PG & Thời đại
(PGVN)
Bến Tre: Thông báo Tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2562 - DL.2018
01/02/2018 19:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre thông báo tổ chức Đại giới đàn Từ Phong tại chùa Viên Minh (P2, TP.Bến Tre), từ ngày 23 đến 26/04/2018 (08-11/03/Mậu Tuất).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Trị sự PG tỉnh Bến Tre 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 31 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2562 – DL.2018
-----o0o-----

Kính gửi: 

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh/thành
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị hội, thành hội
- Tăng ni trụ trì các tự viện trực thuộc tỉnh Bến Tre

- Căn cứ Công văn số 031/CV.HĐTS ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, v/v cho phép Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Đại giới đàn Từ Phong 2018.

- Căn cứ kết quả phiên họp Ban Trị sự và Ban tổ chức giới đàn ngày 10 tháng 12 năm 2017 nhằm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2562 số 09/KH-BTS ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre thông báo:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN:
1. Thời gian:

Tiến hành 04 ngày, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 năm 2018 (Nhằm ngày 08 - 09 -10 - 11 tháng 3 năm Mậu Tuất).

2. Địa điểm:

- Giới đàn Tăng: chùa Viên Minh, phường 2, Tp.Bến Tre.

- Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân, phường 6, Tp.Bến Tre.

II. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:
1. Về mặt Giáo hội:

a/ Đối với giới tử trong tỉnh Bến Tre thực hiện quy định tại điều 34 và 35 Chương VII: Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN như sau:

- Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải đủ tiêu chuẩn:

+ Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

+ Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

+ Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

+ Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất 2 năm.

+ Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.

+ Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

- Thọ giới Sa di, Sa di Ni phải đủ tiêu chuẩn:

+ Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

+ Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

+ Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

+ Xuất gia tu học ít nhất 2 năm, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

+ Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp Phổ thông Cơ sở hoặc tương đương.

+ Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

- Thọ giới Thức xoa ma na phải đủ tiêu chuẩn:

+ Tuổi đời từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

+ Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

+ Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

+ Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất 2 năm.

+ Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp Phổ thông Cơ sở hoặc tương đương.

+ Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

b/ Đối với giới tử ngoài tỉnh, ngoài việc thực hiện quy định tại điều 34 và 35, còn phải thực hiện quy định tại điều 36 Chương VII : Nội quy Ban Tăng sự Trung ương: phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, Chánh quyền nơi đi và nơi đến.

2. Về mặt Nhà nước:

Việc thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di, Sa di Ni phải được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đăng ký với UBND tỉnh theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

III. HỒ SƠ GIỚI TỬ:

1. Hồ sơ giới tử gồm có:

- 03 đơn xin phát nguyện thọ giới có ý kiến chấp thuận bổn sư hoặc y chỉ sư, ý kiến chấp thuận của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện (giới tử trong tỉnh; ý kiến giới thiệu của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- 03 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

- 03 bản sao đơn xin xuất gia đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni.

- 03 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo.

- 03 bản sao chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni.

- 03 bản sao chứng điệp Sa di Ni đối với giới tử thọ giới Thức xoa ma na.

- 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương có thị thực đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni dưới 30 tuổi tính theo khai sinh.

- 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp Phổ thông Cơ sở hoặc tương đương có thị lực đối với tử thọ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na dưới 30 tuổi tính theo khai sinh.

- 04 tấm ảnh màu (3x4).

2. Phát hồ sơ:

- Thời gian: kể từ ngày ra thông báo này.

- Địa điểm:

+ Giới tử ngoài tỉnh liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, hoặc liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện mà mình hiện đang đăng ký sinh hoạt tu học trong danh bạ tăng ni (nếu có).

+ Riêng giới tử là tăng ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến tre liên hệ nhận hồ sơ giới tử tại Văn phòng Ban giám hiệu, đơn xin thọ giới do Ban giám hiệu giới thiệu thay bổn sư/y chỉ sư có xác nhận của BTS, sơ yếu lích lịch của các giới tử này do BGH xác nhận.

+ Giới tử có thể tải hồ sơ về từ www.phatgiaotinhbentre.vn

3. Thu hồ sơ:

Giới tử trong tỉnh nộp hồ sơ tại văn phòng BTS huyện/thành phố mình tu học, khi nộp mỗi một bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng) cho Ban tổ chức giới đàn, hạn chót là hết ngày 16 tháng 4 năm 2018 để Ban Thường trực Ban Trị sự duyệt xét phân loại giới tử.

Hồ sơ giới tử ngoài tỉnh nộp tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, khi nộp mỗi bộ hồ sơ đóng góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng), hạn cuối là hết ngày 16 tháng 4 năm 2016.

IV. KHẢO HẠCH:

- Nội dung khảo hạch theo đề cương ôn thi của Ban tổ chức (đính kèm đề cương).

- Phải thuộc và hiểu nghĩa hai thời công phu.

- Phải thuộc và hiểu nghĩa 4 quyển luật trường hàng.

- Thời gian khảo hạch quy định tại chương trình của đàn giới: 07h30 sáng ngày 24 tháng 04 năm 2018 (ngày 09 tháng 03 năm Mậu Tuất).

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIỚI TỬ:

- Giới tử phải có mặt tại đàn giới vào buổi sáng ngày 23 tháng 04 năm 2018 (nhằm ngày 08 tháng 3 năm Mậu Tuất) để chuẩn bị các thủ tục nhập đàn giới như xem danh sách được thọ giới, nhận phiếu báo danh…

- Trong thời gian 4 ngày từ 23 đến 26 tháng 4 năm 2018 (tức ngày 08 đến ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất) diễn ra đàn giới, giới tử không được vắng mặt, không được phép của Ban tổ chức, giới tử không được tự ý rời khỏi giới đàn, nếu vi phạm thì không còn là giới tử tại đàn giới.

- Đem theo đồ dùng cá nhân, y hậu, tọa cụ, bình bát, đãy lượt nước tùy theo giới mình xin lãnh thọ. Y hậu hay lễ phục phải đúng theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự.

VI. ĐÓNG GÓP CÚNG DƯỜNG:

Ban tổ chức kêu gọi sự hiệp lực nhiệt tình ủng hộ của Chư tôn đức tăng ni, các tự viện, quý phật tử và nhất là các tự viện có giới tử xin thọ giới.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện/thành hội trong tỉnh tích cực vận động sự ủng hộ tịnh tài tịnh phẩm cho Ban tổ chức đàn giới thành tựu một sự kiện phật sự quan trọng này.

Trên đây là thông báo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức Đại giới đàn Từ Phong PL.2562 - DL.2018, rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lãnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn truyền giới do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức.

Kính chúc quý Ban, Chư tôn đức tăng ni trong và ngoài tỉnh cùng chư vị giới tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý.

 Nơi nhận:
- Như kính gởi
- UBND – UBMTTQVN Tỉnh Bến Tre
- Ban tôn giáo (Sở nội vụ) tỉnh Bến Tre
- Phòng nội vụ các huyện/thành phố
- Phòng PA 88
- Lưu Vp
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẾN TRE
TRƯỞNG BAN KIÊM TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ


(đã ký)
HT. Thích Nhựt Tấn

phatgiao.org.vn

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch