Tô Lợi Da (Thần mặt trời),

Tô Ma (thần mặt trăng), Ác Kỳ Ni (thần lửa), Bà Dũ (thần gió). Các vị này cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ chúng tôi, trai chủ...........và quyến thuộc sống lâu trăm tuổi.

-Lại nữa, A Nan Đà, ông nên thọ trì danh hiệu Thiên Vương Thích Thất La Mạt Noa và các pháp đệ quân tướng. Các vị này thường giữ gìn giúp đỡ chúng sanh, trừ tất cả ưu khổ tai hoạ, du hành khắp thế gian làm nhiều lợi ích.

Các vị ấy là: Nhơn Đạt La (Đế Thích), Tô Ma (thần mặt trăng), Bạt Lâu Noa (Rồng), Bát Lại Xà Bát Để (Thế chủ), Phả La Đọa Xã (Tánh), Y Xá Na (Trời Tự Tại), Chiên Đàn Na (Hương), Ca Ma Thế Sắc Xá (Dục Thắng), Câu Nễ Kiện Sá (Linh Yết), Ni Kiến Sá Ca (Vô Yết), Bạt Trĩ Mạt Nễ (Lực Châu), Ma Ni Chiết La (Báo Hành), Bát La Noa Đà, Ô Ba Bán Chỉ Ca, Sa Đà Kỳ Lợi, Hê Ma Bạt Đa, Bộ Luật Noa, Mạn Địa Lạc Ca, Sất Tra Cụ Ba La, A Tra Bạt Ca, Nại Ra Yết Ra Xà, Thị Na Hiệt Lý Sa Bà, Bán Giá La Kiện Trà, Tô Mục Khả, Địa Lật Đà, Chất Đác La Tây Na, Kiệt Đạt Bà, Sất Lý Phín Lý, Sất Lý Kiến Đắc Ca, Địa Lật Giả Thước Để, Ma Đát Lý.

Các vị Dược Xoa này là đại quân chủ thống lãnh chư thần, có thần lực lớn, ánh sáng lớn , hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Các vị ấy là huynh đệ Thích Thất La Mạc Noa Thiên vương, thường sai khiến các thần Dược Xoa. Nếu thấy có Dược Xoa nào đó não loạn chúng tôi, trai chủ.............và quyến thuộc thì không tha thứ. Các thần đó nghe rồi, y giáo phụng hành.

Các vị thần Dược Xoa này cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương ủng hộ chúng tôi, trai chủ.................và quyến thuộc sống lâu trăm tuổi.

Nếu gặp sự hoạn nạn ưu khổ, lúc bấy giờ hãy nguyện các thần Đại Khổng Tước Chú Vương ấy đến che chở, khiến cho tôi, trai chủ.............được xa lìa mọi sự sầu lo.

Hoặc những vị Trời, Rồng, A Tô La, Ma Lâu Đa, Yết Lộ Trà, Kiền Đạt Bà, Khẩn Na La, Mạc Hô La Già, Dược Xoa Sở Chấp, Hát Lạc Sát Sa, Tất Lệ Đa, Tất Xá Giá, Bộ Đa Sở Chấp, Câu Bàn Trà, Bố Đơn Na, Yết Tra Bố Đơn Na, Tất Kiền Đà, Ôn Ma Đà, Xa Dạ, A Ba Tam Ma La, Ô Tất Đa Lạc Ca, Nặc Sát Đác La, Lê Ba.

Các vị này trông coi ghi chép các thời, xin ủng hộ cho tôi, trai chủ, cùng quyến thuộc.

Lại có các vị thần ăn tinh khí, vị ăn thai, vị uống huyết, vị ăn thịt, vị ăn mỡ nước, vị ăn óc tủy, vị ăn các chi tiết cơ thể, vị ăn đồ sống, vị nuốt sinh mạng, vị ăn đồ cúng tế, vị ăn không khí, vị ăn mùi hương, vị ăn lông tóc, vị ăn hoa, vị ăn quả, vị ăn ngũ cốc, vị ăn than lửa, vị ăn máu mủ, vị ăn đồ đại tiện, tiểu tiện, vị ăn đàm rãi, vị ăn nước miếng, vị ăn nước mũi, vị ăn thức ăn thừa, vị ăn đồ nôn mữa, vị ăn các đồ ô uế, vị uống các nước dơ bẩn....v.v...

Như vậy, các quỷ thần hung ác này, lúc muốn làm não loạn người thì có Khổng Tước Chú Vương đến ủng hộ chúng tôi, cùng các quyến thuộc khiến xa lìa sầu khổ, sống lâu trăm tuổi, thường được an vui.

Nếu lại có kẻ nào làm các chú thuật trù ếm, yếm loại trùng mị, phi hành trong hư không, Như các vị: Ngật Lật Đế, Yết Ma Noa, Ca Cô Ôn Đà, Chỉ Lặc Noa, Bệ Đa Trà, An Đà Bệ Đa Trà, Chất Giả, Tất Lệ Sách Ca, chuyên uống huyết tủy, biến người làm kẻ sai khiến. Hô triệu quỷ thần, tạo các ác nghiệp, ăn đồ ghê tởm, thân hình hung ác, mắt nhìn dữ tợn, tạo phù chú ác, làm các thuật siêu độ. Có các điều ác như thế, hiện thời đều phải ủng hộ chúng tôi, trai chủ.................khiến xa lìa các ưu khổ.

Lại dù gặp các sự kinh sợ như giặc cướp, vua quan, nạn nước lửa, đao binh, nạn đói khát làm cho sợ hãi và chết chóc, nạn động đất, nạn ác thú rượt đuổi, những kẻ ác tri thức khủng bố làm cho chết. Các việc sợ hãi như trên, xin chư vị ủng hộ chúng tôi, trai chủ.............đều được thoát khỏi ách nạn ấy.

Hoặc có các bệnh như: lác ngứa, chảy máu mủ, ghẻ độc lở lói, bệnh ung thư, thân thể da trổ đen nám hôi rít. Hoặc đau cả đầu, đau nửa đầu, ăn uống chẳng tiêu, mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, miệng, yết hầu đều đau nhức. Hoặc lưng, hông, bụng, bắp vế, tay, chân và cả chỗ sâu kín đều đau nhức. Suy tim mệt nhọc, khô khan, lả người, toàn thân bệnh khổ đau đớn, xin được tiêu trừ.

Hoặc bị bệnh ngược, lên cơn sốt một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, nửa tháng, một tháng. Hoặc bị cách nhật, sốt trong giây lát, hoặc sốt liên miên. Nóng sốt nói sàm, biến thành tà bệnh, quỷ thần dựa nhập, sốt dữ dội, phong nhiệt, đàm ấm. Hoặc tổng tập bệnh, bị quỷ giữ hồn, bị người ác hại, hoặc kẻ phi nhơn hại. các bệnh quá ác như vậy xảy ra, xin chư vị ủng hộ chúng tôi, trai chủ...............cùng quyến thuộc được thoát khỏi các bệnh khổ ấy.

Chúng tôi nay kiết giới, kiết địa, trì tụng chú này, cầu được an ồn Sa Ha và xin đọc bài tụng:

Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Tất cả các thời đều an lành

Kính xin chư Phật thường hô niệm.

Lại nữa, A Nan Đà, có mười hai vị quỷ thần nữ lớn, khi Đại Bồ Tát bắt đầu vào thai, mới đản sanh, và sau khi sanh ra, các vị nữ thần này thường đến giữ gìn ủng hộ. Gọi là: Lam Bà, Tỳ Lam Bà, Bát Lại Lam Bà, Ô Lam Bà, Ha Lị Để, Ha Lí Kế Thỉ, Ha Lị Băng Hát La, Kha Lị, Yết La Lị, Cam Bộ Cận Lị Bà Ca Chí, Các La Luân Đạt Lị.

Các vị nữ thần này có thần lực lớn, ánh sáng lớn, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư Thiên, A Tu La đánh nhau, các vị nữ thần này hiện oai lực lớn, cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương. Cầu xin giúp đỡ chúng tôi, trai chủ...............và quyến thuộc khiến được sống lâu trăm tuổi. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HÁT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÁT ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠN TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ TRỈ, YẾT RA MÊ TRỈ, MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA. Trai chủ...............và quyến thuộc

 TÓA HA. THUẤN TẤT ĐỂ.

Trai chủ...............và quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có tám quỷ nữ lớn trong lúc Đại Bồ Tát bắt đầu vào thai, mới đản sanh, và sau khi sanh ra. Các vị thần này thường ở một bên thủ hộ. Các vị ấy là: Mạc Đà, Mạc Đạc Na, Mạc Đô Ôn Yết Tra, Ô Ba Mạc Đà Biên, Lê Để, Ô Xà Ha Lị Nhị, A Thiết Nhị,Yết Lại Tán Nhị.

Các vị quỷ nữ này có thần lực lớn, có ánh sáng lớn, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư Thiên và A Tu La đánh nhau, các vị này hiện đại oai lực, cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin thủ hộ chúng tôi, trai chủ..............và quyến thuộc sống lâu trăm tuổi. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA,YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠC ĐÁC ĐỂ MẠC ĐẾ, MẠC TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA.

Trai chủ......................quyến thuộc TÓA HA. TOAN TẤT ĐỊA.          Chúng tôi trai chủ....................quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có bảy quỷ nữ lớn, trong lúc Đại Bồ Tát bắt đầu vào thai, mới đản sanh, và sau khi sanh ra, các vị thần này thường ở kề bên thủ hộ. Các vị ấy là: Ác Lầu  Lộ Địa Ca, Yết Lộ Lợi Để Ca, Chất Đác La TấT Xá Chỉ Ca, Bộ Luật Noa Bạt Địa Lý Ca, Ác Để Nễ Yết Lạc Ỷ Để Ca, Mật Đác La Ca Lợi Ca, Hiệt Lợi Sử Yết Lạc Ỷ Để Ca.

Các quỷ nữ này có thần lực lớn, có ánh sáng lớn, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư Thiên và A Tu La đánh nhau, các vị này hiện đại oai lực. Các quỷ nữ này thường uống máu thịt, xúc não người khác, tuy thế vẫn lấy Đại Khổng Tước Chú Vương thủ hộ, xin ủng hộ chúng tôi, trai chủ....................và quyến thuộc khiến sống lâu trăm tuổi. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÁT ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠT TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ TRỈ, YẾT RA MÊ TRỈ, MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA. Trai chủ............. .và quyến thuộc  TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có năm quỷ nữ lớn, trong lúc Đại Bồ Tát bắt đầu vào thai, mới đản sanh và sau khi sanh, các vị thần này thường ở một bên thủ hộ. Các vị ấy là: Quân Đà, Nễ Quân Đà, Nan Đà, Tỳ Xuất Nộ Ra, Kiếp Tất Ra.

Các quỷ nữ này có thần lực lớn,có ánh sáng lớn, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư Thiên và A Tu la đánh nhau, các vị ấy hiện ra oai lực, cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin giúp đỡ chúng tôi, trai chủ.........................và quyến thuộc được sống lâu trăm tuổi. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÁT ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠT TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ TRỈ,YẾT RA MÊ TRỈ, MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA.Trai chủ...............và quyến thuộc TÓA HA. TOAN TẤT ĐẾ. Trai chủ.................quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có tám vị Đại La Sát nữ, lúc Đại Bồ Tát vào thai, mới đản sanh và sau khi sanh ra, các vị thần này thường ở bên hộ vệ. Các vị ấylà: Mô Ha, Tô Tứ Ma, Củ Xá Ác Khí, Trỉ Thi Nhị Cam Bố Thị, Tô Mật Đác Ra, Lư Hế Đa Ác Khí Ca Chiếc La.

Các La Sát nữ này có thần lực lớn, có ánh sáng lớn, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư Thiên và A Tu La đánh nhau, các vị hiện ra đại oai lực. Các vị này thường ăn dùng huyết nhục các vị nam nữ, đồng nam đồng nữ, hoặc vào các nhà mới sinh con, hoặc vào nhà trống không, theo ánh sáng mà đi. Lại kêu danh tự người, hớp tinh khí của người rất đáng sợ, làm khiếp đảm mọi người. Tuy thế, những vị này cũng phụng hành tuân thủ Đại Khổng Tước Chú Vương, cầu xin giúp đỡ chúng tôi, trai chủ.....................và quyến thuộc, khiến cho thọ mạng bá niên. Thuyết chú:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÁT ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠT TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ TRỈ, YẾT RA MÊ TRỈ,

MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA. Trai chủ..................và quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có mười Đại La Sát nữ, lúc Đại Bồ Tát bắt đầu vào thai, mới đản sanh và sau khi sanh, các vị thần này thường hộ vệ. Các vị ấy là: Ha Lợi Để La Sát Nữ, Nan Đà La Sát nữ, Băng Yết La La sát Nữ, Thương Sí Nễ La Sát Nữ, Kha Dị Ca La Sát Nữ, Đề Bà Mật Đác La La sát Nữ, Quân Đà La Sát Nữ, Sóc Nha La Sát Nữ, Lam Tỳ Ca La Sát Nữ, An Lại La Sát Nữ.

Những La Sát nữ này có thần lực lớn, ánh sáng lớn, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư thiên và A Tu La đánh nhau, các vị này hiện đại oai lực, cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ trai chủ họ tên.....................và quyến thuộc, khiến được sống lâu trăm tuổi. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÁT ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠT TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ,MÊ TRỈ MÊ TRỈ, YẾT RA MÊ TRỈ, MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA. Trai chù............và quyến thuộc TÓA HA. TOAN TẤT ĐỂ, trai chủ và quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đề, lại có mười hai Đại La Sát nữ, các vị này cũng hộ trì Đại Bồ Tát như các đoạn trước đã nói. Gọi rằng: Vô Chủ La Sát Nữ, Đại Hải La Sát Nữ, Độc Hại La Sát Nữ, Đoạn Tha Mạng La Sát Nữ, Minh Trí La sát Nữ, Trì Cung La Sát nữ, Trì Tiễn La Sát Nữ, Trì Nê La Sát Nữ, Trì Đao La Sát Nữ, Trì Luân La sát Nữ, Vĩ Luân La Sát Nữ, Khả Úy La Sát Nữ.

Các vị La sát này có thần lực lớn, ánh sáng lớn, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư Thiên và A Tu La đánh nhau , các vị ấy hiện đại oai lực, cũng thọ trì Đại khổng Tước Chú Vương, xin ủng hộ trai chủ họ tên...........và quyến thuộc, khiến được sống lâu trăm tuổi. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÁT ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠT TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ TRỈ, YẾT RA MÊ TRỈ, MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA. Trai chủ..................và quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có mười hai quỷ mẫu, đối với các loài vô tình thường làm xúc não , khiến họ sợ hãi, trở nên điên cuồng dối trá. Các vị này cũng hộ vệ Đại Bồ Tát như các đoạn trước đã nói. Danh hiệu các vị ấy là: Bạt La Sàng, Yết Lâu Điệt Rị, Cao Ma Lợi, Bệ Sắt Nộp Tỷ, Yến Niết Lệ, Bà La Hế Cao, Bệ Rị Bà, Lâu Nhị, Na Nhĩ Dã, Bà Diệp Tỉ, A Kỳ Ni Dị, Mạc Ha Kha lợi. Các vị quỷ mẫu này cũng lấy Đại khổng Tước Chú Vương thủ hộ. Trai chủ họ tên...................và quyến thuộc thọ mạng bá niên. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÁT ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠT TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ TRỈ, YẾT RA MÊ TRỈ, MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA. Trai chủ.................và quyến thuộc TÓA HA. TOAN TẤT ĐỊA, trai chủ quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có Nhất Đại Tất Xá Chỉ, tên là Nhất kế, đó là vị Đại La Sát nữ thường ở trong mé biển lớn ưa ngửi mùi huyết khí. Trong một đêm đi  tám vạn do tuần , cũng ủng hộ Đại Bồ Tát  đản sanh như các đoạn trước đã nói. Vị này cũng lấy Đại khổng Tước Chú Vương, thủ hộ trai chủ..............và quyến thuộc, khiến sống lâu trăm tuổi. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, YẾT LỆ HIỆT LỆ, ÂU LỆ MẠT LỆ, NHỈ LỆ MẪU LỆ, MẠT ĐÃN ĐỂ MẠT ĐỂ, MẠN TRỈ ĐỂ KẾ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, HÔ RÔ HÔ RÔ, MÊ TRỈ MÊ TRỈ, YẾT RA MÊ TRỈ, MÊ ĐỊA TẤT ĐỊA, TẤT ĐỊA TẤT ĐỊA. Trai chủ..............và quyến thuộc TÓA HA. TOAN TẤT ĐỊA. Trai chủ.................và quyến thuộc TÓA HA.

-A Nan Đà, lại có bảy mươi hai Đại La Sát nữ. Các vị này là: Kiếp Tất La Sát Nữ, Bát Đậu Ma La Sát nữ, Mạc Hế Sử La Sát Nữ, Mạc Lợi Ca La Sát Nữ, Na Lợi Ca La Sát Nữ, Thiên Thích Nễ La sát nữ, Yết Lặc Thí La Sát Nữ, Tỳ Mạc La La Sát Nữ, Đạt Thích Nễ La Sát Nữ, Ha Lợi Chiên Đạt La Sát Nữ, Hồ Lư Hế Nễ La Sát Nữ, Mạc Rị Chi La Sát Nữ, Hộ Đa Phiến Nễ La Sát Nữ, Bà La Mễ La Sát Nữ, Kha Lợi La Sát Nữ, Cao Hồn Chiết Rị La Sát Nữ, Bạc Ra La Sát Nữ, Yết Lặc Tấn Nễ La Sát Nữ, Yết Ra Trí La Sát Nữ, Băng Yết Ra La Sát Nữ, Mạc Đăng Kỳ La Sát Nữ, Tần Độ Ra La Sát Nữ, Cụ Lợi La Sát Nữ, Kiện Đà Lợi La Sát Nữ, Câu Bàn Trì La Sát Nữ, Ca Lăng Kỳ La Sát Nữ, Yết La Mạc Nễ La Sát Nữ, Mạc Đạt Nễ La sát Nữ, An Phiến Nễ La Sát Nữ, Thực Thai La Sát Nữ, Thực Huyết La Sát Nữ, Đàn Đố Ra La Sát Nữ, Kinh Bố La sát Nữ, Bạt Lặc Sàng La Sát Nữ, Đác Trà Cấp Ba Lợi La Sát Nữ, Chấp Kim Cang La Sát Nữ, Kiên Trì La Sát Nữ, Đáp Ma La Sát Nữ, Hành Vũ La Sát Nữ, Chấn Lôi La Sát Nữ, Khai Phát La Sát Nữ, Xiết Điển La Sát Nữ, Túc Hành La Sát Nữ, Thước Lưu Cẩn La Sát Nữ, Đặt Địa La sát Nữ, Hắc Dạ La Sát Nữ, Quỷ Vương Lại La sát Nữ, Am Mạt La Sát Nữ, Tô Bạc Ra La Sát Nữ, Cao Kế La Sát Nữ, Bá Đầu La Sát Nữ, Bá Kiên La Sát Nữ, Bá Mục La Sát Nữ, Thường Hại La Sát Nữ, Thôi Phá La Sát Nữ, Mạc Chiết Rị La Sát Nữ, Bạt Chiết La La Sát Nữ, Dạ Hành La Sát Nữ, Trú Hành La Sát Nữ, Ái Trán La Sát Nữ, Yết Sát Khôi Na La Sát Nữ, Khinh Khi La Sát Nữ, Trì Phủ Mâu La Sát Nữ, Trì Tam Xoa La Sát Nữ, Kha Xuất La Sát Nữ, Ý Hỉ La Sát Nữ, Tô Ma La Sát Nữ, Chiên Trà La Sát Nữ, Đàn Da La Sát Nữ, Hế Lâm Bà La Sát Nữ, Ni Ra La Sát Nữ, Thất Đác Ra La Sát nữ.

Đó là bảy mươi hai La sát nữ, thần lực của họ như các đoạn trước đã nói và cũng thọ trì Đại Khổng Tước Chú Vương thủ hộ. Chúng tôi trai chủ.............và quyến thuộc được thọ mạng bá niên. Chú rằng:

ĐÁT ĐIỆT THA, HẾ LÝ HẾ LÝ, NHỈ LÝ NHỈ LÝ, ĐÁP TRÀ ĐÁP PHẠT, ĐỐI BẠC KẾ BẠC KẾ, HÔ LÔ HÔ LÔ, ĐẠT RA ĐẠT RA, YẾT RÁ YẾT RÁ, CHIẾC LA CHIẾC LA, CHỦ RÔ CHỦ RÔ TÓA HA.

NAM MÔ TÁT BÀ PHẬT ĐÀ NẪM TÓA HA.

A LA HÁN ĐA NẪM TÓA HA.

TỪ THỊ BỒ TÁT TÓA HA.

Hết thảy chư vị BỒ TÁT TÓA HA, BẤT HOÀN QUẢ TÓA HA. NHẤT LAI QUẢ TÓA HA. DỰ LƯU QUẢ TÓA HA. Các vị CHÁNH HẠNH TÓA HA. Người hướng đến CHÁNH HẠNH TÓA HA. ĐẠI PHẠM VƯƠNG TÓA HA. NHƠN ĐÀ LA TÓA HA. TIỂU NHƠN ĐÀ LA TÓA HA. ĐẠI THẾ CHỦ TÓA HA. Y THƯƠNG NA DÃ TÓA HA. ÁC CẬN NA DÃ TÓA HA. BÀ DIỆP THÍCH TÓA HA. BẠC LÂU NOA DÃ TÓA HA. DIÊM MA DÃ TÓA HA. ĐA VĂN THIÊN VƯƠNG Chủ DƯỢC XOA TÓA HA. TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNG Chủ KIỀN THÁT BÀ TÓA HA. TĂNG TRƯỞNG THIÊN VƯƠNG Chủ CÂU BÀN TRÀ TÓA HA. QUẢNG MỤC THIÊN VƯƠNG LONG VƯƠNG TÓA HA. ĐÊ BÀ MẪM TÓA HA. NA DÀ NẪM TÓA HA. A TÔ LA NẪM TÓA HA. MA LÂU ĐA NẪM TÓA HA. ĐÀ LÂU TRÀ NẪM TÓA HA. KIỆN ĐẠT BÀ NẪM TÓA HA. KHẨN A NẠI LA NẪM TÓA HA. MẠC HÔ LẠC DÀ NẪM TÓA HA. DƯỢC XOA NẪM TÓA HA. YẾT LẠC SÁT BÀ NẪM TÓA HA. TẤT LỆ ĐA NẪM TÓA HA. TẤT XÁ GIÁ NẪM TÓA HA. BỘ ĐA NẪM TÓA HA. CÂU BÀN TRÀ NẪM TÓA HA. BỐ ĐƠN NA NẪM TÓA HA. YẾT TRA BỐ ĐƠN NA NẪM TÓA HA. TẮC KIỆN ĐA NẪM TÓA HA. ÔN MA ĐÀ NẪM TÓA HA. XA DA NẪM TÓA HA. A BA TAM MA RA NẪM TÓA HA. ÔN TẤT ĐA LẠC CA NẪM TÓA HA. THIÊN ĐÀ LA TÔ LÝ ĐA NẪM TÓA HA. NẶC SÁT ĐÁT LA NẪM TÓA HA. YẾT LẶC HA NẪM TÓA HA. THỌ ĐỂ SA NẪM TÓA HA. HIỆT LỢI SƯ NẪM TÓA HA. TẤT ĐÀ BẠT ĐA NẪM TÓA HA. Người thành tựu MINH CHÚ TÓA HA. KIỀU LÍ Ý TÓA HA. KIỆN ĐÀ LÍ Ý TÓA HA. THƯỢNG BỐI LÍ Ý TÓA HA. A MẬT LÍ ĐA DÃ TÓA HA. CHIÊM BẠT NI Ý TÓA HA. MA ĐĂNG KỲ DÃ TÓA HA. CHIẾM TỶ TRÍ Ý TÓA HA. ĐẠT LẶC TỲ TRÌ Ý TÓA HA. XÀ BẠC LÍ Ý TÓA HA. A THẤT BÀ NỊ Ý TÓA HA. CHIẾN TRÀ LÍ Ý TÓA HA. MA ĐĂNG KỲ Ý TÓA HA. NA DÀ ĐỐN LÍ ĐÀ DA DÃ TÓA HA. YẾT LÂU TRÀ HIỆT LÍ ĐÀ DA DÃ TÓA HA. MA NA TƯ Ý TÓA HA. MA HA MA NA TƯ Ý TÓA HA. ĐÁC TRÀ ÁC SÁT LỢI Ý TÓA HA. MA NI BẠT ĐẠT LA DÃ TÓA HA. TAM MẠN ĐA BẠT ĐẠT LA DÃ TÓA HA. ĐẠI TAM MẠN ĐA BẠT ĐA LA DÃ TÓA HA. ĐẠI BA LA ĐỂ TÁT LA DÃ TÓA HA. MA HA TỘ MA DÃ TÓA HA. HỘ ĐA BẠN NA DÃ TÓA HA. ĐẠI HỘ ĐA BẠN NA DÃ TÓA HA. ĐẠN TRÀ ĐÀ LA NI Ý TÓA HA. ĐẠI ĐẠN TRÀ ĐÀ LA NI Ý TÓA HA. MỤC CHƠN LÂN ĐÀ DÃ TÓA HA. ĐẠI MỤC CHƠN LÂN ĐÀ DÃ TÓA HA. THÊ DIÊN ĐỂ Ý TÓA HA. PHIẾN ĐỂ Ý TÓA HA. HA THUYẾT NGẬT LỢI TRÀ DÃ TÓA HA. A BÁT RA THI ĐA DÃ TÓA HA. ĐẠI A BÁT RA THI ĐA DÃ TÓA HA. ĐẠI KHỔNG TƯỚC CHÚ VƯƠNG DÃ TÓA HA.

Như vậy, các vị là đại thần lực, đại minh chú, đại hạnh, đại ủng hộ khiến chúng tôi trai chủ.............và quyến thuộc được sống lâu trăm tuổi, tiêu diệt các tai nạn, trừ các ác nghiệp, tất cả những trùng độc, quỷ mị tà chú, thuật làm thi thể người chết đứng dậy. Sai xử các ác quỷ thần, tạo phương tiện  làm cho người sanh ác bệnh, nhờ thần lực chú này ủng hộ cho nạn nhân, bệnh nhân không bị ưu khổ TÓA HA.

Lại nữa, A Nan Đà, ông lại phải thọ trì các danh tự Long Vương, sẽ được nhiều lợi ích. Các vị đó là: Phật Thế Tôn long Vương, Bạt La Hám Ma Long Vương, Nhơn Đà La Long Vương, Hải Long Vương, Hải Tử Long Vương, Ta Yết La Long Vương, Ma Kiệt Long Vưong, Nan Đà Long Vưong, Tiểu Nan Đà Long Vương, Na La Long Vương, Tiểu Na La Long Vưong, Thiện Kiến Long Vưong, Bà Tô Chỉ Long Vương, Đắc Xoa Du Long Vương, A Rô Noa Long Vương, Bạt Rô Noa Long Vương, Ca Lăng Già Long Vương, Hữu Kiết Long Vương, Kiết Tường Nhơn Long Vương, Kiết Tường Tăng Trưởng Long Vương, Kiết Tường Hiền Long Vương, Vô Úy Long Vương, Vô Lực Cao Long Vương, Tạp Sắc Long Vương, Thiết Não Bà Long Vương, Điện Tý Long Vương, Điệu Cao Long Vưong, Nhựt Quang Long Vương, Nguyệt Quang Long Vương, Đại Khổng Long Vương, Chấn Thinh Long Vương, Lợi Điển Long Vương, Kích Phát Long Vương, Giáng Vũ Long Vương, Ly Cấu Long Vương, Vô Cấu Quang Long Vưong, An Lạc Ca Đầu Long Vương, Bạt Lạc Ca Đầu Long Vương, Mã Đầu Long Vương, Ngưu Đầu Long Vương, Lộc Đầu Long Vương, Tượng Đầu Long Vương, Thập Lực Long Vương, Hoan Hỷ Long Vương, Nhơn Thinh Long Vương, Kỳ Diệu Long Vương, Kỳ Diệu Nhãn Long Vương, Kỳ Diệu Quân Long Vương, Hô Rô Trà Long Vương, Nam Mẫu Chỉ long Vương, Mẫu Chỉ Long Vương, Mẫu Chỉ Lân Đà Long Vương, Yết Ra Phát Noa Long Vương, Yết Ra Cấp Bà long Vương, Thất Rị Long Vương, Thất Rị Cô Long Vương, Lam Bộ Rô Long Vương, Hữu Đố Long Vương, Vô Biên Long Vương, Yết Mặc Ca Long Vương, Tượng Dịch Long Vương, Huỳnh Sắc Long Vương, Xích Sắc Long Vương, Bạch sắc Long Vương, Ế La Diệp Long Vương, Loa Mục Long Vương, A Bát Ra Long Vương, Hắc Long Vương, Tiểu Long Vưong, Thiên Lực Long Vương, Na La Diên Long Vương, Thủ Nhiễm Long Vương, Khả Úy long Vương, La Sát Long Vương, Thạch Kiên Long Vương, Căn Già Long Vương, Tín Đổ Long Vương, Phược Sô Long Vương, Cư Đa Long Vương, Kiết Tường Long Vương, Vô Nhiệt Não Long Vương, Thiện Trụ Long Vương, Ế La Bạt Noa Long Vương, Trì Địa Long Vương, Trì Sơn Long Vương, Trì Quang Minh long Vương, Hiền Thiện Long Vương, Cực Hiền Thiện Long Vương, Thế Hiền Long Vương, Lực Hiền Long Vương, Bảo Châu Long Vương, Châu Yết long Vương, Nhị Hắc Long Vương, Nhị Huỳnh Long Vưong, Nhị Xích Long Vương, Nhị Bạch Sắc Long Vương, Hoa Mang Long Vương, Xích