Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dạy minh tây
 
   Ra khỏi nhà lửa Tam giới, có hai đường dọc và ngang:
   - Dùng tự lực đoạn hoặc để siêu thoát sinh tử gọi là Thụ xuất Tam giới (vượt khỏi Tam giới theo chiều dọc), khó khăn, thành công chậm chạp.
   - Dùng Phật lực tiếp dẫn sinh về Tây Phương gọi là Hoành siêu Tam giới (siêu thoát Tam giới theo chiều ngang), dễ dàng, thành công nhanh chóng. Viễn Tổ (Đại sư Huệ Viễn) nói: “Công cao dị tấn, niệm Phật vi tiên” (công cao mà dễ tiến thì niệm Phật đứng đầu). Kinh dạy: “Mạt thế ức ức nhân tu hành, hãn nhất thành đạo. Duy y niệm Phật khả đắc độ thoát, như sấn thuyền độ hải, bất lao công lực” (đời mạt ức ức người tu hành, hiếm có một ai thành đạo. Chỉ có nhờ vào niệm Phật mới được độ thoát, như nhờ thuyền vượt biển, chẳng mất công sức).

   Nếu có thể dốc lòng vào đường tắt Tây Phương, chí thành phát nguyện, một lòng niệm Phật cầu vãng sinh thì đúng là bậc trượng phu. Nếu vẫn chưa thật sự tin, nguyện chẳng thiết, hành chẳng tận sức, dù Phật có từ bi thả thuyền, chúng sinh chẳng chịu lên thuyền thì biết làm thế nào đây?