Bắc truyền
500 Đại Nguyện Của Đức Phật Thích Ca Khi Còn Ở Nhân Địa
(Trích Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi)
15/01/2557 17:58 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mục Lục

                                          1. Lập Nguyện
                                          2. Lập Nguyện Xá Lợi Thân Biến
                                          3. Tán Thán
                                          4. Cảm Ứng
                                          5. Được Thọ Ký
                                          6. Lập Thệ

Tiêu điểm: