Bắc truyền
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Lịch Sử Đức Phật
(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)
31/12/2556 20:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN IX

Phẩm 21: HÀNG PHỤC CHÚNG MA

        Lúc bấy giờ, Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Các vị nên biết Bồ-tát ngồi nơi tòa Bồ-đề đã suy nghĩ: “Ta nay sắp thành Bậc Chánh Giác, ma vương Ba-tuần ở cõi Dục giới thường tự phụ khoe khoang là bậc tối tôn tối thượng. Ta nên gọi đến đây để hàng phục, lại để cho chư Thiên Dục giới và có một s trong quyến thuộc của ma Ba-tuần đã từ lâu tích tụ nghiệp lành được thấy pháp thần thông Du hý của Ta, bậc Sư tử sẽ phát tâm Vô thượng Bồ-đề”. Suy nghĩ như vậy xong, Bồ-tát từ nơi chòm lông trắng giữa hai hàng lông mày phóng ra luồng hào quang tên Giáng phục ma oán chiếu sáng khắp Tam thiên đại thiên thế giới, soi thấu tới cung ma. Ma vương Ba-tuần nghe từ trong ánh hào quang ấy phát ra bài kệ:

        Thế gian có Bậc Tối thắng tịnh

        Vô lượng kiếp tu hành viên mãn

        Là Thích Thái tử lìa ngôi báu

        Hiện nay tọa nơi Bồ-đề tràng

        Ngươi thường khoe là đại dũng mãnh

        Phải đến nơi ấy phân thấp cao

        Bậc đó đã đạt đến bờ giác

        Tự độ, độ người đều trọn vẹn

        Nguyện diệt trừ hết ba cõi ác

        Đem lại an lạc cho Thiên nhân

        Nếu chứng quả vị Bồ-đề rồi

        Cảnh giới của ngươi sẽ tan hoại

        Chúng bạn ngu si và sần hận

        Tất sẽ cùng bị tiêu diệt hết

        Bậc ấy mở rộng cửa pháp môn

        Các ngươi nay còn gì trốn tránh.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Ma vương Ba-tuần nghe rõ bài kệ ấy rồi, lại nằm mộng thấy ba mươi hai điềm chẳng lành, đó là:

        1. Thy cung điện của mình đều tối tăm mờ ám.

        2. Thấy trong cung điện mình cát sỏi, đất bụi bay mờ mịt khắp nơi.

        3. Thy cung điện mình bị đổ nát hoang tàn, cỏ và các thứ uế tạp tràn ngập.

        4. Tự thấy mình kinh sợ chẳng an, chạy trốn khắp nơi.

        5. Thy chiếc mũ quý trên đầu rơi xung đất, tóc bị tung xổ.

        6. Thấy cây cối trong khu vườn của mình không còn có hoa trái.

        7. Thấy đầu mình tự vỡ ra, óc não văng khắp đất.

        8. Thy trong lòng nóng nảy bồn chồn.

        9. Thấy cành lá của cây cối trong vườn mình đều khô rụng.

        10. Thy các ao giếng nơi cung điện mình đều khô cạn.

        11. Thấy  trong cung mình lông cánh của các thứ chim quý như Anh vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng mạng... đều rụng hết.

        12. Thấy các thứ nhạc khí như chuông trng, đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống sáo, đàn không, đàn bầu... trong cung đều bị vỡ đứt vứt bỏ đầy đất.

        13. Thấy  thân tộc mình buồn phiền, dùng tay đánh vào đầu rồi giận dữ đứng trơ ra đó.

        14. Thấy thân mình bị rớt xuống dưới giường nằm, đầu mặt bị xây xát nặng nề.

        15. Thấy các con trai của mình, những đứa có uy lực đều đến Bồ-đề tràng đảnh lễ Bồ-tát.

        16. Thấy các con gái của mình buồn bã khóc than.

        17. Thấy y phục trên thân trở nên dơ bẩn.

        18. Thấy  thân thể mình gầy còm tiều tụy, đầu cổ đầy bụi bặm đất cát.

        19. Thấy các lầu gác, cửa sổ, tường vách đều bị hư nát.

        20. Thấy  các quân tướng của mình như Dạ-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà... tất cả đều tự đâm vào cổ, vào đầu, nằm ngổn ngang trên đầu.

        21. Thấy các thứ châu báu chuỗi ngọc đều bị lửa đốt cháy sạch.

        22. Thy các vị Thiên tử ở cõi trời Dục giới như Tứ đại Thiên vương, Thích Đề-hoàn Nhân, cho đến chư Thiên cõi trời Tha hóa tự tại đều đến trước chỗ Bồ-tát đứng hầu và chiêm ngưỡng.

        23. Thấy mình đang đối diện kẻ địch nhưng không cất đao lên nỗi.

        24. Thấy thân mình trở nên đáng ghét, lời nói ra có âm thanh vẩn đục.

        25. Thy đám hầu cận cùng quyến thuộc đều chng lại mình rồi bỏ đi mất.

        26. Thy  các thứ bình quý đều bị vỡ nát.

        27. Thy vị Thiên tử Na-la xướng to âm thanh chẳng lành.

        28. Thy vị thần Hoan hỷ thở than mà chẳng hoan hỷ.

        29. Thy khắp hư không sương mù giăng phủ dày đặc.

        30. Thấy thần giữ cửa cung điện khóc to.

        31. Thy nơi chn tự tại lại gồm những việc không tự tại.

        32. Thy cung điện mình rung động chẳng yên.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Ma vương Ba-tuần theo mộng mà suy xét, toàn thân run rẩy, tâm đầy sợ hãi, vội vàng cho gọi vị đại thần đến nói:

        -Ta nghe rõ trong hư không phát ra âm thanh nói là Thái tử họ Thích xuất gia học đạo, sáu năm tu khổ hạnh, hiện nay đang ngồi nơi tòa Bồ-đề sắp thành Bậc Chánh Giác. Nếu đạo ấy mà thành thì ma giới của chúng ta sẽ bị diệt vong. Đám quân tướng các ngươi phải đến Bồ-đề tràng mà trừ phá, bèn nói bài kệ:

        Ngươi phải thống lãnh đại ma binh

        Đến tòa Bồ-đề chng Sa-môn

        Chư quân đôi ta còn yêu kính

        Phải mau chiến đấu để đánh tan

        Bậc ấy quyết diệt cảnh giới ta

        Đưa dẫn mọi loài đến giác ngộ

        Nếu chẳng phá trừ cho dứt tuyệt

        Thế gian thành ra Phật quốc thôi

        By giờ vị ma vương đại thần thống lãnh ma binh bèn ngăn ma vương Ba-tuần, đọc bài kệ:

        Bốn vị Thiên chủ của Đại vương

        Cùng với tám bộ chúng Long thần

        Chư Thiên cõi Dục cùng Phạm thích

        Đều đảnh lễ quy ngưỡng Thánh nhân

        Các con của ngài hàng thắng trí

        Dũng lực thế gian ít kẻ bằng

        Tám mươi do-tuần đầy binh ta

        Dạ-xoa, La-sát cùng quỷ ác

        Tuy gần bên ngài như tay chân

        Lại luôn kính trọng Bậc Tối Thắng

        Đều đến chắp tay, chiêm ngưỡng lạy

        Riêng dùng hương hoa để hiến dâng

        Việc như thế thần luôn nhìn thấy

        Nên biết Bồ-tát thắng ma quân

        Nơi ở của chúng ma binh quỷ

        Cầm thú hung dữ luôn gầm thét

        Chốn Bồ-đề tòa luôn thanh tnh

        Chim lành thú quý cùng hòa âm

        Tướng tốt điềm lành Bậc ấy đủ

        Thần cho Bồ-tát là tối thắng

        Lại nữa vùng quỷ binh giữ trú

        Cát sỏi bụi bặm bốc tung đầy

        Tòa Bồ-đề, nơi Bậc Thánh ngự

        Trời tung sung mãn các hương hoa

        Nơi quân vua đóng đất thấp cao

        Đầy những đất đá cùng sỏi gạch

        Nơi tòa Bồ-đề đất bằng phẳng

        Lại dùng bảy món báu điểm tô

        Nếu đã thấy trước cảnh tượng ấy

        Người có trí tuệ nên rút lui

        Cõi trang nghiêm ấy đã biến khắp

        Bồ-tát tất thành Bậc Giác Nhân

        Đại vương nếu chẳng nghe thần nói

        Như mộng đã thấy việc không sai

        Đại vương không nên phạm bậc Thánh

        Mà nên lui binh về cối ma

        Xưa có vị vua phạm Thánh giả

        Khiến cho toàn quốc bị diệt vong

        Quá khứ có vua tên Tịnh Đức

        Cậy thế trái lời tiên La-xà

        Khiến phải nhiều năm gặp họa tai

        Cây rừng mùa màng đều bị mất

        Vương há chẳng nghe luận Vi-đà

        Ba mươi haii tướng tất thành Phật

        Bạch hào tỏa sáng giữa hàng mi

        Chiếu khắp mười phương cõi Phật quốc

        Huống chi quân ma của Đại vương

        Ắt sẽ bị Bồ-tát hàng phục

        Vô kiến đảnh tướng bậc hơn trời

        Tất cả chư Thiên nào sánh kịp

        Bồ-tát sẽ chứng quả Tối thắng

        Thế gian chưa nghe nay nghe được

        Tu-di cùng với bao đồi núi

        Đều đã cúi trước cội Bồ-đề

        Thí, Giới, Nhẫn, Tấn, Thiền định,

        Tuệ Tu tập nhiều kiếp nay đạt thành

        Độc tọa Bồ-đề phá ma quân

        Đều nhờ lực dụng căn lành đủ.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Lúc đó ma vương Ba-tuần nghe xong bài kệ đó của vị đại thần tâm càng thêm rối loạn, buồn bực, liền cho gọi một ngàn người con trai của mình đến. Trong s con trai đông đảo của ma vương, có năm trăm người thuộc bộ Thanh bạch đứng bên phải ma vương thì quy ngưỡng Bồ-tát; còn năm trăm người thuộc bộ Minh hắc đứng bên trái ma vương tán đồng việc làm của cha mình.

        Lúc này, Ba-tuần nói với các con trai:

        -Các con cần phải đồng tâm hiệp lực tính toán tìm ra phương kế gì để diệt trừ vị Sa-môn ấy.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Đạo Sư bước đến trước cha đọc bài kệ:

        Rồng ngủ, voi say, sư tử chúa

        Ba loài thú dữ còn khó gần

        Huống chi Bậc ấy lực định đủ

        Ai dám phạm đến đại Mâu-ni.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Ác Tuệ cũng hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Sức ta nhìn người, người sẽ chết

        Ta nay nhìn cây, cây cũng ngã

        Mắt giận nhìn ai mạng khó toàn

        Nếu nhe liếc nhẹ người khó sống.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Mỹ Âm hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Mạng người chẳng bền cần gì phá

        Cây vốn dòn yếu nên dễ gãy

        Dầu ngươi trừng mắt Tu-di tan

        Sao có thể ngước nhìn Bồ-tát

        Ví như giỏi bơi qua biển lớn

        Lại chỉ một hơi cạn biển sâu

        Những việc như thế đều làm được

        Không thể dùng ác nhìn Bồ-tát.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Bách Tý cũng hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Ta nay một thân cố trăm tay

        Mỗi thân đều phóng trăm tên độc

        Đại vương nên đi chớ lo buồn

        V Sa-môn kia nào đáng sợ.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Diệu Giác hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Dẫu ngưi một lông thành một tay

        Tất cả đều phóng trăm tên độc

        Ngươi tự cho thế là hơn người

        Há mảy may hại được Bồ-tát

        Định lực Mâu-ni đầy Từ tâm

        Lửa dữ binh hung chẳng hại nổi

        Mang đầy binh khí mưu việc ác

        Ở giữa hư không tan thành hoa

        Dù là Trời, Người, A-tu-la

        Dạ-xoa, La-sát đầy sức mạnh

        Do nhẫn nhục kia phải chế trừ

        Khiến cho uy thế tự tổn giảm.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Nghiêm Uy cũng hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Ta nay sẽ nhập thân Sa-môn

        Dùng lửa thiêu đốt sạch tất cả

        Ví như núi cháy đốt cây khô

        Tất cả rừng rậm đều cháy rụi.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Thiện Mục cũng hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Tu-di thế giới dù cháy rụi

        Trí tuệ kim cang thật khó thiêu

        Núi dời, biển cạn, tiêu đại địa

        Nhật nguyệt từ không đều rụng rơi

        Lợi ích muôn loài nên an tọa

        Chưa chứng Bồ-đề trọn chẳng dời.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Ngạo Mạn lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Ta nay ở đó dùng tay xoa

        Nhật nguyệt cung điện đều tan nát

        Lại hút cho khô nước bốn biển

        Khi ấy bên trong đều cạn khô

        Ném vị Sa-môn ra giữa biển

        Đại vương chớ nên quá lo buồn

        Chẳng cần binh lực đi hàng phục

        Nay con phá gãy cây Bồ-đề

        Chỉ cần cách ấy tiêu diệt được

        Đem thân Sa-môn mà ném khắp.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Hữu Tín cũng hướng v phía cha đọc bài kệ:

        Giả sử sức phá ba ngàn cõi

        Đại lực như vậy đầy hằng sa

        Chẳng động mảy chân lông Bồ-tát

        Sức đâu đủ để phá Thánh nhân.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Khả B hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Vị Sa-môn ấy chẳng đáng sợ

        Chẳng có bè nhóm chỉ một mình

        Nay nên khủng b đuổi đi xa

        Đại vương binh mạnh sao lại nản.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Duyên Tuệ hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Nhật nguyệt sư tử há có quân

        Luân vương uy thế không cần chúng

        Tất cả Bồ-tát chẳng cần binh

        Một thân một niệm phá quân quỷ.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Cầu Ác lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Cúi mong đại vương chớ buồn phiền

        Ta nay chẳng cần các binh khí

        Dùng mũi kéo lấy vị Sa-môn

        Đem về đánh đập cho tan xác.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Công Đức lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Bậc ấy thần lực rất kiên cường

        Như Na-la-diên chẳng thể hoại

        Lại lấy nhẫn nhục làm áo giáp

        Siêng năng tinh tấn làm đao bén

        Lấy ba giải thoát để cỡi bò

        Lại dùng trí tuệ mà phòng vệ

        Bồ-tát do bao lực phước đức

        Tất sẽ hàng phục quân ma ta.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Bất Thoái lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Ví như tên bay chẳng quay về

        Núi cháy theo gió khó dừng được

        Sấm sét kim cang không quay ngược

        Chưa trừ Thích tử chẳng hề lui.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Lạc Pháp lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Tên bay trứng đá nên rơi xuống

        Lửa dữ gặp nước tất tiêu tan

        Sấm sét chạm đất đi đâu nữa

        Nếu gặp B-tát sẽ tự quy

        Đại vương hoặc phủ cả hư không

        Hoặc khiến chúng sinh tâm làm một

        Hoặc dùng dây cột cả trời trăng

        Những việc ấy có thể kham nỗi

        Duy có Bồ-tát tọa Bồ-đề

        Đại vương chẳng thể lay chuyển được.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Bất Tịch Tĩnh lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Mắt ta có độc, nếu liếc nhìn

        Tu-di nhào đổ, biển rộng khô

        Nếu biết Sa-môn và cây đó

        Chỉ cần nhìn là tan thành tro.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Nhất Thiết Lợi lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Giả sử đem hết cõi Tam thiên

        Chứa đầy trong đó toàn độc dữ

        Kho chứa công đức nếu nhìn qua

        Khiến mọi độc dữ thành không độc

        Các độc nào hơn ba thứ độc

        Ba độc ấy chẳng buộc thân tâm

        Bồ-tát bản thể như hư không

        Đại vương chớ nên đem thân đến.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Hỷ Trước lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Trang điểm vạn ức các Thiên nữ

        Hòa tấu trăm ngàn khúc múa ca

        Dụ vị ấy vào cung Tự tại

        Nước dục khiến tâm mãi đắm chìm

        Đại vương do đó được thong dong

        Cúi mong chớ nên quá buồn khổ.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Pháp Tuệ lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Pháp Bồ-tát vui là chánh pháp

        Chỉ cầu thiền định cùng giải thoát

        Vì muôn loài ban phát từ bi

        Chẳng hề tham đắm trong ngũ dục.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Chiên-đà-la lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Đại vương chớ nghe lời các con

        Tiếng cha gào rống vang khắp cõi

        Lại thêm sức lực địch muôn người

        Hãy mau đến diệt Sa-môn đó.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Sư Tử Hng lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Dã can quấy động trong đầm rộng

        Chỉ vì chưa nghe sư tử rống

        Giả sử được nghe một lần thôi

        Cũng đủ khiếp sợ mà chạy trốn

        Những thứ ma vô trí như thế

        Chưa từng được nghe tiếng Sư tử

        Chỉ giỏi tranh nhau chuyên quấy nhiễu

        Nào dám đi mặt Bậc Hùng Sư.

        Một người con trai thuộc phía bên trái tên Ác Tư lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Há đâu không thấy quân binh ta

        Lại có Ác Tư chuyên xông pha

        Thế gian vô trí người đầy dẫy

        Mau dấy binh lực chớ thoái lui.

        Một người con trai thuộc phía bên phải tên Thiện Tư lại hướng về phía cha đọc bài kệ:

        Bậc ấy đủ cả dũng trí lực

        Sức ngươi ngu ám sao dám tranh

        Chỉ vì chưa biết Bậc Điều Ngự

        Ngài sẽ dùng trí hàng phục ngươi

        Ma quân dẫu có đông đến mấy

        Dũng lực cho dù khắp Tam thiên

        Cũng chẳng động chân lông Bồ-tát

        Há chỉ một mình sức của ngươi

        Không nên với người sinh niệm ác

        Nên phải kính trọng, lòng thanh tịnh

        Ngài là Pháp Vương của ba cõi

        Ta nên quy phục chớ đấu tranh.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Bấy giờ ma vương Ba-tuần lại cho gọi các con gái đến bảo:

        -Các con yêu của ta, các con hãy cùng nhau đến gốc cây Bồ-đề, chỗ Thái tử họ Thích đang ngồi thiền định, các con hãy dụ dỗ phá hỏng hạnh thanh tịnh của ông ta.

        Đám con gái ma vương vâng lời cha cùng đến nơi cây Bồ-đề, phía trước chỗ Bồ-tát ngồi, buông lời dịu ngọt dùng đến ba mươi hai lối phô diễn sắc đẹp nhằm để mê hoặc Bồ-tát.

        -Một, giương cao đôi mày chẳng nói.

        -Hai, ăn mặc xiêm y lộng lẫy khêu gợi từ xa đi tới trước mặt.

        -Ba, cúi mặt mỉm cười.

        -Bn, cùng nhau đùa cợt.

        -Năm, tỏ vẻ quyến luyến ái mộ.

        -Sáu, tựa nhau cùng ngắm nhìn.

        -Bảy, tỏ vẻ e thẹn che chắn môi miệng.

        -Tám, đưa mắt đẹp liếc ngó ngang dọc.

        -Chín, xáp tới gần nhìn kỹ.

        -Mười, cùng nhau đến ra mắt lễ bái.

        -Mười một, lấy áo phủ che lên đầu.

        -Mười hai, lần lượt đến dùng tay chạm vào người.

        -Mười ba, nghiêng tai vờ như nghe ngóng.

        -Mười bn, đi qua lại nhiều lần trước mặt.

        -Mười lăm, có ý để lộ đùi vế.

        -Mười sáu, cố ý để lộ ngực bụng.

        -Mười bảy, gợi nhắc lại những hiện tượng ân ái đùa cợt, ngủ nghỉ đầy dục lạc.

        -Mười tám, vờ như đứng trước gương để tự khoe hình dáng đẹp đẽ của mình.

        -Mười chín, cử động múa may để làm tăng thêm vẻ đẹp.

        -Hai mươi, ra vẻ chợt vui chợt buồn.

        -Hai mươi mốt, hoặc ngồi xuống hoặc đứng lên.

        -Hai mươi hai, có lúc tạo ra hơi thở dồn dập như thể không còn sống nỗi.

        -Hai mươi ba, xoa hương thơm đầy người.

        -Hai mươi bốn, tay cầm nhiều xâu chuỗi anh lạc quý giá.

        -Hai mươi lăm, phủ che ngực cổ.

        -Hai mươi sáu, vờ như u tối buồn bực.

        -Hai mươi bảy, diễu ngang qua phía trước một đoạn rồi quay nhìn Bồ-tát.

        -Hai mươi tám, mở mắt, khép mắt như quan sát kỹ lưỡng.

        -Hai mươi chín, quay bước đi thẳng như không thấy Bồ-tát.

        -Ba mươi, nói chuyện, khen ngợi dục lạc.

        -Ba mươi mốt, giương đôi mắt đẹp nhìn đăm đăm.

        -Ba mươi hai, vừa đi vừa quay lại liếc nhìn.

        Đó là những cách thức của đám ma nữ nhằm mê hoặc Bồ-tát. Chúng lại còn ca hát quấy nhiễu Bồ-tát, đọc bài kệ:

        Vào xuân ấm áp hợp tiết trời

        Muôn vàn cây cỏ đều xanh tươi

        Chính lúc trượng phu nên vui thú

        Tuổi trẻ mt đi trở li đâu

        Nhân giả tuy diện mạo xinh tươi

        Thế gian năm dục tìm rất khó

        Trước cảnh đẹp này nên hòa vui

        Sao chỉ trú vui trong đạo giác

        Đám nữ chúng tôi được phước trời

        Vóc dáng dịu dàng cùng xinh xắn

        Thân trời như vậy dễ gì cầu

        Ngài nay có phước nên hưởng lấy

        Núi non thấy ta còn sinh đắm

        Huống lại có người chẳng nhiễm tâm

        Tu pháp thiền định để làm gì

        Bồ-đề pháp ấy thật xa lắm.

        Bồ-tát nghe những lời mê hoặc của đám ma nữ, tâm sinh thương xót liền dùng bài diệu kệ để cảm hóa chúng:

        Ta xem năm dục đầy tội lỗi

        Chính do phiền não mất thần thông

        Ví như hầm lửa và hộp độc

        Chúng sinh sa vào mà chẳng hay

        Từ lâu ta đã lìa phiền não

        Tâm giác ngộ rồi độ kẻ khác

        Năm dục thế gian thiêu chúng sinh

        Giống như cỏ khô bị lửa đốt

        Cũng như bóng nắng chẳng hề thật

        Ví như bọt nước tung rồi tan

        Như đám trẻ đùa trong phân uế

        Như người ngu si rờ đầu rắn

        Tất cả không phải là pháp chân

        Thân ấy hư vọng từ nghiệp sinh

        Bn đại năm uẩn giả hợp thành

        Xương thịt kết nhau nên vóc dáng

        Bậc trí chẳng nên tham đắm thân

        Phàm phu do mê sinh dục ý

        Mọi thứ ảo ấy ta tỏ tường

        Vì thế nên ta chẳng đắm trước

        Mong tìm thiện lạc nơi giải thoát

        Nay sẽ ở đây chứng Bồ-đề

        Ta đã thoát khỏi dục thế gian

        Như gió hư không nào buộc được.

        By giờ Bồ-tát thân như vàng ròng, mặt như trăng tròn, tâm ý an định tịch tĩnh như núi Tu-di, an nhiên chẳng động ging như ngọc sáng không chút tỳ vết, như ánh sáng mặt trời mới mọc chiếu sáng khắp nơi, cũng như hoa sen trắng không bn chút bùn, tâm không vướng mắc luôn thư thái chẳng thêm chẳng bớt.

        Lúc ấy đám ma nữ lại dùng những lời dịu dàng mềm mỏng thưa với Bồ-tát:

        -Thưa Bậc Hiền Nhân, Ngài là bậc đạo đức cao quý, trời, người đều cung kính nên đã cho người hầu cận. Nay trời sai chúng tôi đến đây để cúng dường Ngài. Chúng tôi tuổi trẻ, nhan sắc như hoa Ưu-bát-la, nguyện được sớm tối gần gũi hầu hạ lo việc ăn uống ngủ nghỉ cho Ngài.

        Bồ-tát đáp:

        -Các ngươi xưa vốn có tạo phước đức nên nay mới được thân hình đẹp đ như vậy, nhưng chẳng biết nghĩ về lẽ vô thường, tạo điều huyễn hoặc nên hình thể tuy đẹp mà tâm thì tà vạy. Ví như cái bình bên ngoài màu sắc tươi đẹp mà bên trong chứa đầy chất dơ độc tất sẽ tự vỡ ra, có gì mà khoe khoang. Các ngươi làm điều bất thiện tự đánh mất cái gốc của mình, sẽ bị đọa vào ba đường ác mun thoát ra rất khó. Các ngươi c ý đến đây chỉ để làm mê loạn việc thiện của người. Này những túi da chứa đầy phân ô uế không phải là vật thanh tịnh kia, các ngươi đến đây để làm gì? Ta không hoan hỷ lãnh thọ, các ngươi hãy đi khỏi nơi đây.

        Đám ma nữ dùng sắc đẹp mê hoặc Bồ-tát không thành, liền dùng các thứ hoa Kiến-ni-ca và Chiêm-ba tung rải nơi chỗ Bồ-tát ngồi, đi nhiễu quanh theo phía bên phải ba vòng, rồi trở về nơi ở của mình và thưa với ma vương Ba-tuần:

        -Tâu đại vương, từ trước đến nay chúng con chưa từng thấy ai như vị Bồ-tát ấy.  trong cõi Dục giới này, có ai thấy nhan sắc chúng con mà tâm không động. Chúng con đã dốc hết sức và tâm trí để mê hoặc, ví như cây lúa non khô hạn lại gặp mặt trời nung đốt làm cho khô héo thêm; lại cũng như váng sữa tươi đem để dưới ánh nắng mặt trời thì tự nhiên chảy hết. Nay đối với Bậc Trượng Phu ấy không thể dùng phương tiện gì mà lung lạc được. Mong đại vương chớ nên cùng vị ấy gây điều hiềm khích chẳng tt, liền đọc bài kệ:

        Thân Ngài ging như ngàn đósen

        Mặt Ngài ví như vầng trăng sáng

        Hào quang ngời ánh như lửa bùng

        Sắc thân như màu núi vàng tía

        Trải trăm ngàn đời tu chánh hạnh

        Đại nguyện đến nay đã viên thành

        Tự vượt, sinh tử lại độ người

        Hóa độ muôn loài không ngừng nghỉ

        Lành thay mong ngài đừng gây oán

        Bậc Tối Thắng trong cõi Thiên nhân

        Đôi mắt thanh tịnh như hoa sen

        Tươi tỉnh tự tại không tham đắm

        Tu-di băng hoại, nhật nguyệt rơi

        Bồ-tát cũng chẳng hề dao động.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Lúc này, Đạo Sư, người con trai của Ba-tuần thuộc Bạch bộ thưa với cha:

        -Bồ-tát là Bậc thanh tịnh vượt cả ba cõi, thần thông đạo lực không ai có thể hơn được, chư Thiên, Long, Thần đều cung kính ca ngợi, thế thì sức đại vương sao có thể phá trừ được, không phá trừ được sinh ra phiền não, chỉ tạo thêm việc ác để rước lấy tai họa mà thôi.

        Ma vương Ba-tuần nghe con mình nói thế bèn tức giận hét to:

        -Ngươi ngu si, trí thiển tài hèn chưa từng thấy thần thông đạo lực của ta.

        Ma tử Đạo Sư lại thưa:

        -Tâu đại vương, con thật là kẻ chẳng biết gì, trí tuệ cạn cợt thấp kém nhưng hết lòng mong đại vương đừng gây oán kết thù với vị Thái tử họ Thích kia. Vì sao vậy? Nếu có chúng sinh nào mang tâm ác đến muốn hại Bồ-tát thì Bồ-tát cũng không lấy đó làm giận; lại nếu chúng sinh nào đem tâm lành đến cúng dường thì Bồ-tát cũng không lấy đó làm vui, giữa hai sự việc ấy tâm Bồ-tát luôn bình đẳng. Tâu đại vương, giả sử có người lấy hết cõi hư không mà làm các hình tượng đủ màu sắc, việc ấy chưa đủ gọi là khó; hoặc dùng tay bưng ngọn núi Tu-di đi chơi cũng chưa gọi là khó; giả sử có người bơi qua biển lớn cũng chưa phải là khó; hoặc ngăn chặn gió thổi bốn phương cũng chưa cho là khó; hoặc muốn tất cả chúng sinh cùng một tâm ý cũng chưa gọi là khó; đem tâm muốn hại Bồ-tát, đó mới thật là việc khó.

        Khi ấy ma vương Ba-tuần vẫn không nghe lời can gián của con mình liền đến nơi cây Bồ-đề nói với Bồ-tát:

        -Ông nên mau rời khỏi nơi này, nhất định sẽ là bậc Chuyển luân thánh vương, cai trị bốn châu thiên hạ, là vị chủ tể của muôn loài. Ông không nhớ ngày trước chư Tiên đã từng cho biết ông là vị Chuyển luân thánh vương sao? ông nên nhận lấy ngôi vị cao sang ấy, làm một vị chủ tể tự tại, oai đức vô lượng theo pháp trị nước, thng lãnh khắp chốn. Nay ở nơi chốn mênh mông vắng vẻ này thật là đáng sợ lại chỉ có một thân một mình không có bè bạn. Tôi lo sợ có kẻ làm hại thân ông. Ông nên mau trở lại vương cung để vui hưởng năm dục, đạo Bồ-đề khó đạt chỉ tự làm khổ thân mình mà thôi.

        Nói xong, ma vương đứng yên lặng lộ vẻ chờ đợi thách thức.

        Bấy giờ Bồ-tát trả lời ma vương Ba-tuần:

        -Ngươi nay chớ nên nói với Ta những lời lẽ như thế. Ý Ta không còn tham đắm năm dục, đã lìa bỏ tất cả cũng như bảy thứ châu báu. Ba-tuần, ví như có người đã nôn mửa ra bao thức ăn mà mình đã ăn, người ấy có thể hốt lại để ăn hay sao. Ta nay lìa bỏ mọi thứ quả báo, nhất định sẽ chứng đắc Vô thượng Bồ-đề dứt sạch họa sinh, lão, bệnh, tử. Ba-tuần, nay Ta đã ngồi nơi tòa Kim cang này sẽ chứng đạo Giác ngộ, ngươi nên mau đi khỏi nơi đây.

        Lúc đó ma vương Ba-tuần mắt rực lên lửa giận dữ hướng về phía Bồ-tát nói lớn:

        -Ông nay vì cớ gì mà cứ ngồi mãi ở đây? Há chẳng thấy đám quỷ Dạ-xoa cùng quân lính của ta sao?

        Tức thì rút mạnh thanh kiếm sắc bén đến gần chỗ Bồ-tát hét lớn:

        -Ta sẽ dùng thanh kiếm này chém đứt thân ông, phải mau rời đi, chớ có ngồi yên đó.

        Bấy giờ Bồ-tát từ tốn đáp ma vương Ba-tuần.

        -Giả sử tất cả chúng sinh trong cõi thế gian này đều làm như ngươi, đều cầm đao gậy binh khí đến đây để hại Ta, Ta quyết cũng không rời khỏi tòa này. Ba-tuần, ngươi có thể đem hết nước trong bốn biển lớn cùng cả đại địa dời đi nơi khác, có thể khiến cho nhật nguyệt cùng tinh tú rơi rụng hết, núi lớn Tu-di cũng có thể đảo ngược lên nhưng với thân này của Ta thì ngươi không thể dời đổi được.

        Ma vương Ba-tuần nghe Bồ-tát nói như vậy tâm ác bùng lên, phát ra tiếng hét đầy giận dữ điên cuồng như sấm động. Lệnh cho đám quỷ Dạ-xoa:

        -Chúng bay phải mau khênh đá núi, giương cung nỏ, tuốt đao kiếm, giáo mác, u búa, mâu kích, móc sắt cùng các loại binh khí khác. Đám độc Long mau túa ra mây đen, sấm sét chớp lóe vang rền.

        Lúc đó đại tướng Dạ-xoa thông lãnh bộ hạ quỷ dữ Dạ-xoa, La- sát, Tỳ-xá-già, Cưu-bàn-trà... biến hóa đủ mọi hình tượng, lại dàn ra nào voi ngựa xe binh bn loại ồ ạt bủa vây, hoặc ging như A-tu-la, Ca-lâu-la, Ma-hầu-la-già với vô lượng trăm ngàn vạn ức chủng loại. Một thân có thể hiện ra nhiều thân; hoặc đầu súc vật thân người; hoặc thân súc vật đầu người; hoặc có thân nhưng không có đầu; hoặc chỉ có nửa mặt; hoặc chỉ có nửa thân hình; hoặc một thân hai đầu; hoặc một thân ba đầu, nhiều đầu; hoặc có đầu nhưng không có mặt; hoặc có mặt nhưng không có đầu; hoặc không có mặt lại có đến ba đầu; hoặc có nhiều đầu mà không có mặt; hoặc có nhiều mặt mà không có đầu; hoặc không có mắt; hoặc chỉ có một mắt, hai mắt, ba mắt cho đến nhiều mắt; hoặc lại không có lỗ tai, hoặc chỉ có một tai, hai tai, ba tai cho đến nhiều tai; hoặc không có tay; hoặc chỉ có một tay, hai tay, ba tay cho đến nhiều tay; hoặc lại không có chân; hoặc chỉ có một chân, hai chân, ba chân cho đến nhiều chân; hoặc hiện toàn thân nhưng chỉ là bộ xương khô; hoặc hiện ra đầu là hộp xương sọ, thân lại đầy những thịt; hoặc chỉ nơi đầu có thịt còn thân hình chỉ là bộ xương khô; hoặc thân thể dài thượt, vô cùng gầy yếu lại không có bụng; hoặc thân người nhỏ dài mà bụng hết sức lớn; hoặc chân dài, đầu gốì lớn, móng vuốt nhọn hoắt; hoặc mặt to lớn phình ra một bên; hoặc đầu mọc ở trước ngực; hoặc môi dài thòng chấm đất; hoặc vén áo quần lên che phủ mặt; hoặc thân bốc ra khói đen ngòm; hoặc miệng khạc ra lửa dữ; hoặc máu thịt khô kiệt, người chỉ còn da bọc xương; hoặc thân chảy ra đầy máu mủ rồi xúm nhau châm mút hay uống; hoặc tự chặt đứt tay chân vung ném cùng khắp; hoặc hai mắt dính liền nhau; hoặc mặt miệng méo lệch; hoặc lưỡi dài và lớn; hoặc co rút người lại như một tảng đá; hoặc cầm đầu người; hoặc moi thây người chết lấy thịt xương gan ruột dạ dày, mật ăn ngấu nghiến; hoặc bắt lấy rắn độc mà ăn; hoặc lấy rắn quấn quanh cổ; hoặc tay nắm đầu lâu đưa cao; hoặc lấy đầu lâu làm vòng đeo; hoặc sắc mặt lúc thì toàn màu đỏ, lúc thì toàn màu trắng, lúc màu xanh, lúc màu vàng; hoặc nửa vàng, nửa xanh, nửa trắng, nửa đỏ; hoặc sắc mặt màu khói xông hay màu tro tàn; hoặc lại hiện các lông trên thân mình như kim nhọn; hoặc từ các lông trên thân người phát ra lửa cháy rực; hoặc mở to mắt hay nhắm mắt lại; hoặc từ miệng phun ra nước bọt trắng xóa; hoặc trên thân mình hiện ra trăm ngàn khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều trông thật ghê sợ; hoặc từ mắt, mũi, tai, miệng hiện ra nhiều con rắn đen rồi lại bốc chúng ăn nuốt; hoặc uống nước đồng nung chảy; hoặc nuốt cục sắt; hoặc tách rời tay chân, khuỷu tay, đầu gối mà bước đi; hoặc từ thân phóng ra lửa khói, đầu lớn như đầu voi đội núi; hoặc cả thân hình trùm đầy tóc; hoặc mặc y phục màu xanh, vàng, đỏ, trắng; hoặc mang da sư tử, cọp, beo, rắn, chó sói; hoặc trên đầu lửa cháy rực, mắt trn trừng giận dữ. Tất cả đám quỷ quái đủ hình đủ loại chạy nhảy, va chạm, múa may đầy khắp hư không cũng như trên mặt đất không thể kể xiết. Còn đám thiên quỷ thì phủ giăng đầy những mây đen nghịt, sấm chớp sét nổ liên hồi; hoặc mưa tuôn xuống nào cát đá, đất ngói tung tóe; hoặc nhấc bổng núi lớn; hoặc phóng đầy lửa dữ; hoặc phun ra rắn độc; hoặc nhe nanh chỉa vuốt; hoặc có đứa múa kiếm, giơ cung; hoặc có đứa tung giáo dài, đứa thì huơ búa lớn; hoặc môi cằm mấp máy, há miệng muốn cắn nhai; hoặc khóc lớn cười to; hoặc bay chạy; hoặc ẩn núp, hiện ra kêu gào la hét đinh tai nhức óc. Đám ma binh ấy đông đảo vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức la liệt ngổn ngang quanh cây Bồ-đề. Lửa khói mù mịt, gió giật dữ dội chấn động cả núi non, trùm khắp sông biển, trời đất tối tăm, tinh tú mịt mờ. Lúc ấy đang là nửa đêm đám ma quân tập hợp quy phá vô cùng.

        Bấy giờ vô lượng Thiên chúng ở cõi trời Tịnh cư cùng nói:

        -Hôm nay Bồ-tát sẽ chứng đạt Đại Bồ-đề.

        Li có vi nói:

        -Bọn ma quân đang quấy phá dữ dội, e rằng có tổn hại gì cho Bồ-tát chăng?

        Lúc đó Bồ-tát nói với các vị Thiên tử:

        -Chẳng bao lâu nữa ta sẽ trừ đám ma quân khiến chúng thoái lui tan tác hết, cũng như luồng gió mạnh thổi tung làm cho những cánh hoa nhỏ xíu rơi rụng.

        Nói xong Bồ-tát ngồi ngay ngắn chánh niệm, bất động xem đám ma quân quy động chẳng khác nào đám trẻ đùa giỡn, bọn ma càng thêm phẫn nộ, sức quấy phá càng hăng.

        Bấy giờ Bồ-tát dùng diệu lực từ bi để hàng phục chúng ma khiến cho kẻ bưng đá thì không thể đưa lên được, kẻ đưa lên được thì không thể ném xuống, các đao kiếm tung ném đều dừng lại trên hư không, còn nếu rớt xuống đất thì gãy nát. Hơi độc ác long phun ra thì biến thành gió thơm, cát sỏi đá gạch ngói mưa tung xuống loạn xạ thì hóa thành hoa Câu-vật-đầu. Nhưng tên giương cung bắn Bồ-tát thì mũi cung dính chặt nơi dây cung không bay đi được, còn nếu tên đã bay rồi thì dừng lại trên hư không, nơi đầu mỗi mũi tên đều sinh ra hoa sen, còn sức lửa cháy rực thì hóa thành những đóa hoa Câu-vật- đầu năm sắc.

        Lúc y ma vương Ba-tuần hãy còn giận dữ, tâm độc chưa dừng, huơ kiếm sấn tới, nói với Bồ-tát:

        -Ông Tỳ-kheo họ Thích kia, nếu còn ngồi yên ở đây, chẳng mau rời đi nơi khác thì tự tay ta sẽ giết chết ông.

        Khi đó ma vương Ba-tuần chạy đôn chạy đáo muốn đến gần chỗ Bồ-tát mà vẫn không thể tiến đến được.

        Bấy giờ người con trai lớn của ma vương tới ôm lấy cha mình can ngăn:

        -Hiện nay cha phải tự biết là không thể sát hại vị Sa-môn ấy, chỉ sinh niệm ác cũng đã tự chuốc lấy bao nhiêu tội lỗi rồi.

        Ma vương Ba-tuần vẫn không nghe lời con, hướng về phía Bồ-tát chạy đến.

        Cùng lúc vị Thiên tử cõi trời Tịnh cư từ nơi hư không nói với ma vương Ba-tưần:

        -Ngươi thật chẳng biết lượng sức mình, lại cứ mun sát hại Bồ-tát nhưng rốt cuộc chẳng được gì. Ví như gió dù dữ dội mấy cũng không thể thổi làm lay động núi chúa Tu-di được, liền hướng đến chỗ Ba-tuần đọc bài kệ:

        Tánh đất nước gió lửa

        Còn lìa cứng ẩm nóng

        Chí Bồ-tát kiên cố

        Trọn không hề thoái chuyển    

        Xưa từng phát đại nguyện

        Mãi xa lìa phiền não

        Nơi cõi sinh tử bệnh

        Làm Bậc Đại Y vương

        Nhiều kẻ theo nẻo tà

        Liền khai lối chánh kiến

        Chúng sinh nơi đen tối

        Liền đốt đèn trí tuệ

        Muốn vượt biển sinh tử

        Vì họ làm thuyền bè

        Là Bậc Đại Thánh Chủ

        Mở rộng cửa giải thoát

        Nhẫn nhục làm gốc lành

        Tín tấn là hoa lá

        Sinh ra quả pháp lớn

        Mà ngươi không thể phá

        Ngươi nay bị mê buộc

        Bồ-tát được giải thoát

        Sẽ phá phiền não ngươi

        Chớ tạo nhân chướng ngại

        Đi với Bồ-tát đây

        Chớ sinh niệm xấu ác

        Vô lượng kiếp tu tập

        Nay đều đã viên mãn

        Cũng như chư Phật xưa

        Nơi đây chứng giải thoát.

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Bấy giờ vị thần cây Bồ-đề đã dùng mười sáu thứ ngôn từ để chế diễu mỉa mai thương hại ma vương Ba-tuần. Các vị Thiên tử cõi trời Tịnh cư đã dùng vô lượng âm thanh vi diệu để ca ngợi Bồ-tát.

        Khi đó ma vương vẫn còn sân hận nên hậm hực nói với Bồ-tát:

        -Hôm nay ông Tỳ-kheo ở đây có thể đạt đến giác ngộ và sẽ giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh lìa bỏ cảnh giới của ta. Nhưng ta lại sẽ xúi giục đám ma tay chân của ta theo quấy phá, không cho Bồ-tát làm được việc ấy.

        Bồ-tát nói với ma vương:

        -Này ma vương Ba-tuần, ngươi hãy lắng nghe cho kỹ, ta nay ở đây sẽ đoạn mọi oán cừu với ngươi, tiêu diệt mọi ác nghiệp cùng trừ hết mọi sự ganh ghét đ kỵ của nhà ngươi, thành tựu trọn vẹn quả vị Vô thượng Bồ-đề. Ngươi phải nên hồi tâm, sinh lòng hoan hỷ.

        Lại nói thêm với ma vương:

        -Ngươi vốn đã từng làm ít nhiều điều thiện nên nay mới được quả báo tốt. Như ta đã trải qua vô lượng kiếp tu tập hạnh Thánh nay mới đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

        Lúc ấy ma vương Ba-tuần nói với Bồ-tát:

        -Ta từng làm việc lành thì có ông biết, còn ông bảo đã tích lũy bao nhiêu công đức tu tập thì ai tin lời ông.

        Bấy giờ Bồ-tát đưa nhẹ cánh tay phải chỉ xuống đất và đọc bài kệ:

        Muôn vật nương đâu mà sinh trưởng

        Đại địa thường tạo nhân bình đẳng

        Nay hãy làm nhân chứng cho ta

        Ngươi nay sẽ thấy rõ sự thật.

        Khi ấy địa thần hình dáng tươi đẹp từ dưới đất vọt lên dùng vô số châu báu chuỗi báu trang sức nơi thân mình, đến trước mặt Bồ-tát nghiêng mình cung kính, hai tay bưng chiếc bình làm bằng bảy món báu trong chứa đây hương hoa để cúng dường, thưa với Bồ-tát:

        -Tôi là nhân chứng cho việc Bồ-tát từ xa xưa trải qua vô lượng kiếp tu tập Thánh đạo, nay đắc quả vị Phật. Rõ ràng là đất này của tôi làm bằng kim cương tạo thành, mọi nơi khác đều chuyển biến nhưng ở đây lại bất động.

        Địa thần nói vừa dứt câu thì cả Tam thiên đại thiên thế giới đều hiện ra đử sáu cách chn động, phát ra đủ mười tám loại âm thanh lớn.

        By giờ đám ma quân tất cả đều thất vía tháo chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân, những kẻ trước biến thành hình thù quái dị đều không thể trở lại hình cũ. Ma vương Ba-tuần hồn phiêu phách tán, nghe âm thanh lớn của đại địa vang lên càng kinh động sợ hãi hơn nữa nên ngã nhào xuống đất. Địa thần liền dùng nước lạnh rưới vào mặt ma vương và nói:

        -Này ma vương Ba-tuần, phải mau rời khỏi nơi đây, hiện có vô s quân binh kéo đến đây phanh thây ngươi.

        Lúc ấy người con trai lớn của ma vương Ba-tuần đến trước mặt Bồ-tát cúi đầu lễ ngang chân và thưa:

        -Nguyện xin Đại Thánh hoan hỷ cho cha con được tỏ bày sám hối. Cha chúng con thật ngu si thấp kém chẳng có chút trí tuệ nào nên mới dẫn đám ma quân đến đe dọa Bồ-tát. Con trước đã có lời khuyên ngăn nhưng phụ vương con chẳng chịu nghe theo.         Nay cúi xin Đại Thánh mở rộng lòng Từ mà tha cho cha con. Cầu nguyện cho Đại Thánh mau chứng quả Vô thượng Bồ-đề.

        Lúc bấy giờ các vị Đại phạm Thiên vương, Thích Đề-hoàn Nhân cùng vô số các vị Thiên tử hiện ra đầy cõi hư không, đều thấy Bồ-tát phá trừ đám ma quân nên vô cùng hoan hỷ, liền hòa tấu Thiên nhạc, tung các thiên hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha mạn-thù-sa, hoa Ưu-bát-la, Câu-vật-đầu, Ba-đầu-ma, Phân-đà-lợi. Lại dùng loại hương thiên Chiên-đàn mịn màng nhất tung rải khắp chỗ Bồ-tát ngồi, rồi mỗi vị đều dùng kệ tụng, hết lời ca ngợi Bồ-tát. Còn đám ma vương Ba-tuần và quyến thuộc cùng lủi thủi kéo nhau trở về cung cũ.

   
 

Trở lại

Tiêu điểm: