Nghi lễ hành trì
Văn tác bạch (Phần II)
Ngọc Linh sưu tầm
19/07/2010 19:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

VĂN TÁC BẠCH (Phần II)


- Tác Bạch Mùa Báo Hiếu Cầu Thọ

- Tác Bạch Cúng Dường Trường Hạ

- Tác Bạch Lễ Tạ Pháp

- Tác Bạch Kỳ Siêu Cho Con

- Tác Bạch Cúng Dường TrườngHạ

- Tác Bạch Kỳ Siêu Thân Mẫu

- Tác Bạch Thọ Bát Quan Trai

- Tác Bạch Lễ Vu Lan Và Dâng Pháp Y

- Tác Bạch Cúng Dường Cầu An

- Tác Bạch Lễ Quy Y

- Tác Bạch Lễ Tạ Quy Y

- Tác Bạch Kỳ Siêu Bổn Sư

- Tác Bạch Cúng Dường

- Văn tiến sư

- Văn phúng điếu

- Tác Bạch Kỳ Siêu Cha

- Tác Bạch Kỳ Siêu Mẹ

- Tác Bạch Cúng Dường Kỳ An hoặc Kỳ Siêu

- Tác Bạch Kỳ Siêu

- Tác Bạch Kỳ Siêu Cha

- Tác Bạch Cúng Dường

- Tác Bạch Lễ Vu Lan

- Tác Bạch Lễ Tạ Sau Khi Quy Y                    

- Tác Bạch Trai Tăng Cầu Phước Cầu Thọ

- Tác Bạch Dâng Cúng Pháp Y

- Tác Bạch An Vị Phật

- Tác Bạch Trai Tăng Tư Gia

- Tác Bạch Trai Tăng An Cư

- Tác Bạch Trai Tăng An Cư

- Tác Bạch Kỳ Siêu Cho Cha Hoặc Mẹ

- Tác Bạch Cúng Dường Trường Hạ

- Tác Bạch Thọ Giới

- Lời Hứa Quyết Tâm Của Tân Trụ Trì

- Tác Bạch Lễ Nhập Tự

- Điếu Văn Tăng Ni Phật Tử

- Tác Bạch Lễ Xuất Gia

- Tác Bạch Thọ Giới Quy Y

- Diễn Văn Khai Mạc Khánh Hạ Vu Lan

- Thỉnh Tăng An Vị Kỳ Siêu

- Thiệp Mời

- Thiệp Thỉnh Chứng Minh Lễ Bế Mạc

- Lễ Đáp Tự Tứ Và Thọ Nhận

- Cảm Tưởng Buổi Khai Mạc Khóa Hạ

 

TÁC BẠCH THỌ BÁT QUAN TRAI

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa Thượng Giới Sư, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Chúng con hữu duyên hữu phúc được sanh làm người, nhưng sống trong cảnh đời ngũ trược nhiều đau khổ, quanh năm cứ mãi lăn lóc theo con đường vật chất, lặn lội trong bả lợi danh, màn vô minh lộ diện để thấy được cảnh giới quang minh, cứ mịt mịt mờ mờ trong đêm trường mộng ảo. Nhưng chúng con nhờ có chút ít thiện căn nên sớm được quy Tam Bảo, thọ trì năm cấm giới làm con Phật, gần gũi ngôi Tam Bảo, được nghe giáo lý ít nhiều. Chúng con cũng nhận thức được đời là đau khổ, chỉ có Đức Phật là vị tha hay cứu khổ ban vui cho nhân loại. Chỉ có giáo lý của Phật dạy người tu hết khổ và chỉ có đủ phước duyên xuất gia tu hành mới mong giải thoát.

Nhưng chúng con vì nghiệp chướng còn nhiều,gia duyên còn ràng buộc. Chưa có thể xuất gia tu hạnh giải thoát được, nhưng nếu chần chờ thì sợ e vô thường chẳng hẹn tuổi già.

Hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng con câu hội về...đạo tràng này thành tâm thiết tha thỉnh cầu Hòa Thượng giới sư, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni dũ lòng thương xót chúng con, đăng đàn truyền trao Bát quan trai giới cho chúng con để chúng con tu hành được tinh tấn. Nhờ đó mà chúng con được gieo giống bồ đề, nhờ cành dương nước pháp hằng bủa rưới ban cho chúng con được nứt rễ Thiền na đơm bông ngoài cõi phong trần, tâm linh được vãng sinh Cực Lạc.

Ngưỡng mong Hòa Thượng giới sư, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thùy từ ai mẫn nạp thọ cho đệ tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TÁC BẠCH LỄ TẠ SAU KHI THỌ BÁT QUAN TRAI

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con thật là hữu duyên hữu phước sanh được làm người sáu căn đầy đủ, được gần Thầy lành bạn quí chánh tín tu hành. Hôm nay lại được thiện duyên hi hữu.

Làm người sáu căn  đầy đủ, được gần Thầy lành bạn quí chánh tín tu hành. Hôm nay lại được thiện duyên hy hữu được thọ bát quan trai giới là một thắng nhân giải thoát hạt giống bồ đề, được gieo trồng phước điền Tam Bảo, chúng con vô cùng hoan hỷ.

Giờ đây giới đàn đã viên mãn, pháp sự châu long, chúng con không biết lấy chi mà đền ơn Tam Bảo, ơn Chư Tôn Đức.

Vậy chúng con xin đê đầu bái tạ Chư Tôn Đức, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni được nhiều sức khỏe, đạo hạnh được thanh cao, pháp thể được khang an, chúng sanh dị độ, tuổi thọ được miên trường để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức tăng Ni từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được trượng thừa công đức.

 

TÁC BẠCH XIN XUẤT GIA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

KÍnh bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Con tên là...Pháp danh...Con rất hữu duyên sanh làm người, lại ở trong gia đình chánh tín, ông bà cha mẹ tu theo đạo Phật, con tuy tuổi còn thơ ấu, nhưng chắc là có gieo căn lành nhiều kiếp nên hôm nay được gần gũi Tam Bảo, được nghe và hiểu ít nhiều giáo lý của Phật: Con đã tỏ ngộ, biết cuộc đời là vô thường giả tạm, có sanh có tử, có hình thì có hoại, có hội hợp tất có chia ly, dù cho ông bà cha mẹ anh em là bậc chí thân đi nữa mà trên nẻo đường vui khổ ai ai cũng sai khác, không ai chịu thế cho ai được. Do đó, cho nên con suy nghĩ, chỉ có con đường hành đạo theo Đức Phật, thì mới hết khổ được an vui mới giải thoát sanh tử luân hồi, mới báo đáp ơn cha nghĩa mẹ được. Nếu lẩn quẩn qua ngày thì ắt chẳng thoát khỏi cảnh lụy theo thế tục. Vì vậy cho nên con có ý muốn quyết định sớm xuất gia tu hạnh giải thoát.

Hôm nay, đầy đủ nhơn duyên, Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni câu hội về đây, con xin đê đầu đảnh lễ, kiến thỉnh Chư Tôn Đức từ bi thương xót, cho con được thế phát xuất gia tu hành giải thoát kiếp khổ của con và xin hồi hướng công đức xuất gia này cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của con, kẻ còn sanh tiền tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an được giải thoát oan gia, người quá vãng được siêu sinh Phật quốc.

Cúi xin Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni ai mẫn nạp thọ cho con được ân triêm công đức .

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TÁC PHÁP LỄ VU LAN VÀ DÂNG PHÁP Y

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa,Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con nghe Cổ Đức dạy:

“Cây có cội mới đơm bông kết trái

Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông”

Phàm thọ thân người ai ai, cũng có tổ tiên cha mẹ.

Lời dạy đã làm chúng con bùi ngùi xúc động cảm nghĩ.đến song thân:

“Mười tháng cưu mang

Ba năm bồng ẵm”

Công ơn ấy ví tợ trời cao, không dễ một sớm một chiều mà đền đáp... Vả lại, Đức Phật dạy:

“Điều thiện tối cao, không gì hơn là hiếu

Điều ác cùng cực, không gì hơn là bất hiếu”

Kính lạy Chư Tôn Thiền Đức:

“Mẹ là nghìn cánh hoa lê

Kết bè hạnh phúc, con về bến mơ

Từ lâu lòng trẻ đợi chờ

Vượt muôn sóng cả ghé bờ liên hoa”

Thật là một phước duyên hy hửu, cứ nghĩ mình là người bất hiếu, nhưng qua pháp Vu Lan, pháp mà Đức Phật dạy cho những ai có tâm hướng về cha mẹ với lòng thành kính khẩn cầu vọng bái mười phương Tam Bảo , hiện tiền Chư Tôn đức Tăng Ni, sau ba tháng An cư Kiết hạ.

Hôm nay ngày trọng đại ấy lại trở về, lại một lần nữa tạo duyên lành cho chúng con kính lễ đáp đền công ơn cha mẹ.

Kính lễ quý ngài:

“Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao

Thầy Tổ nuôi  mạng tinh thần khó nhọc”

Thật vậy: Công ơn sinh thành dã dành to lớn nhưng ân giáo dưỡng lại càng lớn hơn, vì quý Ngài là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng dạo sư dạy dỗ chúng con theo pháp xuất thế gian tu liễu sinh thoát tử. Ơn đức ấy thật vô lượng chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân .

Để đáp đền đấng sinh thành, cũng như đáp đền ân đức quý ngài, theo lời dạy của Đức Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con câu hội về Chùa Phước Long...

Chúc mừng Khánh tuế Chư Tôn đức thêm hạ lạp, và noi gương Tôn giả Mục Kiền Liên, sắm sanh pháp y, là tin vật, của chư Phật, chiến thắng ma quân đắc thành đạo quả. Kính dâng lên Chư Tôn đức, để các Ngài tùy duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, xiển dương chính pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại.

Chúng con xin nguyện hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình chư tai tiêu diệt. Riêng đối với chúng con được nhờ phước báu này mà đời đời được gặp Tam Bảo. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh phổ độ cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được an vui trường thọ, cha mẹ bảy đời quá vãng được cao đăng an lạc.

Ngưỡng mong trên Hòa Thượng chứng minh chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni ai lân mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.

 

TÁC BẠCH KHÁNH TUẾ MÙA VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay lễ Vu Lan Thắng Hội, mùa Báo hiếu của các hàng con Phật, ngày thọ tuổi của chư Tăng, mùa của chư Phật hoan hỷ, mùa xuân của Phậtgiáo. Mỗi năm mùa xuân

Phật giáo về đến. Chúng con vô cùng hoan hỷ vô cùng xúc động, buồn vui lẫn lộn.

Chúng con vui mừng ngày của chư Tăng Ni mãn hạ thanh tịnh được tăng tấn, đạo hạnh tăng viên, đức độ cao dày đáng làm cho nhơn thiên khâm phục.

Chư Tôn Hòa Thượng là bậc Thầy của chúng con bóng cây che mát cho chúng con, ánh sáng đưa đường, cho chúng con Chư Tôn Hòa Thượng là con thuyền giải thoát. Nhờ ân đức quý Hòa Thượng mà chúng con được nứt rễ thiền na, đơm bông trí tuệ. Hôm nay quí Hòa thượng thanh tịnh hoà hợp an vui tinh tấn làm cho chúng con rất hoan hỷ.

Chúng con xúc động vì mùa Báo hiếu về đến, làm cho tâm hồn chúng con cảm nhớ đến công ơn sanh thành, dưỡng dục cù lao của cha mẹ, nên trong lòng rộn ràng cảm động bùi ngùi nhớ mẹ thương cha.

Chúng con thiết nghĩ chỉ có nhờ ơn đức của Chư Phật và oai thần của chư Tăng Ni chú nguyện thì cha mẹ của chúng con chắc rằng kẻ còn được an vui, người mất được siêu sinh cực lạc.

Hôm nay là mùa Báo hiếu, ngày xuân của Phật giáo, ngày Chư Phật hoan hỷ, ngày Chư Tôn được tăng thêm tuổi thọ. Chúng con hàng Phật tử không biết làm chi hơn, xin kính chúc khánh tuế mừng tuổi thọ của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni luôn luôn pháp thể khương an, đạo tục miên trường, đức cao vinh viễn hầu làm thạch trụ cho đạo pháp, đuốc sáng cho trần gian, mây lành che chở cho Phật Tử trong khi nắng táp mưa sa của gió dục vọng vô minh xô đẩy.

Chúng con cũng nhờ Chư Tôn Hòa Thượng, chú nguyện cho đất nước được hoà bình, nhân dân hết khổ và cầu nguyện cho hương linh cửu huyền thất tổ cha mẹ bảy đời của Phật Tử chúng con được siêu sinh Phật quốc. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, từ bi hoan hỷ chứng minh lời chúc thọ khánh tuế và lời cầu nguyện của chúng con, cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG CẦU AN CHO KHỎI BỆNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,

Thân phụ con là... Pháp danh... tuổi.... đang lâm trọng bệnh và hiện được điều trị tại... bịnh tình chưa biết kiết hung như thế nào. Bổn phận làm con, thấy cha mẹ trong khi đau yếu rất bùi ngùi xót dạ. Dẫu con xét biết bệnh hoạn có khi do tứ đại sanh ra, hoặc do nơi tiền nghiệp đã gieo , nên nay phải chịu bệnh hoạn tật nguyền.

Nay chúng con thiết nghĩ chỉ có pháp Phật hay cứu khổ ban vui và diệt trừ oan nghiệp nên con đã thành tâm cầu thỉnh Hòa Thượng và chư Đại Đức Tăng Ni ba đêm trì tụng kinh chú nguyện cầu nguyện cho cha mẹ con được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, ơn đức của Hòa Thượng, và Chư Tôn Đức con không biết lấy chi mà đền đáp cho cân. Hôm nay con sắm sanh chút ít trai nghi, tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường chư Phật và hiện tiền Tăng Ni. Con xin hồi hướng phước báu nầy cầu nguyện cho thân phụ của con bịnh tình thuyên giảm mạng vị bình an, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Phẩm vật tuy thô sơ đạm bạc, nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường, ngưỡng mong trên Chư Thượng Tọa, và Chư Tôn Đức từ bi hứa khả cho chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH KỶ NIỆM ĐỨC TÔN SƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Hôm nay là ngày... tháng... năm..., là ngày kỷ niệm Tôn sư Thượng... Hạ... Nhân lễ này được sự hướng dẫn của Đại Đức trụ trì thiết lập lễ trai diên cúng dường.

Chúng con hàng Phật Tử hôm nay rất được phúc duyên và vô cùng vui mừng, vì chánh pháp giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này đầy đủ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chứng minh lễ ngọ trai. Hơn thế nữa chúng con được diện kiến từ hoà phước đức của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, đây là một phước điền trong ba ngôi báu. Chứng tỏ rằng chúng con tin tưởng sẽ thọ hưởng phúc ở vị lai.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Hàng Phật Tử chúng con vô cùng cảm động, cảm động vì nhận thấy tuổi già sức yếu của Chư Tôn Hòa

Thượng, Chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni với chuỗi thời gian hành đạo không ngừng không kể tấm thân, mặc chovô thường huỷ diệt, tuy nhiên với tuổi già sức yếu nhưng tinh thần vẫn luôn luôn, vì đạo pháp phục vụ lợi tha.

Hôm nay Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni chẳng nệ đường sá xa xôi, chẳng từ khó nhọc vì chúng con mà chấn tích quang lâm về đạo tràng... này chứng minh lễ ngọ trai.

Ôi ! Ơn đức sâu dày này, chúng con làm sao đền đáp được cao quí thay lời phát nguyện của Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Đã thể hiện lòng từ bi quảng đại bao la vô bờ bến, làm cho chúng con hằng tôn kính hơn bao giờ hết. Diện kiến Chư Tôn và Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni chúng con lại liên tưởng đến Đức Thế Tôn. Chúng con không khỏi bùi ngùi xúc động qua hình ảnh choàng chiếc y vàng từng bước nhẹ khoan thai đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn, Ngài cũng vì chúng sanh mà hoằng truyền giáo điển.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng,

Hôm nay chúng con nhứt tâm thành kính dâng lên cúng dường ngọ trai lễ mọn này, ngưỡng cầu chứng minh nạp thọ cho hàng Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TÁC BẠCH LỄ QUY Y

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Hòa Thượng truyền giới sư,

Chúng con tên là... từ lâu có lòng tín ngưỡng, cung kính Phật Trời, hâm mộ đạo đức, thích làm lành lánh dữ nhưng chưa có nhân duyên để Quy Y Tam Bảo

Hôm nay đầy đủ nhân duyên, chúng con thành tâm kính thỉnh Hòa Thượng đủ lòng từ bi thương xót đăng đàn làm lễ quy y cho chúng con. Nhờ từ lực TamBảo mà chúng con được tinh tấn trên đường tu học.

Ngưỡng mong Hòa Thượng ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TÁC BẠCH LỄ TẠ QUY Y

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con thật vô cùng hoan hỷ, không biết có phúc duyên gì mà hôm nay được đầy đủ nhân duyên đến trước Tam Bảo được Hòa Thượng từ bi đăng đàn truyền trao quy giới, làm cho chúng con tâm khai trí mở và vơi đi một phần ưu sầu phiền não.

Chúng con vô cùng cảm động, nhận thấy Chư Tôn Hòa Thượng, vì lòng từ bi thương xót chúng con, quí Ngài không từ khó nhọc ban bố phước lành cho chúng con. Nhờ đó, mà giờ đây chúng con được tam qui tròn đủ giới thể châu viên. Chúng con không biết lấy chi mà đền đáp công ơn của Chư Tôn Hòa Thượng.

Vậy chúng con xin đê đầu bái tạ Chư Tôn Hòa Thượng và nguyện suốt đời giữ đạo và giữ tròn giới thể tinh tấn tu hành để khỏi phụ công ơn của Chư Tôn Đức.

Chúng con cũng thành tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương gia hộ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni được luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ.

Nam Mô A Di Đà Phật .

 

TÁC BẠCH KỲ SIÊU BỔN SƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Từ ngày xưa, Đức Phật Tổ vì lòng thương xót chúng sanh đắm chìm trong cảnh khổ, nên khởi đại bi tâm thị hiện vào cõi Ta Bà, đem chánh pháp cứu độ mọi loài chúng sinh để thoát vòng sanh tử, ánh hào quang của Phật Pháp được Tổ tương truyền  đến chư Tôn Hoà Thượng và Thầy chúng con.

Thiết nghĩ, có lẽ chúng con đời trước cũng có nhân duyên với Phật pháp, nên đời nay sớm được xuất gia, lại được Thầy chúng con hết lòng dạy dỗ, tưởng rằng sẽ yên tâm núp bóng áo Thầy để yên tâm tu học, nhưng than ôi, vô thường vội đến, Thầy con đã đến ngày mãn báo thân, nên vội ra đi, chúng con như đàn chim non mất mẹ.

Chúng con là hàng sơ cơ hậu học, tài không có mà đức cũng không, tưởng rằng Phật sự vô cùng nặng nề tại Bổn tự không thể nào chúng con đảm đương cho được, nhưng một phúc duyên vô cùng lớn lao lại đến với chúng con là: với lòng từ bi rộng lớn của Chư Tôn Hoà Thượng, chúng con được Quý Hoà Thượng thương và nghĩ đến Thầy chúng con và không nệ tuổi già, sức yếu, khởi đại bi tâm dạy dỗ chúng con cũng như khuyên bảo sách tấn sự tu học của chúng con, luôn luôn tuỳ hỷ các Phật sự tại Bổn tự chúng con.

Công đức cao vời của Chư Tôn Hoà Thượng như trời cao bể cả, chúng con không biết lấy chi đền đáp trong muôn một, chí nguyện luôn luôn ghi tâm khắc cốt những lời dạy bảo của Chư Tôn Hoà Thượng.

Hôm nay, đến ngày kỵ của Thầy chúng con, một lần nữa Chư Tôn Hoà Thượng bất tư bì quyện chấn tích quang lâm....chứng minh công đức và hộ niệm cho Thầy chúng con được cao đăng Phật Quốc, quả thật là một công ơn to lớn mà quý Hòa Thượng đã ban bố cho chúng con. Công ơn ấy chẳng biết lấy chi đền đáp, nên chúng con và Phật Tử có sắm chút ít trai duyên quả phẩm thành tâm cúng dường lên mười phương Chư Phật, Chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền Chư Đại Đức Tăng Ni.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hoà Thượng, Đại Đức Tăng Ni thùy từ mẫn nạp, để giác linh của Bổn sư chúng con được trượng thừa công đức và hiếu đồ Phật Tử chúng con được nhuần triêm ân đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG.

Nam Mô ...

Ngưỡng bạch hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng,Thượng Tọa Đại Đức, Tăng Ni.

Trước khung cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trong ánh uy quang chiếu giám của liệt vị tiền bối Tổ Sư qua khói hương quyện mờ, và lòng thành kính chí thiết, trong giờ phút tưởng niệm cúng dường húy kỵ Đức Bổn Sư chúng con hôm nay.

Kính bạch Chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng,

Chúng con được nghe Tổ Quy Sơn đã dạy:

"Sinh ra ta, tạo cho tạo nên vóc nên hình, đấy là công ơn của Cha Mẹ. Còn sinh giới thân huệ mạng cho chúng con đó là công ơn của Thầy Tổ, các bậc Giáo Thọ A-Xà-Lê. Thế nên ơn giáo dưỡng viên thành huệ mạng trở thành người kế vãng, khai lai, công đức ấy sánh tày non Thái, mãi nghìn sau muôn kiếp khó đáp đền”.

Thật vậy, chúng con thiết nghĩ:

“Pháp nhãn tạng được truyền thừa, bắt đầu từ nhứt hoa hiện thoại. Đạo mạch trường lưu không ngoài ngũ diệp lưu phương. Dòng Tào Khê, nước chảy từ nguồn. Pháp Đốn Tiệm sáng soi thiên cổ”.

Qua thời gian và vượt cả không gian. Để kế thừa đạo pháp của liệt vị Tổ Sư, Hoà Thượng Bổn Sư chúng con đã thử thành di chúc, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc quần sanh. Trùng hưng Phật tự, làm cho Phạm vũ huy hoàng, thiền môn nghiêm tịnh, hải đức quang minh Tòng lâm độc mậu – Đạo mạch vĩnh lưu hậu thế. Nhờ vậy, mà Tổ ấn trùng quang, tông phong Vĩnh chấn – Đạo thể tăng quang môn đồ tứ chúng con được hàm triêm pháp lạc, tăng trưởng giới thân huệ mạng, chánh tín xuất gia, ngày đêm học đạo nhiệm mầu.

Chúng con luôn luôn được gia tâm tế độ chu toàn trọng trách của hàng Trưởng Tử Như Lai, trung tôn trong hàng đại chúng.... và phước điền của chúng sinh.

Ngày nay đây, chúng con là đàn hậu tấn, đang kế thừa gia nghiệp của Tôn Sư, truyền đăng tục diệm, làm rạng rỡ ngàn đời con dòng họ Thích. Lấy chánh pháp hòa quang vũ trụ, làm lợi lạc hữu tỉnh, phụng sự chúng sinh, hoằng truyền Phật đạo, ấy chính là truy niệm báo đáp công ơn Thầy Tổ trong muôn một.

Trong niềm hiếu hạnh tri ân và báo ân của người con Phật. Chúng con và môn đồ tứ chúng, thừa hành nghiêm huấn, thuận chúc bảo uy, nguyện noi gương sáng của Tôn Sư hoà mình trong Chánh Pháp, để đi suốt đoạn đường thượng hoằng Phật đạo, hạ hoá chúng sinh mà đức Tôn Sư của chúng con đã thể hiện khi sanh tiền, để làm cho Đạo mạch trường lưu, tông phong pháp phái miên trường, rạng rỡ tăng quang, hậu côn Thích Tử lương bằng Phật Tử quý sùng chánh đạo, lợi lạc vô biên, ân triêm giải thoát, đạo quả cao phiêu vạn thế.

Hôm nay, nhơn ngày húy kỵ Bổn Sư chúng con. Để đền đáp ân đức của Bổn Sư, và kỷ niệm ngày hoa mãn diêm phù, thu thần nhập diệt. Đồng thời, tu tạo phước điền vun bồi cội đức, gieo nhơn giải thoát với ngôi Tam Bảo từ đời này và mãi về sau, cho đến khi viên thành Phật quả. Vì thế, hôm nay, trong khói hương quyện mờ của những ngày Kiết hạ an cư và tiếp cận với mùa Vu lan Báo hiếu của người con Phật, toàn thể môn đồ tứ chúng, pháp quyến chúng con, tâm đồng ý hiệp hoà hợp cùng nhau thành tâm đốt nén tâm hương ngu phần, dâng nước Bát Nhã trắng trong, lấy nước lục hoà rửa tay thanh tịnh, thành tâm thiết lễ trai diên kính dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng già.

Và, chúng con xin hồi hướng công đức cúng dường nay cầu nguyện cho Giác linh Bổn Sư chúng con cao đăng thượng phẩm, chứng Vô sanh pháp nhẫn, hồi nhập Ta Bà, độ tận hàm linh, đúng như bản hoài của chư Phật. Và cũng xin cầu nguyện cho ba ngôi cao cả, tồn tại thế gian, trăm họ đề huề, uy linh gia hộ, rừng thiền hoa nở, phước huệ trang nghiêm, bê khổ sống yên thuyền từ phổ độ. Phật nhựt huy hoàng vũ trụ, pháp âm vĩnh xướng khắp nơi, dân an nước thịnh, gió thuận mưa hoà, bốn phương ca khúc vô vị, trăm họ ngâm câu hữu đạo.

Đồng thời, chúng con xin hồi hướng công đức hôm nay, cầu nguyện vong linh Cha Mẹ nhiều đời của chúng con, được siêu sinh tịnh cảnh, cha mẹ hiện tiền, phước thọ miên trường, bửu quyến an khương, đạo tâm bất thối, để hộ trì Tam bảo và phụng sự chúng sinh.

Cuối cùng, xin hồi hướng công đức nầy đến khắp pháp giới chúng sanh trong mười phương đều được ân triêm lợi lạc và viên thành Phật đạo.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng từ bi chứng minh, doãn nạp, để cho môn đồ pháp quyến chúng con được trượng thừa công đức và trọn niềm hiếu đạo đối với giác linh Tôn Sư chúng con.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

VĂN TIẾN TÔN SƯ

Kính bạch Thầy,

Hôm nay đất trời báo hiếu, bởi không gian mịt mờ u tối, gió biếng thổi, cây chẳng buồn lay, mọi vật rủ cành như đón chờ người đức hạnh ra đi vĩnh viễn.

Thầy ơi ! Những trong bóng hình người thương kính, qua di ảnh trên án tiền mà Thầy vẫn an nhiên tự tại, với màu trắng hoa huệ phưởng phất khói quyện trầm xông.

Rằng ! Sầu thương kẻ dương trần, mà nhớ người âm cảnh giờ đây Thầy đâu chẳng thấy...

Hiến trà: hiếu đồ khởi thân đảnh lễ:

Bạch Thầy !

Giờ đây với lòng chí thành của chúng con khác miệng cùng lời: Khấn nguyện Giác linh, người đức hạnh với niềm tín bất diệt. Dù trụ xứ nào Thầy vẫn là bực độ sanh... vi hoài và an nhiên tự tại.

Thầy ơi! Những trong bóng khinh người thương kính với ngôi cổ tự.... còn đây, Phật Tử Môn đồ còn đó....Thân bằng pháp hữu và quyến thuộc còn đây... mà thầy đã tách biệt quy Tây Phật cảnh.

Rồi đây, chúng con ra vào quạnh quẻ... trước sau một bóng hình thui thủi và không còn ai để dạy dỗ cho chúng con.

Thầy ơi ! giờ này Thầy ở đâu ?

Linh Sơn ... Phương Tây... hay Niết Bàn.

Hiến trà... Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ... nhị bái... bình thân giai quỳ.

Bạch Thầy!

Hôm nay bây giờ.... môn nhơn bửu quyến chúng con tựu về đây để tìm gặp bóng Thầy trong ký ức của chúng con.... và nuốt lệ sầu thương nhớ... nhưng lòng vẫn tưởng niệm A Di Đà Phật... để tiển đưa Giác linh Thầy về Phật cảnh Niết Bàn.

Ân công lao dạy dỗ thâm sâu, chúng con thề quyết ghi lòng và noi theo Thầy quý kính.

Thầy ơi! con nhớ bóng Thầy,

Nhớ người đức hạnh giữa bầy con ngoan,

Khi Thầy nhắm mắt ly trần,

Chúng con ngấn lệ ướm tràn đôi mi,

Thầy vì duyên nghiệp phải đi,

Chúng con một nỗi buồn ghi trong lòng

Xa xôi cách biệt ngàn trùng,

Mà lòng con vẫn nhớ lời Thầy luôn,

Nam Mô Tiếp Dẫn Lạc Bang...

Giác linh tịnh cảnh chứng thân Niết Bàn

 

VĂN PHÚNG ĐIẾU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Giác linh Hoà Thượng.

Ôi ! Thật là một nỗi đau buồn nghìn muôn nặng trĩu tiếc thương kính quý đối với hàng Tăng Ni, Phật Tử chúng con.

Xưa kia, Đức Thế Tôn còn Song Lâm thị tịch. Ngày nay Hoà Thượng cũng ra đi trong khuôn mẫu ấy. Nhưng khổ nỗi cho chúng con là hàng phàm phu thuần tuý, thì làm sao chúng con ngăn được nhưng giọt lệ chia ly.

Hoà Thượng ra đi để lại cho Chư Tôn Hoà Thượng phải ngậm ngùi tiếc thương cảm lệ, đành mất đi một người thân chí thiết, phải sống trong cảnh thiếu người đạo bạn chân thành, và hàng Tăng Ni của chúng con đã mất đi một vị Minh Sư khả kính.

Ôi thật là: “Mai vàng chưa rụng, mai xanh rụng. Trời khuất làm chi cảnh khóc măng.” Với niềm thương tiếc vô biên, hàng Tăng Ni, Phật Tử chúng con, xin thành tâm kính dâng lên Giác Linh Hoà Thượng ba nén tâm hương, để tỏ lòng tri ân một bực cao Tăng thạc đức, suốt đời đã hy sinh cho Đạo pháp và dân tộc, vì đại nguyện giáo hoá chúng sanh.

Chúng con cũng hoài vọng những nét vàng son chói lọi ấy là những tấm gương đại hùng, đại lực, đại từ bi, để soi đường dẫn lối cho hàng Tăng Ni, Phật Tử chúng con tiếp tục tinh tấn trên bước đường tu cập giải thoát.

Chúng con xin nguyện cầu hồng ân của mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát tiếp dẫn Giác Linh Hoà Thượng cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà, tế độ chúng sanh trên bước đường chánh pháp.

Ngưỡng mong Giác Linh Hoà Thượng thùy từ chứng giám.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHA.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con xin được chắp tay thầm tưởng hướng tất cả về cho cha già hưởng trọn phần mãn nguyện. Bởi vì, cha đã tâm đượm máu thịt cho con khôn lớn, cha còm lưng dưới nắng cháy mưa sa, để cho con đầy đủ sự sống, cha đầu giường khi con bệnh, cha nhường nhịn phần ăn thiếu hụt cho con no dạ, cha nhiều lần ôn tồn khuyên dạy trước sự ngỗ nghịch của con. Lương tâm cha già cưu mang vằng vặc, và cho con mạch sống huy hoàng. Có những đêm dài thao thức, cha suy tư tính toán về số tiền chợ ngày mai, tim cha tơ buốt thắm thiết niềm đau nghèo túng khi gia cảnh thê lương.

Vậy mà, chưa một lần nào chúng con để tâm đến những nếp nhăn cằn cổi dần xuất hiện trên trán cha già, những sợi tóc hoa râm cứ tô điểm tóc cha thêm màu trắng đục.

Tình thương của cha khắp nơi, bao trùm hình dáng con đang vui cười ngạo nghễ trên ngôi vị danh lợi, đang gục khóc dưới thất bại đau thương. Khi tỉnh ra, muốn trở về trong vòng tay thương kính yêu nơi cha già kính quý, thì than ôi, còn gì nữa đâu, chỉ còn lại án tiền di ảnh cha già với 3 nén hương trầm trong ngày làm tuần . . ., giờ này chúng con mới hiểu thế nào là mức công lao biển tình nghĩa của cha đối với con, mà con đã quên hơi ấm tình người.

Thật là:

Còn Cha gót đỏ như son,

Đến khi cha mất gót con như bùn.

Kính bạch Chư Tôn Đức, tuy chúng con không còn nhìn thấy được gương mặt phụ thân, với gương mặt hiền từ bao dung, che chở, nhưng hình ảnh đó chúng con mãi khắc ghi, để ân hận tội lỗi gây nên thương tích trong tim người.

Nay nhân ngày làm tuần.... cho Thân phụ chúng con là: Pháp danh...., lâm chung ngày.... hưởng thọ....tuổi. Thân phụ chúng con đã đi về thế giới nào xa lạ, cũng nguyện rằng người được giải thoát yên vui.

Chúng con được biết vị Thánh Tăng là Tân Đầu Lư Tôn Giả có phát nguyện chứng minh tất cả cho pháp sự (trai hội), cúng dường, để làm phước diễn cho Nhơn Thiên, nên chúng con đê đầu cung thỉnh Tôn giả vận thần thông, vượt hư không quang lâm trai đường chứng minh gia hộ, và cũng thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức hiện tiền nhất tâm đồng thọ thực, để muôn ngàn công đức được phát sinh và hồi hướng cho nhân phụ chúng con được siêu sanh tịnh độ.

Chúng con cũng xin hồi hướng công đức nầy, đến vô lượng vô số những chúng sanh nào diễm phúc còn Thân phụ hãy hết lòng báo hiếu cho Cha trong những tháng ngày già nua còn lại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TÁC BẠCH KỲ SIÊU MẸ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Thượng Toạ Chư Đại đức Tăng Ni,

Thắp 3 nén hương phủ phục trước đàn tiền, chúng con kính dâng trọn lòng tưởng nhớ, đem hết tâm niệm nguyệt mình dành trọn cho Mẹ, người đã sanh thành và dưỡng dục chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Nói đến Mẹ là nói đến thứ hạnh phúc quý giá nhất trên thế gian này. Mẹ không những là tình thương và lo lắng khi con còn trong vòng tay Mẹ, mà cho đến khi con vững chân mạnh cánh con bay vào khung trời xa lạ, để tự mình tìm kế sinh nhai.

Lạy Mẹ ! Đấng sanh thành tạo nên hình hài bằng niềm đau tột độ. Cái hẩm hiu của bổn phận làm mẹ, làm vợ, thân phận nữ lưu Mẹ đã bao lần gục khóc trước cảnh thịnh nộ của chồng, đau khổ trước cảnh bất trị của con  cái, Mẹ quên ăn, để đổ mồ hôi trên từng luống cày, để nuôi sống các con, Mẹ nơi thôn dã, tay đồng áng, tay tề gia, mót nhặt từng (dây) hạt lúa, củ khoai. Mẹ nơi phố thị buôn bán tảo tần, góp phần với chồng nuôi đàn con ăn học. Mẹ ngồi đầu giường con bệnh. Mẹ vá từng manh áo nghèo, khi gia cảnh thê lương mẹ cũng đội sương cho kịp chuyến hàng khuya, giành mối sau đêm trăng sáng để tìm thêm những món tiền cuối ngày. Mẹ trốn quan tránh thuế để thêm tiền cho con ăn học. Mẹ vì con, mà phải chôn mình trong tội lỗi. Mẹ đảm đang trong khi cha vắng bóng, Mẹ quán xuyến, dạy dỗ các con. Mẹ trong khung cửa đợi chờ con về lúc trời chiều tan học. Mẹ đã nuốt dòng lệ mặn, khi trong mâm cơm hằng bửa chi có cơm hẩm canh rau. Mẹ ăn những hạt cơm thừa còn sót lại sau khi các con đã no dạ. Lòng Mẹ quặn đau khổ, khi áo các con miếng chằm miếng vá

Mẹ đi chợ về dấm díu cho con những cái bánh phồng, bánh tét, dặn rằng: "Coi chừng bị bố rầy, vì tội ăn vặt nghe con".

Làm sao Mẹ không đau lòng khi đàn con bị hư hỏng. Mẹ cũng từng thắt dạ bầm gan khi con ngỗ nghịch ngang tàng. Nơi gia nội, Mẹ lam lũ, lo lắng cho con khôn lớn nên người. Còn biết lấy ngôn từ nào mà nói cho hết được tình của Mẹ đây ? Ôi ! Mẹ là trăng sao dẫn đường con lạc lối, là ánh lửa hồng sưởi ấm đêm đông.

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một như đường mía lau

Mẹ già tóc trắng bạc phau

Thương con nên phải dãi dầu nắng mưa.

Rồi Mẹ trông tin con từng tháng, từng ngày khi con xa vắng. Nơi chốn phồn hoa đô thị, con đã hoang phí đời mình, trên đồng tiền xót thương, cần mẫn của Mẹ. Cũng là lúc Mẹ gửi theo con niềm lo âu diệu vợi. Mẹ thấp thỏm lo âu hướng về con đang bương chải xứ người, liệu con có đủ áo cơm trên vạn dặm phong trần, mà con phải tận dụng trí khôn của mình, tìm ra sinh kế.

Rồi một phút giây nào đó chợt nhớ lại hơi ấm tình thương lúc con trong vòng tay Mẹ, muốn trở lại với người, thì hỡi ơi đâu còn nữa, bóng mẹ già tựa cửa đợi chờ con.

Mẹ đã ra đi, Mẹ đã ra đi.

Hãy trở về đây ! Hởi những người con thơ dại, tất cả hãy phủ phục ăn năn những lỗi lầm gây thương tích trong tim Mẹ, dù chi 1 lần làm mắt Mẹ sầu vơi.

Hôm nay, cũng chính là ngày tuần cho Hiền Mẫu, chúng con tên..... pháp danh...... tuổi.......

Chúng con xin được sám hối với Mẹ hiền, nguyện nhờ sức gia trì chú nguyện, nhứt cú nhứt kệ và thọ dụng vật thực của Chư Tôn Đức.

Hiện tiền, đời đời, kiếp kiếp Hiền Mẫu chúng con được giải thoát, yên vui tiêu diêu tự tại, và chúng con cũng xin hồi hướng công đức nầy đến tất cả những Bà Mẹ đã một đời tận tụy vì con. Đến ngày xuôi tay nhắm mắt, nỗi khổ nhọc vẫn cưu mang dằn vặt. Một lần nữa, chúng con cúi xin Chư Tôn Đức chứng minh và hoan hỷ, hứa khả nạp thọ vật, cúng dường, cho hương linh Hiền Mẫu chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

VĂN TÁC BẠCH TÁC PHÁP CÚNG DUỜNG KỲ AN HOẶC KỲ SIÊU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hoà Thượng, Thượng Tọa.

Nhớ lời Phật dạy: “Chánh pháp là mẹ sanh ra Chư Phật”. Mười phương Như Lai đều từ đó mà thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, chúng con nhờ đấy làm con mắt sáng, để chiếu sáng màn vô minh bao phủ trí giác của mình.

Do đó, chúng con mới nhận ra: “Chánh pháp là chiếc thuyền từ đưa người qua biển khổ.

Chánh pháp là giọt nước cam lộ mát mẻ dập tắt lửa tham sân si.

Chánh pháp là xe đại thừa, chở đưa người đến thành Niết Bàn an vui giải thoát".

Những pháp âm xa xưa của Đức Thế Tôn vẫn còn vang dội lại từ miệng lành của bậc Tăng già đáng kính, để làm món thuốc hay chữa bệnh não phiền.

Gia đình chúng con, là những người con Phật, lúc nào cũng muốn hưởng mùi pháp dược thâm trầm cao siêu vô tận ấy.

Giờ đây, thời cầu an (Kỳ siêu) đã đến, tất cả Phật Tử chúng con thành tâm kính cung thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, hiện tiền chư Tịnh Đức

Tăng già, dủ lòng từ bi hoan hỷ bố thí cho chúng con một thời kinh để hộ niệm toàn gia quyến chúng con thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành, chóng thành Phật quả".

Đồng thời, kỳ nguyện hương linh.... (nếu có) trượng Thừa Phật lực, thính pháp văn kinh, tốc xả Ta bà, siêu sanh tịnh độ.

Kính ngưỡng mong Chư Tôn Đực ai lân hứa khả, để gia đình Phật Tử chúng con được ân triêm lợi lạc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

VĂN TÁC BẠCH CẦU SIÊU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Phàm “Ẩm thuỷ tư nguyên” uống nước nhớ nguồn. Người con nào mà không có cội có tông, thế nên, hôm nay chúng con bồi hồi tưởng nhớ đến (Mẫu từ, nội tổ), ngoại tổ của chúng con, đã vĩnh biệt dương trần về một niềm xa lạ thân xác đã vùi sâu trong lòng đất lạnh, hoang vu, u tịch, chim kêu vượn hú, nơi bãi tha ma... Ôi đành cho đất cát lấp vùi, không biết giờ nầy linh hồn của từ mẫu chúng con có hiểu được nỗi thương nhớ, đau buồn của chúng con, kẻ đi người ở, kẻ âm cung người dương cảnh, hai nẻo khác đường, chúng con vẫn biết có sanh ắt có tử, có hợp ắt có tan, nhưng làm sao chúng con quên được người mẹ hiền, (người nội hiền)..... của chúng con, một người đầy tình thương và lo lắng cho các con các cháu khôn lớn nên người. Thế mà Mẹ ơi ! (ngoại, nội ơi !) giờ đây, trên án tiền chi còn di ảnh và 3 nén hương trong những ngày tuần thất, chúng con thiết tha với lòng thành kính sâu xa, với niềm tin bất tận, dầu ở nơi nào mẹ cũng được vui, với niềm vui thanh tịnh, không có duyên trần ràng buộc nơi thân.

Kính bạch trên Chư Tôn Đức,

Chúng con có được nghe hiếu là đứng đầu trăm nết tốt, hiếu cảm đến Trời, thì mưa hoà gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật xanh tươi, nếu cảm đến người, thì mọi phúc lành đều đến.

Vì trót mang nặng dòng máu hiếu đạo, một thâm ân cực kỳ sâu rộng ấy, nên Phật Tử chúng con chẳng nài khó khọc, chẳng kể tốn hao, đối với ngày làm thất cho từ mẫu (nội, ngoại) của chúng con tên......... từ trần......... hưởng thọ.........

Chúng con sắm lễ vật thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, nguyện nhờ sức gia trì chú nguyện, nhứt cú nhứt kệ và thọ dụng vật thực của Chư Tôn Đức mà hiền mẫu, (nội, ngoại) của chúng con được giải thoát yên nghỉ, tiêu diêu tự tại, và chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân bằng quyến thuộc với Bồ Đề, dù thế giới nào cũng vậy. Giữ vẹn lòng chánh tín đối với Tam Bảo, hầu nương đó mà vĩnh xuất tam giới, thành tựu Thánh đạo.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức chứng minh và hứa khả cho chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TÁC BẠCH KỲ SIÊU MẸ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Trên Chư Tôn Đức. .

Tròn 2 năm qua, kể từ ngày Mẹ chúng con ra đi về với cát bụi, là vĩnh viễn chúng con không còn có được người Mẹ hiền một nắng hai sương, lo cho chúng con như từ thuở nào. Chúng con mất Mẹ, là chúng con mất đi những gì cao quý nhất mà trong suốt cuộc đời chúng con không sao tìm lại được mẹ là bình sữa ngọt là hơi thở thơm là những gì thiêng liêng nhất mà không một ngôn ngữ nào trên thế gian diễn đạt hết về tình thương của mẹ đối với chúng con.

Hôm nay, trong ngày đại tường mãn phục của Mẹ, chúng con kính dâng lễ vật này cúng dường Tam Bảo, cùng hiện tiền Chư Tôn Đức và cũng để tỏ lòng tường nhớ đến người đã sinh thành ra chúng con, chúng con cũng xin dâng bát cơm này cho mẹ chúng con. Mẹ ơi!

Dâng bát cơm đầy nặng nhớ mong

Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng

Đây tình còn nặng trong tha thiết

Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong

Kính bạch trên Chư Tôn Đức, giờ đây chúng con chỉ biết làm mọi cách để cho Mẹ chúng con sớm đựợc thoát khỏi cảnh trầm luân khổ ải. Và chúng con cũng được biết không có cách nào hơn là tô bồi phước điền, cúng dường Tam Bảo. Vì vậy với khả năng nhỏ bé, chúng con có chút ít lễ vật tịnh tài dâng lên cúng dường trong ngày đại tường mãn phục của Mẹ chúng con.

Kính mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ và nhất cú nhất kệ chú nguyện cho hương linh Mẹ chúng con tên.......Pháp danh........, từ trần ngày.......tháng....... năm......,hưởng thọ........ tuổi, sớm được tiêu diêu Cực Lạc.và chúng con cũng xin đem công đức này hồi hướng lên ngôi Tam Bảo và tất cả chúng sanh trọn thành Phật Đạo.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức chứng minh và thọ nhận lễ vật cho gia quyến chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHA

Nam Mô A Di Đà Phật.

Cổ Đức có dạy rằng:

Cây có cội mới trổ cành xanh lá

Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông

Làm người ai ai (mà) chẳng có ông bà Cha Mẹ.

Thế mà định luật vô thường lại đến, nó đã cướp mất đi người cha thân yêu của chúng con, người mà lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ, mà hôm nay đã hoá ra người “thiên cổ”.

Vĩnh biệt dương trần về phương trời xa lạ. Thân xác đã vùi sâu trong lòng đất lạnh hoang vu, chim kêu vượn hú, nơi bãi tha ma.

Ôi ! đành cho đất cát lấp vùi, không biết giờ đây thân phụ chúng con có dược thảnh phơi hay đang bị đoạ đày nơi cảnh khổ, và chúng con tự thấy bùi ngùi cảm động trước mình cảnh chia ly thương nhớ.

Nay, chúng con tạm gác lại nỗi buồn thương nhớ, để lo bố thí, cúng dường, hồi hướng công đức cho thân phụ chúng con tên......... Pháp danh.......... từ trần ngày....tháng..... năm..... hưởng thọ........ tuổi

Tuân lời Phật dạy: Muốn tu giải thoát phải dùng thuyền Bát Nhã, muốn tạo phước điền phải thành lễ Trai Tăng là trên hết.

Chúng con nguỡng mong Hồng Ân của mười phương chư Phật cùng sức thành tâm nhứt cú nhứt kệ, thanh tịnh của chư Tăng chú nguyện cho hương linh thân phụ của chúng con bạt trừ nghiệp chướng. Đồng thời, soi sáng trí tuệ tô bồi đạo nghiệp cho tất cả chúng sanh, khiến cho vạn gia sanh Phật, thế giới hoà bình, vạn ức chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn.

Một lần nữa, hàng tang quyến cnúng con gieo mình đảnh lễ, cúi xin Hồng Ân của mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát và hiện tiền chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng

Từ bi ai lân mẫn nạp

Cúi xin ai lân mẫn nạp

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

VĂN TÁC BẠCH 49 NGÀY

Nam Mô Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Để tưởng niệm đấng sinh thành của chúng con, đã vĩnh biệt dương trần, vì một phương trời xa lạ. Nhục thân đã vùi sâu trong lòng đất lạnh hoang vu, u tịch, chim kêu vượn hú nơi bãi tha ma. Ôi đành cho đất cát lấp vùi, không biết giờ linh hồn phụ thân chúng con có hiểu được nỗi đau buồn của chúng con kẻ đi người ở, kẻ mất người còn, âm dương khác nẻo. Chúng con vẫn biết có sanh phải có tử, có hợp ắt có tan, nhưng làm sao chúng con quên được người Cha đầy tình thương và lo lắng cho các con khôn lớn nên người, đã bao lần làm chỗ trú ẩn cho con tránh nắng hạ xuân đông.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Trong 49 ngày qua, kể từ khi phụ thân chúng con khuất bóng, với nỗi sầu cao chất ngất, nhưng nhớ thương không làm lu mờ lý trí, và biến thành một sức mạnh phi thường để ngăn được mọi trở ngại của sóng gió, những ưu phiền muộn đó được lắng đọng và phai dần vào tiềm thức, vì sự ra đi của phụ thân chúng con đã nói lên lý vô thường, một định luật bất di bất dịch của tất cả những ai còn sống trong thế giới Ta Bà, nhưng cùng chung một sự sống tâm linh.

Chúng con cũng hiểu rằng, người chết đi không phải là chẳng còn gì nữa, mà chỉ là thay đổi nơi mình, từ bỏ thân này để thọ thân khác. Mà thân khác ấy tốt đẹp hay đau khổ, cũng chính do những tiền nghiệp mà vong nhơn đã tạo lúc sanh tiền và phước đức của thân bằng quyến thuộc hồi hướng cho họ.

Khi người vượt qua sa mạc mênh mông, nếu không có tư tưởng ắt người ấy sẽ chết. Cũng vậy, người muốn thoát sanh tử từ một thế giới ô trược đến một thế giới hoàn toàn thanh tịnh, tinh tấn, cần phải có một đức lớn lao làm hành trang thoát hoá. Phước đức mà chúng con muốn hồi hướng cho hương linh phụ thân, chúng con chi biết rải mầm sanh, và vun phân tưới nước trên mảnh ruộng mà không phải ai muốn gieo trồng cũng được. Đó là phước điền Tăng, là duyên lành đạo hạnh.

Chúng con xin thành tâm hướng nguyện, nương nhờ sự gia lâm nhứt cú nhứt kệ của chư Tăng hiện tiền, hồi hướng cho thần thức của Phụ thân chúng con là.......... Pháp danh.... hưởng thọ........... được tiêu trừ nghiệpchướng, liên hoa được hoá sinh xả mê tùng giác tiêu diêu lạc thành.

Trước khi chúng con tạm dừng, để nhường lại sự thanh tịnh trong trai đường xin thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng nhất tâm đồng thọ thực.

Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp, 1àm thân bằng quyến thuộc với Bồ Đề, dầu sanh về thế giới nào cũng trùng phùng Phật Pháp, giữ vẹn lòng chánh tín đối với Tam Bảo, hầu nương đó mà vĩnh xuất nam giới thành tựu Phật đạo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

 

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG

Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Tam Bảo oai quang, hương trầm quyện toả, chan hoà với tấm lòng thành kính gởi theo đám mây hương, toàn thể tang quyến chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lạy 1 lạy, quỳ bạch tiếp)

Chúng con được nghe trong kinh Tâm Địa Quán có câu:

“Công cha núi cả sánh nào.

Bể sâu đức Mẹ biết sao đo lường.

Dù cho báo đáp nhiều phương.

Cũng không trả hết công ơn song đường."

Thật vậy với công Cha Mẹ, như trời cao, như bể rộng chúng con chưa đủ duyên đền đáp cho cân. Thế rồi, trên lộ trình sanh tử của kiếp người, một cơn vô thường vội đến, đã cướp mất đi của chúng con một đấng mẹ hiền kính mến, đã trọn đời người hy sinh cho chúng con, đã hiến dâng trọn tình thương quý báu nhất cho đàn con dại , để chúng con được sống và lớn lên trong tình thương của Cha Mẹ. Nhứt là, đối với chúng con, lại được đủ duyên lành, xuất gia đầu Phật, trở thành Trưởng Tử của Như Lai, Trung tôn trong hàng tứ chúng, và làm phước điền của chúng sanh, tục Phật huệ đăng, truyền Chánh pháp trong hiện tại và tương lai. Quả thật:

“Công dưỡng dục một đời nên thọ mạng.

Trở thành người kế vãng khai lai.

Công đức ấy sánh bằng non Thái.

Như trời cao như bể rộng ngàn trùng.”

Thế nhưng, giờ đây nhìn lại đoạn đường đã qua trong hiện tại dâng Mẹ hiền không còn nữa, Thân Mẫu chúng con đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần, về thế giới bên kia mịt mù xa thẳm trong không gian và giữa thời gian, và từ đây trên đoạn đường còn lại của kiếp người, chúng con làm sao tìm lại hình ảnh mẹ hiền trong cuộc sống, trong tâm niệm, và trong tình nghĩa Mẹ con, đạo vợ chồng trên cõi nhơn hoàn nầy. Ôi thật là một mất mát lớn lao!

Và giờ đây, trước cảnh tiền đồ bất định, nghiệp thức mịt mờ, thăng trầm chưa rõ, chúng con vô cùng đau đớn lo âu không biết bây giờ, trong thế giới vô hình, vong linh thân mẫu chúng con đã thảnh thơi nơi miền Lạc cảnh, hay là đang bị đoạ đày trong chốn khổ đau. Hoặc còn phảng phất đâu đây, theo đám mây ngàn, trong không gian vô tận.

Thế nhưng, bằng vào niềm tin son sắt với ngôi Tam Bảo, trợ lực của 10 phương thanh tịnh Tăng già, với sức oai thần chú nguyện nhiệm mầu, thân tâm thanh tịnh, đạo nghiệp cao phiêu của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni chúng con tin chắc rằng, năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn trùng thế giới, và có một sức mạnh vô biên, khiến cho vong linh Thân Mẫu chúng con trọn niềm hoan hỷ, chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy hướng Tam Tôn, trượng thừa pháp lực công đức gia trì, mà được siêu sinh thoát hóa. Như Cổ Đức nói:

“Hoang mang giữa quãng đêm trường.

Nhờ đèn Tam Bảo soi đường chúng sinh.

Mênh mông bể khổ linh đình.

Nương thuyền Tam Bảo chúng sinh thoát nàn.”

Và đồng thời cũng dẫn đến khởi từ lòng hiếu hạnh của chúng con, như Đức Phật dạy: “Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh Hiếu là hạnh Phật, muốn chứng quả đồng với chư Phật, việc làm trước tiên là lo báo hiếu song thân”. Và tinh thần ấy, đã được thể hiện cách nay hơn 25 thế kỷ, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả đã thực hành , và thực hành có kết quả. Đó là:

Thanh Đề khổ ách hết liền .

Ngày rằm tháng bảy thành tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời.

Mục Liên thuở ấy, sáng ngời gương nay.”

Trên tinh thần hiếu đạo chơn thành, như Pháp như Luật, hôm nay, nhơn ngày tuần 49 ngày cho thân mẫu chúng con. Và trong 49 ngày qua, trên nhờ oai thần Tam Bảo, chư Phật hộ trì, Tăng già chú nguyện, chư Tăng Ni đã hết lòng cầu nguyện cho thân phụ của chúng con là.........Pháp danh là........, từ trần ngày..... tháng..... năm.... hưởng thọ..... tuổi, được siêu sanh Lạc quốc. Trước tâm cao quí, và lòng thương tưởng của chư tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Vậy để đáp lại một phần nào công ơn tái tạo, tình đạo pháp, nghĩa Thích tử côn bằng, tình chúng sinh vạn loại. Giờ đây toàn thể gia quyến chúng con hoà hợp cùng nhau, với tấm lòng thanh tịnh khẩn cầu, thành tâm thiết lễ trai diên phẩm vật, tịnh tài, kính dâng lên mười phương Tam Bảo, Tịnh ĐứcTăng già, và xin nguyện cầu:

“ Cầu cho vong giả siêu thăng.

Về miền lạc cảnh trăm phần thảnh thơi,

Sống lâu kiếp kiếp đời đời,

Không già không chết không dời đi đâu”

Và chúng con xin hồi hương phước báu cúng dường hôm nay, cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc, tang quyến chúng con được phước thọ miên trường, gia đạo an khương, bồ đề tâm bất thối, để hộ trì Tam Bảo, kiếp kiếp được kết duyên lành trong tinh phần Pháp lữ, cho đến khi chứng đạo Bồ Đề vô thượng. Đồng thời cũng xin hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, được phần lợi lạc và đồng thành Phật đạo.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, từ bi hoan hỉ chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này, để cho toàn thể tang quyến chúng con được ân triêm phước lạc, và hoàn thành sở nguyện báo đáp thâm ân trong muôn một.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

 

VĂN TÁC BẠCH VU LAN

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngưỡng bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức, Tăng Ni,

Hôm nay, là ngày chư Tăng Tự tứ cũng là mùa báo hiếu cho hàng Phật tử Việt Nam nói riêng, hầu hết tín đồ tu theo đạo Phật nói chung, cũng chính ngày này mà dòng máu hiếu đạo được một phen ấm lại, là ngày chư Phật đại hoan hỷ, là ngày tượng trưng cho tấm lòng vị tha vô biên của các vị Bồ Tát, cũng là ngày khơi dậy sự vẻ vang của người con chí hiếu Mục Kiền Liên xa xưa, đã từng cứu thoát vong linh thân mẫu ra chốn u đồ đau khổ.

Bởi thế, nên đạo Phật được mệnh danh là đạo hiếu, mà ban sơ Đức Phật dạy người Phật tử phải thực hành hạnh hiếu với cha mẹ sanh tiền, cũng như quá vãng.

Do đó, nên năm nay, cũng như mọi năm về trước, mùa Vu Lan Thắng hội về, người con thảo, cháu hiền không ai bảo ai đều tự thấy có bổn phận phải lo báo hiếu cho ông bà, cha mẹ.

Trong kinh Tâm Địa Quán có câu:

Ở đời mẹ hiền chịu thay con

Mười tháng cưu mang luôn chịu khổ

Đôi năm dục lạc tình không đắm .

Tùy thời ăn uống cũng chung đồng

Ngày đêm canh cánh lòng thương xót

Đi đứng nằm ngồi chịu khổ đau

Đến kỳ mãn nguyệt sanh con dại

Đau tợ gươm đao xé ruột gan.

Mê mẫn đông tây không phân biệt ,

Khắp thân đau nhức khó nhẫn kham

Hoặc nhơn sản nạn phải từ trần

Sáu thân quyên thuộc đều bi não

Các khổ như  vầy chỉ vì con.

Thật vậy, Đức Như Lai biết ân (thì trả ân) và báo ân trải qua vô số kiếp khôn lường, hiếu thuận mẹ cha.

Đức Phật dạy, cha mẹ sanh mười tháng cưu mang, ba năm bú mớm, dạy con nghề làm ăn, cha mẹ là ruộng phước các con vậy.

Vì trót đã mang nặng dòng máu hiếu đạo, một thâm ân cực kỳ sâu rộng ấy, nên Phật tử chúng con chẳng nài khó nhọc, không nệ tốn hao đối với ngày Phật sự lịch sử trọng đại và ý nghĩa cao cả này, thể theo tấm gương đại hiếu của Đức Mục Kiền Liên, y lời Phật dạy sắm sửa phẩm vật, dâng lên cúng dường Tam Bảo trong đại lễ Vu Lan thắng hội này.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi lân mẫn chứng minh và nạp thọ, cho toàn thể Phật tử chúng con được trượng thừa công đức, và chú nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, đa sanh phụ mẫu hiện tiền cũng như quá cố của chúng con, cũng cầu nguyện quốc gia thịnh trị, bá tánh an hoà, hoà bình vĩnh cữu, nhân dân an cư lạc nghiệp, đồng thời kính chúc trên chư tôn Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni (sau ba tháng an cư) phước trí trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

VĂN TÁC BẠCH TẠ PHÁP

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Hôm nay, trước đài hoa trang nghiêm trong ánh hào quang của Chư Phật dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức, với hình ảnh uy nghi, màu huỳnh y rực hồng, niềm hoan hỷ vô biên của quí Ngài đã tràn ngập trong tâm hồn chúng con, trong buổi lễ mãn khoá hôm nay.

Trước khi dâng bài tác bạch lên chư Tôn Đức, chúng con...... xin đốt nén tâm hương dâng niềm tôn kính đảnh lễ cúng dường chư Tôn Đức chứng minh.

Kính bạch quí Ngài,

Thật là diễm phúc và duyên lành cho Tăng Ni....chúng con, chắc trong những kiếp quá khứ chúng con đã tạo được nhiều nhơn lành nên nay chúng con được sanh làm thân người, sớm gặp được Phật pháp và đầy đủ thiện duyên xuất gia tu học, lại được thừa hưởng một sự nghiệp, một kho tàng vô giá, mà quí Ngài đã trao trọn vẹn cho chúng con.

Mùa hạ năm nay, dù trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt vì đàn hậu tấn của chúng con, Quý Ngài đã không quản ngại khó nhọc, thực hiện khoá Kiết Hạ An Cư, để Tăng Ni chúng con có nơi nương về cùng nhau sách tấn tu học, thúc liễm phân tâm trau dồi Tam Vô Lậu Học. Quí Ngài đã thể hiện lòng từ bi cao cả trong tinh thần “vô ngã vị tha”của Bồ Tát. Mặc dù tuổi già sức yếu, Phật sự quá nhiều, nhưng vì tiền đồ Đạo Pháp, vì chúng sanh vào đường sanh để độ tha. Nơi nào chúng sanh cần quí Ngài đến, nơi nào Đạo Pháp cần quí Ngài đi, không quản gian lao, không từ khó nhọc. Với niềm lo lắng đã hiện rõ trên nét mặt hiền hoà của quí Ngài đã in sâu vào tâm trí của chúng con. Chúng con vô cùng sung sướng và đặt niềm tin tưởng vô biên.

Kính bạch .....

Thấm thoát thời gian đã trôi qua, ba tháng An Cư Kiết Hạ đã viên mãn. Chúng con vô cùng sung sướng và vui mừng hơn bao giờ hết, sự sung sướng của chúng con chính là niềm hoan hỷ của chư Tôn Đức, làm vơi đi nỗi lo âu của quí Ngài trong những tháng ngày qua.

Thật vậy chúng con là những đứa cùng tử đang lang thang mãi mê theo nghiệp lực thấp hèn, không tìm ra được kho tàng quí giá, của người cha giàu sang. Nay chúng con nhờ sự khai sáng của quí Ngài, mới nhận chân được giá trị cao quí của những tâm hồn cao thượng.

Chúng con quên Phật chứ Phật nào có xa lìa chúng sanh. Chúng con vì vô minh phiền não, phân biệt chấp trước, nên đã xem thường đời sống cao quí của quí Ngài. Ngược lại, quí Ngài luôn thương tưởng chúng con như người mẹ hiền thương con và không có một niệm xa lìa chúng con.

Chúng con thiết nghĩ:

Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao.

Thầy Tổ nuôi dưỡng tinh thần khó nhọc.

Thật vậy, trong những năm qua và gần đây, nhất là ba tháng an cư quí Ngài đã trao cho chúng con những lời vàng ngọc vô cùng quí báu, nhờ sự trưởng dưỡng của quí Ngài qua các thời pháp là món ăn tinh thần vô cùng cao quí.

Nói cách khác, quí Ngài đã trao cho chúng con một đạo đức vững chắc, một sự nghiệp là trí huệ, mở cho chúng con một trí huệ nhãn quang minh trên thân thể chất đầy vô minh giả hợp vô thường này. Từ đó trang bị cho chúng con những pháp khí sắc bén, làm tư lương cho bước đường hành đạo, hoằng pháp lợi sanh, cũng như đường đi đến chỗ giải thoát, tạo cho chúng con trình độ nhận thức, về lý tưởng sống, để phù hợp hiện thực với xã hội mới.

Tuy nhiên, trên đường tu tập hành đạo, trong nhiệm vụ hoằng pháp lợị sanh và trên bước đường tu giải thoát từ chúng sanh lên Thánh vị, chúng con còn đang và sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi chúng con trong cả suốt cuộc đời còn lại. Do đó, chúng con vẫn còn đang tiếp tục, mãi mãi nương tựa và mong được sự giáo dưỡng của quí Ngài nhiều hơn nữa. .

Vì thế, chúng con có thể nói:

“Công ơn dưỡng dục đã đành to lớn

Nhưng ơn  giáo dưỡng huệ mạng lại còn lớn lao"

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay, trong không khí trang nghiên và thiêng liêng này con vô cùng bồi hồi xúc động không sao nói lên hết được những cảm hiện tri ân xưng dương, tán thán và chúc tụng đến ân đức sau này của Chư Tôn đức.

Để đáp lại phần nào trong muôn một ân đức của Chư Phật chư Tổ, chư vị Tiền Bối và sự lo lắng của quí Ngài.

Tương thử thân tâm phụng trần sát

Thị tắc danh vị báo Phật ân.

Chúng con nguyện suốt đời, nương nơi quí Ngài, cố gắng trau giồi trí tuệ và đạo hạnh để xứng đáng là đứa con trung kiên của Giáo Hội, là Trưởng Tử của Đức Như Lai, nối thạnh dòng Phật.

Nguyện suốt đời thắp sáng đèn trí tuệ, quét sạch vô minh phiền não đạt đến bờ giải thoát.

Nguyện cùng nhau đoàn kết thể hiện nếp sống lục hoà, phát huy khả năng trí tuệ để phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc và chúng sanh

Quyết tâm xây dựng ngôi nhà chánh Pháp bằng giới định huệ.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Trong thời gian tu học ba tháng an cư hoặc vô tình hay cố ý, chúng con không làm sao tránh khỏi những thiếu sót làm phật ý quí Ngài, trong giờ học, hoặc lúc tu niệm. Giờ đây, trước đạo tràng, quỳ dưới đài sen trong không khí an lành và niềm hoan hỷ của chư Tôn Đức, chúng con xin thành tâm sám hối lỗi lầm do nghiệp lực gây ra. Chúng con ngưỡng mong được trên Chư Tôn Đức từ bi mẫn cố hoan hỉ và xin được sự dạy bảo thêm.

Một lần nữa, trước khi dứt lời, chúng con thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ quí Ngài được pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, phước thọ miên trường, cửu trụ Ta Bà để tiếp độ chúng con và tất cả chúng sanh trên đường tu giải thoát.

Cúi mong trên Chư Tôn đúc từ bi mẫn nạp và chứng minh những lời tác bạch mộc mạc, chân thành của chúng con.

 

VĂN TÁC BẠCH LỄ TẠ SAU KHI QUI Y

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

Chúng con thật vô cùng hoan hỷ không biết có phúc duyên gì, mà hôm nay được đầy đủ nhơn duyên đến trước Tam Bảo, được chư Tôn Hoà Thượng từ bi đăng đàn truyền trao qui giới cho chúng con, làm cho chúng con tinh thần được vui khoẻ và tâm khai, trí mở và đã làm vơi đi phiền não phần nào. Chúng con vô cùng cảm động nhận thấy chư Hoà thượng vì lòng từ bi thương xót chúng con, quí Ngài không từ khó nhọc ban bố phước lành cho chúng con. Nhờ đó mà giờ đây chúng con được tam qui tròn đủ, giới thể châu viên. Chúng con không biết lấy chi mà đền đáp công ơn chư Tôn Hoà thượng.

Vậy, chúng con xin đê đầu bái tạ quí Ngài và nguyện suốt đời giữ tròn giới thể, tinh tấn tu hành để khỏi phụ công ơn qui y truyền giới của quí Hoà thượng.

Chúng con cũng xin thành tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương gia hộ chư Tôn Hoà Thượng được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

VĂN ĐÁP TỪ

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chư Phật Tử lóng nghe:

Khế Kinh có câu:

“Dục tu vô thượng Bồ Đề,

Tất dụng kiên trì giới luật,

Giới luật nhược bất nghiêm trì

Nghĩa là: Muốn học đạo vô thương Bồ Đề, phải bền lòng gìn giữ trai giới, nếu giới luật chẳng nghiêm trì, thì đạo quả chẳng đặng thành tựu.

Hôm nay, các Phật tử đã đủ duyên đủ phước, được quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm, nguyện làm con Phật, thật là quí báu vô cùng. Quí vị từ đây trở đi luôn luôn tinh tấn trên đường tu học, siêng năng lễ Phật, nghe Pháp tụng kinh, học cho thông giáo lý, để xứng đáng làm người con Phật, hầu trên đền trả bốn ơn, dưới cứu khổ tam đồ , báo đáp thâm ân.

Tôi thay mặt chư Tôn Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni, cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quí vị, thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm, tinh tấn trên đường tu học. Vậy quí vị hãy lễ Phật, lễ Tổ chứng minh cho.

A Di Đà Phật.

 

VĂN TÁC BẠCH TRAI TĂNG CẦU PHƯỚC, CẦU THỌ CHO CHA MẸ

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Thân mẫu (thân phụ) chúng con tên là...... tuổi.......chúng con bổn phận làm con, thấy cha mẹ già sức yếu, tuổi thọ........ tuần

Muốn báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trong lúc sanh tiền, chúng con không biết làm chi hơn ngoài lực Phật ra không có điều chi mà đền đáp nghĩa cho cha mẹ.

Hôm nay, chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi chú nguyện cầu thọ cho thân mẫu (thân phụ) chúng con.

Giờ đây, đàn tràng viên mãn, chúng con không biết lấy chi mà đền đáp công ơn chư Tôn Hoà thượng. Chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi tịnh tài và tịnh vật dâng lên cúng dường chư Phật, chư Tăng, của tuy đạm bạc nhưng chúng con thành tâm như pháp cúng dường.

Chúng con hồi hướng phước báo này về mười phương chư Phật. Cầu nguyện cho thân mẫu (thân phụ) chúng con được tăng long phước thọ, được mạnh khoẻ được an vui.

Kính mong chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

TÁC BẠCH DÂNG CÚNG PHÁP Y

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con là Phật tử tại gia, luôn luôn tôn kính Tam Bảo và hướng niềm tin về chư Phật và chư Hiền Thánh Tăng, lòng chúng con mong mỏi làm sao cho Phật Pháp được xương minh, Pháp bảo được phổ đồng, Tăng già được chỉnh đốn, thiền môn được hưng thịnh, làm nơi qui hướng vững chắc chúng sanh.

Hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng con xin dâng hiến pháp y, làm món pháp khí, bảo vật vô giá của chư Phật dâng lên quí Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni để quí Ngài làm hành trang đi hoằng dương đạo pháp, cứu khổ độ sanh, ban phước lành cho nhân loại. Chúng con xin hồi hướng phước báu dâng cúng pháp y này để cầu nguyện Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình, chư tai tiêu diệt.

Riêng chúng con nhờ được phước báu này, mà đời đời gặp Pháp, nghe kinh mà được vãng sanh Tịnh độ.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hoà thượng từ bi ai mẫn nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

 

VĂN TÁC BẠCH AN VỊ PHẬT

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính Thưa chư Tôn đức,

Chúng con là Phật tử tại gia, có bổn phận tôn thờ Tam Bảo để làm nơi qui hướng cho đời hành đạo của chúng con.

Hôm nay, đầy đủ nhân duyên, chúng con cung thỉnh kim thân Phật... về an vị tư gia.

Chúng con hành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hoà thượng từ bi hoan hỷ trai đàn an vị kim thân...

Nhờ oai thần Tam Bảo, nhờ sức chú nguyện của chư Hoà thượng cho chúng con tu hành đạo tâm tinh tấn.

Ngưỡng mong chư Tôn Hoà Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni hứa khả cho chúng con dược ân triêm công đức

ĐÁP TỪ

A Di Đà Phật

Chư Phật tử lắng nghe: Khế kinh có câu:

“Qui y giả diệt tội hà sa

Chiêm ngưỡng giả, phước tăng vô lượng”

Nghĩa là:

“Qui y Tam Bảo thì diệt tội không lường,

Ai chiêm ngưỡng Tam Bảo thi tăng phước không lường”.

Hôm nay, quí Phật tử phát tâm tôn thờ chư Phật tại gia đình làm nơi qui hướng cho gia đình, con cháu.

Nay quí Phật tử muốn cho sự thờ phượng như Pháp, cung thỉnh chư Tăng, thiết lễ an vị kim thân.... cầu phước.

Tôi thay mặt chư Tăng hoan hỷ hứa khả và thành tâm chú nguyện cho gia đình Phật tử lớn nhỏ được đạo tâm tinh tấn, phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc

Vậy, quí Phật tử lễ Phật, lễ Tổ, Hiền, Thánh,Tăng chứng minh cho.

 

TÁC BẠCH TRAI TĂNG TƯ GIA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni

Chúng con nhớ lời Phật dạy:

“Thân người khó được

Tam Bảo khó kết duyên”

Hôm nay rất hy hữu, đầy đủ phúc duyên, Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni, chẳng từ mệt nhọc, tuổi già sức yếu, nhín chút thì giờ vàng ngọc, chấn tích quang lâm đến tư thất chúng con, để chứng minh lễ cúng dường trai tăng (trai phạn)

Chư Tôn Đức đã vì Phật tử chúng con đáp lời thỉnh cầu thiết tha, thành khẩn này, hạnh lợi tha của chư Tôn Đức, thật là từ bi quảng đại, thật đúng với câu: “Tăng đáo gia như Phật tại thế”

Điều đó làm cho chúng con càng tinh tấn tu hành, để xứng đáng người Phật tử lòng thành hộ đạo.

Giữa đêm tăm tối, đối với khách lạc đường, quên mất hướng đi, thật không còn gì lo sợ cho bằng ! Nhưng, may thay ! Phía trước chúng con hiện ra ngọn đuốc sáng soi đường chỉ lối, xua đuổi đêm đen dầy đặc, (màn vô minh) phải thu hình mất dạng, ánh thái dương le lói rực chiếu muôn phương, đem lại niềm an lạc thật sự cho chúng sinh.

Đúng như thế, hình bóng chư Tăng Già là hiện thân của Đức Từ Bi, Hỷ Xả, quên lợi mình để cứu vớt chúng sanh.

Thế nên, chúng con mới biết, ơn xuất thế gian, không gì bằng ơn Tam Bảo. Ngày nào Tam Bảo còn, là chúng sanh được vơi bớt một phần khổ não, và dần dần ra khỏi luân hồi lục đạo.

Đối với ân đức tự lợi tự tha vô cùng cao quí ấy, Phật tử chúng con thiết lễ trai diên, tịnh tài, phẩm vật, thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Kính ngưỡng mong chư Tôn liệt vị, từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ, đồng thời cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên sinh, cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng, âm dương lưỡng lợi và toàn gia quyến chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH TRAI TĂNG AN CƯ-

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.        

Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng, Thuợng tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Vâng lời Phật dạy, mỗi năm đến mùa sen nở là chư Tăng ở khắp nơi lại vân tập về, “Tịnh nghiệp đạo tràng” an cư kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới, Định, Tuệ, tam vô lậu học.

Ôi ! Thật là phước báu vô cùng, mùa hạ năm nay tại Tổ đình...... được đón tiếp chư Tăng về để huấn tu định nghiệp. Rồi đây, sau khi mãn hạ, chư tăng đem ánh sáng đạo mầu truyền bá khắp nơi, thay thế Đức Phật hoằng truyền chánh pháp, cứu độ chúng sanh lên bờ giải thoát, trong đó có Phật tử..... chúng con cũng dược quí Ngài dìu dắt trên bước đường tu tập.

Quả thật, không có ngôn ngữ nào tán thán cho hết công đức của chư Tăng, và cũng không có bút mực nào miêu tả hết lòng tri ân của chúng đệ tử. Thế nên, với ân sâu nặng ấy, Phật tử chúng con không biết lấy chi đền đáp cho tương xứng, chỉ nguyện vâng lời Thầy dạy mà tập tu tập hành, đề khỏi phụ công ơn của chư Tăng dạy bảo.

Hôm nay, được sự chỉ giáo của...., cộng với lòng thành kính của mình, chúng con sắm ra chút ít phẩm vật và tịnh tài, trước phụng cúng Thập phương Tam Bảo, sau cúng dường chư hiện tiền Tăng. Nếu được bao nhiêu phước đức cúng dường, chúng con xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. .

Ngưỡng mong chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ Đại Đức Tăng từ bi hứa khả, ai lân nạp thọ cho Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG AN CƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay, Phật tử chúng con có đủ thiện duyên, được gặp chư Tăng bốn phương câu hội về trụ xứ..... an cư tu học. Đây cũng là một nhân duyên mà Phật tử chúng con được gieo trồng công đức.

Vả lại, chúng con có được nghe trong kinh Phật dạy rằng:

Bậc xuất gia mỗi năm phải kiết hạ, an cư trong 3 tháng liền để tiến tu, giồi trau giới đức hầu mong giải thoát đường sanh tử. Với những hình ảnh thanh tịnh, trang nghiêm của Chư Tăng trong mùa kiết hạ, khiến cho Phật tử chúng con nhớ lại như thời Phật còn tại thế, mà chúng con không khỏi bùi ngùi xúc động, vì cảm thân mình còn nhiều nghiệp chướng, nên bất kiến Như Lai kim sắc thân.

Xét lại đời mạt pháp này, chúng con còn chút duyên lành nên gặp được ngôi Tam Bảo, chúng con lại được gần gũi những bậc thiện hữu tri thức, luôn nhắc nhở sách tấn chúng con trên phương diện tu tâm và cầu phước. Do đó, mà giờ này, chúng con cùng câu hội về chốn đạo tràng.....trang nghiêm và giải thoát, do oai đức thanh tịnh của chư Tôn Đức Hoà thượng, Chư Đại Đức Tăng.

Chúng con xin thiết lễ trai duyên và chút ít tịnh tài dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Trăng và hiện tiền là chư Đại Đức Tăng.

Chúng con xin đem công đức này hồi hướng đến ngôi Tam Bảo và tất cả chúng sanh trong mười phương, nguyện cầu Phật Pháp vĩnh cửu xương minh, chánh pháp được trường lưu bất diệt.

Vậy ngưỡng mong Chư Tôn Hoà thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng chứng minh từ bi chú nguyện cho đàn tràng thanh định, công đức chu viên, để Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH TRAI TĂNG AN CƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Chúng con tự hiểu không biết hạt giống đã gieo trồng từ đời nào, mà đến hôm nay đơm bông kết trái, quả lành,đó là mùa an cư năm nay Chư Tăng tựu về Đạo Tràng.... để kiết hạ tu tập, trau dồi đạo hạnh trong ba tháng .

Hàng Phật tử chúng con lại được thân cận với chư vị, để được tăng trưởng đạo nghiệp và vun bồi phước quả.

Theo lời Phật dạy, chúng con được biết đó là một trong ba điều khó gặp “gặp được Phật, nghe được pháp, và gần gũi chư Tăng thanh tịnh”.

Chúng con may mắn được tắm gội trong ánh hào quang của Chư Phật thấm nhuần giáo pháp, gần gũi học hỏi với chư vị giới đức, phước duyên cao tột đó còn gì sánh bằng.

Tuy nhiên, Chúng con vẫn thường mong mỏi cúng dường chư Tôn Đức để tô bồi phước nghiệp .

Nay duyên lành đã đủ, hàng Phật tử chúng con có chút ít lễ vật trai duyên, dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn Đức.

Cúi mong trên chư tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng từ bi lân mẫn nạp thọ lễ vật cúng dường, hàng Phật tử chúng con xin hồi hướng công đức này đến:

Vạn gia sanh Phật, thế giới hoà bình

Vạn ức chúng sanh, đồng đăng bỉ ngạn .

Ngưỡng mong chư Tôn đức chứng minh và nạp thọ phẩm vật cho chúng con được hưởng thừa công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

 

VĂN TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHO CHA HOẶC MẸ

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch ....

Kính bạch quí liệt vị, chúng con có nghe: "Muốn lên bờ giác, phải dùng thuyền bố thí, muốn tạo phước điền, phải nhờ cách phạn Tăng".

Ngày xưa, Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, tổ chức lễ cúng dường để cúng hiến tam Tôn. Nay chúng con đã biết được pháp cúng dường là một phương tiện gieo trồng công đức được chư Phật chứng minh, Thánh Hiền hoan hỉ, nên Phật tử chúng con noi gương hưởng ứng. Phương chi, kính phàm Tăng được Thánh Tăng xuống phước, phàm Thánh không hai, gieo giống năm nay, sang năm trổ lộc, trước sau một lý.

Do đó, hôm nay nhân ngày cúng tuần chung thất cho mẫu thân (phụ thân) chúng con là hương linh.... pháp danh...từ trần ngày.... tháng... năm.... hưởng thọ... tuổi...

Mẫu thân chúng con đã vĩnh biệt dương trần về nơi âm cảnh, chúng con rất đau lòng trước tình mẫu thân (phụ thân) chúng con, không biết hiện giờ có được thảnh thơi ở bên kia thế giới hay đang bị đoạ đày trong cảnh đau khổ hãi hùng ! Chúng con tự nghĩ ơn đức sanh thành, công lao dưỡng dục chưa được báo đáp, mà lão thân đã vội khuất bóng, để lại cho tang quyến chúng con bao niềm luyến tiếc, nhớ thương.

Vâng lời Phât dạy: “Thế gian vô thường, có sanh tất có tử, có hợp tất có tan”.

Chúng con tạm gác qua nỗi sầu khổ để lo việc báo hiếu cho Mẫu Thân (Phụ Thân) chúng con. Giờ đây, toàn thể gia quyến chúng con qui trước Phật đài và trước vong linh Thân Mẫu (Thân Phụ), chúng con nguyện noi gương chí hiếu của Đức Đại Mục Kiền Liên, thiết lễ trai tăng, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, cũng như hiện tiền Đại Đức Tăng Ni để nương nhờ phước duyên đó làm hành lý cho Thân Mẫu (Thân Phụ) chúng con tiến trình trên con đường giác, sớm được siêu thoát về cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh công viên phước trí.

Ngưỡng mong trên Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni thuỳ từ lân mẫn nạp thọ cho vong mẫu (vong phụ) chúng con dược trượng thừa công đức, và để cho chúng con được thoả lòng hiếu đạo.

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni chung phái đoàn và trong Trường Kiết hạ An cư.

Trong không khí trang nghiêm,thơm toả hương giải thoát chúng con xin cúi đầu phủ phục, tâm tư dâng niềm tôn kính, cúng dường lên mười phương Chư phật và hiện tiền

Chư Tôn Thiền Đức chứng minh.Sau đây chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1lạy , quì )

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Thật là diễm phúc lớn lao cho hàng phật Tử chúng con, từ lâu mang tâm trạng khác ngưỡng bóng từ quang soi sáng khắp nơi. Hôm nay được Hòa thượng viện chủ chùa . . . hiệp cùng chư tôn Hoà thượng , Thượng Tọa,Đại Đức Tăng Ni các tự viện.... Nhất là Hoà thượng viện chủ ...đã tiên phong hướng dẫn chúng con về các tự viện....nhân mùa an cư kiết hạ. Bóng từ bi rực hồng Giới, Định, Huệ của chư tôn Thiền Đức đã thiêu rụi đám cỏ sầu phiền não trong lòng chúng con nhường lại cho bóng mát Bồ Đề ướm màu xanh giải thoát, bát nhã toả hương thơm, hương thơm trí tánh, sáng bừng.

Giờ phút thiêng liêng vi diệu, dưới ánh mây lành che phủ của Ngài, chúng con không khỏi rạo lên niềm cảm xúc và hân hoan tiếp nhận món quà đạo đức của chân tâm cũng như trong kinh Pháp Hoa có đoạn ghi: “Cùng tử tự cho mình bần tiện, cứ lang thang tha phương cầu thực, mãi mê theo ý tưởng thấp hèn, hôm nay mới nhận ra được người cha già trưởng giả giàu sang và tròn đủ tài năng".

Hổ thẹn thay ! chúng sanh quên Phật nhưng Phật nào có xa lìa chúng sanh, chúng con vì vọng tưởng phân biệt không tin tưởng Tam Tôn có đủ công nông khai thị ngộ nhập giới thân huệ mạng của chính mình.

Ngược lại, Tam Tôn đã dành sẵn đặc ân, không hề có một niệm xa lìa chúng con.

Thật cao thượng ! Những tâm hồn quảng bác khắp mười phương, vì chúng sanh vô thường vào trong khốn khổ mà miệng vẫn hát khúc tình sen, tay vun chồi hoa giác, dọc ngang lui tới, mà gia tài sản nghiệp vỏn vẹn chỉ hai chữ “tình thương"

Kính bạch chư Tôn Đức,

Phước duyên thay ! Hôm nay chúng con được mang thân người gần gũi Chánh pháp Như Lai, thấm nhuần sự giáo hoá của Tổ Thầy. Càng diễm phúc bao nhiêu chúng con càng bùi ngùi xao xuyến bấy nhiêu, trước cảnh rừng thiền thơm lừng hoa giác chốn an cư mưa trên xác phượng báo mùa Hiếu Hạnh Vu Lan Chánh hội, hoa hồng thắm thâm ân nguồn cội nhớ không nguôi !

Gương hiếu đạo của Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên hãy còn soi sáng lòng người Phật Tử, chúng con làm sao không chạnh nhớ, nghĩ đến Cửu Huyền Thất Tổ, Thất Thế Phụ Mẫu, Đa sanh phụ mẫu, đã quá vãng giữa sông mê, dồn dập biển khổ mênh mông 6 đường luân chuyển tợ thoi đưa, hồn phách biết đâu nương tựa khi nghiệp quả đường mê còn quá nặng, mà đèn trí tuệ chưa soi sáng tỏ.

May mắn thay ! Dấu chân hoá đạo của chư Tôn Đức Tăng già, dập dìu xuôi ngược chẳng từ nan, không quên lời nguyền, tái hiện đàm Hoa, chèo thuyền từ trên dòng sanh tử độ tha, khắp đó đây mờ Trường kiết hạ An cư để duy trì thánh thiện và phát huy chánh pháp. Nơi đây có chân quán và thanh định quán, để mở bày khai ngộ Phật Tánh cho chúng sanh.

Nơi đây có Diệu âm, Phạm âm, cùng với Hải Triều âm ngân vang khắp Thiền môn thanh tịnh, qua dòng suối đạo vị ngọt ngào để làm khuôn vàng thước ngọc đưa chúng con vững bước trên con dường tu tiến giải thoát.

Hôm nay duyên lành vừa hội, việc pháp dâng bày hương giới thơm bay chúng con lắng lòng trong Pháp Hỷ cúng dường, có chút ít tịnh tài, tịnh vật, kính dâng lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni nhập từ bi quán hứa khả nạp thọ và mở lời châu ngọc nhứt cú nhứt kệ cho Cửu Huyền Thất Tổ Thất Thế Phụ Mẫu, Đa sanh Phụ Mẫu dược siêu sanh Phật quốc, hiện tiền Phật tử chúng con,sớm rõ đường lành, tinh tấn tu hành cầu đạo giải thoát .

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức nhủ lòng Từ bi huấn giáo cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trên Chư Tôn đã từ bi hứa khả cho rồi và ban cho chúng con lời pháp nhũ diệu huyền như mưa lành tắm mát tâm hồn Phật tử chúng con, từ đây chúng con nguyện núp bóng Từ quang, sống an vui trong ánh Đạo huy hoàng, hộ trì chánh pháp Như Lai .

Toàn thể Phật tử chúng con đặt trọn lòng thành kính dâng lễ cúng dường.

 

VĂN TÁC BẠCH 49 NGÀY SƯ PHỤ VIÊN TỊCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Kính bạch Giác Linh Tôn Sư,

Ngưỡng bạch Giác Linh Tôn Sư,

Đệ tử chúng con rất đầy đủ phúc duyên được trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni đã thùy từ ai mẫn thương xót, quí Ngài chẳng quản tuổi già sức yếu, đáp lại lời bái thỉnh của chúng con, chấn tích quang lâm đến chùa....để chứng minh và hộ niệm cho giác linh cố Hoà thượng chúng con trong lễ tuần chung thất, với công đức này chúng con vô cùng vui mừng và không sao khỏi xúc dộng với tấm lòng vô ngã vị tha của quí Ngài, đã ban bố cho chúng con niềm khích lệ vô biên, chúng con xin nguyện noi gương cao quý này, để làm phương châm trên bước đường phụng hành Phật sự.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con hằng nghe lời Phật dạy, hữu sanh tất hữu diệt, hữu hình tất hữu hoại, thế sự vô thường, khổ không vô ngã, Thầy chúng con đã ra đi trong định luật vô thường biến chuyển, thân tứ đại hoàn trả lại cho tứ đại, để trở về nơi cõi Phật yên vui, chúng con vẫn biết như thế, nhưng không làm sao ngăn được dòng lệ thảm, cứ mãi tuôn trào lên khoé mắt nghĩ đến ơn Thầy, chúng con chưa đền đáp được. Khi còn sanh tiền, Người đã dạy cho chúng con, mà giờ đây những lời giáo huấn còn văng vẳng bên tai, nhưng thể xác của người đối với chúng con ngàn năm vĩnh biệt .

Rồi từ đây nơi chùa.......vắng bóng Tôn Sư, hàng đệ tử chúng con mất đi sự ảnh hiện cao quí của cuộc đời, như mất đi những gì cần thiết nhứt của đời chúng con, còn đâu hình bóng của Thầy, chỉ còn lại tấm di ảnh trang nghiêm với khói hương trầm nghi ngút. Người đã suốt cuộc đời tận tụy gian lao, không quản xuôi già sức yếu,vì Đạo Pháp, vì chúng con mà không nghĩ đến thân mình chỉ mong sao đoàn Đệ Tử sau nầy tiếp nối tiền đồ hoằng dương Đạo pháp ngày càng được hưng thạnh. Thầy chính là tàng cây Đại thọ che mát cho chúng con.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Để tỏ lòng cảm kính thiết tha đối với chư Tôn Đức đã vì lòng từ mẫn nghĩ đến Giác linh Thầy chúng con mà hộ niệm, từ khi Thầy con tịch cho đến ngày chung thất hôm nay, thật công đức này chúng con xin khắc cốt ghi tâm và không biết lấy gì đền đáp cho cân xứng. Vậy trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh nầy, chúng con xin đem hết lòng thành kính hướng về Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni thành tâm đê đầu lễ lạy, để tỏ lòng tri ân trong muôn một là và chúng con hằng nghe trong khế kinh có dạy:

“Yếu đăng giác ngạn, chỉ tu đàn độ vi biên. Dục chủng phước điền, mạc diệc trai tăng đệ nhứt".

Hôm nay đàn tràng viên mãn, chúng con vâng lời Phật dạy thành tâm thiết lập trai duyên, trước dâng lên cúng dường 10 phương Chư Phật, sau cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, để lập thành công đức, phẩm vật tuy thô sơ nhưng với tấc lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường, nhờ công đức nầy và sức chú nguyện của Chư Tôn Đức, mà Giác Linh Thầy chúng con sớm được Cao Đăng Phật quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức, Tăng Ni Nhập Từ Bi quán Chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức pháp thể khinh an, phước thọ miên trường để tiếp độ chúng con trên bước đường tu học.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Đối với trong buổi lễ thiếu đủ phương tiện mặc dù chúng con hết sức cố gắng, nhưng với khung cảnh chật hẹp không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức thùy từ ai mẫn hỉ xả cho chúng con được trượng thừa công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

VĂN TÁC BẠCH (1OO NGÀY) SƯ PHỤ THỊ TỊCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng mong Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni,

Kính bạch Giác linh Tôn sư,

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Thời gian thấm tháp trôi qua, Thầy chúng con viên tịch, hôm nay đã  đến ngày lễ bá nhật trai tuần, chúng con không sao khỏi bùi ngùi xúc động khi nhìn trên chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni vì lòng từ mẫn không quản tuổi già sức yếu, chấn tích quang lâm nơi đạo tràng...chứng minh và hộ niệm cho Giác linh Thầy chúng con sớm về cõi Phật ngự đài sen.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con hằng nghe lời Phật dạy: Tứ ân rất sâu dày, mà người xuất gia nào cũng mang nặng, trong đó ân Thầy là một, sắc thân chúng con có được đầy đủ là do cha mẹ sanh ra, còn giới thân huệ mạng cũng nhờ Thầy mà được, Thầy đã tiếp độ giảng dạy cho chúng con vững bước trên con đường tu học giải thoát, nào ngờ đâu! Chúng con lại phải chịu mất đi một vị Thầy khả kính đã từng lo lắng chỉ dạy cho chúng con được an tâm tu học.

Rồi từ đây cho đến ngày sau, sau nữa chúng con không bao giờ tìm lại được, chúng con vẫn biết có sanh ắt có tử, có hợp ắt có ly, nhưng làm sao chúng con quên được hình bóng của Thầy. Chúng con nguyện sẽ cố gắng tu hành để đền đáp phần nào công ân sâu nặng và luôn khắc sâu những lời vàng ngọc Thầy đã dạy chúng con.

Kính bạch chư Tôn Đức ,

Ba tháng hạ trôi qua mùa Vu Lan lại đến với lòng người con Phật hàng đệ tử chúng con và Phật tử vâng theo lời Phật dạy: “Hiếu hạnh vi tiên”, và noi gương Đức Mục Kiền Liên thiết lễ kỳ siêu sắm sanh quả phẩm trước dâng lên cúng dường 10 phương chư Phật, sau cúng dường chư Đại Đức Tăng Ni. Phẩm vật tuy thô sơ nhưng với tấm lòng chí thành chí kính như pháp cúng dường.

Nhờ công đức này và sức chú nguyện của chư Tôn Đức, mà Giác linh Thầy của chúng con được cao đăng Phật quốc và cửu huyền thất tổ, đẳng đẳng hương linh quá vãng đồng được thừa tư Tam Bảo lực siêu sanh về tịnh độ.

Giờ đây đàn tràng viên mãn, chúng con xin đem hết tấm lòng thành hướng về chư Tôn Đức và đê đầu lễ tạ, để tỏ lòng tri ân trong muôn một và chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học .

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng toạ,

Đại Đức Tăng Ni Thùy từ ai mẫn chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức .

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH CẦU SIÊU THÂN PHỤ (49 NGÀY)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch.....

Để tưởng niệm đấng sanh thành của chúng con đã vĩnh biệt dương trần về một phương trời xa lạ, hình hài của phụ thân đã vùi sâu rộng lòng đất lạnh hoang vu u tịch chim kêu vượn hú ở bải tha ma, và đành cho đất cát lấp vùi không biết giờ đâu linh hồn phụ thân có thấu hiểu nỗi lòng u buồn của chúng con kẻ đi người ở, kẻ mất người còn âm dương khác nẻo, chúng con vẫn biết có sanh ắt có tử, có hợp rồi phải có tan, nhưng làm sao chúng con quên được người cha đầy tình thương và lo lắng cho các con khôn lớn nên người, đã bao lần tìm chỗ trú ẩn cho con tránh những cơn nắng hạn mưa giông.

Kính bạch Chư Tôn Đức, từ khi thân phụ con đã khuất với nỗi thương nhớ vô biên, nỗi sầu cao chất ngất nỗi nhớ thương không làm sao lu mờ lý trí được, và biến thành một sức mạnh phi thường để ngăn dẹp mọi trở ngại của sóng gió, những ưu tư phiền muộn đó được lắng đọng và lùi dần trong tiềm thức vì sự ra đi của Thân Phụ chúng con đã nói lên được vô thường, một định luật bất di bất dịch của tất cả những ai còn sống trong thế giới, nhất là cùng chung một sự sống tâm linh, chúng con cũng hiểu rằng, người chết đi không phải chăng còn gì nữa mà chi là thay đổi nơi mình đang sống, từ bỏ thân nầy để thọ thân khác, mà thân khác có tốt đẹp hay khổ đau, chi là do phước đức của họ, khi còn sanh tiền hoặc những người thân bằng quyến thuộc tu đạo phước lành mà hồi hướng cho người, để dứt những tiền nghiệp mà vong nhân đã tạo. Như người muốn vượt qua bãi sa mạc mênh mông, nếu không có tư lương ắt người ấy sẽ chết. Cũng vậy nhiều người muốn thác sanh tử một thế giới ô trược, đến thế giới hoàn toàn thanh tịnh, cần có một khối phước đức lớn lao làm hành trang thoái hóa, khối phước đức mà chúng con hồi hướng cho hương linh Thân Phụ, chúng con chỉ biết rải mầm xanh và vun phân tưới nước trên mảnh ruộng, mà ai muốngieo trồng cũng được . Đó là: Phước điền tăng là duyên lành đạo hạnh.

Chúng con xin thành tâm ngưỡng nguyện nương nhờ sức chú nguyện của Chư Đức mà hương linh thân phụ chúng con được tiêu diêu lạc thành.

Ngưỡng mong chư Tôn Đức thùy từ ai nạp khả chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Cầu Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

TÁC BẠCH KỲ SIÊU (49 NGÀY) THÂN MẪU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Kính bạch ......

Hôm nay là ngày cúng chung thất cho Thân mẫu chúng con là bà...Pháp danh..... hưởng thọ...

Chúng con thành kính thỉnh Chư Tôn Liệt vị từ bi hoan hỉ phúng kinh nhứt cú nhứt kệ hầu nhờ công đức tứ chúng như hải, mà hương linh Thân mẫu chúng con được Cao đăng Phật quốc.

Vậy ngưỡng mong chư Tôn Hòa thượng,Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni nhủ lòng thương xót ai lân hứa khả cho hương linh thân mẫu chúng con và toàn thể tử tôn tang quyến chúng con được trượng thừa công đức.

 

TÁC BẠCH KỲ SIÊU (49 NGÀY) THÂN MẪU

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại chứng minh.

Ngưỡng bạch chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, hồi tưởng lại mới ngày nào trong khung cảnh nầy và cũng tại nơi đây, hàng tang quyến chúng con đã phải ngậm ngùi nuốt lệ sầu thương, tim gan quặn thắt để tiển đưa người Mẹ hiền khả kính về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thật là một sự ra đi vĩnh viễn, biền biệt trong cõi hư vô với sự chia tay ngăn cách nầy, chúng con làm sao khỏi âm thầm gạt lệ buồn đau, khi tưởng nhớ đấng sanh thành đã khuất bóng.

Chúng con vẫn biết rằng: “Thế sự vô thường thân người giả tạm, nay có mai không, đổi đời mau chóng, khác nào như bọt nước ghềnh trong giấc mộng” . Nhưng, chúng con đang sống trong vòng đối đãi tương sinh. Vả lại, với bổn phận làm con, làm sao chúng con quên được hình ảnh dịu hiền của Từ Mẫu, người đã từng chịu đựng khổ đau, vất vả nhọc nhằn dãi nắng dầm sương, che chở bảo bọc cho chúng con, từ khi mới lọt lòng cho đến ngày khôn lớn, người đã từng ấp ủ cho chúng con trong những trời đông giá rét và cũng quạt mát cho chúng con trong những cơn nóng bức chói chang trưa hè, đừng hy sinh suốt đời để bảo bọc che chở bồng bế dìu dắt những đứa con thơ trốn thoát những cơn chinh chiến hãi hùng, cùng những làn bom lửa đạn dữ dội chúng con còn nhớ có lần Mẹ phải nằm sát trên mình những đứa con để che chở bom đạn, cũng như gà mẹ úp cánh che chở cho đàn gà con trốn thoát qua đàn dìu hâu ác độc.

Ôi ! Thật là một tình thương cao thượng đậm đà, có một không hai trên thế giới này. Đối với tình thương của Mẹ không biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả cho hết được. Người ta thường nói: “Còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ là mất tất cả”.

Thật vậy! Có sống trong những ngày bất hạnh, thiếu tình thương mới thấy cõi lòng trống rỗng, và một bầu trời không trăng sao, không làn gió thoảng.

Ngưỡng bạch Chư Tôn, Liệt vị,

Để tưởng niệm tình thương, và báo đáp một phần nào công đức sâu đậm ấy, nên hôm nay là ngày tuần chung thất cho Thân Mẫu chúng con. Với tấc dạ chí thành noi theo chí hiếu của Ngài Mục Kiền Liên toàn thể gia quyến chúng con hướng về Tam Bảo và đồng thời chí thành thiết lễ trai nghi, bái thỉnh Chư Tôn Liệt vị từ bi phúng kinh chú nguyện. Thể theo lời bái thỉnh của tang quyến chúng con, Chư Tôn Đức đã thương xót phúng kinh nhất cú nhất kệ chú nguyện cho rồi, với công đức vị tha vô lượng với hạnh nguyện hỷ xả vô biên, nên chư Tôn đức đã bất chấp gian lao kỳ nguyện, chẳng nệ đường xá xa xôi mặc dù với hoàn cảnh hiện tại việc di chuyển rất khó khăn nhưng vì quí vị thương xót chiếu cố đến chúng con, hiện đang là những đứa con bất hạnh đang sống trong cảnh nửa đạo và đời, đã mất đi một tình thương cao quí che chở chỉ giáo thường xuyên cho chúng con.

Đứng trước ân đức thâm tình ấy, thật chúng con chẳng biết lấy chi đền đáp. Giờ đây toàn thể tang quyến chúng con chỉ biết nghiêng mình kính cẩn dâng lên lòng chí thành đảnh lễ và để tỏ chút ít thâm ân vô lượng, hàng tang quyến chúng con có sắm chút ít trai duyên phẩm vật kính dâng lên cúng dường Tam Bảo chứng minh và hiện tiền chư Tôn Hòa Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi mẫn nạp.

Ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng Ni ai lân hứa khả, với công đức nầy mà hương linh thân mẫu chúng con được cao đăng Phật quốc. Đồng thời hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Sau cùng chúng con xin chân thành cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ.

 

TÁC BẠCH THỌ GIỚI

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Truyền Giáo Chư Vị Tổ Sư.

Nam Mô Hiện Toạ Đạo Tràng Thập Phương Thiền Đức Kỳ Lão Đại Tăng Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Già Lam Chơn Đế Hộ Giáo, Hộ Giới Nhất Thiết Thần, Đồng Thùy Chứng Giám.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Chúng con hằng nghe Phật dạy vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi thế gian, mục đích để khai thị cho chúng sanh tỏ ngộ được Phật tri kiến nên nói ra vô lượng diệu nghĩa tám mươi bốn ngàn môn tùy học, tùy tu nhưng nhóm lại không ngoài ba môn học Giới, Định, Tuệ. Song Huệ cần phải có Định mới phát, Định lại nhờ Giới mà sanh, công năng sanh ra giới lại do lòng chí thành lãnh thọ cho nên Giới là 3 môn học là nền tảng của các pháp môn hành các bậc Thánh nhờ giữ giới mà thành Bồ Tát, quá khứ chư Phật cũng do giới mà thành Chánh Giác, hiện tại Bồ Tát nhân lấy giới mà độ sanh, vị lai người tu hành nhân tu giới luật mà được giải thoát.

Cho nên giới Kinh Đức Phật đã dạy:

Giới như đất bằng, muôn  giống lành từ đất mà sanh.

Giới như vị lương y hay trị bệnh tam độc.

Giới như thuyền từ bi có thể độ người qua bể khổ.

Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm  pháp thân

Hôm nay nhân ngày...chúng con đầy đủ duyên lành, cần cầu Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni nhủ lòng từ bi ai mẫn truyền trao giới pháp cho chúng con, ngõ hầu tinh tấn trên bước đường tu giải thoát, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức thùy  từ hứa khả chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

CẢM TẠ SAU KHI THỌ GIỚI

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni .

Đệ tử chúng con pháp danh......với đầy đủ duyên lành xuất gia tu học, nương theo đạo hạnh của Hòa thượng .

Ngày nay vì muốn duy trì tiền đồ đạo pháp, nên quí Chư Tôn Hòa thượng đã mở giới đàn thọ giới tử chúng con lãnh thọ, để tấn tu tam vô lậu học.

Ngày nay giới thể đã được châu viên, chúng con về đây trước đảnh lễ mười phương Tam Bảo, sau kính lễ pháp thân Hoà thượng Bổn Sư.

Kính nguyện Ngài pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu đạo hạnh viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

LỜI HỨA QUYẾT TÂM CỦA TÂN TRỤ TRÌ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch...

Kính thưa...

Hôm nay trong không khí trang nghiên hiền hòa bên đảnh hương trầm quyện tỏa của buổi lễ nhập tự nầy, con hết sức xúc động trước sự hiện diện đông đủ của quí Ngài và quí Phật tử. Đặc biệt là sự hiện diện của Ban Đại Diện Phật giáo, Mặt Trận cũng như Chính quyền địa phương,

Đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho con trên bước đường phụng sự Đạo pháp và phục vụ Dân tộc, tất cả quí vị không quản ngại tuổi già sức yếu, thời giờ vàng ngọc cũng vì tình nghĩa đạo đời, đến đây tham dự đông đủ động viên buổi lễ nhập tự thêm phước báu và tinh thương cao quí, dành lại cho Chùa... chúng con cũng từ buổi lễ này. Con thành tâm đảnh lễ Ban Trị sự Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo quận ...cùng quý Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Cũng từ buổi lễ này, con xin hứa quyết tâm làm tròn nhiệm vụ cao cả sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt

Nam, phụng sự đạo giúp đời với phương châm Đạo Pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, con luôn luôn tinh tấn học tập Kinh Luật Luận cũng như các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, Mặt trận Tổ quốc, ngõ hầu tăng thêm kiến thức phục vụ tốt công tác mà Giáo hội đã giao phó cho con.

Với trọng trách lớn lao, với khả năng yếu hèn, kính mong trên Chư Tôn Thiền đức từ mẫn chỉ dạy cho con trên bước sơ cơ phụng hành Phật sự. Con nguyện cố gắng tinh tấn tu học ngõ hầu đáp lại thâm ân, chiếu cố của tất cả quý vị hiện diện trong buổi lễ hôm nay.

Trước khi dứt lời, tôi thành tâm kính chúc sức khỏe của Đại diện Chính quyền và Mặt trận các cấp hoàn thành tốt công tác trên giao phó.

Con thành tâm kính chúc Ban Đại diện, Ban Trị sự Thành hội, Ban Đại diện Quận, Quý Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức, Tăng Ni cùng toàn thể nam nữ Phật Tử Pháp thể an khang chúng sanh dị độ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TÁC BẠCH LỄ NHẬP TỰ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch ....

Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới bóng huỳnh y rực rỡ của Chư Tăng hòa lẫn mùi hương trầm giải thoát, đệ tử chúng con Phật Tử Chùa... nói riêng và huynh đệ Phật Tử quý bổn tự nói chung xin dâng lên lời tác bạch chân thành mộc mạc đối với ý nghĩa nhập tự hôm nay.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Là Phật tử tại gia chúng con hằng nghe lời Phật dạy:

“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa. Thiền môn hưng thịnh bởi Đàn việt tín tâm.”

Nay Sư cô trụ trì được sự chứng minh của Quý Chư Tôn Đức Hòa thượng, và Ban Đại diện Phật giáo Quận bổ nhiệm Sư cô về ngôi Tam Bảo này để hoằng dương Chánh Pháp. Phật tử chúng con đã được thành tựu, nương theo giới đức thanh tịnh của quý Chư Tôn Đức Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni và đạo hạnh từ hòa của Sư cô trụ trì. Phật tử chúng con sẽ phát tâm Bồ đề kiên cố tinh tấn tu học.

Giờ đây đàn tràng viên mãn, Pháp sự Châu long, thể theo nguyện vọng của chư huynh đệ Phật tử chúng con sắm sanh trai diên quả phẩm thiết lễ trai nghi bạch phật chứng minh công đức, thượng cúng dường 10 phương chư Phật, hạ cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni.

Bởi chư Tăng chính là duyên lành của Đạo mạch là thạch trụ của Thiền môn, với thể tánh không hai của quí Ngài, sẽ kiến lập Toà nhà Phật Pháp, để Phật tử chúng con tu tập và vun bồi vườn hoa chánh tín ngày càng cao thượng hơn lên.

Chúng con xin thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ quý Ngài phước trí nhị nghiêm,Tuệ đăng thường chiếu và thọ mạng miên trường.

Nam Mô chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TÁC BẠCH LỄ VU LAN CẦU SIÊU CỬU HUYỀN THẤT TỔ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Mỗi độ thu sang Rằm tháng bảy.

Chiều xa vang vội tiếng chuông ngân.

Ngày xưa sống lại trong tâm trí

Mỗi một tâm hồn máu trẻ thơ.

Mùa Vu Lan thắng hội đã về với lòng con Phật, hàng Phật tử chúng con nhớ lại ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ để đền đáp một trong tứ trọng ân.

Bóng núi khuất mẹ cha không còn nữa

Lòng tái tê lá  rụng buổi thu về

Cứu cửu huyền nhờ Phật lực từ bi

Tình con gởi trăng tròn ngày tự tứ

Mỗi năm đến ngày mùa hoa sen đua nở, báo hiệu thu về, lòng người con Phật cũng vì mùa báo hiếu mà Phật tử chúng con chạnh nhớ công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hiền đức tạo cho chung con hình vóc hôm nay cùng với ân sư trưởng đã ban sự hiểu biết.

Cây có cội mới trổ cành xanh lá,

Nước có nguồn mới bủa khắp gần xa.

Nhớ ơn hoạn dưỡng Mẹ Cha,

Đê đầu qui mạng Tăng già huyền thâm.

Bao nhiêu gương hiếu hạnh của đấng cha lành đổi lạy đống xương khô. Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả trải bao nhiêu gian khổ dâng bát cơm đầy cho hiền mẫu.

Đây bát cơm đầy nặng ước mong,

Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng,

Đây tình con đọng trong thương nhớ,

Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong.

Nhưng chúng con vì tội nghiệp quá sâu, chướng duyên quá nặng, tình ý buông lung, khiến cho cha mẹ khổ cực khi nuôi nấng rồi lại bao nhiêu ưu phiền khổ nhọc khi tuổi già đã xế bóng, trước lời ăn tiếng nói thiếu lễ độ, cách cư xử mất ca tôn ty, trong đó có hàng Phật tử chúng con, vì vô minh che khuất tánh chân như, chẳng nhớ ơn dưỡng dục sanh thành, nay nghĩ lại càng thêm hổ thẹn rồi chúng con hôm nay liên tưởng đến ngày mai . . . . .

ĐIẾU VĂN TĂNG NI PHẬT TỬ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Kính bạch Giác Linh Cố Hòa Thượng...chùa...

Chúng con xin dâng lên lời phúng điếu kêu than trầm thống này, cảm tưởng chúng con đối trước kim quan Cố Giác Linh Hòa Thượng thiệt là đau đớn vô cùng, trong những phút từ biệt chia ly nầy, đau đớn và đau đớn thật, vì:

Một bóng từ bi vừa khuất dạng

Để lại Thiền quang bức màn u thảm!

Mà cả mọi người cũng đau đớn mến thương. Vì suốt một quãng đời của Hoà thượng đã hiến thân cho đạo pháp phục vụ quần sanh. Đối với Tổ quốc, thì Hoà thượng đã góp một phần công đức lớn qua một cuộc cách mạng thành công, như chúng con được biết. Đối với Đạo pháp thì Hòa thượng nghiễm nhiên là một vị pháp sư tài đức vẹn toàn, rồi bỗng nhiên Hòa thượng tạm gác cà sa khoát chiến bào, làm tròn nghĩa vụ công dân và Tổ quốc. Đến khi đất nước thanh bình Hòa thượng lại trở về lãnh vực tu hành, lèo lái con thuyền chánh pháp, tưởng đâu tuổi thọ còn dài làm sáng tỏ ngọn đuốc thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Hóa duyên kỳ tất, Hoà thượng lại ra đi trên con đường bất diệt để lại cho chúhg con một sự đau buồn vô tận.

Kính bạch Giác Linh Cố Hòa thượng,

Vẫn biết tử sanh trong cõi tạm

Thác là về sanh lẫn đám phù vân

Nllưng hỡi ôi ! Cảnh tử biệt giữa hồng trần

khéo chi lắm khó ngăn dòng tình cảm đó

Nên có câu:

Sơn trung giả hữu thiên niên thọ

Thế sự nan phùng bá thế nhân

Nghĩa là:

Trên núi có cây sống ngàn năm

Trong đời ít có người trăm tuổi

Kính bạch Giác Linh Hòa thượng,

Mặc dù chúng con đang học pháp Phật là pháp xuất thế gian, đoạn diệt những sự đau buồn ái lạc. Nhưng khi mất đi một vị chơn tu khả kính là trụ cột của thiền lâm làm sao khỏi ngậm ngùi thương nhớ. Cho nên cái chết của Hòa Thượng phải nói là:

Ngày ấy sao rơi rụng lá rụng

Tình thương chan chứa khắp trần gian

Một lần nữa, kính bạch Giác Linh Hoà thượng, toàn thể Tăng Ni Phật tử chúng con hết sức đau lòng vì: “Bóng âm dương là mối sầu ngăn cách, khiến ai ai cũng ngậm ngùi ngấn lệ”. Vậy sau cùng, bái xin Giác Linh Hoà Thượng chứng minh cho chúng con và chúng con chỉ có đôi lời cầu siêu thay thế câu kinh tiếng kệ tiễn Ngài đi:

Gạt lòng cố nén sầu bi

Trăm năm cõi Phật nguyện Ngài tiêu dao.

Kính bái.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

LỄ THỈNH KHAI KINH DƯỢC SƯ

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Mỗi độ xuân về, trăm hoa muôn màu đua nở, hôm nay ngày....Bổn tự chúng con có thiết lễ Dược sư Kinh Đàn, Nhiên Dược Tăng tụng Dược Sư kinh, niệm Dược Sư hiện, trong 49 ngày vì lợi ích cho chúng con thoát khỏi 49 hoạch tử. Nay đến ngày hoàn mãn và cũng là ngày khánh đản của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, là một bậc thượng thủ trong vô số Bồ Tát đang giữ gìn kho báu chánh pháp của Đức Phật A Di Đà .

Chúng con một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ Đức Quan Thế Âm thị hiện một trong 32 thân để hoá độ chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, thật diễm phúc cho hàng Phật tử chúng con được Chư Tôn Đức bất từ lao quyện chấn tích quang lâm chứng minh.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con nương tựa gieo trồng phước đức, gia quyến chúng con cùng pháp giới chúng sanh đặng an bình hưng thịnh, phúc thọ gia tăng, mãn báu thân này được sanh về Lạc quốc.

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức thùy từ hứa khả chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

TÁC BẠCH LỄ XUẤT GIA

Nam MôBổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Trước Tổ Đường thanh tịnh, mùi trầm nghi ngút tỏa khắp mười phương, hình ảnh khả kính của Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toa Đại Đức Tăng Ni, đáp lại lời cung thỉnh của con, mà quang lâm đến buổi lễ xuất gia hôm nay.

Thật là một hồng ân cao quí, giờ đây con không biết lấy chi đền lại thâm ân cao cả ấy, con chỉ biết nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quí Ngài được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Theo sự hiểu biết cạn cợt, và lời nói thô thiển của con, kính dâng lên chư Tôn Đức lòng chân thành cảm tạ. Chúng con nghĩ ở thế gian nầy, muôn việc đều khó, không riêng gì việc xuất gia học đạo, nhưng tin tưởng sức hộ trì của Long Thiên Hộ Pháp và oai đức của Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni, trong buổi lễ hôm nay, chứng tỏ cho con giữ vững niềm tin, và con đường thanh lương đưa con đến bờ giải thoát. Hôm nay là ngày vui nhất của đời con, mà cũng là ngày đánh dấu cho suốt đoạn đường, con đến thân vào chánh pháp, con không lường được sự cảm xúc của gia đình con, chính là người đã trực tiếp tạo ra con, nhưng mà hôm nay chứng kiến để thấy, con là sứ giả của Như Lai, lát nữa đây mái tóc xanh sẽ trở thành món quà dành riêng cho dĩ vãng, tuy không trang điểm mà thanh cao, không xa hoa mà diễm lệ, không diễm lệ như ngày cưới mà diễm lệ với các Bồ Tát với thượng nhơn, với toà chánh pháp với sứ mạng cao cả của chư vị ba đời.

Đã sanh về chín phẩm sen.

Mấy tay cũng phải, mấy duyên cũng tròn

Phật như thể mẹ tìm con

Con mà gặp mẹ lại còn lo chi

Lầu vàng đài báu thiếu gì

Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu

Không ơn, không oán, không sầu

Không già không chết, có đâu luân hồi

Từ nay duyên kiếp sạch rồi

An vui tự tại sống đời vô sanh.

Kính thưa Chư Tôn Đức,

Giờ đây con tha thiết khẩn cầu trên Tam Bảo mười phương chư Phật, chư vị Tổ sư và chư Tôn Đức thương xót hàng hậu tấn mai sau, thương chúng con mà các Ngài hoan hỷ tha thứ hết mọi lỗi lầm nếu có, và luôn luôn dìu dắt chúng con trên bước đường tu học.

Nam Mô A Di Đà Phật.

TÁC BẠCH THỌ GIỚI QUI Y

Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni .

Chúng con hằng nghe thuở xưa tại Kỳ Viên Tịch Xá, Đức Thế Tôn mới chế ra giới luật để truyền trao cho hàng nhị thừa Tỳ Kheo giới gồm đủ 5 thiên ấn định các lễ. “Chỉ, trì, khai, giá.” Nơi cội cây Bồ Đề, đấng Từ Phụ đã tụng lại luật nghi, thì giáo thọ hàng thượng thặng Bồ Tát giới gồm đủ 3 trụ, nêu rõ "Tác, phạm, trọng, khinh." Như vậy có nghĩa muốn thâm nhập bản thể vô tướng, phải thực hành các công đức hữu vi, miên cao đăng quả vị thánh nhơn, phải bước lên các cấp thang giới luật. Vì thế, mà bấy lâu nay, chúng con có lòng khát ngưỡng qui y giới, nay đầy đủ duyên lành cần cầu trên chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni, nhủ lòng từ bi truyền trao qui giới cho chúng con, ngõ hầu đền đáp tứ ân và tấn tu đạo hạnh.

Ngưỡng mong chư Tôn Đức thùy từ ai nạp chứng minh cho hàng đệ tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÁNH HẠ VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thật là một niềm an lạc, một nguồn phấn tấn khích lệ trọn vẹn biết bao cho chúng con. Khi mà tất cả những thiện duyên, những thuận cảnh vẫn còn uyển chuyển quanh quẩn bên chúng con trên bước đường mà xưa nay đông tây kim cổ không ai mà không và bái phục. Ấy là con đường đạo hạnh và nhân bản trí huệ vậy.

Kính bạch Thầy,

Chúng con tự quan sát tất cả mọi loài trong vạn hữu, cỏ cây, thú, người, sông núi, non nước, nghĩa là những cái đã có mặt trên thế giới hữu hình này, không vật chi mà không có nguồn gốc phát sinh thành hình của nó, nên người xưa Thánh Hiền nghiệm cái lẽ những vị đó mà nói rằng:

“Vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy”

Thế nên con người gốc ấy là tông môn tông thuộc. Hàng đệ tử chúng con vì thể nhập chân lý, ngàn xưa cổ kinh, cho nên hôm nay hồi tâm phản tỉnh lại chính mình, trên bước đường huân tu học hành, trong đạo pháp với vấn đề "Thâm ân huấn dục" nên có buổi lễ hôm nay giữa không khí trang nghiêm thanh tịnh trọn vẹn nầy.

Ngưỡng bạch Thầy chứng minh.

Nghiệm một phút diều bay cá nhảy

Mới hay rằng ngu lý huyền vi

Với chu kỳ của trời đất, xuân sinh, hạ trưởng thu thâu, đông tàn, tất cả vạn hữu theo thông lệ tuyệt nhiên ấy, nên thấm thoát lần lượt bóng quang âm, Đông lên, Tây tàn nắng thu lại dìm dà rủ dài trên vạn vật, hương thu ngấm đọng trong nội cỏ ngàn cây, gió vàng reo lấm tấm lá khô bay, thoang thoảng đâu đây hương vị trong lành của hoa sen, Với bao tháng qua vùi trong ẩm ướt, nay lại vươn mình trong mặt nước mà phô sắc toả hương, là một người Phật, tử thuần thành dã được hun đúc nuôi dưỡng hằng thường Trong pháp nhủ, nên bao cảnh trí ấy như thầm bảo với chúng con rằng: Ngày báo ân đã đến, mùa báo hiếu thổn thức thương cha nhớ mẹ, ơn dưỡng dục sanh thành.

Kính bạch Thầy,

Là người con Phật và người con có tâm tư về hiếu hạnh thi trong mùa Vu Lan này, khi tiếng chuông chùa ngân nga trầm bông vang nhẹ vào cõi hư vô tịch mịch, và  rót vào lòng chúng con niềm thổn thức thiết tha, báo hiếu tứ ân trong Mùa Đại Lễ.

Lại nữa, Thầy đã từng chiu đựng với hạnh nguyện kiên trì và bản năng thông tuệ với trí huệ minh đăng, không nệ hà với bản tánh trần lao ngu đốn của chúng con, mà truyền trao giáo khuyến những lời vàng, dược chất từ hòa giải thoát. Khi chúng con bị lợi danh thành kiến và những sự lỗi lầm bủa vây, Thầy vẫn điềm đạm không từ mệt nhọc giải chuyên, nhiều và rất nhiều, chúng con không thể dùng tri kiến cạn cợt nầy mà nói lên cho trọn, chúng con chi biết thể nghiệm rằng: Ấy là bản thể và đức hạnh thiêng liêng nhất của Thầy, khi đã gởi trọn đời mình trong Phật Pháp.

Ngày hôm nay niên cao lạp trường, pháp thể của Thầy đã bị soi mòn theo năm tháng, nhưng năng lực kia trí huệ kia đối với con đường đạo pháp, Thầy vẫn uyển chuyển không thôi, chúng con không biết rằng đoàn hậu tấn chúng con mai kia có thể thực hiện được như tấm gương mẫu mực của Thầy hay không “Đó chính là hoài bão mà chúng con hằng đêm thường thao thức”.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hôm nay chúng con cảm nhận hồng ân ấy của Thầy đối với hàng đệ tử tại gia hay xuất gia. Giờ đây với bản tâm thanh định chúng con đê đầu tác lễ dâng lên tất cả lòng hiếu đạo chân thành để mừng ngày khánh thọ niên lạp đạo hạnh của Thầy.:

Ngưỡng mong ân sư chứng minh, chúng con kính chúc tán ân sư, bá niên trường thọ, trí huệ minh đăng, đạo lực hoằng thâm, thân tâm dõng dượt, để con đường tiếp dẫn hậu lai, độ sanh chúng hữu tình về Tây phương. Đến đây xin Thầy hoan hỷ nạp thọ tâm thành khánh chúc và ngưỡng mong Thầy vì tình Đạo, nghĩa đời, tình Sư nghĩa Đệ mà hứa khả cho chúng con. Để mai nầy, những ngày xuân lại, hạ đến, chúng con lại tiếp tục làm cái nghĩa cử thiêng liêng báo hiếu tốt đẹp này, để hàng môn nhơn Đệ tử chúng con được tràn đầy công đức trong những ngày Vu Lan thắng hội.

Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Đại Chứng Minh.

TÁC BẠCH TRAI TĂNG

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh.

Kính bạch chư Tôn Đức Hoà thượng Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni

Là người con Phật, lấy hạnh hiếu làm đầu, với ân đức sanh thành, làm con phải có hiếu, suốt cuộc đời của song đường chỉ lo cho con và vì con, dù cho phải tạo bao nhiêu tội ác Với công đức cao dày của Mẹ Cha như thế, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân xứng.

Phật có nói: Công đức vun trồng, công đức hưởng,phước duyên bồi đắp muôn thiện nghiệp, ác nghiệp lần giảm.

Chúng con vâng lời Phật dạy, thiết tha cầu thỉnh Chư Đại Đức Tăng Ni câu hội về đây, phúng tụng kinh văn cầu siêu. Giờ đây đàn hoàng sắp viên mãn. Chúng con thành tâm sắm chút trai duyên dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, cũng như hiện tiền Đại Đức Tăng Ni. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng con được trượng thừa Phật lực, xả ly huyển cảnh, thỉnh Phật Pháp âm, vô sanh tốc chứng, hiện tiền gia quyến chúng con cùng pháp giới chúng sanh, thiện căn tăng trưởng, chánh pháp được phụng thừa phước duyên sung mãn.

Ngưỡng mong Chư Đại Đức Tăng Ni nạp thọ chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

TÁC BẠCH THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch...

Chúng con pháp danh.....hữu duyên hữu phước sanh được làm người, nhưng đang sống trong cảnh đời ngũ trược nhiều đau khổ, quanh năm cư lăn lộn trong bả lợi nguồn danh, lăn lóc theo con đường vật chất, màn vô minh che phủ cả thời gian này, thật khó mà xuất đầu lộ diện, thấy được cảnh giới quang minh, cứ mịt mờ trong đêm trường mộng ảo.

Nhưng chúng con nhờ có chút thiện căn, nên sớm được quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, làm con Phật gần gũi Chư Tăng, được nghe giáo lý ít nhiều, chúng con cũng nhận thức được cõi đời là đau khổ, chỉ có Đức Phật là đấng cha lành, hay cứu khổ ban vui cho nhân loại, chỉ có giáo lý Phật dạy cho người tu hết khổ, và chỉ có phúc duyên tu hành xuất gia mới mong giải thoát được, nhưng chúng con vì nghiệp chướng còn nhiều, gia quyến ràng buộc, chưa có thể xuất gia tu hành, nhưng nếu chần chờ sợ cảnh vô thường chẳng hẹn tuổi già, hôm nay đầy đủ thiện duyên chúng con câu hội về Đạo Tràng...

Trong tâm tha thiết cầu Hòa Thượng và chư Đại Đức Tăng nhủ lòng thương xót chung con, mà đăng đàn truyền trao Bát Quan Trai Giới cho chúng con để tu hành tinh tấn. Nhờ đó mà chúng con được nứt rễ thiền na đơm bông trí huệ tương lai được giải thoát cõi phong trần tâm linh được vãng sanh cực lạc.

Kính mong Thượng Toạ và Chư Đại Đức Tăng từ mẫn hứa khả cho Phật Tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam mô A Di Đà Phật.

THỈNH TĂNG AN VỊ KỲ SIÊU

Nam Mô A Di Đà Phật .

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni .

Hôm nay ngày... tháng....năm....trong ánh hào quang rực rỡ của Tam thế chư Phật.Trước thềm Bửu Toà trang nghiêm, gia quyến chúng con đốt nén tâm hương, cúi xin tuyên lời cáo bạch.

Thể theo nguyện vọng của gia đình phật tử chúng con muốn nhờ Đức lực của chư Tôn Hoà thượng chú nguyện cầu siêu hầu báo đáp công ơn sanh dưỡng của từ thân.

Kính cung thỉnh Hoà thượng......vào lúc....giờ, ngày...năm...(nhằm ngày....tháng...năm.....)

Từ mẫn quang lâm đến....số....đường...để chứng minh lễ cúng dường và ban phước lành cho Phật tử chúng con được ân triêm công đức

Kính lễ Hòa thượng.

THIỆP MỜI

Nam MôA Di Đà Phật.

Kính thưa quý Phật tử thiện tín nam nữ. Nhờ hồng ân chư Phật, sự hộ trì chư Tôn Đức Tăng già, sự đóng góp của thập phương bổn đại đức đạo đệ tử gần xa và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương. Hôm nay ngôi Bảo tháp của Hoà thượng viện chủ chùa...được hoàn thành, tôn trí trang nghiêm.

Nhân ngày lễ khánh thành ngôi Bảo Tháp thay mặt môn nhân pháp quyến trân trọng kính mời Phật Tử .....nhín chút thời giờ quý báu quang lâm đến chùa .... số...đường...phường... quận.....tham dự Đại lễ khánh thành ngôi Bảo tháp được tổ chức vào lúc... ngày ....tháng... năm....(nhằm ngày .... tháng ... năm ......)

Sự hiện diện của quý Phật tử giúp cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm long trọng.

Rất mong được đón tiếp quý Phật tử.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát .

TP.HCM ngày...tháng ...năm...

TM.môn nhân đệ tử

Trụ trì chùa.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH NGÔI BẢO THÁP

Ngày.....tháng...năm...) (nhằm ngày .... tháng .... năm.... )

- 6 giờ Phật tử tề tựu

- 7 giờ cung thỉnh Chư Tôn Hoà thượng. Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni

- 7 giờ 30 tiếp đón quý quan khách và chính quyền

- 7 giờ 40 lễ thỉnh BTS THPG TP.HCM

- 8 giờ cử hành lễ khai mạc.

PHẦN KHAI MẠC GỒM CÓ

1 - Niệm Phật cầu gia bị

2- Tuyên bố lý do buổi lễ. Giới thiệu thành phần tham dự

3- Diễn văn khai mạc của Ban tổ chúc

4- Dâng hoa cúng dường

5- Báo cáo kết quả tiến trình thi công

6- Cảm tưởng của Phật tử

7- Phát biểu của Ban Tôn Giáo Chính Quyền Quận

8- Dạo từ của Hội Đồng chứng minh

9- Lời cảm tạ của Ban tổ chúc.

CHƯƠNG TRÌNH PHẦN II

Nghi thức cắt băng khánh thành có chương trình riêng.

 

THIỆP THỈNH CHỨNG MINH LỄ BẾ MẠC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni. Nhờ hồng ân Tam Bảo, lớp học giáo lý tại chùa...được sự hổ trợ của quí Phật tử đến nay đã tròn 3 năm với chương trình sơ đẳng đã tạm hết, chúng con đã được cho phép của Hoà thượng chúng con, tổ chức lễ bế giảng vào ngày...tháng...năm...(nhằm ngày ... tháng...năm... (nhằm ngày ... tháng...năm..âl)

Chúng con thành tâm bái thỉnh...từ bi hoan hỷ dành thì giờ quí báu chấn tích quang lâm đến chùa...vào lúc...giờ, ngày ....tháng...năm....cùng ngày trên chứng minh cho buổi lễ được thừa tư công đức, thành tựu viên mãn.

Ngưỡng mong Hoà thượng từ mẩn hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức, đồng thời cũng là một phần thưởng vô giá đối với chúng con.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

LỄ ĐÁP TỰ TỨ VÀ THỌ NHẬN

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật.

Xin đại diện mười phương Phật bảo,

Chúng Tăng, Ni khấn đảo thành tâm

Cầu xin Phật bảo chứng minh,

Chứng cho bá tánh phước tâm vô lường.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhứt Thiết Tôn Pháp.

Xin đại diện mười phương Pháp hiến,

Chúng Tăng Ni cầu nguyện chơn kinh,

Cầu xin Pháp bảo chứng minh,

Phước lành hồi hướnng chúng sanh vô thượng.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhứt Thiết Hiền Thánh Tăng.

Xin đại diện mười phương Tăng giới

Chúng Tăng hồi hướng hhởi tịnh thanh

Cầu xin Tăng Bảo chứng minh

Chúc cho bá tánh kết thành thiện căn.

Hồi phước Đức Tăng, Ni phú chúc,

Nguyện nhân sanh hạnh phúc an lành,

Cầu cho Thất tổ siêu sanh,

Cửu huyền chứng đắc về thành lạc bang.

CẢM TƯỞNG CỦA KHÓA SINH BUỔI KHAI MẠC KHÓA HẠ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh

Kính thưa Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc và Chánh Quyền các cấp .

Kính thưa Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật Tử,

Dù đã 25 thế kỷ trôi qua, mỗi năm vào độ Phật Đản về chúng ta vẫn như nghe vang vọng đâu đây, tiếng chân hoằng pháp của Đức Phật, lời vàng ngọc của cha lành muôn thuở và nó vẫn là chất liệu cần thiết cho nhân loại ước mơ tìm cầu suốt mặt bằng không gian và chiều dài thời gian. Chúng ta ở vào thời điểm mà chất xám được đánh giá là quý báu nhứt cho nhân loại đi lên nhịp nhàng với lời dạy ngàn xưa của Đức Phật:

"Duy tuệ thị nghiệp”.Hãy lấy trí huệ làm sự nghiệp đời mình. Trí. tuệ là lý tưởng của chư Phật, trí tuệ là con đường đi lên thế giới đại đồng, có trí tuệ mới vượt thoát những vọng tưởng sai lầm mới ra khỏi những vô minh truyền kiếp, có trí tuệ mới tạo nên một thiên đường trần thế. Có trí tuệ mới xoá bỏ mọi hờn oán, tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm, mở rộng lòng chào đón cả trời xuân thanh bình bất tận. Lý tưởng cao siêu của hàng Tăng giới là phát huy trí huệ mãi mãi không ngừng.Vì thế nên hằng năm Tăng Ni khắp mọi nẻo đường hành đạo quay về Tòng Lâm, Thiền viện. Tịnh nghiệp đạo tràng để Kiết hạ An cư. Tu nghiệp trong 3 tháng để kiểm lại phương pháp hoằng truyền, bồi dưỡng trí tuệ sung mãn, phát huy sáng kiến độ sanh cho khế hợp chân lý và trình độ quần chúng.

Truyền thống Kiết hạ An cư là một truyền thống không thể thiếu được của hàng Tu sĩ xuất gia, hiến mình cho chánh pháp phục vụ chúng sanh.

Ta có bổn phận phải diệt dục vọng si mê và pháp triển tình thương trí tuệ. Nghĩa là nâng cao phần thanh khiết của mỗi con người, nơi nào có tình thương và trí tuệ bừng nở, thì nơi ấy có hạnh phúc an lạc.

Kinh thưa quí vị,

Năm nay chúng tôi lại được sự lãnh đạo ưu ái của Giáo hội, Tổ đình chùa.... mang mục đích trau dồi chư Tăng Ni. Đường lối của Giáo Hội và trách nhiệm của tu sĩ trước hiện tình đất nước thăng hoa, với chánh sách tự do tín ngưỡng bảo vệ nền Tôn giáo dân tộc.

Với sự tận tình giúp đỡ của Đảng và nhà nước, với sự tận tâm hướng dẫn đời sống tâm linh của Giáo Hội, với sự giáo dục tận tình của ban Giảng huấn, với sự cúng dường vật thực suốt 3 tháng của Phật tử hảo tâm,và nhứt là với sự bảo vệ Chánh quyền địa phương.

Khoá sinh Tịnh nghiệp Đạo tràng chùa... quyết târn thực thi phương châm của Giáo Hội đề ra: “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội” một cách hài hoà dế ánh sáng trí tuệ của Phật được truyền lưu mãi mãi, để dân tộc thấm nhuần nếp sống Đạo hạnh tình thương muôn đời .

Kính thưa quí vị.

Lời nói sau cùng của chúng tôi là niềm tri ân sâu xa đối với Đảng, Nhà Nước, Giáo Hội Mặt trận Tổ Quốc, Chánh quyền , Ban Giảng huấn và hàng Phật tử hổ trợ.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. 


Source: quangduc.com

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch