Các vị tổ
13 VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG
31/07/2011 12:18 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Huệ Viễn Ðại Sư - Liên Tông Sơ Tổ


Thiện Ðạo Ðại Sư - Liên Tông Nhị Tổ


Thừa Viễn Ðại Sư - Liên Tông Tam Tổ


Pháp Chiếu Ðại Sư - Liên Tông Tứ Tổ


Thiếu Khang Ðại Sư - Liên Tông Ngũ Tổ


Diên Thọ Ðại Sư - Liên Tông Lục Tổ


Tỉnh Thường Ðại Sư - Liên Tông Thất Tổ


Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ


Ngẫu Ích Ðại Sư - Liên Tông Cửu Tổ


Hành Sách Ðại Sư - Liên Tông Thập Tổ


Thật Hiền Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhất Tổ


Triệt Ngộ Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhị Tổ


Ấn Quang Ðại Sư - Liên Tông Thập Tam Tổ

Các tin đã đăng:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch