Chư Phật-Thánh hiền
Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật
30/11/2014 20:11 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".

Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.

HT. Thích Thiện Hoa Nam mô Phổ Quang Phật

Nam mô Phổ Minh Phật

Nam mô Phổ Tịnh Phật

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Phật

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật

Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

Nam mô Đại Bi Quang Phật

Nam mô Từ Lực Vương Phật

Nam mô Từ Tạng Phật

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật

Nam mô Thiện Ý Phật

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Kim Hoa Quang Phật

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

Nam mô Tài Quang Minh Phật

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật

Nam mô Thiên Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật

Nam mô Thường Quang Tràng Phật

Nam mô Quan Thế Đăng Phật

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật

Nam mô Tu Di Quang Phật

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

Nam mô Tài Quang Phật

Nam mô Kim Hải Quang Phật

Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

Nam mô Đại Thông Quang Phật

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật

Nam mô Bảo Quang Phật

Nam mô Long Tôn Vương Phật

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật

Nam mô Bảo Hỏa Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật

Nam mô Bảo Nguyệt Phật

Nam mô Vô Cấu Phật

Nam mô Ly Cấu Phật

Nam mô Dõng Thí Phật

Nam mô Thanh Tịnh Phật

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật

Nam mô Ta Lưu Na Phật

Nam mô Thủy Thiên Phật

Nam mô Kiên Đức Phật

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật

Nam mô Quang Đức Phật

Nam mô Vô Ưu Đức Phật

Nam mô Na La Diên Phật

Nam mô Công Đức Hoa Phật

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật

Nam mô Tài Công Đức Phật

Nam mô Đức Niệm Phật

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật

Nam mô Thiện Du Bộ Phật

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
 

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch