Nghi lễ hành trì
Nghi thức thỉnh Đại hồng chung
HT. Thích Bảo Lạc dịch
23/02/2010 22:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

           Khai chuông: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.
 

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)  O ( buổi tối)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần) ( buổi khuya)

 

Nguyện tiếng chuông này vượt ngoài pháp giới

Núi Thiết Vi u ám thảy đều nghe,

Nghe chuông lòng thanh tịnh chứng viên thông

Hết thảy chúng sanh đạt thành chánh giác.

 

          Nghe chuông ngân lòng nhẹ lâng

          Trí huệ phát Bồ đề tâm

          Lìa địa ngục, thoát lửa hầm

          Nguyện thành Phật, độ chúng sanh .

 

          Phá địa ngục chơn ngôn :

          Án, già ra đế dạ ta bà ha ( 3 lần )

 

          Chuông gióng lên đợt đầu

          Niệm kệ báu nâng cao,

          Trên thông vào Thiên đường

          Dưới thấu tường Địa ngục.

 

          Nam mô Bồ tát Địa Tạng Vương

          Giáo chủ cõi U minh

          Cứu bạt khổ chúng sinh

          Đại nguyện Ngài rộng thênh .

 

          Chuông gióng lên đợt hai

          Niệm kệ báu nâng cao

          Trên thông vào Thiên đường

          Dưới thấu tường Địa ngục.

 

          Nam mô Bồ tát Địa Tạng Vương

          Giáo chủ cõi U minh

          Cứu bạt khổ chúng sinh

          Đại nguyện Ngài rộng thênh

 

          Chuông gióng lên đợt ba

          Niệm kệ báu nâng cao

          Trên thông vào Thiên đường

          Dưới thấu tường Địa ngục .

 

Nam mô Bồ tát Địa Tạng Vương

Giáo chủ cõi U minh

Cứu bạt khổ chúng sinh

Đại nguyện Ngài viên thành .

 

Ngưỡng chúc Phật pháp mãi rạng ngời

Bánh xe pháp đời đời chuyển vận

Gió hòa, mưa thuận thấm nhuần

Dân an, nước thịnh, khắp cùng nơi nơi.

 

Trong ba cõi, bốn loài

Mỗi mỗi thoát luân hồi

Trong mười loại hữu tình

Ắt lìa khổ ngục hình .

 

Năm tháng thuận gió mưa

Khỏi gặp năm đói khát

Đông nam sống hòa lạc

Thời Nghiêu Thuấn thái bình.

 

Thôi chấm dứt chiến tranh.

Tử nạn những thương vong

Đều siêu sanh tịnh độ

Đất lành, người hoàn hảo.

 

Loài chim bay, thú chạy

Không bị lưới, bẩy giăng

Kẻ lưu lãng cô thân

Sớm quay về hương quán

 

Vô biên thế giới

Đất rông trời cao

Tín thí gần xa

Phước thọ dồi dào

 

Thiền môn hưng thịnh

Phật pháp phát huy

Thổ địa long thần

Hộ Tăng an tịnh

 

 Cha mẹ cùng thầy học

Còn, mất đều lợi lạc

Tổ tiên bao đời trước

Cùng nhau được siêu thoát .

 

Nam mô Đức Phật Tỳ Lô Giá Na

Nam mô Đức Phật Tỳ Lô Xá Na

Nam mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Nam mô Đức Phật Di Lặc Từ Tôn

Nam mô Đức Phật A Di Đà cõi Cực Lạc

Nam mô mười phương ba đời các Đức Phật

Nam mô Đức Bồ tát Đại Trí Văn Thù

Nam mô ĐứcBồ tát Đại Hạnh Phổ Hiền

Nam Mô Đức Bồ tát Đại Bi Quán Thế Âm

Nam mô Đức Bồ tát Đại thế Chí.

Nam mô Đức Bồ tát Già Lam Thánh Chúng

 

Mười Phương ba đời bảy đức Như Lai

Cùng tám mươi tám Phật trên liên đài

Chúng sanh sáu đường mong thoát khổ

Chín cõi mười loài khỏi trần ai

  

Chuông ngân dồn dập lại gióng lên

Chùa viện chúng Tăng hãy nhớ ghi

Tu tập bốn thời tuân qui chế

Xuống giường cất bước giữ oai nghi .

 

 Tụng: Đại Bi, Kinh Di Đà, Bát Nhã, Niệm Phật, Hồi hướng, Phục Nguyện, Tự quy y và cuối cùng là đọc bài:  Kệ dứt chuông

 

Trăm tám tiếng chuông hướng Phật tiền

Trên thông dưới thấu thảy an nhiên

Sáu đường chúng sanh mong thoát khổ

Chín cõi  mười loài hết lụy phiền .

 Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát Ma Ha Tát

 

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch