Hoàng Tử Rāhula Xuất Gia
01/01/2022 16:22 (GMT+7)
“Này chư Tỳ khưu, người con nào mà cha mẹ chưa cho phép, Tỳ khưu không nên cho phép xuất gia, Tỳ khưu nào cho phép xuất gia, Tỳ khưu ấy phạm āpatti dukkaṭa (phạm tác ác)”.
Cách Báo Hiếu Phụ Mẫu Của Bậc Thánh Tối Thượng Thanh Văn – Ngài Sāriputta (Xá Lợi Phất)
01/01/2022 16:22 (GMT+7)
Khi cha mẹ ta không có đức tin với Tam Bảo, không thọ tam qui ngũ giới, tự mình cố gắng khuyên; nếu không được, thì gắng nhờ các bậc trí thức giảng giải hộ mình hoặc chư Tăng hay các bậc đại đức thuyết pháp độ cha mẹ.

Chuyện Về Tỳ Khưu Sunita – Xuất Gia Phạm Hạnh Đâu Chỉ Giới Quý Tộc Mà Thôi
01/01/2022 16:21 (GMT+7)
Thật là tuyệt diệu, thưa Đức Thế Tôn. Với tâm bình đẳng, đại bi, với giáo lý cao thượng, Ngài đã độ cho Sunita thoát khỏi dòng hạ tiện, không còn bị khinh khi, kỳ thị. Hôm nay Ngài lại độ trẫm thoát khỏi tri kiến mê lầm của người thế tục, phát tâm bình đẳng, đại bi để theo giáo lý cao thượng. Trẫm như người ngủ mê vừa mới tỉnh, như người đi lạc trong rừng vừa tìm được lối ra. Trẫm nguyện từ nay cho đến trọn đời sẽ hết lòng yểm trợ Chánh Pháp.
Chuyện Về Ngài Anāthapiṇḍika Rải Vàng Mua Đất
01/01/2022 16:21 (GMT+7)
Từ thượng tầng xã hội đến cùng đinh hạ tiện. Mỗi người đến lễ bái đều được ông Anāthapiṇḍika tặng cho một món quà làm kỷ niệm, khiến chi phí cuộc lễ một lần nữa lên đến mười tám triệu đồng tiền vàng. Như vậy tổng kết cuộc bố thí của ông Anāthapiṇḍika trong ba đợt: mua đất, xây chùa và làm lễ đã trở thành một con số khổng lồ là năm mươi bốn triệu đồng tiền vàng. Ông quả thật là một tín thí vô địch của Phật giáo vậy!

Tích Kisā Gotamī Cầu Xin Đức Phật Làm Con Mình Sống Lại
01/01/2022 16:21 (GMT+7)
Ai còn thu nhặt hoa hươngĐắm say, tham nhiễm bên đường biết hay?Tử thần mang kẻ ấy ngayNhư cơn lũ cuốn ngủ say cả làng!
Nước Mắt Khóc Người Thân Còn Nhiều Hơn Nước Đại Dương
01/01/2022 16:20 (GMT+7)
Nước bốn biển tuy nhiều, nhưng chẳng đáng,Gọi là bằng nước mắt của chúng sinh.Do dập vùi trong sầu khổ, vô minhNầy đệ tử, chú ý nghe, nhớ kỹ.

20. Đức Phật Chuyển Pháp Luân Đầu Tiên Vào Rằm Tháng Sáu Āsālhapūja
01/01/2022 16:09 (GMT+7)
Này Aññāsikoṇḍañña! Con hãy lại đây, con trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối, con hãy nên cố gắng tinh-tấn thực- hành phạm-hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài.
19. Bản Hùng Ca Bất Tử Của Đấng Đạo Sư
01/01/2022 16:09 (GMT+7)
Pakkamisañca nāḷāto, kodhanāḷāya vacchati.Bandhantī itthirūpena, samaṇe dhammajīvino.“Ta sẽ rời Nālā; ai ở lại Nālā.Khi nếp sống đúng pháp; tại đấy vị ẩn sĩ.Bị sắc đẹp nữ nhân; trói buộc vào quyến rũ” (HT. TMC dịch).

18. Đức Phật Suy Tư Về Pháp Siêu Tam Giới & Đại Phạm Thiên Thỉnh Đức Phật Thuyết Pháp
01/01/2022 16:08 (GMT+7)
Trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót mới không cần lắng nghe chánh-pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi giới chúng-sinh, hoặc trở thành Đức-Phật Độc-Giác mà thôi.
17. Cúng Dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức Phật & Quy Y Nhị Bảo Đầu Tiên
01/01/2022 16:08 (GMT+7)
Hai anh em Tapussa và Bhallika kính xin Đức-Phật ban cho báu-vật để tôn thờ. Đức-Phật Gotama ban 8 sợi tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho hai anh em lái buôn thỉnh về tôn thờ (nay 8 sợi xá-lợi tóc được tôn thờ trong ngôi bảo tháp lớn Shwê-đa-gôn tại thủ đô nước Myanmar).

16. Đức Phật An Hưởng Pháp Vị Giải Thoát Niết Bàn
01/01/2022 16:08 (GMT+7)
Đức-Thế-Tôn ngự trên ngôi bồ- đoàn quý báu, tại cội Đại-Bồ-đề, ban ngày nhập A-ra- hán Thánh-quả, ban đêm suy xét thập-nhị duyên-sinh theo chiều-thuận, chiều-sinh; suy-xét thập-nhị nhân-diệt theo chiều-nghịch, chiều-diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, Đức-Thế-Tôn nhập A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn, suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là tuần lễ “Pallaṅkasattāha.”
15. Đức Bồ Tát Chứng Đắc Tam Minh, Trở Thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác
01/01/2022 16:08 (GMT+7)
Này “tham ái”! người thợ xây nhà “thân” Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi.Tất cả sườn nhà, “phiền-não”(1) của ngươi, Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi, Đỉnh nhà “vô-minh” cũng bị tiêu diệt, Nay ngươi không còn xây nhà Như-Lai, Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn, Diệt tận tất cả mọi “tham-ái” (2) Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán.

15. Đức Bồ Tát Chứng Đắc Tam Minh, Trở Thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác
01/01/2022 16:08 (GMT+7)
Này “tham ái”! người thợ xây nhà “thân” Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi.Tất cả sườn nhà, “phiền-não”(1) của ngươi, Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi, Đỉnh nhà “vô-minh” cũng bị tiêu diệt, Nay ngươi không còn xây nhà Như-Lai, Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn, Diệt tận tất cả mọi “tham-ái” (2) Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hán.
14. Đức Bồ Tát Siddhattha Toàn Thắng Ác Ma Thiên
01/01/2022 16:07 (GMT+7)
Ðức Bồ Tát ngự trên bồ đoàn quý báu dưới cội cây Assattha đã toàn thắng Ác Ma Thiên vừa đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng ló dạng hướng Ðông. Khi ấy 10 ngàn thế giới chư thiên cõi trời Dục giới, chư Phạm thiên cõi trời sắc giới, Long vương dưới thuỷ cung… toàn thể chư thiên, Phạm thiên vui mừng reo hò vang dội khắp các từng trời, tán dương ca tụng oai lực ba la mật của Ðức Bồ Tát

13. Đức Bồ Tát Từ Bỏ Tu Khổ Hành & Thọ Nhận Món Cơm Sữa Của Nàng Sujātā
01/01/2022 16:07 (GMT+7)
Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành pháp-hành khổ- hạnh (dukkaracariyā) đó là pháp-khó-hành suốt 6 năm trường ròng rã, mà không đạt đến mục đích trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, nên từ bỏ pháp-hành khổ-hạnh. Đức-Bồ-tát mang bát vào xóm nhà Senā đi khất thực trở lại.
12. Đức Bồ Tát Hành Pháp Khổ Hạnh (Dukkaracariyā) 6 Năm
01/01/2022 11:52 (GMT+7)
“Bây giờ thân thể ta gầy ốm, sức khỏe yếu đuối, ta không thể tiến hành thiền định đề mục niệm hơi thở, vậy điều tốt hơn hết, ta nên độ vật thực trở lại cho có sức khoẻ rồi mới có thể tiến hành thiền định được”.

11. Đức Bồ Tát Xuất Gia Đêm Rằm Tháng Sáu Āsālhapūja
01/01/2022 11:51 (GMT+7)
Vào nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, lên ngựa Kaṇḍaka, còn Channa đi theo sau, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trốn khỏi hoàng cung, đi xuất gia, lúc 29 tuổi.
10. Đức Bồ Tát Quyết Định Rời Bỏ Kinh Thành Đi Xuất Gia
01/01/2022 11:49 (GMT+7)
Đức Bồ Tát nhẹ nhàng bước ra, lên ngựa Kandaka, còn Channa đi theo sau, vào lúc nửa đêm ngày rằm tháng sáu âm lịch, Ngài đã trốn khỏi hoàng cung đi xuất gia. Mỗi vó ngựa đều có bàn tay chư thiên nâng đỡ, không phát ra tiếng động, nên không một ai hay biết; khi đến cửa thành thì liền có chư thiên mở cửa cho ngựa Kandaka phi nhanh qua. Đức Bồ Tát cao thượng đã bỏ nhà đi xuất gia tìm đường giải thoát khổ cho mình và tứ chúng là vậy.

9. Bốn Cảnh Động Tâm Khiến Đức Bồ Tát Xuất Gia
01/01/2022 11:47 (GMT+7)
Khi Đức-vua Bồ-tát hồi cung, ngay trong đêm ấy Đức-vua Bồ-tát nghe tin Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharā đã sinh hạ Hoàng-tử, tình thương con phát sinh trong tâm, Đức-vua Bồ-tát than rằng: “Sự ràng buộc lớn!”
8. Thái Tử Siddhattha Thành Hôn Với Công Chúa Yasodhara
01/01/2022 11:45 (GMT+7)
Trong buổi lễ đăng quang lên ngôi vua của Thái tử Siddhattha cùng với lễ thành hôn với Công chúa Yasodharā, Đức vua Siddhattha tấn phong Công chúa Yasodharā lên ngôi vị chánh cung Hoàng hậu. Đức vua trị vì đất nước được thanh bình thịnh vượng, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp.

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang[1] 2 3 4 5 6 7  
Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch