Trắc nghiệm
Lich sử đức Phật 2


1. Sau khi Giác Ngộ Đức Phật đã độ cho ai trước tiên ?

2. Bài thuyết pháp đầu tiên là gì ?

3. Kế đó Ngài thuyết pháp cho ai ?

4. Ngài đã hàng phục Tổ sư đạo thờ Thần lửa là ai ? ở đâu ?

5. Vua Tịnh Phạn đã sai ai đi thỉnh Ngài về hoàng cung ? bao nhiêu lần ?

6. Trong thời gian ở lại Hoàng cung Ngài đã độ cho ai xuất gia theo Ngài ?

7. Ai đã xây dựng tịnh xá Trúc Lâm cho Ngài và tăng đoàn ?

8. Đức Phật đã thuyết gì cho vua cha trong khi nhà vua đang lâm trọng bệnh ?

9. Đức Phật đã thành lập Ni Đoàn khi nào ?

10. Ai đã đuổi theo Ngài vì muốn chắt ngón tay của Ngài cho đủ số 1000 ngón ?

11. Đức Phật khi xin nước uống từ giai cấp hạ tiện Ngài đã nói gì ?

12. Trong Tăng Đoàn Đức Phật đã nhận một đệ tử từ giai cấp hạ tiện, đó là ai ?

13. Trong suốt thời gian thuyết hóa độ sau này kết tập kinh điển chia làm mấy thời ?  

14. Thời gian thuyết pháp của Đức Phật là bao nhiêu năm ?  

15.  Đức Phật Nhập Niết Bàn lúc bao nhiêu tuổi ?  

16. Đức Phật Nhập Niết Bàn ở Đâu ?  

17. Ai là người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Ngài ?

18. Đức Phật Truyền Y Bát cho ai ?  

19. Đức Phật dặn chia Xá Lợi làm mấy Phần ? gồm có ?  

20. Đức Phật nói Kinh gì cuối cùng ?  


Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch