Các cấp độ giới pháp
10/03/2011 02:10 (GMT+7)
Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Ðức Ðạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, sang hèn. Những đệ tử được Thế Tôn hóa độ, do căn cơ trình độ, tuổi tác, giới tính bất đồng, vì thế được chia thành 7 nhóm và được gọi là 7 chúng đệ tử của Phật.
Bát quan trai giới
09/03/2011 03:49 (GMT+7)
Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ). Chữ "Quan" là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ "Trai", tiếng Phạn là Posadha, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ (12 giờ trưa) không được ăn nữa. Vậy "Bát quan trai giới" là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ

Những khái niệm cơ bản về Luật
31/12/2010 10:54 (GMT+7)
Trong Phật giáo từ đâu có luật? Đó là từ khi có xã hội loài người, có tích lũy, có tư hữu, thì có cạnh tranh và dẫn đến là có luật.
Giữ giới là sự tôn vinh con người và cuộc đời
27/11/2010 02:08 (GMT+7)
Chúng ta đều biết Năm Giới (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa) và Mười Điều Thiện (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều – chẳng hạn nịnh bợ đâm thọc, không nói lời xấu ác, không nói lời thêu dệt, không tham dục, không sân hận, không tà kiến).

Lược Thuật Đại Giới Đàn
19/11/2010 23:59 (GMT+7)
Từ lúc ánh sao mai tỏa sáng, Đức Thế Tôn chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề nơi vườn Lộc Uyển, thuyết Tứ Thánh Đế độ năm anh em Kiều Trần Như, Phật Pháp Tăng Tam Bảo hiện hữu trên thế gian trải qua hơn 2500 năm tồn tại và phát triển. Phật Giáo đã trở thành một trong ba tôn giáo lớn trên Thế Giới và có sự ảnh hưởng rất lớn trong xã hội loài người từ văn hóa tinh thần đến vật chất
Giới là nền tảng con đường thanh tịnh
19/11/2010 00:12 (GMT+7)
Giới là gì? Ðó là các pháp khởi từ tư tâm sở (cetanà) hiện hữu nơi một người từ bỏ sát sinh,v.v. hay nơi một người thực hành viên mãn các học giới (vatta). Vô Ngại Giải Ðạo (Patisambhidà) nói: "Giới là gì? Có giới là tư tâm sở (cetanà), có giới là các tâm sở, thọ, tưởng và hành (gọi chung là cetasika), có giới là sự chế ngự, có giới là không vi phạm".

Đạo Đức Phật Giáo Và Giới Luật Cho Người Tại Gia
18/11/2010 07:03 (GMT+7)
Quan điểm Phật giáo về đời sống đạo đức của người tại gia là một chủ đề rộng lớn được đề cập rất nhiều trong những lời dạy của đức Phật. Hiện nay có rất nhiều người băn khoăn về vấn đề đạo đức nói chung, có thể vì đạo đức đang trên đà truợt khỏi sự quan tâm và cách cư xử của nhiều người một cách nhanh chóng.
Giới luật và Phật giáo ngày mai
11/11/2010 22:42 (GMT+7)
Bài viết chủ yếu đứng trên góc độ giới luật, thảo luận sự ảnh hưởng đối với vấn đề thịnh suy của Phật giáo. Nhìn từ hiện tại thực tế sinh hoạt của Tăng đoàn, chúng ta ôn lại quá khứ, dự đoán cho sự phát triển trong tương lai, suy nghĩ về chúng xuất gia đối với trách nhiệm giữ gìn trọng trách thiêng liêng này.

Bát chính đạo với năm giới quý báu
03/11/2010 01:07 (GMT+7)
Từ Chính kiến và Chính tư duy, đức Phật thấy rõ trong mọi sự hiện hữu, không có sự hiện hữu nào là sự hiện hữu đơn thuần, mà chúng hiện hữu trong sự tương quan duyên khởi. Nghĩa là trong sự hiện hữu tương quan ấy “cái nầy sinh khởi, thì cái kia sinh khởi; cái nầy hủy diệt, thì cái kia hủy diệt”.
Hòa bình trong năm giới
27/10/2010 05:51 (GMT+7)
Bất bạo động của Gandhi lấy cảm hứng không ít từ Phật giáo. Sau đây chúng ta khảo sát bất bạo động, không hiếu chiến, hòa bình trong Năm Giới căn bản của một con người. Tổng quát, Năm Giới là sự không làm hại, không bạo động, không gây khổ đau thấm nhuần nơi thân khẩu ý. Một thân khẩu ý không làm hại, không gây khổ đau là một thân khẩu ý từ bi.

Giới luật là nguồn sinh lực của Tăng già
25/10/2010 03:48 (GMT+7)
Để bảo hộ sự thanh tịnh, hòa hợp trong Tăng  đoàn và giữ gìn bản thểTỷ kheo không cho hư hủy đồng thời để tránh sự chê bai của người thế tục, tránh gây mất niềm tin Tam bảo của tín thí, Đức Phật đã tuyên bày giới luật.
Kết Giới Những Nét Chung Và Khác Biệt Của Trai Đàn Với Giới Đàn ( tiếp theo)
30/09/2010 06:16 (GMT+7)
Đàn tràng Chẩn tế kết giới để lập nên một thế giới mới trên quan niệm này. Khi thượng sư nhiễu đàn kết giới thế giới được hình thành, để cho thế giới hóa thành Tịnh độ thượng sư phụng thỉnh Ngũ phương Như Lai nhập đàn.

Kết Giới Những Nét Chung Và Khác Biệt Của Trai Đàn Với Giới Đàn
28/09/2010 22:43 (GMT+7)
Trãi qua hơn 2500 năm từ lúc Đức Thích Tôn thành đạo, chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn, ngài Ca Diếp cùng 500 vi A La Hán kết tập, Đức A Nan trùng tuyên Kinh Tạng, ngài Ưu Ba Li trùng tuyên Luật Tạng
Giữ giới là lựa chọn tự do
14/09/2010 22:13 (GMT+7)
Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”.

Giữ giới là sự tôn vinh con người và cuộc đời
13/09/2010 21:41 (GMT+7)
Chúng ta đều biết Năm Giới (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa) và Mười Điều Thiện (không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều – chẳng hạn nịnh bợ đâm thọc, không nói lời xấu ác, không nói lời thêu dệt, không tham dục, không sân hận, không tà kiến).
Sự tích Giới Luật
07/07/2010 03:48 (GMT+7)
Phân loại theo các việc cần phải cấm chỉ không được làm (chỉ trì) hoặc cần phải làm (tác trì) thì có bảy nhóm như trên, gọi là "Bảy tụ", cũng như những chương, điều được nêu trong bộ luật hình sự ở đời. Những việc Phật cấm chỉ không được làm, nếu làm thì phạm, gọi là "chỉ trì tác phạm" như giới sát đạo dâm vọng v.v.

Năm giới cấm căn bản của Phật tử tại gia
20/05/2010 02:30 (GMT+7)
Năm giới cấm là những điều đạo đức căn bản ban đầu của người Phật tử tại gia, là bước khởi đầu khi phát tâm thọ trì Tam Quy và cũng là đặt những dấu chân căn bản đầu tiên trên con đường học Phật và tìm cầu giải thoát. Người hành trì năm giới sẽ đem lại lợi lạc cho chính mình cũng như gia đình và xã hội.
Giới thiệu về Tạng Luật
17/05/2010 09:54 (GMT+7)
Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó, chủ yếu đề cập đến các tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy.

Lời cảnh giác và khích lệ của Thiền sư Quy Sơn
27/04/2010 03:06 (GMT+7)
Vì nghiệp duyên còn đó nên mới có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao khỏi được hệ lụy? Tập hợp do di thể của cha mẹ, nương vào các điều kiện khác mà hình thành, thân thể này tuy được bốn yếu tố là đất, nước, không khí, và sức nóng hộ trì nhưng vì những yếu tố này lại lắm khi xung khắc với nhau cho nên trong chúng ta không ai thoát khỏi được cái vô thường, cái già và cái bệnh.
Năm giới một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc
26/04/2010 02:05 (GMT+7)
Đối với chúng ta, những người Phật tử, xuất gia hay tại gia, tu tập điều thiện, chính là giữ giới. Đối với người tại gia, là giữ năm giới và đối với người xuất gia, là giữ mười giới, 250 giới, hay hơn nữa. Nhưng đối với toàn thể những người Phật tử tại gia hay xuất gia, năm giới là căn bản, là mức đạo đức tối thiểu cho một con người, dù là Phật tử hay không, sống xứng đáng là con người, có nhân cách, có nhân phẩm.

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 [2] 3  
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch