Bắc truyền
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Lịch Sử Đức Phật
(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)
31/12/2556 20:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng KinhMục Lục


Quyển I

 Phẩm 1: Mở Đầu

 Phẩm 2: Cung Trời Đâu Suất

 Phẩm 3: Chủng Tộc Thù Thắng

 Phẩm 4: Pháp Môn

 

 Quyển II

 Phẩm 5: Giáng Sinh

 Phẩm 6: Ở Trong Thai Mẹ

 

 Quyển III

 Phẩm 7: Đản Sanh

 

 Quyển IV

 Phẩm 8: Viếng Đền Thờ Chư Thiên

 Phẩm 9: Các Vật Dụng Quý Báu Dùng Trang Sức

 Phẩm 10: Chỉ Rõ Về Các Thứ Kinh Sách Chữ Nghĩa

 Phẩm 11: Xem Công Việc Nhà Nông

 Phẩm 12: Hiện Rõ Tài Nghệ

 

 Quyển V

 Phẩm 13: Âm Nhạc Phát Khởi Giác Ngộ

 Phẩm 14: Cảm Mộng

 

 Quyển VI

 Phẩm 15: Xuất Gia

 

 Quyển VII

 Phẩm 16: Vua Tần Bà Sa La Khuyên Bồ Tát Nhận Lợi Dưỡng Thế Gian

 Phẩm 17: Tu Khổ Hạnh

 Phẩm 18: Đến Sông Ni Liên

 

 Quyển VIII

 Phẩm 19: Đến Bồ Đề Tràng

 Phẩm 20: Trang Nghiêm Bồ Đề Tràng

 

 Quyển IX

 Phẩm 21: Hàng Phục Chúng Ma

 Phẩm 22: Thành Bậc Chánh Giác

 

 Quyển X

 Phẩm 23: Ca Ngợi

 Phẩm 24: Thương nhân Được Phật Thọ Ký

 Phẩm 25: Đại Phạm Thiện Vương Khuyến Thỉnh

 

 Quyển XI

 Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân

 

 Quyển XI

 Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân (tiếp theo)

 Phẩm 27: Giao Phó Dặn Dò

Tiêu điểm: