Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi Lưỡi gươm vàng trí tuệ
16/03/2010 05:33 (GMT+7)
Qua kinh sách thuộc truyền thống Ðại thừa, ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ-tát làm thị giả. Nếu như đức Phật A-di-đà có Bồ-tát Quán Thế Âm và Ðại Thế Chí làm thị giả thì một trong hai vị thị giả chính của đức Phật Thích Ca là Văn Thù Sư Lợi, đại biểu cho trí tuệ siêu việt.
Phổ Hiền Bồ Tát
13/03/2010 22:05 (GMT+7)
Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, còn làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Nhờ Phụ Vương khuyên bảo, nên Thái Tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong ba tháng.

Lược sử Bồ Tát Địa Tạng
13/03/2010 00:18 (GMT+7)
Đức Địa Tạng là một vì đã chứng bực Đẳng giác trải đến vô lượng a tăng kỳ kiếp rồi .Ngài có lời đại nguyện rằng: nếu chưa độ hết chúng sanh , thì không chứng quả Bồ đề , và nếu sự thọ khổ trong Địa nguc hãy còn , thì thề không chịu thành Phật .
Những Đệ Tử Đặc Thù Của Phật
13/03/2010 00:18 (GMT+7)
Trong thực tế, đệ tử Phật số đã chứng quả có 1.255 vị, nhưng trong các kinh thường nêu con số tròn là 1.250 vị. Với số Thánh đệ tử Phật, bậc gương mẫu tiêu biểu đặc thù có 10 vị, gọi là 10 đại đệ tử, hay gọi cho gọn là Thánh chúng, như phần trước đã trình bày. Ngoài ra trong hàng tứ chúng xuất gia và tại gia cũng còn có nhiều vị rất đặc biệt.

ĐỨC PHẬT VÀ PHÁP GIÁO HOÁ CỦA NGÀI
12/03/2010 00:59 (GMT+7)
Thật ra đức Phật không có bất cứ nguyên tắc chung nào để dạy chúng ta, ngoài con đường Trung đạo duyên khởi; nhằm giải thoát mọi vướng mắc khổ đau trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng ngay chính bản thân con đường này cũng chỉ là một phương tiện.
Những đức hạnh lý tưởng của Đức Phật
03/03/2010 22:46 (GMT+7)
Ðức Phật là hiện thân của tất các đức hạnh lý tưởng. Ở nơi Ngài ta thấy sự hiện thân của luân lý cao nhất (giới), tập trung sâu xa nhất (thiền định) và trí tuệ thâm sâu (huệ) - những đức tính không ai vượt qua được và không sánh được trong lịch sử loài người.

Đức Phật sống vào thế kỷ XVII trước Tây lịch?
23/02/2010 07:28 (GMT+7)
Đức Phật đản sinh năm  nào, nhập diệt vào thời  điểm nào? Giải đáp của câu hỏi gây bối rối cho giới sử học này, có lẽ được tìm thấy trong những bản cổ văn Phật giáo Ấn Độ và kinh sách.  Tuy nhiên, tác giả Kota Nityananda Sastry, trong tác phẩm gần đây nhất của ông có tên Niên đại của Đức Phật (Age of Lord Buddha), đã cực lực phê phán những cứ liệu lịch sử do các học giả phương Tây biên soạn.
Nụ cười của Phật Di Lặc
16/02/2010 09:24 (GMT+7)
Hằng năm,khi các loạt pháo hồng liên hồi nổ, người con Phật bắt đầu lên chùa lễ Phật đầu năm. Giờ phút ấy, trước Ðiện Phật khói nhang nghi ngút nhưng chúng ta không thể không bắt gặp tượng Ðức Phật Di Lặc với nụ cười tươi thắm trên môi. Chúng ta cũng được biết ngày mồng một Tết là ngày Vía của Ngài.

Kỷ niệm ngày Phật thành đạo : Tiến trình huân tu và thành đạo của Đức Phật dưới cội Bồ đề
09/02/2010 23:05 (GMT+7)
Sau khi ngồi vào gốc cây Pin-pa-la, Sa-môn Cù-Đàm  tự nghĩ:” Ta hãy ngậm miệng cong lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm ý lăng xăng, hãy diệt sạch niệm”.
Hình ảnh: Lịch sử Đức Phật
03/02/2010 17:20 (GMT+7)
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia, học đạo, hoằng hóa và nhập Niết Bàn

Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
03/02/2010 16:58 (GMT+7)
Đức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ mọi hạnh phúc, quyền uy, tiện nghi vật chất để cầu đạo giài thoát. Và cũng với đại tâm đại nguyện ấy, sau khi chứng được đạo quả Vô thượng Bồ đề, Ngài đã dâng hiến thời gian cho công cuộc hằng hóa độ sanh. Đức Thế Tôn đã chu du khắp đất nước Ấn Độ thời xa xưa ấy, từ cực Bắc dưới chân núi Hymalaya, đến cực Nam bên ven sông Gange (sông Hằng).
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 4 5 [6] 
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch