Bắc truyền
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Lịch Sử Đức Phật
(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)
31/12/2556 20:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN II

Phẩm 6: Ở TRONG THAI MẸ

        Đức Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

        -Mùa đông đã qua, vào ngày xuân phân, tháng Tỳ-xá-khư, hoa lá trong rừng đều tươi thắm đáng yêu, khí hậu không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp với việc ra đời của các Bậc Thắng nhân trong ba cõi.

        Bồ-tát quán sát cõi thế gian, đúng lúc trăng tròn sáng tỏ, ngay khi sao Phất-sa hợp với mặt trăng, Bồ-tát từ cõi trời Đâu-suất biến mất, nhập vào thai mẹ qua hình tượng voi trắng sáu ngà, các ngà của voi đều óng ánh kim sắc, đầu voi tỏa ánh sáng màu hồng, hình tướng các căn đều viên mãn. Voi trắng sáu ngà sáng suốt chánh niệm, dùng thần lực theo sườn hông phía phải của mẹ mà đi vào. Khi ấy Thánh hậu trong giấc điệp yên ổn, mộng thấy rõ các sự việc như vừa kể.

        Bấy giờ Đức Thế Tôn mun lặp lại các ý nghĩa đó nên nói kệ:

        Thắng nhân gởi sinh làm voi trắng

        Trắng tinh như tuyết đủ sáu ngà

        Mũi, chân đẹp lạ đầu hồng sáng

        Các chi tiết khác đều viên mãn

        Vào hông phải thân như dạo chơi

        Mẹ Phật nhân đấy bao hoan hỷ

        Việc chưa từng thấy chưa từng nghe

        Thân tâm thư thái như thiền định.

        Lúc bấy giờ Thánh hậu thân tâm phát sinh niềm vui vô biên, ở trên tòa cao lấy các thứ vật báu đẹp đẽ sửa soạn trang nghiêm lại thân, rồi cùng vô số thể nữ cung kính theo hầu rời khỏi cung điện đến thẳng vườn hoa Vô ưu. Tới nơi bà liền sai một thể nữ tín cẩn đến tâu với vua Du-đầu-đàn rằng bà mun gặp nhà vua, xin nhà vua chớ chậm trễ. Vua nghe tâu rất vui vẻ liền rời khỏi ngai vàng cùng với các vị đại thần và quyến thuộc trước sau lần lượt đến vườn hoa Vô ưu. Vừa tới cửa vườn hoa, nhà vua cảm thấy thân thể mình như nặng nề không thể cất bước đi tiếp. Vua bèn nói bài kệ:

        Xưa nhiều phen cự địch

        Thân thể luôn gọn gàng

        Nay bỗng dưng như thế

        Biến này biết hỏi ai?

        Vị Thiến tử cõi trời Tịnh cư lúc đó liền hiện ra nửa thân hình trong hư không, vì vua Du-đầu-đàn nói bài tụng:

        Bồ-tát uy đức lớn

        Cõi Đâu-suất hạ sinh,

        Nhập thai nơi Thánh hậu

        Làm Thái tử của vua

        Các hạnh đều viên mãn

        Trời, Người đều cung kính

        Đủ trí tuệ từ bi

        Quán đảnh nên thọ chức.

        Vua Du-đầu-đàn nghe rõ bài kệ ấy liền chắp tay đảnh lễ, thưa: -Tôi nay thấy sự việc này thật là ít có.

        Rồi nhà vua vào gặp Thánh hậu, tâm tự dứt mọi kiêu mạn, hỏi ngay Thánh hậu mun điều gì cứ theo ý tâu bày. Thánh hậu nói kệ đáp:

        Thiếp ngủ thy trong mộng

        Bạch tượng thân ngân sắc

        Chói sáng vượt trời, trăng

        Thật uy nghiêm thân tướng

        Sáu ngà đầy uy lực

        Khó hoại như kim cương

        Thân hình rất khỏe đẹp

        Đến nhập vào bụng thiếp.

        Thiếp từng thấy lắm điềm

        Mong vua hãy lắng nghe

        Thiếp thấy khắp Tam thiên

        Cảnh bao la thật đẹp

        Thường khi trong giấc điệp

        Chư Thiên đến khen thiếp

        Tham, sân các phiền não

        Kết sử đều tiêu tan

        Tâm thiếp vui tịch tĩnh

        Như trú trong cảnh thiền

        Nên mời người giải mộng

        Thâm hiểu luận Vi-đà

        Thấu đạt tám pháp diệu

        Biện rõ lẽ dữ lành

        Gấp triệu người đó tới

        Vì thiếp giải mộng kia.

        Vua nghe qua lời ấy

        Liền cho gọi chiêm gia

        Truyền lệnh cho vị này

        Gắng đoán mộng Thánh hậu.

        Thánh hậu bảo vị này

        Mọi điều ta nằm mộng

        Người đã từng giỏi đoán

        Nay ta sẽ nói rõ

        Ta thấy voi như tuyết

        Ánh sáng hơn nhật nguyệt

        Sáu ngà thêm uy thế

        Voi trông rất khỏe đẹp

        Sắc sáng thật thuần tịnh

        Rắn chắc như kim cang

        Đến nhập vào bụng ta

        Mộng ta là như thế.

        Vị kia nghe Thánh hậu

        Kể rõ mọi chi tiết

        Thưa rằng nên an tâm

        Mộng ấy là điềm lành

        Tộc họ đang hưng thịnh

        Tất sinh con quý tướng

        Ở nhà làm Luân vương

        Uy lực trùm khắp cõi

        Xuất gia thành quả Phật

        Thương xót đến muôn loài

        Rưới khắp pháp cam lộ

        Trời, Người đều cung kính.

        Vua Du-đầu-đàn nghe vị Bà-la-môn giải rõ ý nghĩa giấc mộng của Thánh hậu Ma-da, trong lòng vô cùng hớn hở liền sai người đem tặng cho vị ấy nhiều y phục, đồ ăn uống quý giá để người ấy ra về.

        Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

        -Lúc ấy vua Du-đầu-đàn, nơi bốn cửa thành cũng như nơi các ngã tư trong kinh đô, vì sự kiện nhập thai của Bồ-tát, nên đã thiết lập các hội bố thí lớn, cấp phát thức ăn y phục cho đến hương hoa, đồ dùng để nằm ngồi cùng xe ngựa, nhà cửa, đất đai ai cần đến đều chu cấp đầy đủ. Vua lại suy nghĩ là nên chọn cung điện nào để Thánh hậu nghỉ ngơi yên ổn, tránh các mối lo buồn, tâm trí luôn được an lạc. Bấy giờ bốn vị Thiên vương đến nơi vương cung thưa với nhà vua:

        -Mong đại vương hãy yên tâm đừng lo nghĩ về điều ấy, chúng tôi sẽ chọn cho Bồ-tát một cung điện nguy nga.

        Cùng lúc vị Thiên tử ở cõi trời Đao-lợi là Đế Thích liền tới nơi vương cung, đọc bài kệ:

        Thế cung bảo hộ kém

        Thánh hậu chẳng nên ngự

        Đao-lợi có thắng điện

        Xin đem dâng Bồ-tát.

        Cùng lúc, vị Thiên tử ở cõi trời Dạ-ma cũng đến vương cung đọc bài kệ:

        Chúng tôi có thắng điện

        Hơn hẳn cung Đao-lợi

         cõi trời Dạ-ma

        Nay xin dâng Bồ-tát.

        Cùng lúc, vị Thiên tử ở cõi trời Đâu-suất cũng tới vương cung, đọc bài kệ:

        Đâu-suất cung điện đẹp

        Bồ-tát đã từng ngự

        Đó là chn thù thắng

        Lại đem dâng Bồ-tát.

        Cùng lúc vị Thiên tử trời Hóa lạc cũng đến vương cung, đọc bài kệ:

        Tôi có cung điện báu

        Theo tâm mà sinh ra

        Thật trang nghiêm kỳ diệu

        Nguyện dâng cho Bồ-tát.

        Cùng lúc vị Thiên tử ở cõi trời Tha hóa tự tại cũng tới vương cung, đọc bài kệ:

        Cung điện tôi kỳ diệu

        Hơn mọi trời cõi Dục

        Trang nghiêm các bảo vật

        Ý vui lòng thanh tịnh

        Ánh sáng thật huy hoàng

        Hương hoa xông tung khắp

        Xin đem dâng Bồ-tát

        Và Thánh mẫu được an.

        Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Lúc ấy các vị Thiên tử ở các cõi trời thuộc Dục giới vì muốn cúng dường nên tất cả các vị ấy đều đến vương cung vua Du-đầu-đàn nói về những cung điện ở các cõi trời của mình. Vua Du-đầu-đàn cũng vì Bồ-tát mà lập một cung điện lớn, trang hoàng cực kỳ đẹp đẽ tinh khiết, nhân gian không đâu có được.

        Bấy giờ Bồ-tát dùng thần lực Đại nghiêm tam-muội khiến cho bên trong tất cả các cung điện ấy đều hiện rõ thân hình Thánh hậu Ma-da, cùng với Bồ-tát ngồi kiết già bên hông phải mẹ mình. Các vị Thiên tử xem thấy ai cũng cho là Bồ-tát chỉ an trụ nơi cung điện mình.

        Đức Thế Tôn lại nói ý đó bằng kệ:

        Đại nghiêm tam-muội

        Thần hóa khó lường

        Chư Thiên đẹp lòng

        Vua cha hoan hỷ.

        Lúc Phật nói đoạn kinh này, các vị Thiên tử trong chúng hội có vị nghĩ: “So với cõi trời Tứ Thiên vương thì cõi nhân gian đó đã đầy những ô nhiễm chẳng sạch, huống chi các cõi trời từ Tam thập tam thiên trở lên đến cõi trời Đâu-sut? Bồ-tát đã lìa cõi trời Đâu-suất xuống cõi người ở trong thai mẹ, trải qua đến mười tháng, thế thì làm sao được gọi là vật báu của thế gian tinh khiết thù diệu thanh tịnh hết mực?”

        Bấy giờ Tôn giả A-nan nương theo uy lực của Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật:

        -Bạch Thế Tôn, thân thể người nữ vốn chứa nhiều dục, ác. Làm sao Như Lai lúc còn là Bồ-tát lìa cõi trời Đâu-suất nhập vào thai mẹ từ phía hông bên phải và an trụ ở đấy?

        Phật bảo Tôn giả A-nan:

        -Thời gian Bồ-tát ở trong thai mẹ, không hề bị bất tịnh làm cho ô nhiễm, trái lại Bồ-tát thường an trụ nơi bảo điện trang nghiêm thanh tịnh đệ nhất. Bảo điện như thế các vị có muốn trông thấy không? Như Lai sẽ chỉ rõ các vị xem.

        Tôn giả A-nan thưa với Phật:

        -Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn hiển bày chỉ rõ để cho mọi người trông thấy đều sinh tâm hoan hỷ.

        Bấy giờ Đức Như Lai liền dùng thần lực khiến Phạm Thiên vương, vị chủ của thế giới Ta-bà cùng sáu mươi trăm ngàn ức (6.000.000.000) vị Phạm thiên xuống cõi Diêm-phù-đề đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, đi nhiễu theo phía phải ba lần rồi đứng qua một bên. Lúc này Đức Thế Tôn nói với Phạm Thiên vương:

        -Thời gian ta còn là Bồ-tát ở trong thai mẹ mười tháng, chỗ ta ở là bảo điện, hiện nay bảo điện đó ở tại đâu, ông nên đem tới đây.

        Phạm Thiên vương thưa:

        -Bảo điện ấy hiện ở tại cõi trời chúng con.

        Rồi vị chủ thế giới Ta-bà liền cúi đầu lễ Phật và đột nhiên biến mất. Chỉ trong một sát-na Phạm Thiên vương lên tới Phạm cung gọi Thiên tử Diệu Phạm bảo:

        -Ông phải lần lượt xuống đến cõi trời Tam thập tam thiên xướng lớn: Hôm nay Phạm Thiên vương muốn đem bảo điện, chỗ của Đức Như Lai ngự trong thời gian còn ở trong thai mẹ, đến chỗ Phật đang thuyết pháp. Vị nào mun xem bảo điện ấy mau đến đó.

        Khi ấy, Phạm Thiên vương liền đem bảo điện của Bồ-tát đặt vào trong Phạm điện, Phạm điện đó rộng lớn đến ba trăm do-tuần, cùng với tám vạn bốn ngàn câu-chi Phạm thiên cung kính nhiễu quanh. Rồi từ cõi Phạm thiên đưa bảo điện xuống cõi Diêm-phù-đề.         Cùng lúc, vô lượng chư Thiên ở các cõi trời Dục giới đều tụ hội đến chỗ đạo tràng của Như Lai, dùng Thiên y vi diệu, các loại Thiên nhạc, vòng hoa hương thơm cõi trời hết sức trang nghiêm để cúng dường.

        Lúc đó Thiên đế Thích cho tới vị Thiên tử cõi trời Tha hóa tự tại đều chẳng thấy được bảo điện của Bồ-tát, dù đã cố sức xem xét rất kỹ cũng không thể thấy. Tứ Thiên vương bèn hỏi Đế Thích:

        -Bọn chúng ta làm cách nào mới có thể thấy được bảo điện của Bồ-tát?

        Đế Thích đáp:

        -Phải nên hỏi Như Lai thì mới có thể thấy.

        Thiên đế Thích và Tứ Thiên vương đảnh lễ, hỏi Phật. Lúc đó Đại phạm Thiên vương cùng chư Phạm thiên nâng cao bảo điện của Bồ-tát đặt nơi trước chỗ Phật. Ba vòng xung quanh bảo điện ấy đều được trang hoàng bằng các thứ ngọc quý trong suốt, bảo điện được tạo thành bằng Ngưu đầu chiên-đàn Thiên hương là loại hương có giá trị nhất trong Tam thiên đại thiên thế giới, ánh sáng rực rỡ tỏa khắp, lại có những thứ châu báu ở cõi trời tô điểm tăng thêm vẻ trang nghiêm, các vật dụng nằm ngồi đều mang tên hiệu Bồ-tát, đẹp đẽ vi diệu mà cõi trời, cõi người không đâu có. Chỉ riêng cái hình tướng xoắn ốc của Bồ-tát cùng với tòa ngồi ging như màu nước ngâm áo Khâm-bà-la thì được Đại phạm Thiên vương dùng các thứ Thiên phục phủ lên trên. Vòng quanh ba lớp bên trong bảo điện ấy có nhiều loại thiên hoa kỳ diệu tinh khiết. Bảo điện đó hết sức bền chắc, không thể dùng thứ gì để hủy hoại được.         Nếu có người va chạm nhẹ vào bảo điện đều sinh tâm an lạc diệu kỳ ging như chạm vào Ca-lân-đà y. Tất cả cung điện của chư Thiên ở Dục giới đều hiện ra bên trong bảo điện của Bồ-tát.

        Phật bảo các vị Tỳ-kheo:

        -Trong đêm Bồ-tát nhập thai mẹ, dọc theo bờ các sông ngòi ao hồ đều hiện lên nhiều hoa sen. Hoa sen ấy xuyên qua tầng Địa luân, mọc cao lên đến cõi Phạm thế, rộng lớn đến sáu mươi tám Lạc-xoa do-tuần. Thứ hoa sen ấy không phải ai cũng có thể trông thấy, chỉ các Bậc Như Lai, Bồ-tát cùng vị Đại phạm Thiên vương mới nhìn thấy được. Trong hoa sen có các thức mỹ vị thanh tịnh hơn tất cả các loại mỹ vị trong khắp cõi Tam thiên đại thiên thế giới, ví như nước cam lộ hiện ra trong hoa đó. Đại phạm Thiên vương đã dùng bát Tỳ-lưu-ly đựng đầy vị cam lộ tịnh diệu ấy dâng cho Bồ-tát thọ dụng. Các Tỳ- kheo nên biết chúng sinh ở thế gian không thể nào có được thứ cam lộ ấy, chỉ trừ các vị Bồ-tát đã hoàn tất mười địa hiện còn mang lấy nhục thân sau cùng mới được thọ dụng. Này các Tỳ-kheo, Bồ-tát do căn lành nào mà nhận được những thứ mỹ vị ấy? Sở dĩ có được là nhờ trải qua nhiều kiếp tu hạnh Bồ-tát thường đem thuốc men cứu giúp bao kẻ khổ bệnh, mọi thứ mong mun, ước nguyện của họ đều được thỏa mãn, tất cả các mối lo sợ đều được Bồ-tát dùng tinh thần vô úy mà b thí, lại đem các thứ hoa quả thượng diệu để cúng dường các Đức Như Lai và đền tháp các Đức Phật, cũng như tất cả các bậc Thánh chúng, cha mẹ, tôn trưởng, chính nhờ b thí và hiến cúng như thế mà sau này bản thân mới được thọ nhận. Do các phước báo ấy nên mới được Đại phạm Thiên vương thường xuyên hiến cúng cam lộ mỹ vị nơi bảo điện. Các loại y phục thượng diệu và đầy đủ mọi thứ vật dụng trang nghiêm thì do diệu lực của bản nguyện Bồ-tát mà hiện ra theo ý mun.

        -Này A-nan, tất cả bậc Bồ-tát lúc sắp nhập thai, nơi hông phải của người mẹ đều hiện trước bảo điện trang nghiêm như thế, sau đấy Bồ-tát mới từ cõi trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, ngồi kiết già trong bảo điện ấy. Này A-nan, tất cả các bậc Thánh hậu như Ma-da trong mười phương thế giới đều nằm mộng thấy voi trắng đến và đều được Thích Đề-hoàn Nhân, Tứ Thiên vương cùng hai mươi tám đại tướng Dạ-xoa luôn luôn kề bên để giữ gìn, giúp đỡ. Lại có bốn vị Thiên nữ tên là Biển-khư-lê, Mâu-khư-lê, Tràng Chí và Hữu Quang cùng quyến thuộc đến để bảo hộ.

        Bấy giờ Bồ-tát ở trong thai mẹ, thân tướng luôn tươi sáng, ging như trong đêm tối mà nơi đỉnh núi cao có ngọn đuốc lớn cháy sáng rực, cũng như vàng ròng ánh lên trong đá quý lưu ly, ánh sáng đó chiếu soi khắp các thế giđi. Tứ đại Thiên vương, hai mươi tám vị đại tướng Dạ-xoa cùng với quyến thuộc vào mỗi buổi sáng sớm đều đến cung kính cúng dường thăm hỏi vấn an Bồ-tát. Bồ-tát khoan thai đưa cánh tay phải lên chỉ chỗ cho họ an tọa, lại vì họ mà thuyết pháp chỉ dạy những điều lợi ích, vui vẻ để họ đạt được các pháp chưa từng có. Lúc họ muốn trở về, Bồ-tát cũng khoan thai đưa cánh tay phải lên cho phép lui, họ đều đảnh lễ đi nhiễu quanh rồi từ tạ mà đi. Thích Đề-hoàn Nhân cùng với các vị Thiên tử ở ba mươi ba cõi trời, vào mỗi buổi trưa trong ngày đều đến cung kính cúng dường Bồ-tát, vì mun được nghe thuyết pháp nên đều đến thăm hỏi vấn an Bồ-tát. Bồ-tát khoan thai đưa cánh tay phải lên chỉ nơi cho họ an tọa, vì họ thuyết pháp chỉ dạy những điều lợi ích vui vẻ để họ đạt được các pháp chưa từng Lúc họ mun trở lui, Bồ-tát cũng khoan thai đưa cánh tay phải lên cho phép lui, họ đều đảnh lễ đi nhiễu quanh rồi từ tạ lui ra. Vị chủ thế giới Ta-bà là Đại phạm Thiên vương, vào mỗi buổi chiều cùng với vô lượng trăm ngàn Phạm chúng Thiên tử đến cung kính cúng dường Bồ-tát, vì muốn được nghe thuyết pháp nên luôn đến thăm hỏi vấn an Bồ-tát. Bồ-tát khoan thai đưa cánh tay phải lên chỉ nơi cho họ an tọa, vì họ thuyết pháp chỉ dạy những điều vui vẻ lợi ích, khiến họ sinh tâm hoan hỷ đạt được các pháp chưa từng có. Lúc họ muốn trở về, Bồ-tát cũng khoan thai đưa cánh tay phải lên tỏ vẻ chấp thuận, họ cùng đảnh lễ, đi nhiễu quanh rồi từ tạ lui ra.

        Này A-nan, vô lượng trăm ngàn Bồ-tát của các phương Đông, Tây, Nam, Bắc bốn hướng và phương trên, phương dưới khắp cả mười phương vào lúc mặt trời lặn mỗi ngày đã đến cung kính cúng dường Bồ-tát, vì muốn được nghe thuyết pháp mà vân tập tới đông đảo như thế. Bấy giờ Bồ-tát liền hóa hiện các tòa Sư tử trang nghiêm để cho các vị Bồ-tát an tọa cùng nhau hỏi đáp, biện luận phân tích giáo pháp thượng thừa. Chúng hội các vị Đại Bồ-tát cùng đến đó, các việc làm của họ chỉ có năng lực của Bồ-tát mới thấy biết, Thánh hậu Ma-da cũng không thể trông thấy. Tôn giả A-nan, thời gian Bồ-tát ở trong thai mẹ không hề khiến cho thân tâm Thánh hậu cảm thấy nặng nề hay bị các nỗi khổ sở bức bách. Trái lại thân tâm Thánh hậu luôn được thoải mái nhẹ nhàng, vui thích, sung sướng, không hề dấy lên các niệm tham dục, sân hận, si mê, nhiệt não; cũng không có các cảm giác về dục lạc, giận dữ, ác hại; cũng không hề vướng phải các trường hợp quá nóng, hoặc lạnh, đói khát, u mê, tội lỗi hay tâm lý hoảng loạn; cũng không bị các cảnh xấu ác về màu sắc, âm thanh, hương khí, mùi vị, tiếp xúc không được theo ý; cũng không hề gặp ác mộng trong giấc ngủ; cũng không có các phiền não, lỗi lầm tham lam, di trá, dua nịnh, nhỏ nhen, ganh ghét..., của nữ nhân. Thánh hậu luôn thọ trì các giới cấm thanh tịnh, tu hạnh Thập thiện, không hề khởi tâm dục với người khác cũng không khiến cho kẻ khác vì mình mà dấy tư tưởng dục lạc. Khắp kinh thành Ca-tỳ-la cũng như các thôn xóm làng mạc trong cả nước, nếu có kẻ nam, nữ hay đồng nam đồng nữ nào bị quỷ thần ám hại gặp được mẹ Bồ-tát thì mọi việc được an lành ngay. Hoặc có chúng sinh nào bị các thứ bệnh như cảm gió ho đờm, mù lòa câm điếc, tê liệt hay răng bị sâu nhức, mụt nhọt khắp người, phong đơn lở loét, tiêu chảy, đậu mùa, bướu lác, u sẹo.         Với tất cả các loại bệnh khổ, nếu được mẹ Bồ-tát đưa tay xoa đầu thì mọi thng khổ kia lập tức dứt hết. Trong trường hợp những chúng sinh mắc phải các chứng bệnh như thế mà tự mình không thể tìm đến mẹ Bồ-tát được, Thánh hậu sẽ ngắt các cọng cỏ thành những đoạn nhỏ mà ban cho họ. Những chúng sinh bị các bệnh khổ kia chỉ vừa cầm lấy thanh cỏ ấy thì mọi thứ bệnh đều tiêu tan, bình phục trở lại như trước. Những lúc Thánh hậu xem xét Bồ-tát đều thấy rõ Bồ-tát an trụ nơi hông phải trong bụng mình như thể nhìn vào tấm gương sáng, thấy rõ màu sắc hình ảnh nên thân tâm người được an nhiên thư thái vui thích.

        Này A-nan, trong thời gian Bồ-tát ở trong thai mẹ, chư Thiên luôn hòa tấu Thiên nhạc, rưới bao thứ Thiên hoa cúng dường Bồ-tát. Lúc ấy đất nước yên ổn, khí hậu cảnh vật điều hòa, dân chúng an vui, ưa thích những việc ân đức, phước thiện. Các vị trong tộc họ Thích đều lìa bỏ việc ác, làm những việc lành. Đối với các ngày lễ hội truyền thống, dân chúng tham dự đông đảo vui chơi, thăm viếng khắp chốn, tận hưởng cảnh thái bình an lạc. Còn vua Du-đầu-đàn thì thuận theo đạo lý, không tham đắm các thú vui thế tục, bớt vướng bận về việc nước, như một nhà tu khổ hạnh.

        Này A-nan, Bồ-tát trong thời gian ở nơi thai mẹ, với thần lực đã hiện hóa thành tựu như thế.

        Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan:

        -Các vị có mun xem bảo điện trang nghiêm, nơi Phật trong thờ gian ở thai mẹ an trụ không?

        Tôn giả A-nan thưa:

        -Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn xem lại, mong Thế Tôn hiển bày chỉ rõ.

        Lúc đó Đức Thế Tôn vì Tôn giả A-nan, Thích Đề-hoàn Nhân, bốn vị Hộ thế cùng đông đảo trời, người hiện rõ bảo điện trang nghiêm trong thời gian ỏ thai mẹ an trụ khiến mọi người trông thấy đều sinh tâm thanh tịnh, hoan hỷ chưa từng có. Sau khi hiện hóa xong, Đại phạm Thiên vương đưa bảo điện trở lại cõi Phạm thiên.

        Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

        -Thời gian Bồ-tát ở trong thai mẹ đã giáo hóa ba mươi sáu na-do-tha trời người, khiến họ an trụ nơi Tam thừa.

        Bấy giờ Đức Thế Tôn mun lặp lại những ý đó, nên đọc bài kệ:

        Thắng nhân tối thượng vừa nhập thai

        Núi rừng đất đai đều chấn động

        Kim sắc sáng trong trừ nẻo ác

        Tất cả trời người đều hân hoan

        Vì muốn thành Bậc Đại Pháp Vương

        Nơi thai thị hiện bảo nghiêm điện

        Bậc Đạo Sư ngự nơi bảo điện

        Chiên-đàn hương diệu xông thơm ngát

        Loại hương giá trị nhất Trời, Người

        Hơn hẳn châu báu Tam thiên giới

        Bờ nước xuất hiện hoa sen lớn

        Hoa ấy vươn cao tới Phạm thiên

        Trong hoa hứng lấy cam lộ vị

        Phạm vương đem tới dâng Bồ-tát

        Hết thảy muôn loài khắp thế gian

        Dù một giọt chưa ai từng nếm

        Chỉ riêng Bồ-tát thân ti hậu,

        Mới được thọ dụng cam lộ ấy

        Phước uy lực nhiều kiếp tiến thành

        Nên thân tâm hiện được thanh tịnh

        Đế Thích, Phạm vương, bốn Hộ thế

        Đảnh lễ cúng clường Bậc Đạo Sư

        Cung kính lễ bái nghe diệu pháp

        Hoan hỷ nhiễu quanh rồi xin lui.

        Cũng thế Bồ-tát khắp mười phương

        Cùng đến để được nghe diệu pháp

        An tọa nơi bảo sàng rực sáng

        Nghe pháp Đại thừa tâm hoan hỷ

        Hòa hợp cùng nhau thảy luận bàn

        Ngợi ca vô lượng xong về nước

        Khắp nơi nam tử và nữ nhân

        Bị kiểm thúc trong vòng quỷ quái

        Phơi trần đầu mình, cuồng loạn tâm

        Nếu gặp mẹ Phật đều dứt hẳn.

        Hoặc bị lao nặng cùng phong, điên

        Mù điếc ngọng câm các tật này

        Mẹ Phật đưa tay xoa lên đảnh

        Mọi bệnh cùng lúc đều tiêu tan.

        Hoặc bị ốm, khốn nơi phương xa

        Ngắt cỏ làm thẻ ban b cho

        Thẻ đến bệnh nhân liền bình phục

        Toàn cõi thế nhờ ân cứu giúp

        Do Bậc Y vương nơi mẫu thai

        Chúng sinh dứt khổ được an vui.

        Thánh hậu thường ngắm thân Bồ-tát

        Tợ như nhìn trăng sáng khoảng không

        Tướng hình vi diệu thật nghiêm chánh

        Tâm an trụ trú trong hỷ lạc.

        Chẳng hề khởi niệm tham, sân, si    

        Cũng không ái dục, hại, ganh ghét

        Nóng lạnh đói khát chẳng làm phiền

        Thân tâm tĩnh lặng lìa ưu tưởng

        Trời người khắp thế cùng chiêm ngưỡng

        Âm nhạc không tấu vẫn xuất thanh

        Đất nước mọi nơi đều yên ổn.

        Quyến thuộc vui mừng dứt âu lo

        Rồng trời theo đó tuôn mưa móc

        Cỏ cây hoa quả đều tốt tươi

        Ân huệ ban bố muôn nơi hưởng

        Cung vua bảy ngày mưa châu báu

        Khi ấy không còn kẻ đói nghèo

        Ging như vườn Hoan hỷ Đế Thích

        Vua tu theo pháp, trì tịnh giới

        Sng nơi cung điện mà khổ hạnh

        Do Bồ-tát nhập thai Thánh hậu

        Mỗi lần vào cung đều thăm hỏi.

   
 

Trở lại

Tiêu điểm: