Bắc truyền
Kinh Đại Bảo Tích
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Xuất Bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999
22/07/2554 11:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Kinh Đại Bảo Tích
Mục lục
Xem toàn bộ

XXXIII. PHÁP HỘI VÔ CẤU THÍ BỒ TÁT ỨNG HIỆN THỨ BA MƯƠI BA
Hán Dịch: Tây Tấn, Thanh Tín Sĩ Nhiếp Ðạo Chân
Việt Dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 

4. PHẨM BỒ TÁT HẠNH

 

Ðức Thế Tôn khen rằng: "Lành thay lành thay Vô Cấu Thí! Vì nhiều an lạc lợi ích chúng sanh và vì thương xót Trời Người thế gian mà ngươi hỏi Ðức Như Lai bao nhiêu hạnh của Ðại Bồ Tát như vậy. Lắng nghe lắng nghe khéo suy nghĩ ta sẽ vì ngươi mà nói".

Vô Cấu Thí cùng đại chúng đồng xướng thiện tại nguyện ưa thích được nghe.

Ðức Thế Tôn phán dạy: "Nầy Vô Cấu Thí! Bồ Tát thành tựu bốn pháp hay phá các ma: với lợi dưỡng của người chẳng sanh lòng ganh ghét, bỏ lìa lưỡng thiệt, khuyên nhiều chúng sanh tu căn lành, với tất cả chúng sanh phát lòng từ bi". Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

Chẳng sanh lòng ganh ghét
Lìa bỏ lời lưỡng thiệt
Hay dạy nhiều chúng sanh
Trồng gốc cây pháp lành
Hay tu tâm từ rộng
Khắp đều cả mười phương
Khéo làm bốn điều nầy
Dẹp được các ma oán

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay phóng quang minh đến vô lượng cõi Phật: Hay cúng thí đèn sáng, lúc pháp sắp diệt hay hộ trì chánh pháp, vì chúng sanh phóng dật và sa chỗ nạn mà thuyết pháp, hay đem anh lạc bửu sức cúng Tháp miếu Phật".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Nếu hay thí đèn sáng
Trong mạt pháp hộ pháp
Khai thị nạn phóng dật
Bửu sức cúng tháp Phật
Do đây mà Bồ Tát
Hay phóng tịnh quang minh
Ðến vô lượng cõi Phật
Chiếu soi không bờ mé
Nhờ quang minh được vui
Ðều phát tâm vô thượng

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay chấn động vô lượng vô biên thế giới: như sở thuyết thật hành, được thâm pháp nhẫn kiên trì thiện pháp, dạy vô lượng chúng sanh hành Vô Thượng Bồ Ðề".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

Như sở thuyết tu hành
Khéo hiểu thâm pháp nhẫn
Muốn được pháp bạch tịnh
Kiên trì pháp diệu hạnh
Hay dạy vô lượng chúng
Phát tâm đại Bồ Ðề
Thật hành bốn pháp nầy
Hay chấn động thế giới

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được đà la ni: hay thí cho các thứ cần dùng tịnh diệu, trang sức các thể nữ ai cần thì thí cho, thường dùng các thứ pháp tán thán chư Như Lai, thân cận người nhiều tu tập Bát Nhã Ba la mật".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Làm các thứ bố thí
Hay được đà la ni
Trang nghiêm thể nữ đẹp
Tùy ý người cần dùng
Thảy đều cấp đầy đủ
Thường ca ngợi Như Lai
Tu những thiệt trí huệ
Ðược Thế Tôn hứa khả
Do nơi bốn điều nầy
Hay được đà la ni
Trong trăm ngàn ức kiếp
Nghe pháp trọn chẳng quên
Mười phương Phật thuyết pháp
Hay ghi nhớ thọ trì

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay được tam muội: nhiều chán sợ sanh tử, thường ưa chỗ nhàn tĩnh, thường siêng tinh tiến, khéo thành tựu được các việc làm"

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Bỏ rời các loài sanh
Ði riêng như kỳ lân
Thiện nam tử siêng làm
Thành tựn các công việc
Trí giả hay thành tựu
Bốn pháp thắng diệu nầy
Thân cận nơi Bồ Ðề
Cầu được pháp tối thắng
Người có tâm tịch tĩnh
Hay được các tam muội
Giác ngộ thắng Bồ Ðề
Chỗ đi của chư Phật.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay được thần túc: vì thân nhẹ nhàng, vì tâm nhẹ nhàng, vì không y chỉ trong tất cả pháp, vì tiếp thọ bốn giới làm không giới".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Thân nhẹ tâm càng nhẹ
Trí giả chẳng trước pháp
Tiếp thọ bốn giới nầy
Cùng không giới bằng đồng
Người đủ bốn pháp nầy
Hay được thừa thần thông
Một niệm đến ức cõi
Cúng dường vô lượng Phật

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay thành tựu đoan chánh đẹp lạ: trừ bỏ tham dục chẳng sân hận, ưa làm sạch tháp miếu Phật dùng đồ thơm đẹp để cúng dường, trụ oai nghi trì giới thường vui vẻ hỏi thăm, chẳng chê người thuyết pháp hằng tưởng như Thế Tôn".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Chẳng sân hại người khác
Bỏ lìa hạnh tham dục
Quét rửa tháp miếu Phật
Cung kính dâng thơm đẹp
Thường chấp trì tịnh giới
Pháp ý hỏi thăm trước
Với pháp sư kính trọng
Có ý tưởng như Phật
Hành bốn điều lành nầy
Thì gọi người dũng kiện
Ðoan chánh xinh đẹp nhất
Ai thấy cũng đều khen.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay được hóa sanh: khắc chạm hoa sen đặt tượng Phật ngồi lên, dùng các hoa sen xanh vàng đỏ trắng và những hoa thơm đẹp khác đầy bụm tay rải lên Phật và tháp miếu, chí nguyện lợi ích vô lượng chúng sanh hằng hòa thuận kính yêu chẳng chê người dở, mình gieo trồng căn lành để lợi ích an lạc nhiều chúng sanh thoát sanh tử khổ não vì nguyện thành Vô Thượng Bồ Ðề vậy ".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Khắc hoa đặt tượng Phật
Các thứ hoa cúng dường
Lợi ích chẳng hại người
Ðược hóa sanh cõi Phật
Hằng phát hoằng thệ nguyện
Ðộ mười phương chúng sanh
Dùng bốn diệu hạnh nây
Hằng sanh Phật tịnh độ

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay được giàu có lớn: chẳng nghịch ý người xin, nơi đồ vật thí cho chẳng luyến tiếc, hằng cầu nguyện chúng sanh được nhiều của báu, bỏ rời kiến chấp thuận nơi chánh tín".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

Bố thí chẳng trái nghịch
Nơi của không luyến tiếc
Tin hiểu các Phật pháp
Ðời đời được của báu
Tin hiểu không nịnh ganh
Chẳng rêu rao lỗi người
Chuyên lòng một niềm tin
Do đây được của báu.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hay được trí huệ: ở trong pháp khác chẳng ganh ghét, nói pháp trừ lỗi khiến không nghi hối, với người siêng tinh tiến khuyên họ chẳng thôi bỏ, tự mình thường thích nhiều tu pháp không".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Chẳng ghét chánh pháp khác
Dạy người trừ nghi hối
Thường dìu dắt chúng sanh
Tu không hạnh của Phật
Trí giả thích pháp nầy
Ðược trí huệ danh xứng
Khéo hiểu lời Phật nói
Mau thành Lưỡng Túc Tôn.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì ghi nhớ túc mạng: học vấn tụng tập có người quên sót thì làm cho họ nhớ biết, người quên thì nói lại cho họ, hằng phát lời thích ý hay cho người ưa nghe, thường hành pháp thí chẳng để thôi bỏ vì thoát sanh tử xu hướng Niết Bàn vậy, nguyện như Thiện Tài nhập thiền phương tiện".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Người quên khiến nhiớ biết
Hằng nói lời thích ý
Thuyết pháp chẳng mỏi mệt
Thường tu các chánh định
Do nơi bốn pháp nầy
Ðều được túc mạng trí
Nhớ được vô lượng kiếp
Mau ngộ chỗ Phật đi.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì thường gặp chư Phật: thà bỏ thân mạng chứ chẳng hủy báng chánh pháp, thà bỏ thân mạng chớ chẳng hủy báng Bồ Tát, thà bỏ thân mạng chớ chẳng thân cận ác tri thức, nhớ tưởng chư Phật không hề chán đủ".

"Chẳng hủy báng Bồ Ðề
Cũng chẳng hủy Bồ Tát
Thường rời xa ác hữu
Niệm Phật luôn chẳng chán
Ðại Ðức hành hạnh nầy
Thường được gặp chư Phật
Lúc chưa được thành Phật
Hằng cùng chư Phật hội.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thân ba mươi hai tướng: mang các trân bửu dâng tháp miếu Phật, dùng các thứ dầu thơm xoa nền tòa tháp Phật và dùng vòng hoa đẹp nghiêm sức tháp miếu, dùng các thứ kỹ nhạc để cúng dường, thường hầu cận Hiền Thánh không hề rời xa".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Mang báu vật cúng tháp
Dầu thơm thoa nền đài
Hoa đẹp các kỹ nhạc
Hầu hạ gần hiền thánh
Ðược thân tướng đoan nghiêm
Ðủ ba mươi hai tốt
Do đây được các tướng
Ðể trang nghiêm thân Phật.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được tám mươi tùy hình hảo:cổi y thắng diệu để trải pháp tọa cung cấp hầu hạ tất cả trọn không nhàm mỏi, đến chỗ thuyết pháp không có lòng tranh luận hơn người, cung kính đại chúng chỉ tưởng như Phật, khuyên nhiều chúng sanh phát tâm Bồ để".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Diệu y phục trải tọa
Cúng dường không chán mỏi
Chẳng tranh luận pháp sư
Khuyên chúng phát đạo tâm
Làm được các điều này
Mau thành tùy hình hảo
Bồ Tát thành hạnh nầy
Ðủ tám mươi vẻ đẹp.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được giỏi ứng biện: thọ trì thân cận Bồ Tát pháp tạng, ngày đêm sáu thời tụng Tam Âm kinh, chư Phật Bồ Ðề vô sanh vô diệt đời khó tin mà có thể thọ trì đọc tụng, rộng vì người giảng nói khiến họ vui thích chẳng tiếc thân mạng".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Hộ trì Bồ Tát tạng
Dũng mãnh tụng Tam Âm
Vô sanh đời khó tin
Phương tiện nói khiến mừng
Chẳng mến tiếc thân mạng
Trì chánh pháp của Phật
Không nghi lự mà làm
Tối thượng thắng Bồ Ðề
Tu pháp thậm thâm nầy
Thì hay được ứng biện
Ví như vòng hoa đẹp
Trời Người đều ưa nhìn.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu được bốn pháp thì được thanh tịnh độ: vì chẳng tật đố, vì tâm bình đẳng, vì hộ trì Bồ Ðề hạnh, vì chẳng thân cận bốn bộ chúng".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

Chẳng ganh với người khác
Thấy người lợi vui mừng
Tâm bình đẳng hành từ
Hóa chúng không nhiễm trước
Hành bốn vô lượng nầy
Người trí khéo thủ hộ
Ðược tịnh độ không khó
Mau thành Vô thượng đạo.

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thanh tịnh chúng: chẳng hy vọng đồ chúng của người, kẻ chẳng hòa thuận thì nhiếp khiến hòa giải, với người học vấn tụng tập thì cung câp đồ dùng, rời bỏ lưỡng thiệt.

Ðức Thế Tôn nói kệ:

Trọn chẳng mong chúng người
Kẻ ly làm cho hiệp
Cấp người học thiếu thốn
Chẳng chia lìa chúng sanh
Làm được bốn hạnh nầy
Thì được thanh tụng chúng
Vì thanh chúng nên làm
Cực khổ cũng chẳng bỏ

- Nầy Vô Cấu Thí! Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì nguyện muốn sanh Phật độ nào liền tùy nguyện vãng sanh: đối với lợi dưỡng danh dự của người chẳng sanh lòng ganh ghét, chuyên tâm tu tập sáu Ba la mật, với tất cả Bồ Tát tưởng như Phật, từ sơ phát tâm nhẫn đến ngồi đạo tràng thường dùng tâm bình đẳng quan sát trọn chẳng vì lợi dưỡng danh dự mà siểm khúc dối khen tặng".

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

"Chẳng ganh danh lợi người
Cầu thanh tịnh lục độ
Xem Bồ Tát như Phật
Trọn chẳng nịnh cầu danh
Bồ Tát hành điều nầy
Hay thấy mười phương cõi
Tùy tâm mình sở nguyện
Liền được sanh Tịnh độ" .

Bấy giờ Vô Cấu thí bạch Ðức Phật rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn! Như hạnh Bồ Tát đã được nói, tôi sẽ phụng hành. Trong những hạnh Bồ Tát đã được Ðức Thế Tôn dạy, nếu có một hạnh không làm thì tức là khi dối chư Phật thuyết pháp ở mười phương".

Tôn giả Ðại Mục Kiền Liên bảo Vô Cấu Thí rằng: "Cô dám ở trước Ðức Phật mà sư tử hống như vậy há chẳng biết rằng hạnh Bồ Tát khó làm được ư! Và trọn chẳng do từ nữ thân mà được Vô Thượng Bồ Ðề".

Vô Cấu Thí nói: "Nay tôi ở trước Ðức Phật phát nguyện thành thiệt rằng: Nếu đời vị lai tôi sẽ được thành Phật Như Lai Ðẳng Chánh Giác đủ mười đức hiệu thì nguyện khiến cõi Ðại Thiên chấn động sáu cách, không làm não loạn các chúng sanh. Như các hạnh Bồ Tát đã được Ðức Thế Tôn dạy tôi trọn đời thật hành, nguyện khiến hư không mưa các hoa trời, trăm ngàn kỹ nhạc chẳng đánh mà tự kêu và xin khiến nữ thân tôi đây biến thành đồng tử mười sáu tuổi".

Vô Cấu Thí phát nguyện thành thiệt xong tức thì cõi Ðại thiên chấn động sáu cách, hư không mưa hoa trời, trăm ngàn nhạc trời tự kêu và Vô Cấu Thí biến thành đồng tử mười sáu tuổi.

Tôn giả Ðại Mục Kiền Liên trịch y vai bên hữu, gối hữu chấm đất chắp tay bạch Ðức Phật rằng: "Nay tôi quy mạng chư Phật chư bồ Tát từ sơ phát tâm nhẫn đến đạo tràng.

Bạch Ðức Thế Tôn! Cô gái nầy mà có sức oai đức thần túc lớn như vậy, hay phát đại nguyện, đã phát nguyện rồi tùy nguyện đều thành".

Ðức Phật dạy: "Ðúng như vậy.Nầy Ðại Mục Kiền Liên! Chư Bồ Tát từ sơ phát tâm nhẫn đến đạo tràng được Trời Người lễ kính như tháp miếu Phật, là phước điền vô thượng của Thanh Văn và Bích Chi Phật".

Liền đó Ðức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười. Theo thường pháp lúc chư Phật mỉm cười thì có ánh sáng nhiều màu xanh vàng đỏ trắng hồng tía pha lê từ miệng Ðức Phật phóng ra chiếu suốt vô lượng vô biên thế giới làm cho ánh sáng của cung điện thiên ma và nhựt nguyệt đều bị ẩn khuất. Ðức Phật nhiếp ánh sáng ấy về nhập vào đảnh Ðức Phật.

Tôn giả A Nan chỉnh y phục lại trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Phật nói kệ hỏi rằng:

"Thiên Long phạm âm sư tử hống
Tiếng ca lăng tần tiếng sấm nổ
Trừ tham sân si sanh vui đẹp
Nguyện đấng thập lực nói duyên cười
Chấn động sáu cách không não loạn
Mưa hoa trời đẹp vui lòng chúng
Thế Tôn xô dẹp các ngoại đạo
Dường như sư tử phục dã can
Ngưỡng mong Thế Tôn vì tôi nói
Nhơn duyên vì đâu Phật mỉm cười
Ắnh sáng nhựt nguyệt châu vạn ức
Ánh sáng Thiên Long cùng Phạm Vương
Thích Ca miệng phóng tịnh quang minh
Trùm các quang minh Phật quang hơn
Bạch hào chặng mày như ngọc trắng
Viên mãn mềm mịn dường y trời
Bạch hào phóng quang chiếu vô lượng
Xin nói cớ chi phóng quang nầy
Thế Tôn răng trắng sạch không nhơ
Vuông bằng khít đều như ngọc tuyết
Miệng Phật phóng ra sáng nhiều màu
Xanh vàng đỏ trắng tía pha lê
Giả sử thế giới nhựt nguyệt hoại
Ðất đầy hư không chẳng chỗ trống
Tánh nước biến được làm thành lửa
Tánh lửa cũng biến được thành nước
Biển cả làm cho đều khô cạn
Thiệt ngữ của Phật trọn chẳng hai
Tất cả chúng sanh trong mười phương
Giả sử đồng thời thành Duyên Giác
Mỗi mỗi Duyên Giác họp lời hỏi
Trăm ngàn vạn thứ trải ức kiếp
Ðồng tập họp nhau trước Thế Tôn
Ðều dùng dị âm đồng thời hỏi
Như Lai liền dùng nhứt âm đáp
Ðều đứt hết tất cả chỗ nghi
Thành tựu trí huệ đến bờ kia
Tất cả trí huệ được trang nghiêm
Ðấng Tối Thắng đủ băm hai tướng
Ðấng oai đức xin giải đáp
Thế Tôn cớ chi hiện mỉm cười
Thọ ký Bồ Ðề cho ai đây
Chư Thiên người đời đều muốn nghe
Mong được Như Lai tuyên dạy rõ".

Ðức Phật phán: "Nầy A Nan! Ông có thấy Vô Cấu Thí nầy phát nguyện thành thiệt chấn động cõi Ðại thiên chăng?

- Bạch Ðức Thế Tôn! Ðã thấy.

- Nầy A Nan! Vô Cấu Thí Bồ Tát nầy từ lúc phát tâm đến nay đã tám vạn a tăng kỳ kiếp tu hạnh Vô Thượng Bồ Ðề. Vô cấu Thí Bồ Tát nầy tu hạnh Bồ Tát đến sáu mươi kiếp rồi sau đó Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử mới phát tâm Bồ Ðề. Nầy A Nan! Như Văn Thù Sư Lợi v.v…Tám vạn bốn ngàn Ðại Bồ Tát có bao nhiêu công đức trang nghiêm Phật độ. Vô Cấu Thí Bồ Tát cũng đồng như vậy không khác".

Tôn giả Ðại Mục Kiền Liên nói với Vô Cấu Thí Bồ Tát: "Nầy thiện nam tử! Từ lâu Ngài đã phát tâm Bồ Ðề sao Ngài không chuyển thân nữ nhơn?".

Vô Cấu Thí Bồ Tát bảo Tôn giả Ðại Mục Kiền Liên: "Ðức Thế Tôn thọ ký Tôn giả là thần túc đệ nhứt sao Tôn giả chẳng chuyển nam thân?".

Tôn giả Ðại Mục Kiền Liên liền yên lặng.

Vô Cấu Thí Bồ Tát nói: "Nầy Tôn giả! Cũng chẳng do nữ thân được Vô Thượng Bồ Ðề, cũng chẳng do nam thân được Vô Thượng Bồ Ðề. Tại sao? Vì Bồ Ðề vô sanh nên không có được vậy".

Tiêu điểm: