Bắc truyền
Kinh Đại Bảo Tích
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Xuất Bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999
22/07/2554 11:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Kinh Đại Bảo Tích
Mục lục
Xem toàn bộ

XVI. PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT THỨ MƯỜI SÁU
Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 

23. PHẨM TỊNH CƯ THIÊN TỬ TÁN KỆ

Bấy giờ chư Tịnh Cư Thiên Tử biết vô lượng chúng sanh được an trụ Bồ Ðề ở trong Phật pháp không có nghi lự, họ đều vừa ý vui mừng đều riêng nói kệ vi diệu tán thán Phật công đức.

Tín Thí Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xả thí vợ con yêu
Và xả thân được trọng
Ðến ngôi vua của cải
Tôi lạy đấng Ðàn Ðộ"

Lạc Trì Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai bổn trì giới
Tất cả không chấp trước
Ðược quả đến bờ kia
Tôi lạy đấng Giới Ðộ"

Lạc Nhẫn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xưa Phật tu nhẫn nhục
Chịu được chặt tay chưn
Lòng không hề hối não
Tôi lạy đấng Nhẫn Ðộ"

Lạc Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðấng dũng kiện bất thối
Tinh tấn có đại lực
Ðã được thượng Bồ Ðề
Tôi lạy đấng Tấn Ðộ"

Lạc Thiền Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật bổn tu thiền định
Thế gian chẳng hay biết
Tam tế được bình đẳng
Tôi lạy đấng Thiền Ðộ"

Oai Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng nơi Bát nhã
Tương tục mà tu hành
Chứng được vô tận huệ
Tôi lạy đấng Trí Ðộ"

Giới Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Bố thí và ái ngữ
Lợi hành cùng đồng sự
Tứ nhiếp độ chúng sanh
Tôi lạy đại Ðạo Sư"

Tịnh Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi đại từ bi hỉ
Ðêm dài thường tu tập
Dùng đây cứu quần sanh
Quy mạng Ðại Thuyền Sư"

Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðến được hạnh vô tranh
Ðiều tâm đại Mâu Ni
Ðiều được kẻ chưa điều
Tôi lạy Ðiều Ngự Sư"

Vô Cấu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tâm rộng tâm nhu nhuyến
Tâm điều và các căn
Biết tâm các chúng sanh
Tôi lạy đấng biết rõ"

Tịnh Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðấng đầy đủ chánh niệm
An trị trong kiên huệ
Sáng suốt biết rõ ràng
Lạy đấng Giác Giác tha"

Trang Nghiêm Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Từ lâu tâm Phật tịnh
Cũng tịnh Phật quốc độ
Và tịnh quần sanh huệ
Tôi lạy Tịnh Pháp Vương"

Vô Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Sở nguyện không bị hoại
Sức hàng phục ma oán
Mãn túc các nguyện lớn
Vui đẹp chúng chư Thiên"

Tốc Doanh Sự Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai mau biết pháp
Cũng chóng tịnh chúng sanh
Ðã thấy pháp khó thấy
Tôi lạy đấng Ứng Cúng "

Kiên Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xứ xứ đều giải thoát
Lìa si không phiền não
Ðã đến ở bờ kia
Lạy đấng Kiên Cố Lực"

Lạc Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ly dục không các lỗi
Trừ tối được lậu cận
Thắng phước điền cho đời"

Thiện Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn trụ chánh pháp
Ðược tam giới cúng dường
Một đường an ổn đi
Vì thế tôi kính lễ"

Vô Ðộng Thiên Tử nói kệ tán thán:

Chẳng bị gió làm động:
Vô Ðộng thiên tử nói kệ tán thán:
"Phật như núi tâm kiên cố
Chẳng bị gió làm đông
Chê khen thường bình đẳng
Vì thế tôi kính lạy"

Ðắc Bình Ðẳng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại hùng sắc thù thắng
Ðủ ba mươi hai tướng
Có trí huệ lớn sâu
Tôi lạy Ðoan Chánh Trí"

Thâm Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðấng đại thân phi thân
An trụ pháp chơn như
Nói rõ nơi thiệt tế
Thế gian không ai bằng"

Vô Ðẳng Ngại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Cứu cánh đồng bất nhị
Dũng kiện hay phục ma
Chẳng nghi nơi nghĩa sâu
Chiếu pháp đến bờ kia "

Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hỉ Ý bổn dũng kiện
Sở học đều thông lợi
Bỏ lìa ba cõi ấy
Như rắn thoát da cũ"

Ðịnh Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như đèn trong nhà tối
Hết dầu nên mất sáng
Người trí dứt như vậy
Do nghe Phật pháp vậy"

Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai khắp quan sát
Bị dục nó trói buộc
Phật đoạn được lưới dục
Do cầm gương trí vậy"

Ða Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðịnh tâm và định hành
Ðịnh oai nghi cảnh giới
Phật diệt được phiền não
Tôi lạy đấng phục oán"

Vô Úy Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Học Phật xa ma tha
Bồ Tát được danh xưng
Vì chánh định dạo dẫn
Thành tựu định tâm Phật"

Ðịnh Thực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tịch diệt tất cả pháp
Của Ðại Hùng diễn nói
Ðấng Ðại Trí hiểu đó
Mau thành Phật Như Lai"

Thường Quán Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thường quán các chúng sanh
Ðều theo Như Lai học
Chứng được thắng Bồ Ðề
Ðầy đủ trí huệ lớn"

Trì Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật trí Ba la mật
Vì Bồ Tát tu học
Thành bực đại oai đức
Thấy được vô lượng pháp"

Tạo Quang Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người được bất tư quang
Sẽ được vui vô cấu
Chỗ Như Lai chiếu thế
Ðược nghe trí cảnh giới"

Vô Cấu Quang Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Các pháp vô phân biệt
Do thiện phương tiện vậy
Tu tập trí như vậy
Nên thành Diệu Trượng Phu"

Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vô trụ không xúc nhiễu
Các pháp không chỗ thấy
Chẳng thấy có tự tha
Phật y chơn thiệt thấy"

Trạch Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Các Pháp không quật trạch
Ðạo Sư thấy như vậy
Vì chúng sanh mà nói
Tùy thuận lấy pháp tướng"

Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Các pháp vô sở y
Xa lìa nơi bỉ thử
Như Lai hiển hơn thiệt
Như am la trong tay"

Hư Không Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết pháp như hư không
Chẳng sanh cũng chẳng diệt
Phật thấy pháp như vậy
Nên lìa được thế gian"

Vô Tích Tụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Không cầu cũng không mạn
Không giác không bất giác
Y chơn không tụ tánh
Là Phật thấy thế gian"

Tu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như nhà ảo thuật giỏi
Ảo hóa các thứ vật
Chẳng thiệt mà thấy thiệt
Nên Phật không ai bằng"

Hỉ Ngộ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như hình tượng trong gương
Dầu thấy mà chẳng thiệt
Phật thấy pháp như vậy
Chẳng mẻ nơi thế gian"

Trừ nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật như vang theo tiếng
Các pháp cũng như vậy
Nói nghe đếu chẳng thiệt
Là Phật thấy thế gian"

Vô Ngại Biện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người an trụ chánh pháp
Biện tài thuyết thâm diệu
Từ lâu Phật chứng pháp
Nên đầy đủ biện tài"

Vô Chướng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Y chơn không tự tánh
Tất cả pháp như vậy
Như Lai biết như vậy
Nên trừ được tối tăm"

Vô Ưu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Không ưu cũng không não
Không tránh không nhiễu trược
Các pháp không cấu nhiễm
Phật thấy tánh chơn thiệt "

Hành Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Không lai cũng không khứ
Các pháp vô sở hữu
Như Lai chơn thiệt thấy
Vì đời nói như vậy"

Thắng Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Không nhiễm cũng không tịnh
Chẳng ngu cũng chẳng trí
Các pháp không năng sở
Phật thấu biết như thiệt"

Ðắc Vô Ngại Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng sáng cũng chẳng tối
Chẳng sắc chẳng phi sắc
Chẳng được chẳng giải thoát
Phật huệ như thiệt thấy"

Dũng Mục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng cuộc cũng chẳng khắp
Chẳng không cũng chẳng có
Như mộng thọ ngũ dục
Phật thấy pháp như thiệt"

Bất Thuấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng sanh cũng chẳng diệt
Chẳng dừng ở trung gian
Mê đó là vô trí
Chỉ Phật thấy chơn thiệt"

Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng nhơn chẳng chúng sanh
Chẳng dụng chẳng của đời
Theo thuyết nên có dụng
Phật hay thấy chơn thiệt"

Trụ Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tất cả pháp được dùng
Nó đều không có tướng
Các pháp tánh tướng ly
Ðạo Sư thấy như vậy"

Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Do pháp không vô tướng
Thế nên chẳng khởi nguyện
Giả đặt có nguyện cầu
Chỉ Phật biết như thiệt"

Tam Muội Lưu Chú Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðã được môn giải thoát
Không có người giải thoát
Phiền não gốc cũng không
Phật thấy tánh chơn thiệt"

Vô Hủy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lìa bỏ tất cả ác
Họp những khối công đức
Nên Phật không bị chê
Cũng không có sự chê"

Ðiện Vân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dường như mây sấm chớp
Mưa xuống khắp mặt đất
Phật tuôn mưa chánh pháp
Sung túc các quần sanh"

Bất Ðường Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lời của Phật vô thượng
Hay chuyển chánh pháp luân
Sáng thấu lý pháp sâu
Ðầy đủ Nhất thiết trí"

Cụ Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Không sanh cũng không diệt
Các pháp tự tánh không
Vì Như Lai khéo biết
Nên dạy lại mọi người"

Sư Tử Hống Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai sư tử hống
Lúc di­n nói pháp không
Ngoại đạo đều kinh sợ
Như thú sợ sư tử"

Nghiệp Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hiện tiền không phóng dật
Phật tu thành Bồ Ðề
Ðạo Sư nơi chánh pháp
Không dật đến bờ kia"

Trụ Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

"An trụ chẳng phóng dật
Tăng ích Phật chánh pháp
Thập lực cũng công hạnh
Phật pháp bất tư nghị"

Vô Phóng Dật Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:"

"Hội nơi không phóng dật
Trợ đạo được sanh thiên
Dùng đây cứu quần sanh
Phật cũng tự giải thoát"

Thành Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Không dật được thành tựu
Các cõi nương giải thoát
Thanh Văn và Bồ Tát
Ðều từ đây mà học"

Bất Dật Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Bao nhiêu các Phật tử
Thường hành chẳng phóng dật
Hay được Nhất thiết trí
Vì khéo quán thế gian"

Vô Dật Hộ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lúc Phật tu Bồ Ðề
Thủ hộ chẳng phóng dật
Ðến được thắng Bồ Ðề
Vì đại bi trang nghiêm"

Trụ Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu trụ chẳng phóng dật
Giản trạch pháp nhứt tướng
Phật tử đại dũng kiện
Sẽ được sự nghiệp cha"

Lạc Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dũng kiện ưa chẳng dật
Hay phá núi phiền não
Ðây đồng dùng Phật trí
Mau dứt khối cao mạn"

Kiên Trì Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thủ hộ không phóng dật
Xưa cầu Nhứt thiết trí
A tăng kỳ ức kiếp
Phật tâm không mỏi mệt"

Xa Ma Tha Hiện Tiền Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp tánh tự tịch diệt
Là cảnh giới chư Phật
Người trí y đó trụ
Hay đến thẳng Bồ Ðề"

Y Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chư Phật y xa ma
Y mà chẳng thủ trước
Chúng sanh phiền não diệt
Như mưa sạch bụi dơ"

Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chư Phật trụ xa ma,
Bất động như Thái Sơn
Thiên ma chẳng hoại được
Tâm tịch nên tôi lạy"

Xa Ma Tha Ðiều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xa ma chỗ điều phục
Phật tử không chê bai
Ức ma chẳng động được
Ly dục như La hán"

Tu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại hùng xưa lúc tập
Xa ma tha đại định
Không ai biết tâm Phật
Y đâu được thiền định"

Xa Ma Tha Thượng Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật chuyển chánh pháp luân
Liền được xa ma tha
Pháp khác đều y đó
Vì thế được Bồ Ðề"

Lưu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nói xa ma tha
Ðây là lồng lưới tâm
Chúng sanh xa ngục mê
Phật dạy hàng phục tâm"

Xa Ma Tha Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chư Phật diệu cảnh giới
Ðó là xa ma tha
Tu đây được vô ngại
Thành tựu đại Ðạo Sư"

Mãn Túc Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dùng thiền sung mãn tâm
Rồi lại tu tập huệ
Nên Phật được Bồ Ðề
Lại hay an chúng sanh"

Trọng Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng thấy có đạo khác
Chỉ ở trong Phật pháp
Chứng được đại trí huệ
Thành bực Vô Thượng Sĩ"

Hân Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật y tỳ xá na
Hay thấy tất cả pháp
Bồ Tát tùy thuần học
Thành tựu tự nhiên trí"

Sanh Tỳ Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì đến trí bờ kia
Nên thành đại Y Vương
Hiển thị bốn chơn đế
Ðều do tỳ xá na"

Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Trụ tì bà xá na
Như thiệt biết các pháp
Dũng kiện chứng Bồ Ðề
Hay thành đại Ðạo Sư"

Tu Tận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Sĩ dùng trí huệ
Tu tập thắng Bồ Ðề
Chẳng sanh cảnh giới thức
Thành tựu đại Ðạo Sư"

Lạc Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người trí y chơn thiệt
Quan sát pháp như đây
Hay được quả vô đẳng
Thành Phật hiệu Ðạo Sư"

Cần Tập Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Do siêng tu trí huệ
Hay lập các khổ hạnh
Kia thành khó hàng phục
Chẳng bị tà đạo hoại"

Tì Bà Xá Ma Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Bao nhiêu các Phật tử
Do quan sát pháp tướng
Biết pháp tướng ấy rồi
Thành tựu Ðiều Ngự Sư"

Tu Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai nơi đêm dài
Tu tập thắng trí huệ
Hay thành Nhứt thiết trí
Ðộ thoát vô lượng chúng"

Thù Thắng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật tu Nhứt thiết trí
Thành tựu đại Ðạo Sư
Dùng pháp cứu thế gian
Vượt khỏi dòng nước xiết"

Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Trụ tì bà xá na
Quan sát tất cả pháp
Xuất sanh các Phật pháp
Ðất sanh cây Ni câu"

Trì Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn các Phật tử
Nhiếp thọ thắng trí huệ
Ðược thượng Bồ Ðề rồi
Hay độ các chúng sanh"

Du Hí Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Du hí nói các pháp
Ðược Phật vô sở úy
Không khiếp cũng không sợ
Thắng trí đại mâu ni"

Tùy Thuận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại hùng nơi các pháp
Ðều hội tì xá na
Quan sát không tự tánh
Ðây là Phật Bồ Ðề"

Tì Bà Xá Na Kiên Cố Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chư Phật trí kiên cố
Nói pháp không chỗ sợ
Xem thấy quần sanh khổ
Hay khởi đại bi tâm"

Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Do trí đến Bồ Ðề
Có trí hay khéo học
Phật được thắng Bồ Ðề
Ðộ thoát các chúng sanh"

Tu Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu tập nói pháp không
Người trí ngộ Bồ Ðề
Phá hoại các lao ngục
Cũng độ kẻ bị trói"

Giải Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì Thế Tôn giải không
Nên chẳng thấy thân mạng
Không duyên không tự tánh
Y đây vì đời nói"

Không Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Cảnh giới của chư Phật
Các pháp tánh tự không
Ðại Hùng học trong đó
Vì thương cứu chúng sanh"

Tín Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai lìa xú uế
Bố úy khỏi đã lâu
Chẳng trước ở các pháp
Như gió không tựa đâu"

Lạc Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người tu tập pháp không
Hay ưa cảnh giới Phật
Tức là cúng dường Phật
Cũng thành vô thượng cúng"

Không Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Do tu tập pháp không
Ðạo Sư hay kiến lập
Thông đạt pháp không rời
Thành tựu Thế Gian Giải"

Hướng Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật biết không một pháp
Chẳng là Niết Bàn ấy
Các pháp đến Niết Bàn
Ðây là Phật Bồ Ðề"

Không thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðã được không tịch định
Phật tử được thành tựu
Chúng ấy cúng dường Phật
Là người tu pháp không"

Thú Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Bao nhiêu người quy không
Có trí chẳng ngu si
Vô trược đoạn phiền não
Ly cấu được Bồ Ðề"

Mãn Túc Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật pháp được mãn túc
Thành tựu khó hàng phục
Bao nhiêu người tu không
Hay lợi ích thế gian"

Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

"An trụ trong Phật pháp
Người hay tu không trí
Vô lượng các ma chúng
Chẳng động được chúng ấy"

Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Mừng ưa nơi vô tướng
Chẳng trước trong hữu tướng
Giản trạch các pháp rồi
Phật hay siêu thế gian"

Vô Tướng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lúc tập hành vô tướng
Thanh tịnh tịch diệt hạnh
Ly tướng chúng sanh thảy
Ma chẳng biết chỗ họ"

Vô Tướng Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vô tướng Phật cảnh giới
Như Lai tu trong ấy
Vô tướng khó chứng hiểu
Tôi lạy đấng định hành"

Khát Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tất cả đại chúng đây
Khát Ba pháp vô tướng
Mong cầu Phật Bồ Ðề
Cúng dường Thiên Nhơn Sư"

Tu Vô Tuớng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai nơi vô tướng
Ngày đêm thường tu hành
Trời Người và quỉ thần
Chẳng biết chư Phật đến"

Vô Tướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng trụ vô tướng
Tư lương tất cả pháp
Ðạo Sư chỗ tu học
Vì thế tôi kính lạy"

Vô Tướng Du Hí Thiên tử nói kệ tán thán:

"Ðại từ hiện du hí
Thượng y pháp vô tướng
Vì thành thục chúng sanh
An trụ trong Phật trí"

Vô Tướng Thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người khéo tu ly tướng
Hay được Phật Bồ Ðề
Cũng hay cúng dường Phật
Như con kính mến cha"

Cửu Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người mến Phật chánh pháp
Tức là tháp chúng sanh
Bao nhiêu người ly tướng
Ðược ở chỗ của Thầy"

Vô Tướng Ðạo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng sanh những chỗ về
Y đạo được tế độ
Vô trước tịch diệt hạnh
Như Lai tối vô thượng"

Tín Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người tin hiểu vô tướng
Tịch diệt lìa các oán
Tôi lạy tất cả Phật
Ðấng tự độ độ người"

Thú Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn có những nguyện
Cầu tìm bất khả đắc
Chúng ấy lìa sở tác
Là Phật xuất thế gian"

Tu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi có chẳng khởi nguyện
Tu hành tâm tịch diệt
Dứt trừ dây khát ái
Là Phật lìa thế gian"

Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người được đại tinh tấn
Nơi có lìa khát ái
Những Như Lai tử ấy
Ðều lạy cha của mình"

Tùng Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng ấy chẳng khởi nguyện
Nơi có mà phá có
Dứt rời được dây ái
Phật tử lìa chê bai"

Vô Nguyện Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vô nguyện được giải thoát
Chẳng cầu lìa trói buộc
Buông bỏ chẳng khởi nguyện
Phật tử giữ oai đức"

Xuất Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xuất ly đồng hoang ưu
Nhổ đứt gốc ái nhiễm
Chúng ấy lạy Như Lai
Ðồng trừ được đói khát"

Tất Ðịnh Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người khéo biết hữu khổ
Biết thế lạc hư vọng
Phật là cha chúng ấy
Họ là con Ðại Sư"

Hướng Vô nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người nơi hữu thấy khổ
Người ấy được điều phục
Tôi lạy khéo điều phục
Phá hữu Ðiều Ngũ Sư"

Siêu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vượt khỏi đồng hoang hữu
Ðược ở chỗ an ổn
Khắp lạy đại Ðạo Sư
Ðã phục phiền não oán"

Bị Vô Nguyện Khải Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chiến thắng phá oán địch
Kẻ tối cường khó phục
Hàng các ma chúng rồi
Dũng kiện chẳng cầu hữu"

Vô Nguyện Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại lực nơi giải thoát
Dứt được các dây ma
Các hàng Phật tử nầy
Xem ma như cỏ nhỏ"

Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Các hữu quán thân nầy
Họ hay mến Phật pháp
Không thân không tác giả
Chúng ấy tùy thuận pháp"

Niệm Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Suy niệm nơi thân này
Dơ nhớp không thanh tịnh
Ðã biết thân như thiệt
Kính lạy đại Ðạo Sư"

Yểm Hoạn Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Buộc niệm nội nơi thân
Xem thấy tướng bất tịnh
Họ lìa được thân khổ
Ðiều phục nên kính lễ"

Xả Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Bỏ thân máu mủ nầy
Như rắn thoát da cũ
Kính lạy nơi phi thân
Là thân đại Như Lai"

Yểm Ố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chán ghét thân máu mủ
Chẳng sạch rất hôi dơ
Bỏ thân bất tịnh nầy
Quy kính Thiên Nhơn Sư"

Hoạn Thân Bì Lao Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thân hư rã đáng sợ
Phật tử cầu thanh tịnh
Chúng ấy đều lạy Phậ
Ðược tu thân chánh pháp"

Bố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xem biết tứ đại nầy
Dường như rắn độc ác
Chúng ấy vượt khỏi thân
Kính lạy đại Ðạo Sư"

Kiến Thân Quá Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hiện tiền thấy thân lỗi
Là đượcc mắt trí tuệ
Chiếu rõ ba kiếp nầy
Người trí y Phật huệ"

Bất Lạc Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Những ai chẳng ưa thân
Chẳng dựa ở pháp tướng
Không mắc nơi kiết sử
Chúng ấy lạy Ðiều Ngự"

Ư Hữu Khởi Oán Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi hữu tướng oán thù
Tu quán phá các hữu
Phật tử học như vậy
Sanh trí ngộ Bồ Ðề"

Hoại Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi hữu thấy lỗi rồi
Biết được diệt vô úy
Phật tử siêng cầu đạo
Ðược hưởng di sản cha"

Khí Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu học bỏ các hữu
Thích ở đại Niết Bàn
Tâm định lìa kiết sử
Tôi lạy đại Ðạo Sư"

Ðoạn Hầu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dứt trừ gốc rễ hữu
Chiếu suốt cõi Ðại Thiên
Các con của Thế Tôn
Sở học đều thông lợi"

Ðộ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðã qua khỏi biển hữu
Cứu tế kẻ cô độc
Ở trong ba cõi nầy
Chúng ấy chẳng tại số"

Phá Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật tử người hành đạo
Phá được hết tam hữu
Họ đã cúng dường Phật
Vì giáo hóa chúng sanh"

Ư Hữu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Giải thoát được dòng hữu
Cứu cánh trụ hậu tế
Ðại Hùng xuất thế gian
Kính lạy đấng đoạn hữu"

Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Diệt trừ gốc rễ hữu
Khỏi hữu đến bờ kia
Ðã đoạn nơi hậu thế
Thế gian không bằng Phật"

Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai trụ hậu tế
Tịch diệt đến bỉ ngạn
Nhứt thiết trí độ hầu
Giác ngộ người chưa ngộ"

Ư Hữu Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật trụ nơi hậu tế
Nói rõ nhơn ba hữu
Chẳng thấy có kiết sở
Sau được chẳng sanh hữu"

Ðắc Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết hữu không tịch rồi
Mở được nhơn ba hữu
Tinh tấn chẳng khiếp nhược
Tôi lạy đấng bình đẳng"

Ðộ Hữu Ðáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Khỏi hữu đến bờ kia
Nhổ trừ nguồn gốc hữu
Cứu độ các quần sanh
Ðạo Sư thương tất cả"

Ư Thọ Vô Não Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi thọ không cống cao
Không tư cũng không lự
Thiền sự đều hiểu biết
Xem thọ như bóng nước"

Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai biết các thọ
Bổn Lai không tự tánh
Chỉ phàm phu chấp trước
Như mộng thọ dục lạc"

Quán Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Có trí quán các thọ
Hay được nói thiện đạo
Chẳng sanh thọ vị lai
Như vậy thấy Ðạo Sư"

Ly Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Năng thọ và sở thọ
Phật thấy không tự tánh
Liền nói cho chúng sanh
Câu thậm thâm khó biết"

Quyết Ðịnh Tri Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Các thọ chỉ thế đế
Trong nhứt nghĩa không có
Như Lai nói chơn thiệt
Trừ dứt nghi thế gian"

Thiện Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn khéo biết thọ
Dường mây trong hư không
Ai mê người vô trí
Riêng có Phật thiệt hiểu"

Thông Ðạt Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai đạt các thọ
Hiểu thọ đến bờ kia
Biết thọ không ngã sở
Thuyết pháp là tối thượng"

Ðộ Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn lâu đã khỏi
Biển ba thọ khó qua
Bỏ rời bùn lầy xấu
Phật trí hiện vô thượng"

Ðoạn Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðạo Sư nơi các thọ
Biết rõ xuất thế gian
Lìa khỏi bùn ô nhiễm
Chẳng trước chấp các hữu"

Tư Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai niệm các thọ
Do thọ mà đời khổ
Chúng sanh phiền não trói
Phật trí chơn thiệt tánh"

Giải Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật tâm phục phiền não
Cũng hàng các ma oán
Y chơn không bị phá
Nên Phật hiệu Mâu Ni"

Thức Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật biết rõ tâm tưởng
Như nhà ảo thuật giỏi
Thuật ra các thứ hình
Nên Phật hiện Ứng Cúng"

Tâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng đã tu hành
Dứt được tâm sở duyên
Ức kiếp a tăng kỳ
Tâm tánh bất khả đắc"

Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tháo động khó điều phục
Không thể mà ở hang
Phật đoạn tâm tốc tật
Nên được thọ cúng dường"

Giảng Trạch Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật đã giảng trạch tâm
Chúng sanh bị tâm trói
Phật biết được chơn thiệt
Như ảo sư dạy con"

Tu Tâm Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Sở hành tâm cảnh giới
Ðạo Sư quyết định thấy
Như mộng thọ ngũ dục
Làm mê kẻ ngu si"

Tâm Tự Tại Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðiều phục tác nghiệp rồi
Tâm không phân biệt sự
Như Lai thấy tâm tướng"

Tâm Dũng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nói rằng người tâm dũng
Hay phá chúng ma quân
Người dùng tâm thấy tâm
Quán tâm chẳng mỏi mệt"

Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai quán chúng sanh
Người kiến lập nơi pháp
Dùng tâm biết được tâm
Họ là chơn Phật tử"

Ðịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Những người phục được tâm
Họ hay hành tịch diệt
Người ấy lìa trói buộc
Chẳng bị ma làm não"

Nhu Nhuyến Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tâm dũng kiện nhu nhuyến
Ðiều phục các chúng sanh
Những người ưa Phật pháp
Chẳng chấp trước dục lạc"

Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thiện tâm thích thanh tịnh
Suy gẫm mà tác nghiệp
Nghe Phật Chánh pháp rồi
Không còn nghi nghĩa sâu"

Trụ Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người tâm xu hướng pháp
Rất thích chẳng lui mất
Họ là chơn Phật tử
Ðã đến chỉ điều phục"

Tư Duy Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tư duy nơi pháp giới
Cảnh giới nơi cảnh một
Nhứt pháp giới thanh tịnh
Là chỗ học của Phật"

Pháp Giới Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp giới được kiến lập
Là tâm đại từ bi
Trụ được trong nhứt tướng
Họ là chơn Phật tử"

Pháp Giới Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn nói pháp giới
Ðó là các Phật độ
Ðại sĩ chỗ sở hành
Trí ấy bất tư nghì"

Pháp Giới Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp giới chỗ xuất sanh
Trí ấy khó nghĩ bàn
Chẳng nghi Phật pháp sâu
Cũng biết các căn tánh"

Nhập Pháp Giải Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người nhập thâm pháp giải
Hiểu pháp không gì bằng
Trí lực bất tư nghì
Cũng được các điều nguyện"

Pháp Giới Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðã được pháp vô úy
Là trụ chỗ an ổn
Có được sức biện tài
Không ai sánh bằng được"

Thiện Giải Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai hiểu pháp giới
Cũng đạt nhứt thiết trí
Thị hiện tướng pháp giới
Như am la trong tay"

Trụ Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn trụ pháp giới
Thấy pháp chơn thiệt tánh
Chẳng y cũng chẳng ly
Chẳng thủ cũng chẳng xả"

Pháp Giới Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai hành pháp giới
Tịch tĩnh như hư không
Cảnh giới Ðại Mâu Ni
Kính lạy từ bi phụ"

Quy Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Theo nhiều thứ pháp môn
Thế Tôn nói pháp giải
Trong các pháp môn ấy
Không tâm cũng không sắc"

Pháp Giải Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn nói tinh tấn
Biết được nơi pháp giải
Nhơn vì tu tinh tấn
Giác trí đến bờ kia"

Pháp Giới Sung Mãn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại từ dùng chánh pháp
No đầy các thế gian
Người biết được pháp giới
Thì được trụ Bồ Ðề"

Triệt Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán ;

"Thế Tôn suốt thâm pháp
Nên hay quán thế gian
Biết rõ pháp giới rồi
Tôi lạy Thiên Nhân Sư"

Trụ Trí Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xứ ấy trên tất cả
Trí Như Lai chứng được
Pháp giới và mười phương
Chỗ đi của Ðạo Sư"

Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp giới là trụ xứ
Ðường được đi của trí
Trọn tất cả các pháp
Ðều hiểu là một tướng"

Tri Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn biết pháp giới
Ðã làm một tướng tu
Chúng sanh các dục tánh
Phật cũng đều biết rõ"

Xuất Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lấy được Nhất thiết trí
Gọi là hàng Phật tử
Ở chỗ pháp giới nầy
Chỉ trí biết được thôi"

Học Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người tu tập pháp giới
An trụ trong Bồ Ðề
Thấu được chỗ tự nhiên
Mau thành Phật Như Lai"

Phi Xứ Học Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người được thấy phi xứ
Hay thich Như Lai giáo
Ngàn ức chúng ma quân
Chẳng mê hoặc được họ"

Tri Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thấy biết được phi xứ
Người trí được mừng vui
Chúng tôi tu chánh giác
Ức ma chẳng động được"

Thâm Mật Xử thiên Tử nói kệ tán thán:

"Khéo học chỗ thâm trí
An trụ trong chánh pháp
Cưỡi được ma Ba Tuần
Như xe đóng ngựa thuần"

Thiện Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phi xứ thiện pháp giới
Tập học nơi nhứt tướng
Nếu ma mà não được
Phật nói không hề có"

Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thị xứ và phi xứ
Chỉ bày người ngu si
Như Lai tự giác rồi
Lời nói dạy chúng sanh"

Thiện Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhơn ấy lấy được sự
Và tác nghiệp thuở xưa
Chỗ nhơn ấy tu nghiệp
Thế Tôn đều biết rõ"

Xảo Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tham dục và khuể si
Phật cũng biết nghiệp nhơn
Là nhơn là nghiệp ấy
Như Lai đều biết rõ"

Tri Ðương Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết đời đương lai ấy
Chúng sanh sở tác nghiệp
Nhơn ấy sở tác nghiệp
Xứ ấy Phật biết rõ"

Tư Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Khắp đến mười phương cõi
Chúng sanh nghiệp và nhơn
Xứ và nhơn nghiệp sự
Ðạo Sư đều biết rõ"

Lực Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc nghiệp hoặc là nhơn
Xứ sở và xuất sanh
Như Lai đều biết rõ
Nên hiểu Thiên Nhân Sư"

Lạc Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhơn nghiệp và xứ sở
Trong quả báo ba cõi
Kia có sự sở tác
Như Lai đều biết rõ"

Lực Chư Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhơn nghiệp sở tác sự
Báo nhơn và nhơn duyên
Xứ sở tánh tự ly
Là chỗ Phật không có"

Lực Cát Tường Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhơn nhiệp sở tác sự
Xứ nhơn duyên thế đế
Quả báo được thọ dụng
Phật biết nó đều không"

Lục Duyệt thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhơn nghiệp sở tác sự
Chỗ nhơn duyên tục đế
Phật tự biết rõ rồi
Nói nó không tự tánh"
Lực Du Hí Thiên Tử nói kệ tán thán:
"Nhơn duyên sở tác sự
Xứ nhơn duyên thế đế
Chẳng do tự tha sanh
Phật biết từ duyên khởi"

Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu những nhơn duyên nghiệp
Và quả báo chỉ được
Thể tánh nó đều không
Phật nói như sư tử"

Tùy Thuận Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu dùng nghiệp nhơn duyên
Tăng trưởng các quả báo
Ðấng Lượng Túc biết rõ
Vì thế Phật vô thượng"

Thuận Hành Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu tập pháp giới ấy
Tạo tác những nghiệp ấy
Sẽ lại được quả ấy
Phật nhãn thấy biết rõ"

Lực Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu tập pháp giới ấy
Thành tựu tánh như vậy
Phật biết các chúng sanh
Như nhìn năm ngón tay"

Lực Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu tập pháp giới ấy
Lại gặp bạn như vậy
Thân cận nhau như vậy
Thắng trượng phu biết rõ"

Lực Gia Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Gia trì nói pháp giới
Ðạo Sư biết rõ cả
Thân cận nơi các bạn
Thế Tôn đều soi thấy"

Quyết Ðịnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Giới ấy yếu kỳ ấy
Bạn ấy tương ưng ấy
Phật đều quyết định biết
Nên trừ được nghi hoặc"

Chánh Ðịnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Giới ấy tương tục ấy
Tùy chỉ ở thế gian
Chỉ làm và chỉ được
Thắng Nhơn đều biết rõ"

Học Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ở trong các giới ấy
Ðạo Sư trí biết rõ
Trí ấy thể tánh không
Thắng trí mới nói vậy"

Thừa Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu tập pháp giới ấy
Tùy thời cơ ở đời
Phật đều biết như thiệt
Nên hiệu Vô Tỷ Thân"

Tùy Thuận Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu tập pháp giới ấy
Tùy chỗ được công đức
Y nhơn và quả báo
Phật đều biết không dư"

Cộng Giới Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tùy chỗ tu pháp giới
Tùy đạo kia được hướng
Phật đều biết không thừa
Nên được người trí kính"

Trí Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tùy pháp giới tu tập
Tùy đạo ấy được hướng
Phật biết chúng sanh hành
Nên hiệu đấng học trí"

Hành Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chánh định và tà định
Cùng bất định chúng sanh
Ở trong ba khối này
Phật quyết định biết được"

Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu chánh định chúng sanh
Người kham đến Niết Bàn
Phật là mặt nhựt sáng
Soi đời trí vô ngại"

Giải Thoát Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu có những chúng sanh
Trụ nơi khối bất định
Ðọa trong các ác đạo
Phật cũng dạy Niết Bàn"

Lực Kỳ Hội Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật ấy chỉ giả danh
Lực trí cũng như vậy
Và tứ vô úy thảy
Chỉ có nghe ngôn thuyết"

Kiến Thiệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Không Phật không Phật pháp
Cũng không khối trí khác
Hiển thị nghĩa đệ nhứt
Như Lai biết như thiệt"

Lực Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Trụ nơi sức Phật pháp
Nhơn đây được vô úy
Tự tại tùy sở dục
Ðều là hàng Phật tử"

Pháp Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế đế và chơn đế
Hiển thị hai đế nầy
Ở trong chơn đế ấy
Ngôn thuyết bất khả đắc"

Trí Tôn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp ngôn thuyết đều khác
Pháp tướng cũng sai khác
Ngôn thuyết ấy vô tướng
Phật biết pháp tướng ấy"

Hành Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phi xứ chúng bất định
Hoặc hướng đến dị đạo
Tà định tất cả xứ
Mâu Ni đều biết rõ"

Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu tập nơi giới ấy
Như khởi tâm tin ưa
Thấy tham cho là sạch
Mâu Ni đều biết rõ"

Bất Tịnh Thừa Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng thiệt vọng phân biệt
Tăng trưởng tham dục giới
Tin thì đi đạo ấy
Mâu Ni biết như thiệt"

Từ Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng thiệt vọng phân biệt
Tăng trưởng sân khuể giới
Tin thì đi đường ấy
Mâu Ni biết như thiệt"

Thừa Nhơn Duyên Ðạo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng thiệt vọng phân biệt
Tăng trưởng ngu si giới
Tin thì đi đường ấy
Mâu Ni biết như thiệt"

Thùa Xả Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Có người sợ chẳng sống
Tăng trưởng lòng tật đố
Tin thì tập làm theo
Mâu Ni biết như thiệt"

Tập Cận Thiên tri Thức Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Gần bạn tốt bạn xấu
Trở lại tăng tịnh tín
Hoặc lại tăng ác nghiệp
Mâu Ni biết như thiệt"

Thức Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lưu chuyển trong thế gian
Tùy giải được tu tập
Tùy thuận tin theo đó
Phật biết rõ không dư"

Hành Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lưu chuyển nơi sanh tử
Tu tập hạnh như vậy
Tùy thuận tin nơi ấy
Phật biết rõ không dư"

Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu có những chúng sanh
Tùy giới được tu tập
Phật đều biết rõ cả
Nên hiểu Trí Vô Ngại"

Căn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật biết rõ các căn
Tùy theo phương tiện khởi
Phan duyên và cảnh giới
Tùy chỗ nhập như sanh"

Thừa Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thân bị khổ bức bách
Do tham trước khát ái
Ðoạn diệt những khát ái
Chỉ Phật trí hơn cả"

Căn Cảnh Giải Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dạy chúng sanh hạ căn
Xa lìa nơi sắc ái
Dạy lợi căn quán sát
Là lời dạy của Phật"

Căn Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hạ căn trụ không nhàn
Diệt được các tham dục
Chánh quán nơi khát ái
Lưỡng Túc Tôn biết rõ"

Căn Quyết Ðịnh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi ái dục khởi trước
Phật quán vô sở đắc
Tri vô tri đều diệt
Nên gọi là thắng căn"

Bất Ly Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xa lìa chẳng giận hờn
Là lìa đối trị sân
Là hạ căn sở hành
Phật biết chúng sanh dục"

Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hành từ trừ sân khuể
Hay khởi trí chúng sanh
Họ diệt được sân khuể
Thế Tôn đều biết rõ"

Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng sân không lỗi ác
Hành từ tánh tịch diệt
Tịnh uế bất khả đắc
Nên hiệu Thiên Nhơn Sư"

Căn Thuận Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hành nơi tà phân biệt
Vì người nói tà hạnh
Mê nặng không phương tiện
Phật thấy nên giải thoát"

Trí Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tham sân si phiền não
Thủ trước nơi sự việc
Trái nó thì được trí
Vô Thượng Sĩ biết rõ"

Ly Trí Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tham sân và ngu si
Cùng cảnh sự sáng tối
Tánh nó bất khả đắc
Ðấng Lưỡng Túc biết rõ"

Trì Oai Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng sanh chỗ được trí
Tùy được trí nhiều ít
Theo đó thành trí khí
Ðức Như Lai biết rõ"

Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dùng trí biết nơi trí
Xa lìa các phiền não
Thiên Nhơn Sư biết rõ
Nên tôi cúi đầu lạy"

Nhứt Hướng Lạc Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Quốc độ và thời tiết
Quan sát pháp phương tiện
Phiền não uế và tịnh
Phật biết nó đều không"

Trí Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng sanh căn dục tín
Thượng trung hạ sai biệt
Phược giải và trí huệ
Ðều thấy vô giác tri"

Căn Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Các căn thượng trung hạ
Phiền não trí và thọ
Ðiều phục chẳng điều phục
Phật nói đều vô tướng"

Tu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thiền giải thoát phiền não
Chánh thọ tam ma đề
Khởi thanh tịnh chúng sanh
Như Lai đều biết rõ"

Lực Tốc Tật Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì được thiền tịch diệt
Nơi các pháp tự tánh
Thảy đều biết rõ được
Nên hiệu Nhứt Thiết trí"

Lục Khải Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu pháp và tự tánh
Nói được nơi pháp nầy
Ðược như thiệt chánh thọ
Thì chẳng trước ba cõi"

Lạc Thực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phiền não tà phân biệt
Phát sanh ra bốn thứ
Biết được nghiệp chỗ sanh
Nên hiệu đấng Vô Tỉ"

Tri Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết được pháp thanh tịnh
Ðối trị các phiền não
Hay tuyên nói nơi nghiệp
Nên hiệu Phật Vô Tỉ"

Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi thiền giải thoát khởi
Tam ma đề chánh thọ
Phiền não và thanh tịnh
Phật đều nói hư giả"

Lực Sanh Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thiền giải thoát thanh tịnh
Tam muội và chánh thọ
Từ bất phóng dật sanh
Nơi đây Phật biết rõ"

Lực Tăng Trưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại hùng ở trong đây
Ðược nơi thiền khắp chuyển
Biết nhập xả vô ngại
Như gió thổi hư không"

Tri Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi vô số ức kiếp
Ở nơi trong các cõi
Chẳng bị lỗi ô nhiễm
Nên hiệu Thắng Trượng Phu"

Trụ Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi vô số ức Phật
Ðã từng tu cúng dường
Vì cầu đạo vô thượng
Do đó tôi quy y "

Kiến Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Từng ở đời quá khứ
Nhiều thứ cúng dường Phật
Nơi các thứ biện tài
Thế Tôn đều được cả"

Tiền Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xưa lưu chuyển thế gian
Như pháp học như hành
Từng thấy vô lượng Phật
Nên sâu hiểu được Pháp"

Học Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chỗ chư Phật Pháp Vương
Ðại Hùng xưa tu hành
Ở bên Phật học rồi
Nên lạy đấng Biến Tri"

Bổn Phương Tiện Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi vô lượng ức kiếp
Vô biên chư Phật hành
Tu hành thắng tinh tấn
Vì cầu Phật trí vậy"

Bổn Phương Tiện Quyết Ðịnh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tất cả pháp quyết định
Nhiều ức kiếp quan sát
Tất cả pháp không nhập
Chỉ nói duyên hòa hiệp"

Tư Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi vô lượng ức kiếp
Ðạo Sư từng tu hành
Biết nơi xứ phi xứ
Nên hiện Thế Gian Giải"

Giảng Trạch Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Trụ nơi xứ phi xứ
Quan sát nơi nghiệp nhơn
Giới căn thiền giải thoát
Phật đều biết rõ hết"

Quan Sát Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Quá khứ từng quan sát
Tăng trưởng sức trí huệ
Thập Lực đại hùng mãnh
Dùng trí quán thế gian"

Tiền Tế Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng bổn tu hành
Biết tất cả chúng sanh
Tịnh hành bất tịnh hành
Nên trị được chúng sanh"

Quan Sát Tiền Tế Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Trước quán nơi chúng sanh
Quá khứ chỗ sở hành
Tin ưa và cùng giới
Rồi sau trị chúng sanh"

Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nay tôi tin Như Lai
Bất khả tư nghị kiếp
Quan sát bổn sở hành
Tâm đều vô sở trước"

Trí Tín Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi vô số ức kiếp
Suy Phật xưa sở hành
Không một ai có thể
Lường công Ðức Như Lai"

Quán Hậu Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai dùng Phật nhãn
Quán chúng sanh mười phương
Sơ sanh và già chết
Nhiều thứ nghiệp tương ưng"

Học Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu nhơn và với nghiệp
Tùy xu hướng Phật đạo
Mâu Ni đều biết hết
Nên hiệu Nhứt thiết trí"

Thức Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu chúng sanh dùng giới
Huân tập tạo các nghiệp
Chúng sanh và nghiệp tập
Phật biết rõ vô giác"

Trí Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Gần bằng hữu như vậy
Gây tạo nghiệp như vậy
Xu hướng đạo như vậy
Mâu Ni đều biết rõ"

Sở Tu Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết được nơi sở tu
Tùy theo chỗ tác nghiệp
Tác nghiệp như vậy rồi
Như Lai đều biết rõ"

Sự Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nương nơi sự như vậy
Tạo các nghiệp như vậy
Phật đều biết được hết
Ðều là cảnh giới Phật"

Tri Sự Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tùy nơi sự chấp trước
Có được chỗ tạo tác
Vì Phật biết rõ các căn
Nên biết rõ nghiệp ấy"

Trí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc trí hoặc cảnh sự
Phật biết nó vọng tưởng
Tùy nó như chấp trước
Phật cũng biết không dư"

Tu Tác Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tùy chấp trước tạo nghiệp
Do nơi phiền não vậy
Phật đều biết rõ được nó
Nên được thế gian quy"

Thú Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tùy thú như tạo nghiệp
Tùy nghiệp được quả ấy
Tùy sở duyên tác nghiệp
Phật nhãn đều biết rõ"

Phan Duyên Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết được nơi sở duyên
Tùy duyên nghiệp thành thục
Nơi các thú thọ báo
Phật đều biết không mất"

Tập Khí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết ác nghiệp tập khí
Thiện nghiệp cũng như vậy
Biết quá khứ sở hành
Chúng sanh đến trong thú"

Nghiệp Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết được ba thứ nghiệp
Hiện vị và quá khứ
Chúng sanh ở trong thú
Trong ấy phàm phu mê"

Báo Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Làm ít được báo nhiều
Làm nhiều được báo ít
Và biết nhiều í thảy
Ngoại đạo mê trong đó"

Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Biết nơi nghiệp thiện báo
Cũng biết nghiệp sanh báo
Và biết nghiệp hậu báo
Phật nhãn đều biết rõ"

Tri Hiện Pháp Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc hiện đời tác nghiệp
Hiện tại được thọ báo
Phật đều biết rõ ràng
Phàm phu chẳng hiểu được"

Tri Sanh Báo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc tác nghiệp hiện tại
Ðời kế được thọ báo
Phật đều biết rõ ràng
Phàm phu chẳng hiểu được"

Tri Hậu Báo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc nghiệp nhiều ức kiếp
Rồi sau được thọ báo
Hoặc còn quá xa hơn
Như Lai đều biết rõ"

Tri Nghiệp Bất Thục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc nghiệp được thọ tạo tác
Nghiệp duyên ấy chưa thục
Chưa được thọ quả báo
Như Lai đều biết rõ"

Quán Nghiệp Vị Thục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như Lai khéo quán nghiệp
Hoặc lúc nghiệp tương ưng
Sanh nơi các chúng sanh
Thảy đều hay khéo nói"

Thiện Tri Nghiệp Thục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nghiệp ấy hoặc thành thục
Hay thọ báo đương lai
Phật đều biết như thiệt
Cũng biết trí ấy không"

Nghiệp Thục Quyết Ðịnh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhứt thiết trí rõ thấu
Nghiệp khinh và nghiệp trọng
Biết được chúng sanh dục
Nên được làm Thế Tôn"

Tri Nghiệp Khinh Trọng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng sanh đến ác đạo
Theo nghiệp thấy như vậy
Nghiệp ấy hoặc khinh trọng
Người trí đều biết rõ"

Tri Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thấy chúng sanh sở hành
Và những nghiệp khinh trọng
Hùng mãnh tùy thuận biết
Ngoại đạo chẳng biết được"

Quán Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Quán nơi chúng sanh hành
Tuyên nói nơi nghiệp báo
Như cả nước sông Hằng
Ném muối chừng một lượng"

Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc thọ nơi tu nghiệp
Phật nói nghiệp cứu cánh
Cũng báo học vô học
Thắng Tiên đã tuyên nói"

Lạc Phật Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nhãn chỗ thấy biết
Ngu trí trong ba cõi
Tùy nghiệp thọ được báo
Tôi đảnh lễ Phật trí"

Thuyết Nghiệp Tận Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chỗ sanh tử chúng sanh
Thế Tôn đại Ðạo Sư
Ðều biết rõ không dư
Nên lạy trí vô úy"

Vô Sở Ðắc Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc nghiệp và sanh tử
Chỗ chúng sanh riêng đến
Báo ấy như cảnh mộng
Lưỡng Túc Tôn đều biết"

Cầu Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tham dục sân ngu si
Lưỡng Túc Tôn biết hết
Dường người mơ khát nước
Mơ uống nước mát trong"

Ly Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Từ nơi phân biệt sanh
Tham dục sân ngu si
Như chơi đùa trong mộng
Quy mạng đấng Thắng Thuyết"

Diệt Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu diệt được phân biệt
Thì gọi hết phiền não
Như mộng thấy mây tan
Thế Tôn hiển hiện đấy"

Quan Sát Lậu Tận Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như mộng thấy trời mưa
Khởi lậu cũng như vậy
Ðại Hùng hay hiển thị
Nhơn duyên phát khởi lậu"

Quan Sát Mộng Tận Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như mộng thấy trời mưa
Khởi lậu cũng như vậy
Ðại Hùng hay hiển thị
Phàm phu mê sanh lậu"

Như Tự Tánh Tri Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như mẹ mộng sanh con
Sanh rồi con lại chết
Sanh mừng cũng sanh buồn
Phật thấy đời cũng vậy"

Tư Lương Mộng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như mộng thấy chặt đầu
Hết lậu cũng như vậy
Tự hiểu cũng dạy người
Tôi lạy đại Ðạo Sư"

Tu Tập Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thấy pháp hay hiểu rõ
Như mộng gặp sự mến
Xa lìa nó chẳng thiệt
Như vậy vui thế gian"

Trí Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nghe nơi pháp Như Lai
Lấy pháp không tự vui
Như trong mộng nói mộng
Như vậy hiểu thế gian"

Hoan Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người thiền định hay khiến
Trời Người thế gian mừng
Quan sát nơi các thú
Dường như tượng trong gương"

Quyết Ðịnh Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nghe nơi pháp Như Lai
Như tiếng đờn không hầu
Ðộ Trời Người nghi hối
Nên tôi lạy Pháp Vương"

Ảo Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như người làm ảo thuật
Mê hoặc các kẻ ngu
Người trí trọn chẳng mê
Vì biết ảo chẳng thiệt"

Trừ Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Quán tất cả thế gian
Như trong mộng làm ảo
Trong ấy tôi không nghi
Do nghe Phật pháp vậy"

Học Ảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như ảo sư làm ảo
Từ nơi ảo chẳng mê
Vì biết ảo hư giả
Phật thấy đời cũng vậy"

Quán Vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vọng tưởng sanh thế gian
Ðại Ðạo Sư đều biết
Như tinh tấn niệm Phật
Trong mộng liền thấy Phật"

Diệt Vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng phải sự sanh dục
Ðều do vọng tưởng khởi
Chẳng thiệt vọng khởi dục
Thế Tôn biết như thiệt"

Thức Giải Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như tiếng vang hang sâu
Vang ấy không có thiệt
Vì thế chẳng chấp trước
Quán thế gian như vậy"

Thuyết Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tiếng ấy không có thiệt
Mà trong ấy lắng nghe
Phật tuyên nói pháp ấy
Cứu vớt các phàm ngu"

Như Thuyết Hành Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ở trong pháp biệt nghĩa
Chúng sanh vọng lấy khác
Người ta hành biết pháp
Trong ấy trừ nghi hoặc"

Thuận Nghĩa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu nghĩa và pháp thiệt
Không có ai biết được
Không nói cũng không chứng
Mâu Ni nói thuyết ấy"

Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu nghĩa và pháp thiệt
Không có ai biết đưọc
Không nói cũng không chứng
Mâu Ni nói thuyết ấy"

Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phiền não cấu lậu tập
Ðều tưởng vọng phân biệt
Uế ô và thanh tịnh
Chỉ giả danh ngôn thuyết"

Phân Biệt Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tất cả chỉ danh tự
Gọi phiền não lậu thảy
Uế ô và thanh tịnh
Là lời dạy của Phật"

Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi ba cõi chẳng trước
Tâm ấy như hư không
Lìa ác thiệt phước điền
Tôi lạy tâm tịch diệt"

Bất Hạ Liệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng sắc chẳng không sắc
Chẳng dục chẳng Niết Bàn
Phật tâm vô sở y
Nó như là hư không"

Vô Dục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lìa nơi dục giới ái
Sắc vô sắc cũng lìa
Giải thoát nơi tham si
Ðảnh Lễ đấng Ái Tận"

Viễn Ly Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ở trong có không có
Phật dứt hẳn xa lìa
Chẳng trước chấp ba cõi
Ðảnh lễ đấng Tự Tại"

Chướng Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chướng che nơi ba cõi
Hành nơi trượng phu hành
Hay giải thoát chúng sanh
Quy mạng đấng Cứu Tế"

Giải Thoát Khát Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lìa xa các kiết sử
Sau đó hết sanh diệt
Thân tâm đều thanh tịnh
Ðảnh lễ đấng Bình Ðẳng"

Tri Tự Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng hiểu tự tánh
Biết trong pháp không sự
Không phược cũng không giải
Ðảnh lễ đấng Kiến Thiệt"

Xuất Ứ Nê Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Xa lìa bùn ái dục
Cũng rời lìa các cõi
Không thủ cũng không xả
Ðảnh lễ đấng Vô Sanh"

Thổ Khí Tư Duyên Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vứt cấu và tư duyên
Bỏ tội cũng xa ái
Lìa bỏ các chướng ngại
Quy mạng Ðại Ðạo Sư"

Khí Dục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vứt bỏ lợi bất lợi
Vô trước hành quyết định
Ra khỏi nơi lưới ma
Ðảnh lễ đấng Vô Trước"

Lạc Lợi Ích Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Hoặc tự đạo tha đạo
Người xa lìa não nhiệt
Ðại Hùng thấy đạo ấy
Ðảnh lễ Vô Ngại Kiến"

Ðắc Danh Xưng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tương ưng cùng Phật trí
Người như thuyết như quán
Họ trừ được phiền não
Ðảnh lễ Thế Gian Giải"

Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Quyết định nơi các nghiệp
Không ai đương đối được
Sư Tử hống vô úy
Biển trí rống cũng vậy"

Nhứt Thiết Xứ Vô Sở Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Khéo độ tất cả xứ
Xa lìa các tên độc
Vô úy chẳng khiếp nhược
Tôi lạy đấng Tối Thắng"

Vô Sở Hí Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chẳng phải Trời Càn Thát
Ma Vương cùng Phạm Vương
Có thể nạn hỏi được
Nên Phật như sư tử"

Sư tử Du Bộ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nơi pháp vô úy
Vì hiểu rõ các pháp
Vô ngại nên vô trước
Không ai nạn hỏi được"

Vô Bố Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Như sư tử ở rừng
Không hề có kinh sợ
Dẹp phục các cầm thú
Giữa rừng rống lớn lên
Thế Tôn rống như vậy
Kinh bố các ngoại đạo
Trời Rồng Càn Thát Bà
Chẳng thấy ai đối địch"

Nhứt Thiết Xứ Siêu Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tất cả trong ba cõi
Tất cả đều không có
Ai địch nổi nơi Phật
Vì thế tôi quy y"

Sư Tử Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại trí thất tất cả
Nơi các pháp vô úy
Thế gian không ai bằng
Tôi lạy đấng Vô Úy"

Xứng Thuận Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tự biết là chánh giác
Như pháp không nạn được
Thế gian đều không có
Ai có thể nạn được"

Trì Tạng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật làm sư tử hống
Mở bày các pháp tạng
Ức Phạm Thiên nghe nói
Ðều phát tâm Bồ Ðề"

Thuận Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chứng ấy được lợi lớn
Người thuận Phật oai nghi
Pháp tâm Bồ Ðề rồi
Quyết làm Thắng Ðạo Sư"

Thuận Lạc Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại chúng sanh thuở ấy
Ðược nghe Phật pháp rồi
Hay phát tâm Bồ Ðề
Quyết thành Diệu Trượng Phu"

Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðược nghe Phật dạy rồi
Thế gian không gì bằn
Ngàn muôn ức chúng sanh
Phát thắng Bồ Ðề tâm"

Thanh Tịnh Lưu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhơn Vương nơi đêm dài
Khéo tu tập Phật học
Nên thân Phật thanh tịnh
Ba mươi hai nghiêm tướng"

Vô Lậu Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì Phật được vô lậu
Mà làm sư tử hống
Ðược núi thượng trí huệ
Không ai nạn hỏi được"

Thuận Chúng Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Trông ba cõi đều không
Trời Người A Tu La
Nói Phật lậu chẳng hết
Nên Phật đủ thập lực"

Xảo Tận Lậu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tất cả những lậu tận
Phật đều hết không thừa
Không ai vấn nạn được
Nên Phật là cha tôi"

Thường Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế gian chẳng thể có
Ai nạn được Pháp Vương
Rằng còn có phiền não
Nên là cha tự tại"

Tịch Diệt Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật đã dứt tham sân
Ngu si và tập khí
Cũng diệt ác nghiệp hành
Tôi lạy đấng tịch diệt"

Phương Tiện Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu dùng phương tiện quán
Dứt hết các phiền não
Phật trí đã đầy đủ
Nên tôi đảnh lễ Phật"

Phương Tiện Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðạo Sư chiếu thế gian
Xảo huệ không cùng tận
Nên dứt hết phiền não
Cũng dứt hết tập khí"

Tu Tịch Diệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì dứt các phiền não
Tập khí đều không thừa
Do đó Phật đại trí
Bất động vô sở úy"

Quán Ðạo Lý Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật dứt hết phiền não
Và dứt các tập khí
Chiếu sáng như Ðức Phật
Thế gian không còn sánh"

Ðoạn Sử Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật dứt các tập khí
Không có sự tanh hôi
Nên Phật Nhứt thiết trí
Huệ tối thắng trong trời"

Trụ Biên Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nay Phật tối hậu thân
Ðã dứt nhơn duyên sanh
Do vì hết các lậu
Nên Phật được vô úy"

Vô Lượng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng dứt chủng tử
Ðốt cháy mầm khổ não
Khô rụi nhánh dây ưu
Tôi lạy đấng ly não"

Xuất Khanh Giản Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn Nhứt thiết trí
Ðã lìa hố vô minh
Phật hành đã được tịnh
Nên Phật được vô úy"

Ðộ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðã độ biển sanh tử
Ðạo Sư việc làm xong
Cũng bỏ nơi bờ kia
Tự lợi được vô úy"

Nhập Niết Bàn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật đã được tịch diệt
Phá hết các phiền não
Nhẫn đến chút tập khí
Thế Tôn thảy đều không"

Pháp Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật dựng tràng chánh pháp
Xô gãy tràng kiêu mạn
Ðại Hùng đã hiển thị
Vô Lượng những pháp hạnh"

Pháp Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tánh cùng những trí biết
Mâu Ni đạt các pháp
Bạn lành của quần sanh
Tôi lạy biển Tối Thắng"

Pháp Sung Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Khát ưa nơi Phật pháp
Nên đuợc vô sở úy
Các Phật tử vô trước
Mà làm sư tử hống"

Cầu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì cầu các pháp nên
Phật tử được phát tâm
Và thấy Phật vô úy
Có trí cầu Bồ Ðề"

Kháp Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì khát ưa Phật pháp
Nên nhiều ức chúng sanh
Nghe Phật vô úy rồi
Sâu pháp đại tinh tấn"

Pháp Khởi Tinh Tấn nói kệ tán thán:

"Thấy Phật nói pháp thắng
Kiến lập nơi chánh pháp
Vô úy bố thí rồi
Phật tử cầu Bồ Ðề"

Trì Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp được Thế Tôn nói
Thậm thâm khó thấy được
Phật tử được nghe rồi
Cầu Vô Thượng Bồ Ðề"

Vô Lẫn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thân mạng và của cải
Phật tử không lẫn tiếc
Nghe Phật sư tử hống
Ðều cầu diệu Bồ Ðề"

Vô Dị Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nghe Phật nói pháp rồi
Tâm tư không có khác
Ở chỗ Phật vô úy
Cầu pháp giữ luật nghi"

Vô Dị Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nghe Pháp Vương hống rồi
Chẳng đến các dị lộ
Xa rời nơi hai thừa
Cầu Vô Thượng Bồ Ðề"

Cận Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thấy Phật sư tử hống
Phật tử được nghe rồi
Quyết được thắng Bồ Ðề
Sẽ thành thân Như Lai"

Cận Biện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ở chỗ Phật Thế Tôn
Ðược nghe biện tài rồi
Trong diệu pháp Như Lai
Rất sanh lòng mừng vui"

Ðắc Biện Tài Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lúc Phật hống vô úy
Nói pháp chẳng hủy được
Lòng tin ưa quyết định
Trọn không ý thối chuyển"

Thường Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thập Lực hống vô úy
Bao nhiêu các Phật tử
Tất cả thời hoan hỷ
Tầm thuận cầu Bồ Ðề"

Vô Khiếp Nhược Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thường mừng chẳng khiếp nhược
Thế Tôn các Phật tử
Ưa cầu thắng Bồ Ðề
Vì được nghe lời Phật"

Vô Ngại Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng ấy tìm Phật tâm
Trọn chẳng có thối chuyển
Tâm mừng vui vi diệu
Vì nghe Phật khéo nói"

Xảo Tri Vô Biên Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Do vì tu chánh pháp
Khối pháp lành chẳng giảm
Ðạo Sư biết phi xứ
Chẳng sanh lòng nhàm đủ"

Xảo Thuyết Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Tu hành nếu pháp ác
Mà chẳng thối giảm đó
Thế Tôn biết phi xứ
Nên Phật vô sở úy"

Pháp Tánh Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp ác thể tánh nó
Sẽ ô uế pháp lành
Nó chẳng ô nhiễm tâm
Phật biết là phi xứ"

Xảo Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp ác và pháp lành
Hai thứ khác chẳng hiệp
Phật nói nơi nghĩa ấy
Nên Phật là Thầy tôi"

Xảo Tri Thiện Bất Thiện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng đều biết hết
Các pháp chẳng tạp tụ
Vì vọng tưởng phân biệt
Trong pháp lành mà thối"

Như Thuyết Hành Mãn Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người hiện hành phiền não
Trọn chẳng sanh pháp lành
Vì chẳng sanh pháp lành
Nên biết chắc thối giảm"

Lạc Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu người ưa giải thoát
Mà tu hành pháp ác
Phật nói họ có chướng
Nên Phật Nhứt thiết trí"

Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Người lòng ưa giải thoát
Cần biết sự phiền não
Ðại Hùng nói pháp ấy
Nên Phật đáng thọ cúng"

Kiến Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ði ở trong phiền não
Mà chẳng biết phiền não
Họ chẳng biết chánh pháp
Thiện Thệ nói như vậy
Nếu nói làm việc ác
Mà chẳng thối pháp lành
Chẳng phải khí giải thoát
Lời Lưỡng Túc Tôn nói"

Ðiều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Lìa dục lìa ồn náo
Cũng lìa sân si thảy
Như pháp được Phật nói
Phải nên tu như vậy
Phiền não với pháp lành
Ngu si chẳng biết rõ
Phật chẳng phải thầy họ
Ðại Tiên nói như vậy"

Cần Tu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nói pháp đối trị
Ðể trừ phiền não vậy
Y theo trừ hết lậu
Không ai vấn nạn được"

Hướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nói pháp như vậy
Vì để dứt phiền não
Tu theo dứt hết hoặc
Không ai nạn vấn được"

Phương Tiện Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật là người thuyết pháp
Vì các chúng Thanh Văn
Tu hành theo được chúng
Không ai nạn được Phật"

Thú Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nói pháp như vậy
Vì muốn dứt phiền não
Tu hành theo diệt hoặc
Không ai nạn được Phật"

Vô Úy Công Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì để dứt phiền não
Phật nói bất tịnh quán
Hành theo diệt hết hoặc
Không ai nạn được Phật"

Thiện Phát Tâm Tất Tu Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Từ tâm dứt sân khuể
Tu từ dứt được hoặc
Không ai nạn được Phật
Thế Tôn được vô úy"

Tịnh Mục Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nói tu trí huệ
Thì trừ diệt ngu si
Nếu tu huệ chẳng diệt
Không ai nạn được Phật"

Diệt Giác Quán Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì đối trị giác quán
Phật nói pháp tức quán
Tu theo dứt giác quán
Không ai nạn được Phật"

Tôn Trọng Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vì dứt trừ ngô ngã
Phật nói không tịch diệt
Hành theo diệt ngã chấp
Không ai nạn được Phật"

Tịnh Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thâm tâm tin thanh tịnh
Tất cả phiền não hết
Tu theo dứt phiền não
Không ai nạn được Phật"

Thâm Giải Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðối trị và bạn đảng
Cầu tìm nơi phiền não
Người vô úy nạn Phật
Không bao giờ thấy có"

Giải Dụng Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn chỉ danh dụng
Thử bỉ tận bất tận
Người vô úy vấn nạn
Họ cũng chỉ giả danh"

Ðiều Phục Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dùng trí khéo hiểu rồi
Thân nghiệp được lưu hành
Thế Tôn đều biết khắp
Nên hiệu Nhứt thiết trí"

Trí Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thân nghiệp rất thanh tịnh
Ðại Hùng đều không thừa
Ðấng thương xót quần sanh
Tôi lạy Thế Gian Phụ"

Thân Nghiệp Giảng Trạch Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Khéo giảng trạch thân nghiệp
Thương xót các chúng sanh
Chiếu thế mà tạo tác
Nên hiệu Thắng Trượng Phu"

Thiện Kiến Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thân nghiệp được thanh tịnh
Ðạo Sư đều xem thấy
Thương xót các quần sanh
Nên hiệu Nhứt thiết trí"

Thiện Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Khéo quán đưọc thanh tịnh
Thân nghiệp được tương ưng
Vì thương xót quần sanh
Thắng Trượng Phu du hành"

Thành Tựu Ngữ Ngôn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðủ công đức cam mỹ
Rời lìa lời dệt thô
Trí huệ vây quanh nhau
Như Lai thường diễn nói"

Thời Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Y thời nghĩa tương ưng
Xa lìa sự vô ích
Lời Phật đều trung thực
Chúng sanh vui thọ hành"

Thành Tựu Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thương chúng sanh chẳng não
Thành tương ưng chẳng trược
Chẳng hư hoại nhơn quả
Phật vốn nói như vậy"

Bất Tương Vi Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhẫn đến vì thân mạng
Chưa từng có vọng ngữ
Vì thế Phật công đức
Nơi đời không chướng ngại"

Thiệt Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật tu nhơn thiệt ngữ
Vì thế đời chiêm ngưỡng
Chí tâm ưa lắng nghe
Ðể được Phật pháp vậy"

Tùng Thiệt Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn do thiệt ngữ
Lần đủ thành Bồ Ðề
Các pháp chơn thiệt tánh
Thế Tôn đều biết rõ"

Thiệt Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi các pháp hữu vi
Như tánh chơn thiệt thấy
Thế Tôn đều biết rõ
Các pháp chơn thiệt tướng"

Giảng Trạch Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nơi mình và nơi người
Biết thân khẩu ý nghiệp
Bởi trí ấy thanh tịnh
Nên hiệu Phật Vô Ðẳng"

Quan Sát Ý Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Pháp Vương tâm ý nghiệp
Bao nhiêu sự tư lương
Thương nhớ nơi chúng sanh
Nên tôi lạy Từ Phụ"

Xảo Giác Quán Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn chỗ tâm duyên
Tâm ấy đều điều thuận
Thương nhớ nơi chúng sanh
Tôi lạy đấng thương đời"

Xảo Phương Tiện Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng sanh tâm sở duyên
Ý nghiệp chỗ khởi tác
Các thứ trí huệ sanh
Thế Tôn đều biết rõ"

Giải Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ý nghiệp là Phật địa
Vì thương nhớ chúng sanh
Phương tiện trí thanh tịnh
Phật trí không thể tánh"

Xảo Trí Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật biết đời quá khứ
Nếu người chỗ tạo nghiệp
Giới nhẫn tấn định trí
Phật đều biết rõ cả"

Quan Sát Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Quan sát quá khứ hành
Biết được nhiều ức Phật
Chỗ sở hành quá khứ
Vì cầu thắng Bồ Ðề"

Bổn Hạnh Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhớ biết sự bổn hành
Ức kiếp a tăng kỳ
Phật tâm vô sở trước
Chỗ bổn hành của Phật"

Quan Sát Bổn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"A tăng kỳ ức Phật
Ðạo Sư đều từng học
Xuất sanh tam muội lực
Thành các thứ Phật pháp"

Bổn Hành Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vô lượng a tăng kỳ
Ðạo Sư tam muội môn
Chỗ chư Phật quá khứ
Từng học cũng tu hành"

Quan Sát Bổn Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Trong sanh tử nhiều lỗi
Ứng cúng phi ứng cúng
Quán rồi độ chúng sanh
Ðộ thoát kẻ mù lòa"

Yểm Quá Khứ Thế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Kia đây ăn nuốt nhau
Cũng từng vui đùa nhau
Cùng giết hại lẫn nhau
Thế Tôn đều biết rõ"

Tri Vị Lai Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðạo Sư thuở vị lai
Trí huệ được vô ngại
Chúng sanh tin nghiệp báo
Các loài Phật đều biết"

Tùng Bổn Hàn Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn nơi quá khứ
Trí huệ không chướng ngại
Thiện nghiệp tam ma đề
Lìa loài biết các loài"

Xảo Tri Vị Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nơi thuở vị lai
Trí huệ không chướng ngại
Chúng sanh chết và sanh
Nghiệp báo đều biết rõ"

Ly Hữu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn vua ba cõi
Thuyết thắng trong ba đời
Phật trí thường vô ngại
Khéo biết cảnh giới hữu"

Dụng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Chúng sanh chỗ nghiệp hành
Và sự thọ quả báo
Thứ ấy chỉ giả danh
Thế Tôn nói như vậy"

Quan Sát Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn vua hiện tại
Trí huệ trọn vô ngại
Nơi vô số Phật độ
Mâu Ni đều biết rõ"

Hiện Tại Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn chánh quan sát
Ba đời đều bình đẳng
Cứu cánh vô sở hữu
Mê hoặc trí phàm phu"

Trí Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðạo Sư thấy như vậy
Ba đời vô sở trụ
Bởi y nơi pháp tánh
Nên các pháp vô sự"

Giáo Tam Thế Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Quá khứ và vị lai
Ấm sanh tất bại hoại
Không sự không tự tánh
Ðạo Sư dạy như vậy"

Ý Vô Thức Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn nói vô trước
Thảy đều không bền chắc
Như ảo như dương diệm
Nói năng như tiếng vang"

Tam Thế Tự Tại Phú Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn nơi tam thế
Thường siêng thêm trí huệ
Biết các hành như ảo
Các căn vô sở trước"

Dục Ðáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðại Hùng nơi đêm ấy
Ðược chứng đại Bồ Ðề
Thế Tôn tinh tấn dục
Ðến nay không thối giảm"

Dục Tác Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Ðăng chỗ có dục
Thường chẳng có thối giảm
Các con của Thế Tôn
Rất ưa tinh tấn dục"

Kiến Lập Dục Tác Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn từ dục khởi
Như hoa sen trong nước
Chẳng bị đời ô nhiễm
Như sen ở trong nước"

Dục Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Dục và Thế Gian Phụ
Hai ấy gọi pháp giới
Chẳng hai không hai thể
Thế Tôn thảy đều thấy"

Tinh Tấn Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Do tinh tấn oai đức
Chứng được đại Bồ Ðề
Nơi pháp thị pháp phi
Trọn chẳng bỏ tinh tấn"

Niệm Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật ở tất cả chỗ
Phát tâm đều tùy thuận
Nơi pháp thiện pháp ác
Phật niệm chẳng tổn giảm"

Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Phụ thường nhiếp tâm
Biết hành nghiệp chúng sanh
Theo chỗ họ tu hành
Mà vì họ thuyết pháp"

Kính Trọng Bát Nhã Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn biển trí huệ
Biên tế bất khả đắc
Dầu ức vô số kiếp
Phật nói cũng chẳng hết"

Học Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Vô Ðẳng Phật Thế Tôn
Giải thoát chẳng tổn giảm
Giải thoát và người thoát
Phật tìm chẳng thể được"

Hội Giải Thoát Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn đấng giải thoát
Tri kiến khắp giải thoát
Hiểu chơn thiệt chẳng giảm
Vì biết không tự tánh"

Quan Sát Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nơi Phật Nhiên Ðăng
Thường tu hành chơn thiệt
Ba nghiệp không lỗi lầm
Nên hiệu là Như Lai"

Thâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Thế Tôn không lỗi lầm
Chẳng như chúng sanh khác
Biết các pháp tự tánh
Phật tự tánh chẳng mê"

Ðại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Phật nơi nhứt thiết chủng
Tâm niệm chẳng mê hoặc
Niệm ấy thường hiện tiền
Ví như dầu đầy chén"

Tâm Bất Tán Loạn Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nhẫn đến thời gian ngắn
Tâm niệm chẳng tán loạn
Phật được pháp bất cộng
Chúng sanh đều chẳng biết"

Thiện Giải Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Nếu có tư lương xả
Thiện Thệ không sự ấy
Thế Tôn bất cộng pháp
Ðức ấy bất tư nghì"

Siêu Nhứt Thiết Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ở trong ba cõi nầy
Biết tất cả pháp đó
Tất cả không bằng Phật
Nên hiệu Nan Hàng Phục"

Kiên Trì Thiên Tử nói kệ tán thán:

"Ðấng Vô Thượng Kiên Cố
Nơi pháp vô sở úy
Bằng đồng tất cả Phật
Giác ngộ kẻ chưa ngộ".

Tiêu điểm: