Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 28
DHOBIPA
(Người thợ giặt)

 

Chẳng biết từ thuở nào

Ta từng giặt sạch bao vết bẩn

Nhưng không thể nào giặt than đen thành than trắng

Chỉ có giáo pháp của chân sư mới gột rửa tâm ta.  

Thuở nọ,tại vương quốc Pataliputra có một gia đình làm nghề giặt ủi.Một hôm anh thợ giặt đang bận bịu với công việc thường ngày thì một nhà sư Du-già chợt đến để khất thực.Anh thợ trẻ dù đang bận rộn cũng tỏ ra hoan hỷ cúng dường vật thực cho vị sư, đồng thời hỏi nhà sư có cần giặt hộ thứ gì không.Sư bèn đưa ra một mẩu than:

-Hiền hữu có thể giặt tẩy cái này chăng?

-Thưa ngài,tôi không thể làm cho cục than đen thành trắng được.

-Hiền hữu nói chí phải.Cũng thế,không thể dùng thứ gì để tẩy sạch vết nhơ trong tâm.Nhưng ta có một bí quyết chỉ cần giặt một lần là tinh khiết mãi mãi. 

Nghe sư nói thế,người thợ giặt lấy làm vui mừng khẩn khoản xin sư truyền cho bí quyết ấy.

Sư làm phép điểm đạo rồi truyền phép Tam Mật (Mật ấn,Mật chú và Mật tưởng) cho chàng.Trải qua 12 năm tu tập,dùng Mật ấn (Mudra) để thanh tịnh thân,dùng Mật chú (Mantra) để thanh tịnh khẩu.và dùng mật tưởng(Samadhi) để thanh tịnh ý,người thợ giặt chứng đắc thần thông Ðại Thủ ấn (Mahamudra).

Sư dạy:

Nước Hoả Aán tẩy trừ thân nghiệp

Nước Chân ngôn tịnh hoá khẩu phàm.

 

Từ đó trở về sau,ai đưa giặt thứ gì,người thợ trẻ đều giặt sạch một cách nhanh chóng, và lạ thay,vật ấy không hề bị vướng bẩn trở lại,khiến mọi người lấy làm ngạc nhiên. Mãi về sau,mọi người mới phát hiện ra người thợ giặt ấy đã chứng Thánh và thường được người gọi là Chân sư Dhobipa.^