Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 22

TILOPA, Kẻ xuất thế

 

Con chim ấy ngụ trên núi Tu Di

Dường như nó được làm bằng vàng

Bậc trí giả biết rằng

Năng lực thanh tịnh là tất cả

Nên ngài từ bỏ thế giới vật chất

Ðể bước vào cảnh giới Niết-bàn.

 

Tilopa vốn là quốc sư  của xứ Visnuagar vào thế kỷ thứ 10,ngài rất được Vua và triều đình tôn kính.Nhưng ngài tỏ ra chán chường những biệt đãi của nhà vua ban .Ngài thường bảo: “Ðời ta thật vô nghĩa!” Sau đó ngài xin từ chức quốc sư nhưng triều đình không thuận.Cuối cùng ngài phải âm thầm ra đi.

 

Rời triều đình trong một đêm khuya,Tilopa đi về vùng Kanci,trú thân nơi một bãi tha ma hẻo lánh.Ngày đi khất thực,đêm về tu tập thiền định bên cạnh những thây ma.Ðại sư Tilopa thường cho rằng thế gian ô trược này chính là cõi thanh tịnh của ngài.