Hoa Mang Long Vương, Độc Tử Long Vương, Hiền Xứ Long Vương, Cổ Âm Long Vương, Tiểu Cổ Âm Long Vương, Am Mạc La Đạo Long Vương, Bảo Tử Long Vương, Trì Quốc Long Vương, Tăng Trưởng Long Vương, Quảng Mục Long Vương, Đa Văn Long Vương, Xa Diện Long Vương, Chiếm Tỉ Dã Long Vương, Kiều Đáp Ma Long Vương, Bán Giá La Long Vương, Ngũ Đảnh Long Vương, Quang Minh Long Vương, Tần Độ Long Vương, Tiểu Tần Độ Long Vương, A Lực Ca Long Vương, Kha Lợi Ca Long Vương, Bạt Lí Ca Long Vương, Khoáng Dã Long Vương, Khẩn Chiếc Lí Long Vương, Khẩn Chiếc Nặc Ca Long Vương, Cảnh Diện Long Vương, Phiên Bạc Ca Long Vương, Hắc Kiều Đáp Di Long Vương, Thượng Nhơn Long Vương, Nhơn Long Vương, Nhơn Bổn Long Vương, Thắng Nhơn Long Vương, Mạc Đăng Già Long Vương, Bàn Trà Lạc Ca Long Vương, Phi Nhơn Long Vương, Bát Đầu Ma Long Vương, Thù Thắng Long Vương, Ôn Đát Lặc Ca Long Vương, Bạt Lạc Ca Long Vương, A Lộc Ca long Vương, Ế La Long Vương, Ế La Nhĩ Long Vương, Ế La Sắc Long Vương, Kim Sắc Long Vương, A La Bà Long Vương, Đại Hương Long Vương, Mạc La Bà La Long Vương, Hương Sắc Long Vương, Mạc Na Tư Long Vương, Hát Câu Tra Ca Long Vương, Kiếp Tỉ La Long Vương, Băng Yết La Long Vương, Thanh Huỳnh Long Vương, Đại Sơn Long Vương, Tiểu Sơn Long Vương, Ôn Bát La Long Vương, Hữu Trảo Long Vương, Tăng Thạnh Long Vương, Giải Thoát Long Vương, Hữu Y Long Vương, Cực Mộc Xoa Long Vương, Tam Bạt La Long Vương, A Thuyết Ca Long Vương, Ế La Mê La Long Vương, An Sĩ La Long Vương, Đại Thiện Hiện Long Vương, Ủng Hộ Long Vương, Bát Lợi Chỉ Đô Long Vương,Hảo Diện Long Vương, Xuất Sanh Long Vương, Kiện Đà La Long Vương, Sư Tử Long Vương, Đạt La Di La Long Vương, Nhất thủ Long Vương, Tam Thủ Long Vương, Đa Thủ Long Vương. Như vậy, tất cả một trăm tám mươi Đại Long Vương làm thượng thủ và các loại long bối ở trên đại địa, hoặc làm sét vang, hoặc phóng quang minh, hoặc lúc sa mưa, hoặc làm chín hoa quả. Hoặc khi đến yết kiến Phật để thọ tam quy, chỗ học hỏi có khi hiện uy trừ chim cánh vàng khủng bố, hoặc trừ hỏa tai, trừ nạn bão cát và các nạn uy hiếp  của vua quan. Các vị ấy thường ở trên mặt đất, trú tại bảo cung, thọ mạng lâu dài, có đại oai thế, phú quý tự tại. Quyến thuộc bằng hữu đông nhiều, hay trừ các oán địch, có đại thần lực, đại quang minh, hình sắc tròn đầy, danh tiếng đồn vang. Lúc chư Thiên và A Tu La chiến đấu, thì hiển bày uy lực. Các Long Vương này có con cháu, anh em, quân tướng, đại thần, tập sứ, đều lấy Đại Khổng Tước Chú Vương thủ hộ chúng tôi. Trai chủ...................và quyến thuộc sống lâu trăm tuổi, được thân thanh tịnh.

Nếu khi tiếp xúc nhơ nhiễm, hoặc lúc mê đắm, hoặc chẳng đam mê, khi đi đứng nằm ngồi, thức ngủ hoặc qua lại đều được quý vị ủng hộ.

Lại thỉnh các vị Trời, Rồng, A Tố La, Ma Lâu Đà, Yết Lộ Trà, Kiền Thát Bà, Khẩn Na La, Mạc Hô La Già, Dược Xoa, Yết Lạc Sát Na, Tất Lệ Đa, Tất Xá Giá, Bộ Đa, Câu Bàn Trà, Bố Đơn Na, Yết Tra Bố Đơn Na, Tắc Kiền Đà, Ôn Ma Đà, Xa Dạ, A Ba Tam Ba La, Ô Tất Đa Lạc Ca, Nặc Sát Đác La. Lê Ba, cùng hết thảy chư vị trông coi các thời. Xin ủng hộ cho họ tên......... cùng với quyến thuộc.

Lại có các vị thần ăn tinh khí, vị ăn thai, vị uống huyết, vị ăn thịt, vị ăn mỡ nước, vị ăn óc tủy, vị ăn các chi tiết cơ thể, vị ăn đồ sống, vị nuốt sinh mạng, vị ăn đồ cúng tế, vị ăn không khí, vị ăn mùi hưong, vị ăn lông tóc, vị ăn hoa, vị ăn quả, vị ăn ngũ cốc, vị ăn than lửa, vị ăn máu mũ, vị ăn đồ đại tiện, tiểu tiện, vị ăn đàm rãi, vị ăn nước miếng, vị ăn nước mũi, vị ăn thức ăn thừa, vị ăn đồ nôn mửa, vị ăn các đồ ô uế, vị uống các nước dơ bẩn..v.v...Như vậy, các quỷ thần hung ác này lúc muốn làm não loạn người thì có Khổng Tước Chú Vương đến ủng hộ chúng tôi cùng các quyến thuộc, khiến xa lìa sầu khổ, sống lâu trăm tuổi, hưởng phước trăm thu, thường được an vui.

Nếu lại có kẻ nào làm các chú thuật trù ếm, yểm loại trùng mị, phi hành trong hư không. Như các vị: Ngật Lật Đế, Yết Ma Noa, Ca Cô Ôn Đà, Chỉ Lặc Noa, Bệ Đa Trà, An Đà Bệ Đa Trà, Chất Giả, Tất Lệ Sách Ca, chuyên uống huyết tủy, biến người làm kẻ sai khiến. Hô triệu quỷ thần, tạo các ác nghiệp, ăn đồ ghê tởm, thân hình hung ác, mắt nhìn dữ tợn, tạo phù chú ác, làm các thuật siêu độ. Có các điều ác như thế, hiện thời đều phải ủng hộ chúng tôi, trai chủ.............khiến xa lìa các ưu khổ.

Lại dù gặp các sự kinh sợ như giặc cướp, vua quan, nạn nước lửa, đao binh, nạn đói khát làm cho sợ hãi và chết chóc, nạn động đất, nạn ác thú rựơt đuổi, nhửng kẻ ác tri thứckhủng bố làm cho chết. Các việc sợ hãi như trên, xin chư vị ủng hộ chúng tôi, trai chủ.............đều được thoát khỏi ách nạn ấy.

Hoặc có các bệnh như: lác ngứa, chảy máu mủ, ghẻ độc lở lói, bệnh ung thư, thân thể da trổ đen nám hôi rít. Hoặc đau cả đầu, đau nửa đầu. Ăn uống chẳng tiêu, mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, miệng, yết hầu đều đau nhức, hoặc lưng, hông, bụng, bắp vế, tay, chân và cả chỗ sâu kín đều đau nhức. Suy tim mệt nhọc, khô khan, lả người, toàn thân bệnh khổ đau đớn, xin được tiêu trừ.

Hoặc bị bệnh ngược, lên cơn sốt một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, nửa tháng, một tháng. Hoặc bị cách nhật, sốt trong giây lát, hoặc sốt liên miên. Nóng sốt nói sàm, biến thành tà bệnh, quỷ thần dựa nhập, sốt dữ dội, phong nhiệt, đàm ấm. Hoặc tổng tập bệnh, bị quỷ giữ hồn, bị người ác hại, hoặc kẻ phi nhân hại. Các bệnh quá ác như vậy xảy ra, xin chư vị ủng hộ chúng tôi, trai chủ............cùng quyến thuộc được thoát khỏi các bệnh khổ ấy.

Chúng tôi nay kiết giới, kiết địa, trì tụng chú này cầu được an ổn SA HA và xin đọc bài tụng:

Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Tất cả các thời đều an lành

Kính xin chư Phật thường hộ niệm.

Nam mô Túy Đổ Phật Đà Dã.

Nam mô Túy Đổ Bồ Đại Ý.

Nam mô Túy Đổ Tỳ Mộc Đa Dã.

Nam mô Túy Đổ Tỳ Mộc Đới Ý.

Nam mô Túy Đổ Phiến Đa Dã.

Nam mô Túy Đổ Mộc Đa Dã.

Nam mô Túy Đổ Mộc Đới Ý.

Các vị Bà la môn thanh tịnh.

Hay trừ tất cả các nghiệp ác.

Chúng tôi cung kính quy mạng lễ.

nguyện xin ủng hộ cho chúng tôi.

Trai chủ...........và quyến thuộc.

 

PHẬT THUYẾT

ĐẠI KHỔNG TƯỚC CHÚ VƯƠNG KINH

 

(Quyền Trung hết)

Tiêu điểm: