Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chánh tín


Chánh: Chân chánh ngay thẳng, Tín: là tin.

Người có Chánh Tín:

* Không Bói toán - Sóc thẻ: Vì tin Nhân - Quả,  Tội - Phước chính do mình tạo, chính mình định đoạt lấy Họa hay Phước, nên tự mình ý thức rõ về hành vi của mình.

* Không Đồng Bóng: Vì tin chắc Thân do Cha - Mẹ sanh. Tâm chính là mình thì tức Phật.

* Không xin Âm - Dương: Vì tin sau khi Chết Linh Thức vẫn tồn tại và tùy theo nghiệp chuyển đi hưởng Phước hay chịu Họa khổ lụy ở Địa Ngục - Ngã Quỷ - Súc Sanh - Trời - Người - Atula, do lúc sống đã tự mình gây nên. Mà tìm phương pháp tu tạo Phước điền hồi hướng công đức đến họ. Như vậy thì Âm - Dương đã đồng nhất lý rồi.

* Không đốt Tiền - Mã: Vì tin Tánh Không không hình tướng, thì Linh Thức người Thân đâu dùng đến quần áo giấy đốt ra tro, lấy ai là người cầm tiền tiêu sài. Hoặc giả đã sanh các cảnh giới trong 6 đường Địa Ngục - Ngã Quỷ - Súc Sanh - Trời - Người - Atula hay vãng sanh Cực Lạc. Thì những thứ mã tiến kia để cho ai dùng. Mà chỉ trông chờ vào công đức hồi hướng đến của Con - Cháu và thân quyến đang sống để được siêu sinh thoát hóa.