Mật tông
Cốt tủy trì tụng Hồng danh đức Văn Thù
Tác giả : Hạnh Phúc
26/06/2012 05:49 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

                                                                     ༄༅། །ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔

Arya Manjushri Tantra Chitta

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔

gyagar ké du

In the Indian language:

Trong tiếng Ấn Độ:

ཨཱ་རྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཏནྟྲ་ཙིཏྟ༔

arya mañjushri tantra chitta

arya manjushri tantra chitta

བོད་སྐད་དུ༔

böké du

In the Tibetan language:

Trong tiếng Tạng:

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་༔

pakpa jampal gyü kyi yangnying

pakpa jampal gyü kyi yang nying

In the English language: The Quintessence of the ‘Manjushri Tantra’:Manjushri Namasangiti—Chanting the Names of Manjushri

Trong tiếng Anh:

 

Cốt tủy của “Mật điển Văn Thù”: Trì tụng Hồng danh Đức Văn Thù

 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

jampal shyönnur gyurpa la chaktsal lo

Homage to Manjushri, the youthful!

Kính lạy Đức Văn Thù trẻ trung!

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས༔

ditar sangye chomdendé

Like this, you are an awakened one, transcendent accomplished conqueror,

Giống như điều này, ngài là một bậc giác ngộ, đấng chinh phục thành tựu siêu việt,

ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ༔

yeshe ku té rangjungwa

A wisdom body that arises naturally by itself.

Thân trí tuệ tự khởi lên tự nhiên

ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད༔

yeshe mik chik drima mé

Wisdom’s single eye that is not stained by any obscuration;

Mắt trí tuệ không vấy bẩn bởi những che chướng

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ༔

yeshe nangwa lammewa

Wisdom’s light that shines in brilliant clarity:

Ánh sáng trí tuệ chiếu tỏa rạng ngời

ཨ་ར་པ་ཙ་ནཱ་ཡ་ཏེ་ན་མ༔

ara pa tsa na ya té nama

To you who ripen all sentient beings, I pay homage!

Kính lạy ngài, bậc phát triển mọi hữu tình chúng sinh!

ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉིད་ཁྱེད་ལ་འདུད༔

yeshe ku nyi khyé la dü

Wisdom’s very embodiment, to you I pay homage!

KÍnh lạy ngài, thân trí tuệ chân chính!

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བཤད༔

dzokpé sangye kün gyi shé

All the fully enlightened buddhas: this is what they taught.

Tất cả chư Phật giác ngộ hoàn toàn: đây là điều mà các ngài thuyết giảng.

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ༔

chomdendé jampal yeshe sempé döndampé tsen yangdakpar jöpa

‘The Perfect Recitation of the Ultimate Meaning of the Names of the Transcendent Lord, the Wisdom Being Manjushri’,

Sự trì tụng hoàn hảo của ý nghĩ tuyệt đối của hồng danh Đấng Siêu việt, Đức Đại trí Văn Thù

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ༔

chomdendé deshyin shekpa shakya tubpé shyal né sungpa dzok so

spoken by the transcendent lord, the tathagata Shakyamuni, is complete.

Được thuyết giảng bởi Đấng Siêu Việt, Thích Ca Mâu Ni Phật đã trọn vẹn.

 

 

གཏེར་མའོ༔ གུ་རུ་པདྨས་ཇོ་མོ་ཤེས་སྒྲོན་ལ་གནང་བའང་མཚན་བརྗོད་ཚར་རེ་དང་མཉམ་པར་གསུངས་སོ། །ཟླ་བ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མ་ཟ་ཅིག། །།

This is a terma. Guru Rinpoche proclaimed to Jomo Shédrön that reciting this prayer is equal to reciting the whole of the Manjushri Namasangiti…

Đây là một terma. Guru Rinpoche tuyên bố với Jomo Shedron rằng việc trì tụng lời cầu nguyện này cũng ngang bằng với việc trì tụng toàn thể Bài Trì tụng Hồng danh Đức Văn Thù.

 

Việt dịch: Hạnh Phúc – Nhóm Thuận Duyên.

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch