Trắc nghiệm
Trắc nghiệm Phật pháp dành cho Phật tử


1. Sám Hối là gì ?

2. Có mấy pháp Sám hối, xin kể ra ?

3. Thế nào là Thờ Phật ?

4. Thế nào gọi là Lạy Phật đúng pháp ?

5. Năm món Diệu hương là gì ?

6. Thế gian trụ trì Phật Bảo là gì ?

7. Thế gian trụ trì Pháp Bảo là gì ?

8. Thế gian trụ trì Tăng Bảo là gì ?

9. Lợi ích của Quy y Tam bảo là gì ?

10. Phật tử Quy Y Tam Bảo thì cần phải thọ giới gì?

11. Ai là người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật?

12. Vị đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật là ai?

13. Người mua vườn của Thái tử Kỳ Đà để làm Tịnh Xá là ai?

14. Vua Ba Tư Nặc ngăn cản việc nhận giai cấp hạ tiện, đức Phật đã nói như thế nào?

15. Sau một thời gian tu tập không kết quả Ngài làm gì?

16. Ngài tuyên bố điều gì trước khi ngồi dưới cội Bồ Đề?

17. Đạo sĩ A Tư Đà tiên đoán như thế nào?

18. Thái tử yêu cầu vua cha điều gì để đồng ý ở lại không xuất gia?

19. Thực hành pháp Thật tướng niệm Phật là niệm Phật nào?  

20. Phải tin như thế nào mới gọi là Đức tin trong Phật Giáo?


Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch