Bắc truyền
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Lịch Sử Đức Phật
(Cũng có tên là Thần Thông Du Hý)
31/12/2556 20:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN VIII

Phẩm 20: TRANG NGHIÊM BỒ-ĐỀ TRÀNG

        Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo:

        -Bấy giờ Bồ-tát ngồi nơi Bồ-đề tràng, chư Thiên ở sáu cõi trời Dục giới lo ngại những khó khăn ngăn trở có thể xảy ra, liền từ phía Đông hiện ra cung kính đứng hầu. Các phương Nam, Tây, Bắc bốn phương và trên dưới đều có vô lượng chư Thiên hiện ra cung kính đứng hầu. Lúc ấy Bồ-tát phóng ra luồng ánh sáng lớn tên là Khai phát Bồ-tát trí, chiếu sáng rực rỡ khắp cõi hư không cùng tất cả mười phương quốc độ chư Phật.

        Khi ấy, ở thế giới phương Đông có quốc độ tên Ly cấu, Đức Phật ở đấy hiệu là Ly Cấu Quang Minh, vị Đại Bồ-tát ở đấy hiệu là Du Hý Trang Nghiêm gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông biến tất cả cõi Phật trong khắp hư không ở mười phương trở thành một đạo tràng lưu ly thanh tịnh gồm đủ tất cả cõi Phật. Chúng sinh trong năm nẻo ở tất cả cõi Phật, mỗi vị đều nhìn thấy rõ Bồ-tát và cùng thắc mắc:

        -Đó là ai mà có đủ thần thông diệu dụng cùng sắc tướng uy đức trang nghiêm đến như vậy?

        Cùng lúc Bồ-tát hiện ra nơi trước mặt mỗi chúng sinh một vị Hóa Bồ-tát đọc bài tụng:

        Năng dứt mọi trần cấu

        Tập khí tham, sân, si

        Thân chiếu khắp mười phương

         Ánh sáng trùm tất cả

        Phước trí cùng Tam-muội

        Nhiều kiếp luôn tăng trưởng

        Tất cả mọi trang nghiêm

        Lực Mâu-ni tối thắng.

        Khi ấy ở thế giới phương Nam có quốc độ tên Bảo trang nghiêm, Đức Phật ở đó hiệu là Quang Minh, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu Hiện Bảo Cái gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hiện ra một bảo cái lớn che phủ khắp Bồ-đề tràng. Các vị Phạm Thiên vương, Thích Đề-hoàn Nhân, Hộ thế tứ vương cùng hỏi nhau:

        -Do từ phước báo nào mà hiện ra bảo cái trang nghiêm như vậy?

        Từ trong bảo cái phát ra bài diệu tụng:

        Trải qua ngàn ức kiếp

        Cúng dường Phật ba đời

        Tâm Từ hành Thí xả

        Nên đạt tướng trang nghiêm

        Thành tựu lực Na diên

        Đạo sư chiêu cảm quả

        Lợi ích cho muôn loài

        An toa Bồ-đề xứ.

        Khi ấy ở thế giới phương Tây có quốc độ tên là Chiêm-ba, Đức Phật ở đó hiệu là Khai Phu Hoa Vương Trí Tuệ Thần Thông, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Bảo Võng gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hiện ra một lưới báu thắng diệu che phủ khắp trên cao Bồ-đề đạo tràng. Tám bộ chúng trời, rồng, thần từ mười phương đều hỏi nhau:

        -Do nhân duyên nào mà hiện ra lưới báu như vậy?

        Từ trong lưới báu ấy phát ra bài diệu tụng:

        Thường tạo các nhân quý

        Nơi báu vật tựa nương

        Ba cõicùng quy ngưỡng

        Vang danh khắp mười phương

        Muốn chứng đại Bồ-đề

        An trụ pháp thanh tịnh

        Lực tinh tn thành Phật

        Hiện ra vật báu ấy.

        Khi ấy, ở thế giới phương Bắc có quốc độ là Nhật chuyển, Đức Phật ở đó hiệu là Yểm Tế Nhật Nguyệt Quang, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Trang Nghiêm Vương gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ- tát dùng diệu lực thần thông hiện ra một đài lớn đầy đủ công đức trang nghiêm của mười phương vô biên cõi Phật hiện ra nơi Bồ-đề đạo tràng. Các vị trong hội chúng đến cúng dường Bồ-tát đều cho là điều kỳ diệu. Tất cả trời người cùng hỏi nhau:

        -Do nhân duyên gì mà hiện ra tòa diệu đài trang nghiêm thù thắng như thế?

        Từ trong tòa đài vi diệu phát ra bài diệu tụng:

        Do từ vô biên kiếp

        Đủ phước trí tư lương

        Thân khẩu ý thanh tịnh

        Biết hổ thn, từ bi

        Năng Nhân, Đấng Tôi Thượng

        Chúng thiện đều viên mãn

        Nay ngồi tòa Bồ-đề

        Đạt được phước đức ấy.

        Khi ấy ở thế giới phương Đông nam có quốc độ tên là Đức vương, Đức Phật ở đó hiệu là Công Đức Quang Minh Vương, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Công Đức Tuệ gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô lượng tòa lầu báu đầy đủ công đức trang nghiêm. Các chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa... đã vân hội thấy điều chưa từng có, đều cho là hết sức kỳ lạ đặc biệt nên hỏi nhau:

        -Do nhân duyên gì mà hiện ra điềm lành như thế?

        Từ trong lầu cao phát ra bài tụng:

        Nơi sinh ra mọi đức

        Bậc đầy đã đức hạnh

        Công đức nay thành tựu

        Trời, Rồng đều cung kính

        Thắng đức đến đạo tràng

        Hương đức xông khắp nơi

        Nay ngồi tòa Bồ-đề

        Được cúng dường như vậy.

        Khi y ở thế giới phương Tây nam có quốc độ tên là Xuất bảo, Đức Phật ở đó hiệu là Bảo Tràng, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Xuất Chúng Báo gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô lượng a-tăng-kỳ vòng hào quang làm bằng các vật báu. Chư Thiên trong đạo tràng trông thấy điều chưa từng có đều cho là hết sức lạ lùng, đặc biệt nên hỏi nhau:

        -Do uy lực nào mà hiện ra các vòng hào quang quý giá như thế?

        Từ trong hào quang phát ra bài diệu tụng:

        Đem cung điện vật báu

        Cùng rừng, vườn, hoa quả

        Đầu mắt cùng tủy não

        Tay chân và thân mình

        Đều dâng b thí hết

        Tích tụ ao công đức

        Nay hiện chứng Bồ-đề

        Được cúng dường như vậy.

        Khi ấy ở thế giới phương Tây bắc có quốc độ tên là Vân, Đức Phật ở đó hiệu là Vân Vương, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Vân Lôi gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát dể cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô số đám mây hương trầm thủy và hương chiên-đàn phủ giăng khắp chốn Bồ-đề tràn?. Chư Thiên trong chúng hội đều sinh tâm hoan hỷ cho là điều lạ lùng nên cùng hỏi nhau:

        -Do nhân duyên nào mà hiện ra điềm lành như thế?

        Từ trong đám mây phát ra bài diệu tụng:

        Mây pháp che khắp nơi

        Mưa pháp tưới muôn loài

        Trừ phiền não chúng sinh

        Dn dắt đến Niết-bàn

        Sức thần từ gốc định

        Công đức thêm trang nghiêm

        Chứng cam lộ giải thoát

        Nên được cúng dường vậy.

        Khi ấy ở thế giới phương Đông bắc có quốc độ tên là Kim cang, Đức Phật ở đó hiệu là Bảo Cái Quang Minh, vị Đại Bồ-tát ở đó tên là Kim cang Trang Nghiêm gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông hóa ra vô lượng vô biên các vị Đại Bồ-tát, tất cả đều có ba mươi hai tướng thù thắng để trang nghiêm thân, cầm các vòng hoa đứng giữa chúng hội Bồ-tát vừa đến cúng dường. Các vị Đại Bồ-tát ấy đều nghiêng mình cúi đầu lễ bái và đọc bài kệ tụng:

        Do từ vô biên kiếp

        Cung kính và vững tin    

        Dùng âm thanh vi diệu

        Ngợi ca các Như Lai

        Nay ngồi tòa Bồ-đề

        Nên chúng tôi đảnh lễ

        Nguyện do công đức ấy

        Sẽ đạt quả Vô thượng.

        Khi ấy ở thế giới phương dưới có quốc độ là tên Phổ quán, Đức Phật ở đó hiệu là Phổ Kiến, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Bảo Tạng gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiều vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông, trước các vị Bồ-tát đến cúng dường hóa ra các hoa sen bằng vàng lớn rộng đẹp đẽ, ở trong các hoa sen ấy đều có thể nữ hiện nửa thân hình, tươi đẹp xinh xắn dùng các vật báu để trang điểm thân, tay cầm vô s châu ngọc, chuỗi Anh lạc, nghiêng mình cúi đầu lễ bái. Tất cả trời, người đều hỏi nhau:

        -Do nhân duyên nào mà hiện ra nhiều thể nữ vi diệu như vậy?

        Lúc đó, các thể nữ đọc bài kệ:

        Do từ vô biên kiếp

        Đảnh lễ chư Như Lai

        Bích chi và Thanh văn

        Cha mẹ và tôn trưởng

        Chân thật không lầm lỗi

        Đầy đủ mọi công đức

        Nên đều cung kính lễ

        Giới viên mãn thanh tịnh.

        Khi ấy ở thế giới phương trên có quốc độ tên là Thù thắng công đức, Đức Phật ở đó hiệu là Đức Vương, vị Đại Bồ-tát ở đó hiệu là Hư Không Tạng gặp được luồng hào quang kia liền cùng với đông đảo các vị Bồ-tát nhiễu quanh nhiu vòng rồi đi đến Bồ-đề tràng, đứng yên phía trước Bồ-tát để cúng dường. Lúc đó Bồ-tát dùng diệu lực thần thông, từ nơi hư không tung rưới đến khắp các cõi Phật trong mười phương thế giới xưa nay chưa từng được nghe thấy, vô số các thứ hoa tươi, hương xoa, hương tán, hương đốt quý giá và gấm lụa đủ màu, y phục, cờ phướn, dù lọng quý, ngọc Ma-ni cũng như các món báu vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, đủ loại voi ngựa xe kiệu, binh lính... cùng hoa trâi, đồng nam, đồng nữ...

        Bấy giờ Phạm vương, Đế Thích, Hộ thế, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân cùng muôn loài đều trông thấy, sinh tâm hoan hỷ, không sợ hãi.

        Đức Thế Tôn mun nêu lại nghĩa trên nên đọc bài kệ:

        Bậc lợi ích cho toàn thế gian

        Sắp chứng đạo Bồ-đề Vô thượng

        Vô lượng Bồ-tát khắp mười phương

        Như mây lành cùng vân tập đến

        Các vị Bồ-tát đến cúng dường

        Ta nay dùng dụ để nói lược

        Vô biên Bồ-tát hư không đến

        Ví như mây dày sấm động vang

        Tất cả cầm giữ bao chuỗi báu

        Ngọc sáng giăng treo thật nghiêm trang

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Đầu đội mũ báu, tốc buông vén

        Nâng cao đài diệu hoa thơm ngát

        Cùng đi đến Bồ-đề đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ hư không

        Ví như Sư tử rống oai hùng

        Giảng pháp Không, Vô tướng, Vô nguyên

        Cùng nhau vân hội Bồ-đề tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ khoảng không

        Ví như Ngưu vương cất giọng trầm

        Tung bao hoa đẹp chưa từng có

        Cùng nhau tụ hội Bồ-đề tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ không đến

        Tiếng êm giống như Khổng tước vương

        Thân sáng ngời hiện ngàn loại tướng

        Cùng nhau vân hội đến đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát nương không đến

        Ánh sáng tỏa tợ như trăng thanh

        Âm thanh vdiệu đồng ca ngợi

        Công đức vô lượng của

        Bồ-tát Vô lượng Bồ-tát cõi không tới

        Ánh sáng chiếu khắp như mặt trời

        Che lấp tất cả cung ma oán

        Tụ hội cùng nhau đến đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ hư không

        Thân sắc tươi đẹp như cầu vồng

        Phước đức trí tuệ đều viên mãn

        Cùng nhau đến Bồ-đề đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ khoảng không

        Tay hiện Ma-ni cùng lưới báu

        Tung rải Man hoa, Tô-man hoa

        Hoa Bà-lợi-sư, hoa Chiêm-ba

        Cùng với bao thứ hoa tươi khác

        Cùng đến tụ hội Bồ-đề tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ không trung

        Dùng lực thần thông rúng đại địa

        Tất cả chúng sinh không sợ hãi

        Mọi chúng thảy thảy đều hân hoan

        Vô lượng Bồ-tát từ hư không

        Tay đỡ Tu-di, đại sơn vương

        Như cầm hoa tươi chẳng hề nặng

        Đng nhau đến Bồ-đề đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ không lại

        Đầu đội bốn biến lớn nước thơm

        Tung rưới khắp nơi thêm sạch đẹp

        Cùng nhau tụ hội Bồ-đề tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Bảo cái thù thắng đều cầm tay

        Khiến các Bồ-tát đều trông thấy

        Mà cùng đến Bồ-đề đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát trụ cõi không

        Hiện làm Phạm vương an trú định

        Từ mỗi chân lông diễn diệu pháp

        Tuyên bày Hỷ xả và Từ bi

        Vô lượng Bồ-tát từ hư không

        Hiện làm Đế Thích thân vi diệu

        Tất cả trời người cùng vây nhiễu

        Cùng nhau đến Bồ-đề đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Hiện làm thân tướng trời

        Hộ thế Trời người tất cả cùng vây quanh

        Tung rải thiên hoa hương dâng cúng

        Khiến Khẩn-na-la, Càn-thát-bà

        Cất lời trong lành khen Bồ-tát

        Vô lượng Bồ-tát từ hư không

        Mang theo cây báu hoa thơm diệu

        Cành lá hoa quả thật trang nghiêm

        Bồ-đề tràng cùng nhau tụ hội

        Cây ấy đài hoa hiện Bồ-tát

        Từ giữa gương hoa bày bán thân

        Ba mươi hai tướng đều đầy đủ

        Mỗi vị dâng hoa diệu cúng dường

        Câu-vật-đầu hoa, Ba-đầu hoa Hoa

        Ưu-bát-la, Phân-đà-lợi

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Tay nâng hoa sen thật thuần tịnh

        Thân ấy rộng lớn như Tu-di

        Hóa thành muôn bó hoa tươi thắm

        Rải khắp Tam thiên đại thiên giới

        Đồng nhau đi đến Bồ-đề tràng

        Vô lượng Bồ-tát cõi không lại

        Trong mắt hiện rõ kiếp hoại suy

        Khi đến đạo tràng hiện thành kiếp

        Toàn thể thân phần của mỗi ngài

        Diễn vô lượng vô biên Phật pháp

        Tất cả chúng sinh được nghe thấy

        Nghe xong đoạn trừ mọi tham dục

        Nên cùng đến Bồ-đề đạo tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ không lại

        Thân tướng uy nghiêm thật đáng quý

        Dùng nhiều vật báu cực trang nghiêm

        Thân ấy giống như Khẩn-na-la

        Tất cả Trời, Người, A-tu-la

        Thấy nghe không hề biết nhàm chán

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Có thân bền chắc như kim cang

        Khắp cả đại địa cùng chấn động

        Cùng nhau vân hội Bồ-đề tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Hòa quang rực sáng hơn nhật nguyệt

        Trừ hết phiền não khổ chúng sinh

        Đồng nhau đi đến Bồ-đề tràng

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Thân ấy đều là các báu thành

        Biến khắp vồ biên các cõi Phật

        Tung rải muôn thứ hương hoa quý

        Tất cả chúng sinh đều vui mừng

        Bồ-đề tràng cùng vân tập

        Vô lượng Bồ-tát từ cõi không

        Bốn loại tổng trì đều có đủ

        Nơi mỗi chân lông của thân mình

        Diễn nói vô số các kinh điển

        Trí tuệ đầy đủ đại Biện tài

        Dần dắt muôn loài đến bến giác

        Vô lượng Bồ-tát từ không tới

        Trống trời to lớn như Tu-di

        Cử lên đại âm thanh vi diệu

        Vang khắp câu-chi ức Phật quốc

        Tỏ cùng khắp hết cõi Thiên nhân

        Thế giới Ta-bà sắp mưa pháp.

   
 

Trở lại

Tiêu điểm: