Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 23

CATRAPA,  Hành khất gặp may

 

Bất cứ cái gì mà nhà Du-già nhìn thấy

Ðiều hiển lộ giáo pháp của Chân sư.

Tất cả.

Mà người nhìn thấy là thật thể bất sinh

Thực thể bất sinh là vị Ðạo sư cao cả nhất

Vô tư là cách nhận biết “không hai”.

Bởi thế,đức lành hay thói xấu cũng là một.

 

Catrapa vốn là một hành khất nhưng lúc nào trên lưng cũng mang theo một số kinh sách.Một ngày nọ,ngài tình cờ do phước duyên gặp được một nhà sư  thông thái khai thị tri kiến giải thoát và truyền cho pháp thuật.

 

 Sư nói:

                                    Xấu ác bởi vô minh

                                    Thân này do nghiệp trước

                                    Hiện tại tức vị lai

                                    Năng nổ tu thiền định

                                    Thời chứng trong đời nay.

 

Nghe thoáng qua bài kệ,Catrapa không hiểu được ý. Sư bèn giảng:

-Sai lầm là do không có tri kiến. Thiếu tri kiến thì tà vạy trong tâm khởi lên.Tâm tà vạy khởi lên dẫn theo hành động sai lầm. Cứ thế mà xoay chuyển sâu vào ác nghiệp. Chỉ có thực chứng các pháp vốn hư huyền,duyên sanh mà có,tu tập thiền định vào Tam-ma-địa thời mới hết sai lầm. Lại thấy chúng sanh trôi lăn trong sáu nẻo mà khởi tâm thương xót,dùng Bi quán mà phổ độ.Nhưng không để tâm hướng về quá khứ, vướng mắc ở hiện tại,trù tính về tương lai.Khổ lạc vốn do tâm sinh.Tu tập miên mật lâu ngày thời Phật tính tự hiển lộ.

Catrapa lưu lại Sendhonagra để tu tập thiền định,sau 6 năm ngài đắc thần thông Ðại Thủ Aán.